Математичні машини та системи. 1999 № 3

РЕФЕРАТИ


ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 532.593
Моделювання рефракційно – дифракційної трансформації хвиль на течіях у прибережній зоні за допомогою гіперболічної апроксимації “рівняння пологих схилів”/ Демченко Р.І. // Математичні машини і системи. – 1999. - №3. – С.3-14.

Отримані рівняння гіперболічної апроксимації “рівнянь пологих схилів” для описання рефракційно–дифракційної трансформації монохроматичних хвиль на течіях у прибережній зоні. Проведено порівняння обчислених результатів для нульової швидкості течії з експериментальними даними. Іл.: 4. Бібліогр.: 11.

УДК 532.593
Моделирование рефракционно-дифракционной трансформации волн на течениях прибрежной зоны с помощью гиперболической аппроксимации “уравнения пологих склонов” / Демченко Р.И. // Математические машины и системы. – 1999.-№ 3. – С.3-14.

Получены уравнения гиперболической аппроксимации “уравнения пологих склонов” для описания рефракционно-дифракционной трансформации монохроматических волн на течениях в прибрежной зоне. Проведено сравнение численных результатов для скорости течения равной нулю с экспериментальными данными. Ил.: 4. Библиогр.: 11 назв.


УДК 621.391.2
Визначення порогів послідовного критерію простого доповнення в задачі багатоальтернативної перевірки гіпотез

/ Жук С.Я., Ковальов В.І. // Математичні машини і системи . – 1999. - № 3 . – С.15-20.

На основі методу перевірки простої гіпотези проти складної альтернативи визначені оцінки порогів послідовного критерію простого доповнення в задачі багатоальтернативної перевірки гіпотез у дискретному часі. Оцінки для порогів обчислюються на основі заданих умовних ймовірностей розпізнавання. Визначено область значень порогів, у якій проводиться однозначне прийняття рішення. Аналіз синтезованого правила проведено на модельному прикладі за допомогою статистичного моделювання на ЕОМ. Табл.:2. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.391.2
Определение порогов последовательного критерия простого дополнения в задаче многоальтернативной проверки гипотез
/ Жук С.Я., Ковалев В.И. // Математические машины и системы . – 1999. - № 3 . - С.15-20.

На основе метода проверки простой гипотезы против сложной альтернативы определены оценки порогов последовательного критерия простого дополнения в задаче многоальтернативной проверки гипотез в дискретном времени. Оценки для порогов вычисляются на основе заданных условных вероятностей распознавания. Определена область значений порогов, в которой производится однозначное принятие решения. Анализ синтезированного правила проведен на модельном примере с помощью статистического моделирования на ЭВМ. Табл.: 2. Библиогр.: 3 назв.


УДК 658. 012.011.56
Лексикографічне представлення семантичних станів / Широков В.А. // Математичні машини і системи . – 1999. - №3 . – C.21-32.

Розвинуто формальний підхід до опису семантики лексичних одиниць природної (української) мови. Сформульовано метод оберненої задачі лексикографії. Подано визначення елементарного і повного семантичних станів лексем. Введено поняття узагальненої лінгвістичної змінної та лінгвістичної системи. Наведено приклади застосування розвиненого формального апарату до аналізу текстів і автоматичної побудови лексикографічних систем.

УДК 658. 012.011.56
Лексикографическое представление семантических состояний / Широков В.А. // Математические машины и системы . – 1999. - № 3 .-С.21-32.
Развит формальный подход к описанию семантики лексических единиц естественного (украинского) языка. Сформулирован метод обратной задачи лексикографии. Даны определения элементарного и полного семантического состояний лексем. Введены понятия обобщенной лингвистической переменной и лингвистической системы. Приведены примеры применения развитого формального аппарата к анализу текстов и автоматическому построению лексикографических систем.


УДК 004.518
Застосування геоінформаційних технологій для корпоративних бізнес-рішень / Литвинов В.В, Шиндер В.С., Мальцев Д.В., Горбарьов М. А.// Математичні машини і системи. - 1999.- №3.- C.33-40.

Стаття містить опис інформаційної системи, що розроблюється, для телекомунікаційної компанії MCI WorldCom як приклад застосування сучасних геоінформаційних технологій для підтримання бізнес-процесів підприємств.

Компанія MCI WorldCom займається встановленням та технічною підтримкою телекомунікаційного обладнання для компаній, розташованих на території США та закордонних замовників. Компанія має центральний офіс, розташований у Х'юстоні, та мережу регіональних офісів, розташованих по всій території США. Отже, задача зберігання інформації в достатній мірі актуальна для компанії. Використання в проекті інструментів географічних інформаційних систем дозволяє організувати зберігання, обробку та візуалізацію просторової інформації про місцеположення замовників, контракторів та майданів, на яких розташоване обладнання компанії. Крім цього, це дозволить представляти та зберігати інформацію про розташування обладнання, яка включає ведення планів поверхів, схем розташування обладнання та комунікаційних кабелів усередині будови.

Інформаційна система інтегрована з існуючою базою даних підрозділу компанії, який займається встановленням обладнання та автоматизує бізнес-процеси від отримання заявки на встановлення та ії обробку до етапу інженерного проектування та генерації специфікацій на установку. Іл.: 5. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 004.518
Применение геоинформационных технологий для корпоративных бизнес-решений / Литвинов В. В., Шиндер В. С., Мальцев Д. В., Горбарёв Н. А. // Математические машины и системы. – 1999. - №3. – C.33-40.

Статья содержит описание информационной системы, разрабатываемой для американской телекоммуникационной компании MCI WorldCom как пример применения современных геоинформационных технологий для поддержки бизнес-процессов предприятий.

Компания MCI WorldCom занимается установкой и технической поддержкой телекоммуникационного оборудования для компаний, расположенных на территории США и зарубежных заказчиков. Компания имеет центральный офис, расположенный в Хьюстоне, и сеть региональных офисов, распределенных по всей территории Соединенных Штатов. Поэтому задача хранения и обработки пространственной информации достаточно актуальна для компании. Использование в проекте инструментов географических информационных систем позволяет организовать хранение, обработку и визуализацию пространственной информации о расположении заказчиков, контракторов и площадок, на которых расположено оборудование компании. Кроме того, это позволяет представлять и хранить информацию о расположении оборудования, которая включает ведение поэтажных планов, схем расположения оборудования и коммуникационных кабелей внутри здания.

Информационная система интегрирована с существующей базой данных подразделения компании, занимающегося установкой оборудования, и автоматизирует бизнес-процессы от получения заявки на установку и ее обработку до этапа инженерного проектирования и генерации спецификаций на установку. Ил.:5. Библиогр.:2 назв.


УДК 004.518
Класифікація похибок у процедурному програмуванні / Шишков Д.П., Манев М.К. // Математичні машини і системи. - 1999. - №3. - C. 41-59.

Трактується класифікація похибок у процедурному програмуванні з погляду язика програмування . Запропоновано дерево класифікацій для опису ієрархічних співвідношень між видами похибок . Було досліджено фундаментальні види похибок: синтаксичні, семантичні, алгоритмічні. Пропонується алгоритм для тупикових похибок. З погляду даної класифікації похибок були досліджувані недоліки трансляторів протягом виявлення похибок у програмі.

УДК 004.518
Классификация погрешностей в процедурном программировании / Шишков Д.П., Манев М.К. // Математические машины и системы. – 1999. - №3. – C.41-59.

Трактуется классификация погрешностей в процедурном программировании с точки зрения языка программирования . Предложено дерево классификаций для описания иерархических соотношений между видами погрешностей . Исследованы фундаментальные виды погрешностей: синтаксические, семантические, алгоритмические. Предлагается алгоритм для тупиковых погрешностей. С точки зрения данной классификации погрешностей были исследованы недостатки трансляторов в течение обнаружения погрешностей в программе.


УДК 681.3
Проблема створення ЕОМ для розв'язання задач великої розмірності / Вишинський В.А., Яковлев Ю.С., Задорожний В.Ф. // Математичні машини і системи. - 1999. - №3. -С.60-68.

На основі аналізу історії та тенденції розвитку архітектурно-структурних рішень та елементної бази ЕОМ зроблено висновок про необхідність переходу при створенні ЕОМ наступних поколінь на якісно новий рівень організації обчислювального процесу. Сформульовані основні положення такого переходу та запропонований один із засобів організації обчислювального процесу, заснований на використанні алгебри матриць, суттєвому збільшенні інформаційної одиниці (операнду) та підвищення рівня внутрішньої мови ЕОМ. Наведені приклади організації нової машинної технології обробки інформації. Табл.:1. Бібліогр.:14 назв.

УДК 681.3
Проблема создания ЭВМ для решения большой размерности / Вышинский В.А., Яковлев Ю.С., Задорожный В.Ф. // Математические машины и системы. - 1999. -№3.- С.60-68

На основе анализа истории и тенденций развития архитектурно-структурных решений и элементной базы ЭВМ сделан вывод о необходимости перехода при создании ЭВМ следующих поколений на качественно новый уровень организации вычислительного процесса. Сформулированы основные положения такого перехода и предложен один из способов организации вычислительного процесса, основанный на использовании алгебры матриц, существенном укрупнении информационной единицы (операнда) и повышении уровня внутреннего языка ЭВМ. Приведены примеры организации новой машинной технологии обработки информации. Табл.:1, Библиогр.: 14 на зв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 УДК 621.822
Прогнозування надійності слабкострумкового плоского рознімного з? єднання / Стрельніков В.П., Федухін О.В., Яковлев М.Ф.// Математичні машини і системи. - 1999. - № 3. - С. 69-79

Розроблено метод прогнозування надійності - ресурсу слабкострумкового плоского рознімного з? єднання. Як теоретичну модель надійності рознімного з? єднання використано DM-розподіл наробітку до відмови. Прогнозуючим параметром вибрано перехідний опір контакту. Алгоритм прогнозування враховує зміну пружності матеріалів контакту під дією постійного тиску і температури. Отримані оцінки середнього ресурсу узгоджуються з довідковими даними. Іл.: 7. Бібліогр.: 5 назв.

 УДК 621.822
Прогнозирование надежности слаботочного плоского разъемного соединения / Стрельников В.П., Федухин А.В., Яковлев М.Ф.// Математические машины и системы. -1999. - № 3. - С.69-79

Разработан метод прогнозирования надежности - ресурса слаботочного плоского разъемного соединения. В качестве теоретической модели надежности разъемного соединения использовано DM-распределение наработки до отказа. В качестве прогнозирующего параметра выбрано переходное сопротивление контакта. Алгоритм прогнозирования учитывает изменение упругости материалов контакта под действием постоянного давления и температуры. Полученные оценки среднего ресурса достаточно хорошо согласуются со справочными данными. Ил.: 7. Библиогр.: 5 назв.


ISSN 1028-9763. Математические машины и системы, 1999, №3

      Останнє оновлення: Feb 6, 2008