Математичні машини та системи. 1998 № 2

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 518.5
Узагальнені адаптивні апроксимації функцій / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. -1998. -N 2. - С. 3 - 8.
У роботі розглядається проблема адаптивних апроксимацій функцій. Розкрита суть одержання адаптивних апроксимацій на основі узагальнення відомих базових методів апроксимацій. Показана можливість використання такого типу апроксимацій для безпосереднього обчислення, одержання ітераційних формул, формул табулювання, інтерполювання тощо. Бібліогр.: 25 назв.


УДК 681.086
Основні особливості створення і застосування засобів реалізації чисельно-аналітичних методів на ЕОМ / Фішман Ю.С. // Математичні машини і системи. - 1998. - N 2 . - С.9-17.
Подано узагальнення досвіду створення та експлуатації розроблених
більш ніж за 30 років шести систем програмування родини АНАЛІТИК. Перелічуються принципові проблеми застосування компьютерної алгебри до найважливіших класів наукових та прикладних задач. Наводяться основні ідеї та шляхи розв'язку. Формулюються принципові вимоги до систем програмування, орієнтованих на застосування методів комп'ютерної алгебри. Іл.: 4. Бібліогр.: 39 назв.


УДК 621.8:681.5
Неитеративное обучение нейронных сетей / Резник А.М. // Математические машины и системы. -1998. - № 2 -С.18-24.
Рассмотрены методы неитеративного обучения нейронных сетей на основе псевдоинверсного алгоритма расчета межнейронных связей. Приведены оценки атракторного радиуса и описан метод разнасыщения синаптической матрицы, обеспечивающий увеличение в 2- 3 раза объема ассоциативной памяти сети. Рассмотрены новый метод динамического обновления памяти и способы реализации гибридных систем, сочетающих свойства итеративных и неитеративных методов обучения. Приведены экспериментальные данные по применению неитеративного обучения при распознавании образов и адаптивной фильтрации данных. Илл.:4. Библиогр.:15 назв.


УДК 681.3 .
Селекція зв'язків у нейронних мережах з псевдоінверсним алгоритмом навчання / Сичов О.С. // Математичні машини і системи. -1998. -№2. - С.25-30.
Розглянуто спосіб скорочення обчислювальних ресурсів при моделюванні нейронних мереж з псевдоінверсним алгоритмом навчання шляхом селекції найбільш інформативних зв'язків. Експериментально досягнуто 2-3-кратне скорочення обсягу пам'яті та часу обчислення. Іл.: 8. Бібліогр.: 4 назв.


ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 681.3.06 + 519.683.8 + 519.677
Розв'язування задач теорії пружності композитних матеріалiв у середовищі системи програмування АНАЛІТИК / Ляхов О.Л. // Математичні машини та системи . -1998. -№2. - С.31-38.
Методами комп'ютерної алгебри розв'язана задача про моделювання напружено-деформованого стану (НДС) при згинанні брусу з композитних матеріалів. Математичне формулювання методу розрахунку подане із застосуванням узагальнених функцій. Множина отриманих виразів розглядається як структура, иєрархiчні рівні якої упорядковані відносно операції підстановки. Можливості системи АНАЛІТИК дозволили розробити програми, які автоматично формують явний вигляд виразів для параметрів НДС на підставі інформації про геометричні та механiчні властивості брусу. Наведені результати розв'язування конкретної задачі.
Іл.: 5. Бібліогр.: 7 назв.


УДК 621.391:621.396
Точність спільної оцінки частотно-кутових параметрів гідроакустичних сигналів при складному русі антени в просторі / Горбань І. І., Волковецький С. П. // Математичні машини і системи. - 1998. - №2 . - С.39-44
Розроблена методика дослідження частотно-кутової виборності систем просторово-часової обробки (ПЧО) сигналів при складному русі антени в просторі. Створений пакет програм імітаційного моделювання, за допомогою якого досліджена спільна частотно-кутова виборність системи ПЧО для плоскої антенної решітки. Встановлено, що в тому разі, коли амплітуда періодичних складових руху істотно перевищує геометричні розміри антени, спостерігається значне підвищення точності спільної оцінки параметрів сигналу. Прискорений рух антени також позитивно впливає на точність спільної оцінки, хоча і не так вагамо, як періодичні складові. Табл.: 1. Іл.: 7. Бібліогр.: 22 назв.


УДК 681.51
Оптимізаційна модель пошуку режимів експлуатації водосховищ з урахуванням екологічних критеріїв для Дніпровського каскаду. / Голованов І.М. // Математичні машини і системи.-1998.-№2.-С.45-52.
Розроблено багатокритеріальну математичну модель для пошуку оптимальных режимів роботи каскаду водосховищ при сумісному використанні водогосподарських та екологічних критеріїв. Наведено алгоритми, використання яких дозволяє спростити виконання кожного з етапів моделювання. Використані алгоритми реалізовані програмно. Виконані обчислювальні експерименти на реальних даних з використанням моделі для пошуку оптимальных режимів експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду, на результатах яких продемонстровано переваги практичного використання розробленої моделі. Іл.:4. Бібліогр.: 6 назв.


УДК 681.325
Деякі підходи до побудови методів нерізкого маскування зображення / Воробель Р.А. // Математичні машини та системи. - 1998. - №. - C. 53 - 60.

Проаналізовані методи нерізкого маскування, які використовуються для підвищення візуальної якості зображень. Встановлені умови, коли ефективність методів цього класу є низькою. Для поліпшення зображень запропоновано використовувати функціональне перетворення фонової складової зображення та нелінійне перетворення локального контрасту. Бібл.: 23 назв.


УДК 519.245
Деякі питання побудови системи технічного діагностування двигунів внутрішнього згорання на базі ПЕОМ / Сіверський П.М., Хомінич В.С. // Математичні машини і системи.-1998.- №2.-С.61-63.
Розглядається концепція побудови автоматизованої системи технічного діагностування ДВЗ на базі ПЕОМ. Збір, обробка і оцінка технічного стану ДВЗ проводяться за допомогою інформаційно-обчислювального комплексу, побудованого на базі ПЕОМ та платі АЦП. Знання діагностичних параметрів ДВЗ зберігаються у пам`яті ПЕОМ.
Бібліогр.:6 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 620.179.1:621.396.6
Оцінювання параметрів нелінійності електричних двополюсників на основі використання балансно-модульонаних тест-сигналів з полігармонічною несучою / Усатенко В.Г. // Математичні машини і системи.-1998.-№2-С.64-73.
Пропонується метод оцінювання параметрів квадратичної нелінійності ділянок макроскопічних характеристик об'ектів діагностування на основі використання балансно-модульованих тест-сигналів з полігармонічною несучою. Показано, що використання таких тест-сигналів дозволяє суттєво підвищити ефективність інструментальних засобів електрофізичного діагностування електронних компонент для забезпечення їх належної надійності.


УДК 621.37
Оцінка впливу логічної функції відновлюючого органу на надійність резервованого дискретного пристрою / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. - 1998. - №2. - С.74-79.
З використанням методу таблиць пошкоджень здійснено оцінку впливу виду логічної функції відновлюючого органу на надійність резервованого дискретного пристрою. Іл.:3. Табл.:1. Бібліогр.: 4 назв.


УДК 621.37/.39.019.3
Дослідження надійності персональних комп'ютерів на основі експлуатаційних даних про відмови / Бутенко О.В. // Математичні машини і системи.-1998.-№ 2.-С.80-82.
Представлені дані відмов персональних комп'ютерів у процесі експлуатації. Проведено аналіз даних та одержаних оцінок надійності комп'ютерів та його основних модулів.
Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 3 назв.


УДК 681.32.019.3
Розрахунок показників надійності персональних комп'ютерів / Сеспедес-Гарсія Н. В. // Математичні машини і системи. - 1998. - №2. - С.83-85.
Розглянуті два методи розрахунку надійності ПК. Показано, що метод, який грунтуіться на DN - розподілі, має на порядок меншу методичну похибку при оцінки середньої наробітки ПК у порівнянні с традиційним лямбда-методом, заснованим на використанні експоненційного розподілу. Табл.:2. Бібліогр.: 6 назв.


НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.3
Системна інтеграція нових технологій у програмно-технічному комплексі "Прес-центр Вибори 98" / Морозов А.О., Білецький Б.О., Вишневський В.В., КузьменкоГ.Є.,Пилипенко Ю.Г. // Математичні машини і системи. - 1998. - № 2.- С.86-91.
У статті розглядаються проблеми інформаційного обслуговування засобів мас-медіа на основі нетрадиційної технології Прес- конференцій, що проводяться у принципово новому середовищі представлення інформації Прес-центру з застосуванням найбільш сучасних засобів обробки й візуалізації інформації.
Структура й функції системи викладені на прикладі реалізації системи Прес-центру Центральної виборчої комісії України для висвітлення перебігу виборчого процесу по виборах народних депутатів України. Іл.:3. Бібліогр.: 2 назв.


УДК 681.3
Інформаційно-аналітична технологія підтримки виборчої кампанії / Косолапов В.Л. // Математичні машини і системи. - 1998. - № 3. - С.92-101.
В роботі розглядається інформаційно-аналітична технологія підтримки виборчої кампанії, яка надає можливість запровадити ефективний менеджмент у складній соціальній системі. Розроблена п'ятирівнева модель предметної області, описані функціональні задачі. Наведені основні інформаційні структури і засоби їх вимірювання та аналізу. Іл. : 3. Бібліогр.: 7 назв.


ISSN 1028-9763. Математические машины и системы, 1998, №2
      Останнє оновлення: Feb 6, 2008