До уваги авторів журналу
"Математичні машини та системи"

 

 Наш журнал представлений в Інтернеті на WEB-сторінках http://www.immsp.kiev.ua у розділі «Publications».

Адреса редакції: пр. Академіка Глушкова, 42, 03187, м. Київ, Україна.

Адреса електронної пошти: mmis_j@immsp.kiev.ua.

    З метою підвищення наукового рівня публікацій та якості оформлення журналу редколегія вводить нові правила підготовки, оформлення та рецензування матеріалів відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №32 від 15.01.2018.

Для забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікацій матеріалів рецензії готуються вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» або «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE); рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, мають зберігатися в редакції не менше трьох років.

Вимоги до підготовки, оформлення та рецензування рукописів

1. У журналі публікуються наукові і науково-технічні статті, звіти про наради і конференції, рецензії на монографії, а також матеріали проблемного і дискусійного характеру.

2. Мова публікацій – українська, російська, англійська.

3. Зміст матеріалів, що направляються до редакції, повинен відповідати профілю та науково-технічному рівню журналу. Тематика журналу вказана на другій сторінці кожного номера, а також на сайті журналу.

4. У журналі публікуються лише роботи, які:

– раніше не були опубліковані;

– не знаходяться на розгляді для публікації в інших виданнях;

– узгоджені з усіма авторами;

– узгоджені з підприємством або організацією, де вони виконувались.

5. Для розгляду рукопису на предмет його публікації в редакцію необхідно представити на паперовому носієві:

– супровідний лист організації;

– акт експертизи у двох примірниках;

– рецензію сторонньої організації;

– рукопис у двох примірниках;

– відомості про кожного автора;

– фотографії авторів;

– згоду авторів на публікацію рукопису.

Крім того, матеріал, відомості про авторів та їх фотографії необхідно надіслати електронною поштою на адресу редакції.

6. Рукопис повинен бути ретельно вичитаний. У кінці тексту необхідно поставити підписи всіх авторів під фразою: «Робота раніше не публікувалась».

7. Кожна наукова стаття повинна мати вступ, розділи основної частини та висновки (або заключення), а також анотацію на трьох мовах обсягом не менше як 1800 знаків (українською, російською та англійською), включаючи ключові слова.

8. Об’єм рукопису з рисунками не повинен перевищувати 12 сторінок (за винятком оглядових та загальних статей, кількість сторінок яких обмежена 20). Поле рисунків не повинно займати більше половини рукопису.

9. Рукописи, оформлення яких не відповідає встановленим правилам, відхиляються без розгляду по суті.

10. Усі представлені в редакцію рукописи проходитимуть рецензування членами редколегії. Матеріали оцінюються за такими критеріями:

– актуальність;

– новизна;

– науковий рівень;

– практичне (теоретичне) значення;

– якість викладення матеріалу.

Якщо сумарна оцінка менша за встановлений поріг, рукописи відхиляються.

11. Рукописи, рекомендовані рецензентами до друку, публікуються у порядку, визначеному редколегією.

12. Автори, які представили в редакцію копію квитанції про індивідуальну річну підписку на журнал (індекс журналу 37787), мають позачергове право публікації своїх рукописів (у разі, якщо матеріал успішно пройшов рецензування).

13. Спірні питання щодо публікації статей, автори яких не згодні з рішенням рецензентів, розглядаються на засіданні редколегії. Рішення редколегії є остаточним.

14. Рукописи авторам не повертаються.

15. Авторам статей слід чітко дотримуватися розділів журналу.

   Вимоги до текстового файла

1.  На початку статті необхідно указати індекс УДК.

2. Текст статті набирається шрифтом Times New Roman, інтервал 1. Розмір шрифту для прізвища автора (ів), назви статті – 12 кегль прописними літерами; для основного тексту, заголовків, підзаголовків – 12 кегль рядковими літерами; список літератури – 11 кегль.

3. Параметри сторінки встановлюються таким чином: верхнє і нижнє поля – 2,5 см, ліве і праве – 2,2 см, формат паперу – А 4.

4. Таблиці і рисунки, виконані у Word, розташовуються безпосередньо в тексті статті. Рисунки слід згрупувати.

5. Кожна таблиця і кожний рисунок повинні мати номер, назву.

6. Формули, що є в тексті (під формулою мається на увазі будь-який вираз, що містить індекси, символи), набираються у формульному редакторі Microsoft Equation 3.0, 6.0.

7. Формули необхідно друкувати чітко, щоб було видно належність індексів. Нумерація формул у статті безперервна; не слід окремо нумерувати формули кожного розділу статті.

8. Посилання на літературні джерела послідовно нумеруються (у квадратних дужках) у тексті статті в порядку їх згадування. Списки літератури оформляються згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (код УКНД 01.140.40).

 

Рукопис, що надійшов до редакції з порушенням указаних вимог, не розглядається і повертається автору (ам) для доопрацювання.

 

Редколегія

 


 
      Останнє оновлення: Sep 30, 2019