Математичні машини та системи. 2000 № 2,3

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНI СИСТЕМИ

УДК 681.3
Комп'ютерні технології в новому тисячоріччі / Ященко В.О// Математичні машини і системи. - 2000.- № 2,3 - C.-3-15.
    У роботі проведений аналіз сучасного стану розвитку комп'ютерних технологій у світі і в Україні. Розглянуто нейроподібні мережі, що ростуть, розроблені на основі аналізу наукових ідей що відображають закономірності в побудові і функціонуванні біологічних структур мозку, а також аналізу і синтезу знань, вироблених різноманітними напрямками в Computer Science. Запропоновано концепцію розробки нового класу інтелектуальних богатопроцесорних ЕОМ, як засіб виводу України з технологічної безвиході. Табл.:2. Іл.: 1. Бібліогр.: 16 назв.
УДК 681.3
Компьютерные технологии в новом тысячелетии / Ященко В.А. // Математические машины и системы. -2000. - № 2,3- C.-3-15.
      В работе проведен анализ современного состояния развития компьютерных технологий в мире и в Украине. Рассмотрены нейроподобные растущие сети, разработанные на основе анализа научных идей отражающих закономерности в строении и функционировании биологических структур мозга, а также анализа и синтеза знаний, выработанных различными направлениями в Computer science. Предложена концепция разработки нового класса интеллектуальных многопроцессорных ЭВМ как средства вывода Украины из технологического тупика. Табл.:2. Ил.: 1. Библиогр.: 16 назв.
УДК 519.1
Про теореми декомпозиції для задачі Штейнера / Асельдеров З.М., Донець А.Г.// Математичні машини і системи. - 2000. - №2,3 - С.16-21.
     В статті доводяться дві теореми, які дозволяють у класичній задачі Штейнера множину заданих точок на площині при певних умовах розбивати на підмножини, на яких вихідна задача розв'язується незалежно. Це дозволяє будувати кращі еврістичні алгоритми для розв'язання задачі. Іл.: 4. Бібліогр.: 12 назв.
УДК 519.1
О теоремах декомпозиции для задачи Штейнера / Асельдеров З.М., Донец А.Г.// Математические машины и системы. - 2000. - №2,3 - С.16-21.
      В статье доказываются две теоремы, позволяющие в классической задаче Штейнера множество заданных точек на плоскости при определенных условиях разбивать на подмножества, на которых исходная задача решается независимо. Это позволяет строить лучшие эвристические алгоритмы для решения задачи. Ил.: 4. Библиогр.: 12. назв.
УДК 681. 3
Абстрактні структури: для і від даних / Шишков Д. П..// Математичні машини і системи. - 2000. - № 2,3. -С. 22-31.
     Розглядаються деякі питання теорії даних. Визначається конкретний тип даних. Затверджується, що тип даних - математична структура по Бурбакі і структура даних. Пропонується нова філософія даних. Вводяться абстрактні структури для даних (абстрактні структури пам'яті і власне абстрактні структури для даних) і абстрактні структури (від) даних (типи даних і структури даних). Розглядається пoродження структур даних. Приводиться класифікація 28 власне абстрактних структур для даних на основі первинного відношення, що визначає структуру в інформаційній множині або (якщо не існує таке відношення) через повторне відношення лінійного порядку, породжена відображенням інформаційної множини в абстрактну пам'ять. Обговорюється співвідношення власне абстрактних структур для даних з абстрактними типами даних і класами об'єктів в об'єктно-орієнтованому підході. Табл.: 1. Библиогр. : 11 назв.
УДК 681.3
Абстрактные структуры: для и от данных / Шишков Д. П.// Математические машины и системы. - 2000. - № 2,3. -С.22-31.
  Рассматриваются некоторые вопросы теории данных. Определяется конкретный тип данных. Утверждается, что тип данных - математическая структура по Бурбаки и структура данных. Предлагается новая философия данных. Вводятся абстрактные структуры для данных (абстрактные структуры памяти и собственно абстрактные структуры для данных) и абстрактные структуры (от) данных (типы данных и структуры данных). Рассматривается порождение структур данных. Приводится классификация 28 собственно абстрактных структур для данных на основе первичного структуроопределяющего отношения в информационном множестве или (если не существует такое отношение) через вторичное отношение линейного порядка, порожденное отображением информационного множества в абстрактную память. Обсуждается соотношение собственно абстрактных структур для данных с абстрактными типами данных и классами объектов в объектно-ориентированном подходе. Табл.: 1. Библиогр.: 11 назв.
УДК 631.3
Вiд iнформатики до теорiї чисел: до питання про змiну парадигм /Йоцов В. С.// Математичнi машини i системи. - 2000.- №2,3. -С. 32-43.
  Представленi результати застосування методу, сконструйованого з використанням технологiї knowledge discovery and data mining або (що те ж саме) вiдкриваючих систем для вирiшення проблем iз теорiї чисел. Наведено одне з отриманих доведень у зв'язку з гiпотезою про нескiнченнiсть простих чисел-близнюкiв. Бiблiогр.: 9 назв.
УДК 631.3
От информатики к теории чисел: к вопросу о смене парадигм /Йоцов В. С.// Математические машины и системы- 2000.-№2,3. - С. 32-43.
   Представлены результаты применения метода, сконструированного с использованием технологии knowledge discovery and data mining или (что то же самое) открывательских систем для решения проблем из теории чисел. Приведено одно из полученных доказательств в связи с гипотезой о бесконечности простых чисел-близнецов. Библиогр.: 9 назв.
УДК 681.513
Загальна схема ПДС-алгоритму розв'язання задачі "Максимальна незалежна множина" / Аксьонова Л.О. // Математичні машини і системи.-2000.-№2,3.-С.44-58.
    Важковирішувані комбінаторні задачі - це алгоритмічна основа математичного моделювання процесів комп'ютеризованого планування та керування важкими організаційно-технологічними системами: планування та керування дрібносерійним виробництвом, експертні та інформаційні системи, моделі та засоби баз даних та знань, вибір проектів, теорія класифікацій, теорія кодування. Введення поняття ПДС-алгоритмів для важковирішуваних комбінаторних задач дозволило будувати точні алгоритми для цього класу задач засобом виділення в них поліноміальної складової. Належність індивідуальної задачі, що розглядається, до поліноміально розв'язуваних, визначається в процесі розв'язання цієї задачі у випадку, коли вона задовольняє умовам поліноміальної гілки ПДС-алгоритму. Ефективність ПДС-алгоритму визначається ефективністю його поліноміальної складової. У статті автором розглядається модифікована версія оригінального ПДС-алгоритму побудови оптимального рішення задачі "Максимальна незалежна множина". У статті розглянуто визначені автором властивості оптимального рішення задачі. Надані приклади умов поліноміальної складової запропонованого алгоритму. Бібліогр.: 8 назв.
УДК 681.513
Общая схема ПДС-алгоритма решения задачи "Максимальное независимое множество" /Аксенова Л.А.// Математические машины и системы.-2000.-№2,3.- С.44-58.
     Труднорешаемые комбинаторные задачи являются алгоритмической основой математического моделирования процессов компьютеризированного планирования и управления сложными организационно-технологическими системами: планирование и управление мелкосерийным производством, экспертные и информационные системы, модели и средства систем баз данных и знаний, выбор проектов, теория классификаций, теория кодирования. Введение понятия ПДС-алгоритмов для труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации [3] позволило строить точные алгоритмы для данного класса задач посредством выделения в них полиномиальной составляющей. Принадлежность рассматриваемой индивидуальной задачи к классу полиномиально разрешимых определяется в ходе решения данной задачи, в случае, когда она удовлетворяет условиям полиномиальной ветви ПДС-алгоритма. Эффективность ПДС-алгоритма определяется эффективностью его полиномиальной составляющей. В статье автором рассматривается модифицированная версия оригинального ПДС-алгоритма решения задачи "Максимальное независимое множество". В статье рассмотрены определенные автором свойства оптимального решения задачи. Показаны примеры условий, которым удовлетворяет полиномиальная составляющая предложенного ПДС-алгоритма. Библиогр.: 8 назв.
УДК 518.9
Методи управління течіями у сітках з узагальненим принципом збереження / Остапенко В.В., Фінін Г.С. // Математичні машини і системи.-2000.-№2,3.- С.59-63.
   Розглянуті задачі управління динамічними течіями у сітках, для яких виконується узагальнений закон збереження Кирхгофа. Розв'язання вихідної задачі зведено до розв'язання скінчених або нескінченних систем лінійних нерівностей. У випадку нескінченної системи запропоновано спосіб апроксимації розв'язку розв'язками скінчених систем. Біблогр. 4 назв.
УДК 518.9
Методы управления динамическими потоками в сетях с обобщенным принципом сохранения / Остапенко В.В., Финин Г.С. // Математические машины и системы.-2000.-№2,3.- С.59-63.
     Рассмотрены задачи управления динамическими потоками в сетях, для которых выполняется обобщенный закон сохранения Кирхгофа. Решение исходной задачи сведено к решению конечных или бесконечных систем линейных неравенств. В случае бесконечной системы предложен способ аппроксимации решений решениями конечных систем. Библиогр. 4 назв.

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 004.518
Методи і програмні засоби для розробки систем підтримки прийняття рішень у задачах з просторовою інформацією / Шиндер В. С. // Математичні машини і системи.-2000.-№2,3.- С.64-75.
        У статті наведено огляд підходів до проблеми розробки систем прийняття рішень з просторовою інформацією. Розглянута узагальнена архітектура подібних систем. Розглядається функціональність географічних інформаційних систем і можливості застосування ГІС-технологій для підтримки прийняття рішень у просторових задачах. Також наведена класифікація сучасних ГІС-пакетів. Наведено аналіз підходів штучного інтелекту для представлення слабоструктурованих і неструктурованих просторових знань. Іл.: 1. Біблогр.: 16 назв.

УДК 004.518
Методы и программные средства для разработки систем поддержки принятия решений в задачах с пространственной информацией /Шиндер В. С.// Математические машины и системы.-2000.-№2,3.- С.64-75.
      В статье приведен обзор подходов к проблеме разработки систем поддержки принятия решений с пространственной информацией. Рассмотрена обобщенная архитектура подобных систем. Рассматривается функциональность географических информационных систем и возможности применения ГИС- технологий для поддержки принятия решений в пространственных задачах. Также приведена классификация современных ГИС-пакетов. Приведен анализ подходов искусственного интеллекта для представления слабоструктурированных и неструктурированных пространственных знаний. Ил.:1. Библиогр.:16 назв.
УДК 681.3.06, 519.8
Розподілена система імітаційного моделювання на основі архітектури CORBA / Литвинов В.В., Казимир В.В. Гавсієвіч И.Б. // Математичні машини і системи.-2000.-№2,3.-С.76-87.
    В статті розглядаються питання створення розподіленої системи моделювання з використанням формального апарату Е-мереж у рамках теорії агрегатів. Технологічною базою реалізації є специфікація CORBA з застосуванням пакету інструментальних засобів ACE/TAO. Оцінка спроможності створеної системи імітаційного моделювання здійснюється на прикладі розробки та дослідження моделі системи масового обслуговування. Іл.: 10. Бібліогр.: 11 назв.
  
УДК 681.3.06, 519.8
Распределенная система имитационного моделирования на основе архитектуры CORBA / Литвинов В.В., Казимир В.В. Гавсиевич И.Б. // Математические машины и системы.-2000.-№2,3.-С.76-87.
    В статье рассматриваются вопросы создания распределенной системы моделирования на основе использования формального аппарата Е-сетей в рамках теории агргатов. Технологической базой реализации служит архитектура CORBA с применением пакета инструментальных средств ACE/TAO. Оценка производительности разработанной системы имитационного моделирования проводится на примере построения и исследования модели системы массового обслуживания. Ил.:10. Библиогр.:11 назв.
УДК 518.9
Про одну систему пiдтримки iмiтацiйного моделювання / Михалевич М.В., Лисицький Д.В. // Математичні машини і системи.-2000.-№2,3.-С.88-100.
      Розглядається середовище імітаційного моделювання соціально-економічних систем fSim. Формалізується поняття соціально-економічних систем в термінах математичної теорії систем, наведений короткий огляд існуючих підходів до моделювання такого роду систем, описана ідеалогія та внутрішня організація середовища fSim. Розглянуто приклад побудови моделі неплатежів засобами fSim. . Табл.: 2. Iл.: 1. Бiблiогр.: 7 назв
УДК 518.9
Об одной системе поддержки имитационного моделирования / Михалевич М.В., Лисицкий Д.В. // Математические машины и системы.-2000.-№2,3.-С.88-100.
 Рассматривается среда имитационного моделирования социально-экономических систем fSim. Формализуется понятие социально-экономической системы в терминах математической теории систем, дан краткий обзор существующих подходов к моделированию такого рода систем, описана идеология и внутренняя организация среды fSim. Рассмотрен пример построения модели неплатежей средствами fSim. Табл.: 2. Ил.:1. Библиогр.: 7 назв.
УДК 681.32: [681.84 + 621.397.7]: 343.98
Автоматизована криміналістична система "Логос" для дослідження матеріалів та засобів звуко- і відеозапису / Лєвий С.В., Магера В.М. // Математичні машини і системи. - 2000. - №2,3. -С.101-112.
      Представлена нова автоматизована криміналістична система "Логос" для дослідження матеріалів та засобів звуко- і відеозапису, яка дозволяє виконувати комплексне криміналістичне дослідження характеристик мовлення і сигналограм. Показано, що використання системи значно підвищило ефективність виконання криміналістичних експертиз. Табл.: 1. Іл.: 6. Библиогр.: 8 назв.
УДК 681.32: [681.84 + 621.397.7]: 343.98
Автоматизированная криминалистическая система "Логос" для исследования материалов и средств звуко- и видеозаписи / Левый С.В., Магера В.Н. // Математические машины и системы. - 2000. - №2,3. -С.101-112.
   Представлена новая автоматизированная криминалистическая система "Логос" для исследования материалов и средств звуко- и видеозаписи, которая позволяет проводить комплексное криминалистическое исследование характеристик речи и сигналограмм. Показано, что использование системы значительно повысило эффективность проведения криминалистических экспертиз. Табл.: 1. Іл.: 6. Библиогр.: 8 назв.
УДК 681.32:007
Розпізнавання рослин за результатами дистанційного зондування на основі богатошарових нейронних мереж / Дубровін В.І., Морщавка С.В., Пиза Д.М., Суботін С.А. // Математичні машини і системи. -2000. -№2,3.-С.113-119.
        Розв'язано задачу класифікації рослин за коефіцієнтами спектральної якості у видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні на основі багатошарових нейронних мереж. Описанi алгоритми навчання нейронної мережи: алгоритми спряжених градієнтів Полака-Рiб'єра та Флетчера-Рiвса, а також алгоритм Левенберга-Марквардта. Наведено та проаналізовано результати експериментів. Табл.: 2. Іл.:2. Библиогр.:11 назв.

УДК 681.32:007
Распознавание растений по результатам дистанционного зондирования на основе многослойных нейронных сетей / Дубровин В.И., Морщавка С.В., Пиза Д.М., Субботин С.А.// Математические машины и системы.-2000.-№2,3.-С.113-119.
     Решена задача классификации растений по коэффициентам спектральной яркости в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне на основе многослойных нейронных сетей. Описаны алгоритмы обучения нейронной сети: алгоритмы сопряженных градиентов Полака-Рибьера и Флетчера-Ривса, а также алгоритм Левенберга-Марквардта. Приведены и проанализированы результаты экспериментов. Табл.: 2. Іл.: 2. Библиогр.: 11 назв.
УДК 681.32:007
Двосторонні формули чисельного диференціювання для похідних першого та другого порядків / АлєксєєваІ.В., Калайда О.Ф., Клименко Р.К. // Математичні машини і системи. - 2000. - № 2,3 - С.120-124.
    В статті будуються двосторонні формули чисельного диференціювання за допомогою двосторонніх колокаційних многочленів m-го порядку. Отримані апріорні та апостеріорні оцінки похибок наведених формул. Доведено, що двосторонні формули наближень k-ї похідної є формулами не нижче (m+1-k)-го порядку відносно кроку сітки вузлів h. Табл.: 1. Библиогр.:7 назв.
УДК 681.32:007
Двусторонние формулы численного дифференцирования для производных первого и второго порядков / Алексеева И.В,Калайда А.Ф., Клименко Р.К. // Математические машины и системы. - 2000. - №2,3 - С.120-124.
        В статье строятся двусторонние формулы численного дифференцирования с помощью двусторонних коллокационных многочленов m-го порядка. Получены априорные и апостериорные оценки погрешности построенных формул. Доказано, что двусторонние формулы приближения k-ой производной являются формулами не ниже (m+1-k)-го порядка относительно шага сетки узлов h. Табл.: 1. Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.391.2
Багатоальтернативне послідовне вирішальне правило з використанням значень тільки нижніх порогів / Жук С.Я., Ковальов В.І. // Математичні машини і системи. - 2000. - № 2,3. - С. 125-131.
        Для багатоальтернативного послідовного вирішального правила на основі апостеріорної ймовірності визначені оцінки нижніх порогів. Для їх обчислення використовуються задані умовні ймовірності розпізнавання і апріорні ймовірності гіпотез. Синтезоване правило дозволяє приймати рішення на користь простої гіпотези та відкидати невдалі гіпотези. Аналіз синтезованого правила проведено на модельному прикладі за допомогою статистичного моделювання на ЕОМ. Табл.:3. Іл.:2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.391.2
Многоальтернативное последовательное решающее правило с использованием значений только нижних порогов / Жук С.Я., Ковалёв В.И. // Математические машины и системы. - 2000. - № 2,3.- С.125-131.
     Для многоальтернативного последовательного решающего правила на основе апостериорной вероятности определены оценки нижних порогов. Для их вычисления используются заданные условные вероятности распознавания и априорные вероятности гипотез. Синтезированное правило позволяет принимать решение в пользу простой гипотезы и отбрасывать неудачные гипотезы. Анализ синтезированного правила проведен на модельном примере с помощью статистического моделирования на ЭВМ. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.
УДК 681.306
Аналіз і моделювання розподілених комп'ютерних мереж обслуговування / Алієв А.А., Ісмайлов Б.Г. // Математичні машини і системи. -2000. -№2,3. -С.132-139.
    У статті на основі аналізу можливостей різноманітних правил обслуговування розглядаються циклічні правила з повним звільненням буфера. Поставлено узагальнену математичну модель розподіленої мережі обслуговування, розглянутий варіант математичної моделі розподіленої мережі і вирішені питання перебування оптимальних характеристик мережі з циклічним правилом обслуговування з повним звільненням буфера. Іл.:4. Бібліогр.: 5 назв.
УДК 681.306
Анализ и моделирование распределенных компьютерных сетей обслуживания / Алиев А.А., Исмайлов Б.Г. // Математические машины и системы.-2000.-№2,3.-С.132-139.
       В статье на основе анализа возможностей различных правил обслуживания рассматриваются циклические правила с полным освобождением буфера. Поставлена обобщенная математическая модель распределенной сети обслуживания, рассмотрен вариант математической модели распределенной сети и решены вопросы нахождения оптимальных характеристик сети с циклическим правилом обслуживания с полным освобождением буфера. Ил.: 4. Библиогр.: 5 назв.
УДК 658.012.011.56
Алгоритмічно-програмна реалізація парадигматичної системи української мови / Шевченко І.В. // Математичні машини і системи - 2000. - №2,3 . - С .140-143.
  Робота присвячена формальному описові системи автоматизованого виведення похідних словоформ для змінюваних лексем флективної мови. Подано визначення парадигматичного класу. Викладено метод параметризації лексики, який дозволив виділити понад 1300 словозмінних типів на масиві, що охоплює практично усю лексику сучасної літературної української мови. Бібліогр.: 2 назв.
УДК 658.012.011.56
Алгоритмическо-программная реализация парадигматической системы украинского языка / Шевченко И.В. // Математические машины и системы - 2000. - №2,3 . - С140-143.
     Работа посвящена формальному описанию системы автоматизированного вывода производных словоформ для изменяемых лексем флективного языка. Представлено определение парадигма-тического класса. Излагается метод параметризации лексики, с помощью которого выделено свыше 1300 словоизменительных типов на массиве, охватывающем практически всю лексику современного литературного украинского языка. Библиогр.: 2 назв.
УДК 519.65
Інтерполяція параболічним сплайном / Ківва С.Л., Стеля О.Б. // Математичні машини і системи. - 2000 - №2,3 - С.144-158.
      Розглядається параболічний інтерполяційний неперіодичний сплайн дефекту 1. Сплайн будується по заданими значеннями функції в N+3 вузлах інтерполяції і вибраними N вузлами сплайну без задання додаткових граничних умов. Для цього сплайну досліджені питання його існування і єдності, отримані оцінки похибки інтерполяції для на нерівномірній сітці. Наведений приклад інтерполяції параболічним сплайном функції "сходинка". Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.
УДК 519.65
Интерполяция параболическим сплайном / Кивва С.Л., Стеля О.Б. // Математические машины и системы. - 2000 - № 2,3 - С.144-158.
   Рассматривается параболический интерполяционный непериодический сплайн дефекта 1. Сплайн строится по заданным значениям функции в N+3 узлах интерполяции и выбранным N узлам сплайна без задания дополнительных граничных условий. Для этого сплайна исследованы вопросы его существования и единственности, получены оценки погрешности интерполяции для на неравномерной сетке. Приведен пример интерполяции параболическим сплайном функции "ступенька". Ил.: 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 330.115/681.3
Модель інспектування і суспільні збитки / Алєксєєв Д.А. // Математичні машини і системи. - 2000 - №2,3 - С.159-162.
   Розглянута модель, за якою можна дослідити ефективність перевірок підприємств, що забруднюють довкілля, з боку контролюючих державних органів. Описані критерії та припущення, за допомогою яких кількість або частоту перевірок можна оптимізувати за критеріями мінімальних витрат та максимального ефекту. Іл.: 1. Бібліогр.: 2 назв.
УДК 330.115/681.3
Модель инспектирования и общественные убытки / Алексеев Д.А. // Математические машины и системы. - 2000 - № 2,3 - С.159-162.
   Рассмотренная модель, по которой можно исследовать эффективность проверок предприятий, которые загрязняют окружающую среду, со стороны контролирующих государственных органов. Описанные критерии и предположения, с помощью которых количество, или частоту проверок можно оптимизировать за критериями минимальных затрат и максимального эффекта. Ил.: 1. Библиогр.: 2 назв.

ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.192 (035)
Прогнозування залишкового ресурсу виробів електронної техніки / Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. - 2000. № 2,3.- С.163-169.
        Визначено аналітичне вираження для очікуваного залишкового наробітку і випадку DN-розподілу наробітку до відмови. Показано адекватність отриманої оцінки. Бібліогр.:8 назв.

УДК 621.192 (035)
Прогнозирование остаточного ресурса изделий электронной техники / Стрельников В.П. // Математические машины и системы. - 2000. № 2,3. -С.163-169.
    Определено аналитическое выражение для ожидаемой остаточной наработки в случае DN-распределения наработки до отказа. Показана адекватность полученной оценки. Библиогр.: 8 назв.
УДК 681.32.019.3
Уточнений розрахунок надійності електронних пристроїв на основі DN-розподілу / Федухін О.В., Сеспедес-Гарсія Н.В. // Математичні машини і системи. - 2000. - №2,3. - С.170-175.
   Запропонована методика коректування вихідних даних про надійність елементів з метою використання в уточненому розрахунку надійності електронних пристроїв на основі DN-розподілу наробітку до відмов. Табл.:2. Іл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.
УДК 681.32.019.3
Уточненный расчет надежности электронных устройств на основе DN-распределении / Федухин А.В., Сеспедес-Гарсия Н.В. // Математические машины и системы. - 2000. - №2,3. - С.170-175.
   Предложена методика корректировки исходных данных о надежности элементов с целью использования в уточненном расчете надежности электронных устройств на основе DN-распределения наработки до отказа. Табл.:2. Ил.:1. Библиогр.: 5 назв.
УДК 681.518:681.3.016
Дослідження обчислювального процессу в локальних обчислювальних мережах з розподіленою базою даних при наявності відмов і відновленні працездатності іх обладнання / Демиденко О.М., Максимей І.В. // Математичнi машини i системи.-2000.-№2,3.-С.176-184.
  Встановлено актуальність дослідження аспектів надійності локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) з розподіленою інформаційною базою даних (РІБД). Запропоновано методику аналізу обчислювального процесу (ОП) і робочого навантаження (РН) при наявності процесів відмови і відновлення працездатності компонентів ЛВМ. Змінними параметрами імітаційної моделі (ІМ) ОП і РН на ЛВМ з РІБД були: імовірність відмови центрального процесора (ЦП) і зовнішньої пам'яті, розміри РІБД, швидкості обробки інформації ЦП робочих вузлів і сервера ЛВМ. Знайдено оцінку впливу на відгуки ІМ ОП і РН на ЛВМ кожного із цих параметрів. Вилічено коефіцієнти лінійно регресійної залежності відгуків ІМ ОП і РН на ЛВМ від параметрів надійності компонентів обладнання і програмного забезпечення ЛВМ. Табл.: 3. Iл.: 1. Бiблiогр.: 5 назв.
УДК 681.518:681.3.016
Исследование вычислительного процесса в локальных вычислительных сетях с распределенной базой данных при наличии отказов и восстановлений работоспособности оборудования / Демиденко О.М., Максимей И.В. // Математические машины и системы.-2000.-№21,3.-С.176-184.
     Установлена актуальность исследования надежностных аспектов локальных вычислительных сетей (ЛВС) с распределенной информационной базой данных (РИБД). Предложена методика анализа вычислительного процесса (ВП) и рабочей нагрузки (РН) при наличии процессов отказа и восстановления компонентов ЛВС. Изменяемыми параметрами имитационной модели (ИМ) ВП и РН на ЛВС с РИБД были: вероятности отказа центрального процессора (ЦП) и внешней памяти, размеры РИБД, скорости обработки информации ЦП рабочих узлов и сервера ЛВС. Оценено влияние на отклики ИМ ВП и РН на ЛВС каждого из этих параметров. Вычислены коэффициенты линейной регрессионной зависимости откликов ИМ ВП и РН на ЛВС от параметров надежности компонентов оборудования и программного обеспечения ЛВС. Табл.: 3. Ил.: 1. Библиогр.: 5 назв.
НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 681.3
Концепція побудови постіндустріального інформаційного суспільства / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи.- 2000. -№2,3. -С.185-193.
   У статті зазначено, що оптимальною, з точки зору управління, буде ринково-планова економіка. Прогрес майбутнього суспільства пов`язаний з розвитком наукоємних технологій, які засновані на нових знаннях, інформатизації та гуманізації суспільства. Суттєвим для цього суспільства стане заміна підприємця на аналітика. Бібліогр. 15 назв.
УДК 681.3
Концепция построения постиндустриального информационного общества / Теслер Г.С. // Математические машины и системы -2000 - №2,3. -С.185-193.
        В статье отмечено, что оптимальной, с точки зрения управления, будет рыночно-плановая экономика. Прогресс будущего общества связан с развитием наукоемких технологий, основанных на новых знаниях, информатизации и гуманизации общества. Существенным для этого общества станет замена предпринимателя на аналитика. Библиогр. 15 назв.
УДК 681.3
Щодо питання про інформатизацію суспільства Вирішення задачі наукового передбачення для виведення з кризи вітчизняної обчислювальної техніки / Брюхович Є.І. // Математичні машини і системи. -2000. - № 2,3 . - С.194-209.
        Досліджені питання еволюції обчислювальної техніки у біосферній системі відтворюваних і еволюційних процесів. Установлені принципи дії природних законів в антропогенній галузі, в яку обчислювальна техніка входить на правах близкородинних зв'язків її форми з формами економічної системи і частиною кори головного мозку людини. Дія у цій галузі закону гомологічних рядів у спадковій мінливості, що володіє прогнозними властивостями, дозволила вирішити задачу наукового передбачення гранично розвинутих форм обчислювальної техніки. Наведені попередні матеріали філософського осмислення роботи та її результатів і їх співвідносність з економічною дійсністю в Україні. Іл.: 3. Бібліогр. : 34 назв.

УДК 681.3
К вопросу об информатизации общества. Решение задачи научного предвидения для вывода из кризиса отечественной вычислительной техники / Брюхович Е.И. // Математические машины и системы. -2000.- №.2,3 . - С.194-209.
        Исследованы вопросы эволюции вычислительной техники в биосферной системе воспроизводственных и эволюционных процессов. Установлены принципы действия естественных законов в антропогенной области, куда вычислительная техника входит на правах близкородственных связей ее формы с формами экономической системы и специфически человеческой части коры головного мозга. Действие в этой области закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, обладающего прогнозными свойствами, позволило решить задачу научного предвидения предельно развитых форм вычислительной техники. Приведены предварительные материалы философского осмысления работы и ее результатов и их соотносимость с экономической действительностью в Украине. Ил.:3. Библиогр.:34 назв.
      Останнє оновлення: May 18, 2010