Математичні машини та системи. 2000 № 1

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНI СИСТЕМИ

УДК 681.3.06
Планування дій інтелектуальних роботів / Галаган М.І. // Математичні машини та системи.- 2000.- N 1.- С. 3-27 .

В статті дається огляд та обговорюються підходи до розробки сенсорних робототехнічних систем з планувальниками перцептних і моторних дій. Типові архітектури таких систем базуються на інтеграції процесів сприймання, генерації і виконання планів, а також на використанні фреймів для представлення моделей середовища та дій, що необхідні для вирішення конкретних задач. іл.: 8. Бібліогр.: 48 назв.
 
 
УДК 681.3.06
Планирование действий интеллектуальных роботов / Галаган Н.И. // Математические машины и системы. - 2000.- N 1.-С.3-27 .

В статье дается обзор и обсуждение подходов к разработке сенсорных робототехнических систем с планировщиками перцептных и моторных действий. Типовая архитектура такого рода систем основана на интеграции процессов восприятия, генерации и исполнении планов, а также на использовании фреймов для представления моделей среды и действий, требуемых для решения конкретных задач.

Илл.: 8. Библиогр.: 48 назв.УДК 519.1
Про зважену задачу Штейнера / Донець А.Г. // Математичні машини і системи.-2000.-N1.-С.28-37

Вивчається проблема Штейнера на площині, коли ваги ребер дерева Штейнера мають довільні значення. Доводиться ряд тверджень про оптимальну побудову дерева для заданих трьох і чотирьох точок. іл.: 6.Бібліогр.: 4 назв.
 
 

УДК 519.1
О взвешенной задаче Штейнера / Донец А.Г. // Математические машины и системы.-2000.-N1.-С. 28-37

Изучается проблема Штейнера на плоскости, когда веса ребер дерева Штейнера имеют произвольные значения. Доказывается ряд утверждений об оптимальном построении дерева для заданных трех и четырех точек. Ил.: 6. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.3
Проблема створення ЕОМ для розв'язання задач великої розмірності.II / Вишинський В.А., Яковлев Ю.С., Задорожний В.Ф. // Математичні машини і системи. - 2000. - N1. -С.38-45.

На основі аналізу історії та тенденцій розвитку архітектурно-структурних вирішень та елементної бази ЕОМ зроблено висновок про необхідність переходу при створенні ЕОМ наступних поколінь на якісно новий рівень організації обчислювального процесу. Сформульовані основні положення такого переходу та запропонований один із засобів організації обчислювального процесу, оснований на використанні алгебри матриць, суттєвого збільшення інформаційної одиниці (операнду), та підвищення рівня внутрішньої мови ЕОМ. Наведені приклади організації нової машинної технології обробки інформації. Бібліогр. 22 назв.

УДК 681.3
Проблема создания ЭВМ для решения задач большой размерности. II / Вышинский В.А., Яковлев Ю.С., Задорожный В.Ф. // Математические машины и системы. - 2000. -N1.- С.38-45.

На основе анализа истории и тенденций развития архитектурно-структурных решений и элементной базы ЭВМ сделан вывод о необходимости перехода при создании ЗВМ следующих поколений на качественно новый уровень организации вычислительного процесса. Сформулированы основные положения такого перехода и предложен один из способов организации вычислительного процесса, основанный на использовании алгебры матриц, существенном укрупнении информационной единицы (операнда) и повышении внутреннего языка ЭВМ. Приведены примеры организации новой машинной технологии обработки информации. Библиогр. 22 назв.  


ПРОГРАМНО-ТЕХНIЧНI КОМПЛЕКСИ

УДК.680.31
Додаткові специфікації у процедурному програмуванні/ Манів М.К., Шишков Д.П.// Математичні машини і системи.-2000.-N1.-С.46-56.

У статті подано огляд специфікацій і синтаксичних інструментів для формальних специфікацій, що застосовуються у мовах процедурного програмування. Пропонуіться система додаткових формальних специфікацій для опису програми. Вони описують блоки програм, функції (процедури), умови у різних програмних точках. Бібліогр:.3 назв.

УДК.680.31
Дополнительные спецификации в процедурном программировании / Манев М.К., Шишков Д.П.// Математические машины и системы.-2000.-N1.-С.46-56.

Сделан обзор видов спецификаций и синтаксических средств, предоставляемых процедурными языками программирования для формального специфицирования программ. Для описания программ предложена система дополнительных формальных спецификаций. Они описывают блоки программ; функции (процедуры); условия в точках программ. Предлагается алгоритм, который через спецификации функций программ находит все функции, прямо или косвенно используемые данной функцией. Библиогр. 3 назв.


УДК 504.056
Про оцінку ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах на етапі превентивного моніторингу/ Серебровський О.М. // Математичні машини і системи. - 2000. - N1. -С.57-64.

Розглядаіться методика оцінок ситуацій, що виконуються на етапі превентивного моніторингу в автоматизованих системах контролю, аналізу та попередження надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах. Методика дозволяі виконувати "відсів" ситуацій, які не викликають побоювань (тобто нормальних та близьких до них), і тим самим зосередити увагу керуючих структур на аналізі ситуацій, "підозрілих" з точки зору прихованої небезпеки. Пропонуються критерії оцінок, розроблено алгоритм розрахунків, описано технологію моніторингу. Передбачена можливість керувати процесом оцінок за допомогою настройки сеансів моніторингу. Табл.: 1. іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 504.056
Об оценках ситуаций на потенциально опасных объектах на этапе превентивного мониторинга / Серебровский А.Н.// Математические машины и системы. - 2000. - N1. - С.57-64.

Рассматривается методика оценок ситуаций, выполняемых на этапе превентивного мониторинга в автоматизированных системах контроля, анализа и предотвращения чрезвычайных происшествий на потенциально опасных объектах. Методика позволяет выполнять іотсеві ситуаций, не вызывающих опасений (то есть нормальных и близких к ним), и тем самым сосредоточить внимание управляющих структур на анализе ситуаций, іподозрительныхі с точки зрения скрытой опасности. Предлагаются критерии оценок, разработан алгоритм расчетов, описана технология мониторинга. Предусмотрена возможность управлять процессом оценок с помощью настройки сеансов мониторинга. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.


УДК 621.391
Вплив методів стиснення мовленнєвої інформації на характеристики мовленнєвого сигналу / Магера В.М., Пелещук В.О. // Математичні машини і системи. - 2000. - N1. -С.65-70.

Досліджено вплив найбільш популярних алгоритмів стиснення мовленнєвої інформації на ідентифікаційні характеристики мовленнєвого сигналу. Показано, що доцільно використовувати у реестраторах мовленнєвих повідомлень алгоритми, які здійснюють незначну ступінь стиснення. Табл.: 2. іл.: 6. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 621.391
Влияние методов
сжатия речевой информации на характеристики речевого сигнала / Магера В.М., Пелещук В.О. // Математические машины и системы. - 2000. - N1. -С.65-70.

Исследовано влияние наиболее популярных алгоритмов сжатия речевой информации на идентификационные характеристики речевого сигнала. Показано, что целесообразно использовать в регистраторах речевых сообщений алгоритмы, которые осуществляют незначительную степень сжатия. Табл.: 2. Ил.: 6. Библиогр.: 11 назв.


УДК 681.326:612.821.3
Створення баз знань в системах колективного прийняття рішень типу Cитуаційних центрів / Кузьменко Г.і., Литвинов В.А., Ходак В.і. // Математичні машини і системи. - 2000.-N1.-С.71-80.

У статті розглянуто основні аспекти та можливі шляхи вирішення проблем створення баз знань (БЗ) в системах колективного прийняття рішень типу Ситуаційних центрів (СЦ). Розглядається змістовна структура предметної області БЗ СЦ, обгрунтовується доцільність використання узагальнюючої фреймової моделі представлення різнорідних компонентів знань, пропонується підхід до створення систем управління БЗ СЦ . Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.326:612.821.3
Создание баз знаний в системах коллективного принятия решений типа Cитуационного центра / Кузьменко Г.Е., Литвинов В.А., Ходак В.И.// Математические машины и системы . - 2000. - N1. - С.71-80.

В статье рассматриваются основные аспекты и возможные пути решения проблем создания баз знаний (БЗ) в системах коллективного принятия решений типа Ситуационных центров (СЦ). Рассматривается содержательная структура предметной области БЗ СЦ, обосновывается целесообразность использования обобщающей фреймовой модели представления разнородных компонентов знаний, предлагается подход к созданию систем управления БЗ СЦ. Библиогр.: 3 назв.


УДК 004.518
Архітектура програмних систем автоматизації бізнес-процесів підприємства з використанням ГIС і інтернет технологій /Литвинов В.В., Шиндер В.С., Кожевников В.А., Басиладзе Д.Г., Мальцев Д.В., Седзяло С.М.// Математичні машини і системи.-2000-N1.-С.81-93.

У поданій роботі розглянуто підходи до створення корпоративних систем управління з використанням геоінформаційних технологій та інтернет технологій. Наведено огляд програмних засобів компанії ESRI для реалізації ГIС функціональності систем подібного класу. Як приклад побудови таких систем розглянуто систему, що розробляється для американської телекомунікаційної компанії MCI WorldCom - Collocation Sites Engineering. Наведені результати бізнес- аналізу технологічних процесів відділів, які автоматизуються, розглянута архітектура системи і описані деякі програмні рішення, використані при реалізації програмного комплексу. іл.: 8. Бібліогр.: 2 назв.
 

УДК 004518
Архитектура программных систем автоматизации бизнес-процессов предприятия с использованием ГИС и Интернет технологий /Литвинов В.В., Шиндер В.С., Кожевников В.А., Басиладзе Д.Г., Мальцев Д.В., Седзяло С.М. //Математические машины и системы.-2000.-N1.-С.81-93.

В представленной работе рассматриваются подходы к созданию корпоративных систем управления с использованием геоинформационных технологий и Internet технологий. Приведен обзор программных средств компании ESRI для реализации ГИС функциональности систем подобного класса. В качестве примера построения таких систем рассмотрена система, разрабатываемая для американской телекоммуникационной компании MCI WorldCom - Collocation Sites Engineering. Приведены результаты бизнес - анализа технологических процессов автоматизируемых отделов, рассмотрена архитектура системы и описаны некоторые программные решения, использованные при реализации программного комплекса. Ил.:8. Библиогр.: 2 назв.  


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.192 (035)
Визначення аналітичного вираження для очікуваного залишкового наробітку у випадку DM-розподілу / Стрельніков В.П. // Математичні машині и системи. - 2000. - N 1. - С.94-100.

Визначено аналітичне вираження для очікуваного залишкового наробітку у випадку DM-розподілу наробітку до відмови. Показано адекватність отриманHї оцінки. Бібліогр.: 4 назв. 

УДК 621.192 (035)
Определение ожидаемой остаточной наработки при DM-распределении / Стрельников В.П. // Математические машины и системы. - 2000.- N1. - С.94-100.

Определено аналитическое выражение для ожидаемой остаточной наработки в случае DM-распределения наработки до отказа. Показана адекватность полученной оценки. Библиогр.: 4 назв.


УДК 621.822
Прискорена оцінка надійності багатошарових печатних плат /Федухін О.В., Яковлев М.Ф.//Математичні машини і системи.-2000.-N 1.- С.101-110.

Розглянуто основні процеси деградації печатних плат та оцінено вплив кожного процесу деградації на узагальнений процес деградації багатошарових печатних плат. Одержано коефіцієнт форсування, який дозволяє реалізувати прискорену оцінку кількісних показників надійності плат за результатами форсованих випробувань. Табл.: 6. іл.: 5. Бібл.: 6 назв.

УДК 621.822
Ускоренная оценка надежности многослойных печатных плат/ Федухин А.В., Яковлев М.Ф.// Математические машины и системы.-2000.-N1.- С.101-110.

Рассмотрены основные процессы деградации печатных плат и оценено влияние каждого процесса деградации на обобщенный процесс деградации многослойных печатных плат. Получен коэффициент форсирования, который позволяет осуществить ускоренную оценку количественных показателей надежности плат по результатам форсированных испытаний. Табл.:6. Ил.: 5. Библиогр.: 6 назв.


УДК 621.192 (035)
Оцінка показників надійності при відсутності відмов з урахуванням додаткової апріорної інформації / Рикуніч Ю.М., Стрельніков В.П. // Математичні машині і системи. - 2000. - N.1 - С.111-114.

Розглянуто метод оцінки показників надійності при безвідмовних випробуваннях (експлуатації) виробів у випадку DM-розподілу наробітку до відмови. Показано адекватність методики оцінки показників надійності. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.192 (035)
Оценка показателей надёжности при отсутствии отказов с учетом дополнительной априорной информации / Рыкунич Ю.Н., Стрельников В.П. // Математические машины и системы. - 2000.- N1 .- С.111-114.

Рассмотрен метод оценки показателей надёжности при безотказных испытаниях (эксплуатации) изделий в случае DM-распределения наработки до отказа. Показана адекватность методики оценки показателей надёжности. Библиогр.: 5 назв.


НОВI IНФОРМАЦIЙНI ТЕЛЕКОММУНIКАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ

 УДК 681.324
Захист інформаційного обміну в обчислювальній мережі від несанкціонованого спостереження трафіка / Бойченко А.В.// Математичні машини і системи. - 2000. - N.1 - С.115-119.

 

При обміні інформацією в компіютерних мережах інколи виникає необхідність приховати сам факт пересилання даних. В статті розглянута проблема захисту від несанкціонованого спостереження за трафіком користувача та запропонований метод, який дозволяє приховати факти обміну даними між двома вузлами, і наведено приклад його використання для мереж із стеком протоколів TCP/IP. іл.:6. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.324
Защита информационного обмена в вычислительной сети от несанкционированного наблюдения трафика / Бойченко А.В. // Математические машины и системы. - 2000. - N.1 - С.115-119.

При обмене информацией в компьютерных сетях иногда возникает необходимость утаить сам факт пересылки данных. В статье рассмотрена проблема защиты от несанкционированного наблюдения за трафиком пользователя и предложен метод, который позволяет утаить факты обмена информацией между двумя узлами, и приведен пример его использования для сетей со стеком протоколов TCP/IP. Ил.:6. Библиогр.: 7 назв.


УДК 658.012.011.56.
Дослідження інформаційно-статистичних властивостей українського тексту /  Кригін М.Ю., Широков  В.А. // Математичні машини і системи. - 2000. - N1 . - С.120-127.

Досліджено інформаційно-статистичні властивості знакової системи української мови. Отримані значення ентропії для українського друкованого тексту, розподіл ймовірностей символів та марківські ймовірності переходу. Табл.: 3. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 658.012.011.56.
Исследование информационно-статистических свойств украинского текста /  Крыгин М.Ю., Широков В.А. // Математические машины и системы. - 2000. - N 1. - С.120-127.

Исследованы информационно-статистические свойства знаковой системы украинского языка. Получены значения энтропии для печатного украинского текста, распределение вероятностей символов и марковские вероятности перехода. Табл.: 3. Библиогр.: 17 назв.


ISSN 1028-9763. Математические машины и системы, 2000, N1
      Останнє оновлення: May 18, 2010