Математичні машини та системи. 2002 № 1

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 681.3
Принципи змішаного екстремуму як основа еволюції обчислювальних засобів /Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. - 2002.- №1- С. 3-13. На основі принципів змішаного екстремуму, динамічного балансу і узагальненого закону дзеркальної симетрії, які визначають напрямок еволюційного розвитку засобів обчислювальної техніки (ЗОТ), показано, що майбутні ЕОМ за своєю організацією будуть трьох видів: подібні до персональних комп`ютерів для індивідуального використання; "мозкоподібні" для роботи із знаннями та різноманітними образами; комп`ютери з науковою організацією обчислень (з переважанням однієї з цих форм). Сучасний стан процесорів і елементно-технологічної бази, які розробляються та виробляються зараз, показує наявність основ побудови ЗОТ, що прогнозуються у роботі. Бібліогр.: 28 назв.

УДК 681.3
Принцип смешанного экстремума как основа эволюции вычислительных средств / Теслер Г.С. // Математические машины и системы.- 2002.- №1 - С.3-13. На основе принципов смешанного экстремума, динамического баланса и обобщенного закона зеркальной симметрии, определяющих направление эволюционного развития СВТ, показано, что будущие ЭВМ по организации будут трех видов: подобные персональным компьютерам для индивидуального использования; "мозгоподобные" для работы со знаниями и всевозможными образами; компьютеры с научной организацией вычислений (с преобладанием одной из этих форм). Современное состояние изготовляемых и разрабатываемых процессоров и элементно-технической базы показывает наличие основ построения прогнозируемых в работе СВТ.Библиогр.: 28 назв.


ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 51:155.001.57:681.3.06
Основні особливості реалізації системи комп'ютерної алгебри (АНАЛІТИК-2000) / Клименко В.П., Фішман Ю.С., Кондрашов С.В., Швалюк Т.М. // Математичні машини і системи. - 2002. - № 1. - С.14-28. У статті наведено схему функціонування системи комп'ютерної алгебри АНАЛІТИК-2000. Описані особливості алгоритмів реалізації основних процедур комп'ютерної алгебри. Алгоритмічна мова АНАЛІТИК-2000 орієнтована на розв'язання наукових та прикладних задач аналітичними та чисельно-аналітичними методами. Іл.:3. Бібліогр.: 26 назв.

УДК 51:155.001.57:681.3.06
Основные особенности реализации системы компьютерной алгебры (АНАЛИТИК-2000) / Клименко В.П., Фишман Ю.С., Кондрашов С.В., Швалюк Т.Н. // Математические машины и системы. - 2002. - № 1 . - С.14-28. В статье приводится схема функционирования системы компьютерной алгебры АНАЛИТИК-2000. Описаны особенности алгоритмов реализации основных процедур компьютерной алгебры. Алгоритмический язык АНАЛИТИК-2000 ориентирован на решение научных и прикладных задач аналитическими и численно-аналитическими методами. Ил.:3. Библиогр.: 26 назв.


УДК 681.3
Верифікація реактивных систем за допомогою формул темпоральної логіки на Е-мережевих моделях / Казимир В.В. // // Математичнi машини і системи.-2002.-№1.-C. 29-40. У статті розглядаються питання верифікації реактивних систем, специфікованих Е-мережами, за допомогою формул темпоральної логіки CTL. Наводиться опис апарата модифікованих Е-мереж і досліджується повнота даної формальної системи щодо взаємодіючих послідовних процесів. Пропонується методика верифікації властивостей систем, описаних формулами CTL, на Е-мережевих моделях процесів управління. Табл.:1. Іл.:4. Бібліогр.:14 назв.

УДК 681.3
Верификация реактивных систем с помощью формул темпоральной логики на Е-сетевых моделях / Казимир В.В. // Математические машины и системы.-2002.-№1.-C.29-40. В статье рассматриваются вопросы верификации реактивных систем, специфицированных Е-сетями, с помощью формул темпоральной логики CTL. Приводится описание аппарата модифицированных Е-сетей и исследуется полнота данной формальной системы относительно взаимодействующих последовательных процессов. Предлагается методика верификации свойств систем, описанных формулами CTL, на Е-сетевых моделях процессов управления. Табл.:1. Ил.:4. Библиогр.:14 назв.


УДК 504056
Про один метод імовірнісного аналізу безпеки потенційно небезпечних об'єктів /Серебровський О.М.// Математичні машини і системи. -2002. -№ 1. -С.41-48. Пропонується метод оперативного аналізу поточних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, що дозволяє оцінювати ступінь безпеки ситуацій за критерієм імовірності НС, виявляти найбільш вірогідні джерела безпеки і шляхи її розвитку, визначати причини ситуацій, що виникли. Метод, що пропонується, оснований на комбінації методу дерева відмов і методу експертних оціночних шкал. Табл.:3. Іл.:1. Бібліогр.: 7назв.

УДК 504056
Об одном методе вероятностного анализа безопасности потенциально опасных объектов /Серебровский А.Н.// Математические машины и системы. - 2002.- №1. -С. 41-48. Предлагается метод оперативного анализа текущих ситуаций на потенциально опасных объектах, позволяющий оценивать степень опасности ситуаций по критерию вероятности ЧП, выявлять наиболее вероятные источники опасности и пути ее развития, определять причины возникших ситуаций. Предлагаемый метод основан на комбинации метода дерева отказов и метода экспертных оценочных шкал. Табл. : 3. Ил. :1. Библиогр. : 7 назв.


УДК 681.51:57
Модель аналізу та оцінки ефективності методів логічного контролю інформації / Кузьменко Г.Є., Литвинов В.А., Литвинова А.Н., Майстренко С.Я. //Математичні машини і системи. - 2002.- №1. -С.49-55. Пропонується узагальнююча модель аналізу та оцінки ефективності логічного контролю інформації. Розглядається конкретизація моделі для найбільш поширених помилок користувача у формалізованих фактографічних даних. Наведено приклади, що ілюструють адекватність моделі. Обговорюються деякі можливості підвищення ефективності кодування властивостей об'єктів при наявності так званої "природної" надмірності. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.51:57
Модель анализа и оценки эффективности методов логического контроля информации / Кузьменко Г.Е., Литвинов В.А., Литвинова А.Н., Майстренко С.Я.//Математические машины и системы.- 2002.- №1.- С.49-55. Представляется обобщенная модель анализа и оценки эффективности логического контроля информации. Рассматривается конкретизация модели для наиболее распространенных ошибок пользователя в формализованных фактографических данных. Приведены примеры, иллюстрирующие адекватность модели. Обсуждаются некоторые возможности улучшения кодирования свойств объектов при наличии так называемой "естественной" избыточности. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 6 назв.


УДК 680.06
Моделювання творчої діяльності людини на прикладі створення музичного твору /Дроб'язко Р.Г., Кисіль І.А., Ященко В.О.// Математичні машини і системи. - 2002. - № 1.- C.56-69. Робота присвячена вивченню закономірностей та принципів побудови музичного твору як одного з видів творчості. Музичний твір являє собою певну структуру, що втілює ідеї, думки, почуття в особливій, специфічній формі і відображає дійсність відмежовано від точного зображення конкретних зовнішніх її ознак. Ця обставина дає можливість вираження одних і тих же ідей, настроїв і т. інш. різними музичними прийомами, засобами, інтонаціями. Вивчення основних правил, прийомів дозволяє комп'ютерне моделювання процесу створення музичного твору. Результатом дослідження є створення алгоритму синтезування мелодії та ритму музичного твору. В його основу було покладено метод Р.Х.Заріпова, але враховувались усі виявлені недоліки даного методу. Так, алгоритм передбачає принципово нову гармонізацію мелодії та відповідне до теорії музики розрішення нестійких нот, організацію останньої ноти з урахуванням руху мелодії. За даним алгоритмом створено програму синтезування мелодії.
Створена програма дозволяє генерувати мелодії випадково, тобто без втручання людини. Також існує можливість вибору (настройки) основних параметрів, властивостей бажаної мелодії, що полегшує аналіз залежності мелодії від певних її властивостей. Наприклад, створення різних мелодій з однаковими настройками властивостей мелодії дозволяє прослідкувати вплив певного параметра на мелодію в цілому.
Отриману в цифровому вигляді мелодію способом перекодування в звуковий формат Midi можна прослуховувати [, , , ], виділяти мелодійні фігури, мотиви, які сподобались.
Аналізуючи правила побудови цієї частини мелодії, далі можна вдосконалювати алгоритм. Але цей шлях аналізу не буде ефективним, тому що для його повного відтворення потрібно витратити багато часу і проаналізувати велику кількість мелодій для отримання цілісної картини. Тому наступним кроком даної розробки є навчання комп'ютера самого аналізувати, за якими правилами була побудована та чи інша мелодія чи її ритм, а людина буде лише вказувати, гарна чи погана дана мелодія. Це можливо при застосуванні нової технології обробки інформації, а саме нейроподібних мереж, що ростуть. Іл.: 7. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 680.06
Моделирование творческой деятельности человека на примере создания музыкального произведения /Дробязко Р.Г., Кисиль И.А., Ященко В.О.// Математические машины и системы. - 2002. - № 1.- C. 56-69. Работа посвящена изучению закономерностей и принципов построения музыкального произведения как одного из видов творчества. Музыкальное произведение представляет собой определённую структуру, что воплощает идеи, мысли, чувства в особой, специфичной форме и отражает действительность разграничено от точного отображения ее конкретных внешних признаков. Это обстоятельство дает возможность выражения одних и тех же идей, настроений разными музыкальными приёмами, способами, интонациями. Изучение основных правил, приёмов позволяет компьютерное моделирование процесса сочинения музыкального произведения. В результате исследования создан алгоритм синтезирования мелодии и ритма музыкального произведения. В его основе лежит метод Р.Х.Зарипова, но учитывались все найденные недостатки метода. Так, алгоритм предлагает принципиально новую гармонизацию мелодии и соответствующее теории музыки разрешение неустойчивых нот, организацию последней ноты с учетом движения мелодии. В соответствии с этим алгоритмом создана программа синтезирования мелодии, которая позволяет автоматически или с помощью ручной настройки генерировать ритм и мелодию музыкального произведения. Ритм и мелодию можно получить как в цифровом виде, что даёт возможность редактирования мелодии, выделения мелодических фигур, мотивов, которые понравились, так и в виде Midi файла [, , , ], которые позволяют ее прослушивать.
Анализируя правила построения мелодий, можно и далее усовершенствовать алгоритм. Но этот путь не будет эффективным, так как для получения целостной картины нужно проанализировать большое количество мелодий и израсходовать много времени. Поэтому следующим шагом данной разработки есть обучение компьютера самого анализировать, по каким правилам были построены та или другая мелодия или ее ритм, а человек будет лишь указывать: хорошая или плохая мелодия. Это возможно при применении новой технологии обработки информации - нейроподобных растущих сетей. Ил.:7. Библиогр.: 12 названий.


УДК 680.03.1
Про середню щільність та селективність вузлів багаторозрядних цифрових дерев / Різник Ю.О. // Математичні машини і системи.-2002.- №1.-С.70-83. Розглянуто параметри щільності та селективності вузлів в цифрових деревах з багаторозрядним гілкуванням. Одержано асимптотичні співвідношення для середніх значень параметрів у деревах без пам'яті. Результати теоретичного аналізу та отримані експериментальні дані використовуються для пояснення ряду властивостей багаторозрядних дерев. Іл.:7. Бібліогр.24 назв.

УДК 680.03.1
О средней плотности и избирательности узлов в многоразрядных цифровых деревьях / Pезник Ю.А. // Математические машины и системы .- 2002.- №1.-С.70-83. Рассмотрены параметры плотности и избирательности узлов в цифровых деревьях с многоразрядным ветвлением. Получены асимптотические выражения для средних значений параметров в деревьях без памяти. Результаты теоретического анализа и приведенные экспериментальные данные используются для объяснение ряда свойств многоразрядных деревьев. Ил:7. Библиогр.: 24 назв.


УДК 532
Математичне моделювання стаціонарних процесів сорбції шкідливих домішок з води / Лебедєва І.В., Клименко Р.К., Леонова А.В. // Математичні машини і системи.- 2002.- №1.- С.84-88. Розглянуто процеси сорбції домішкових молекул у воді сорбувальним середовищем. Запропоновано математичну модель механізму сорбції. Вважається, що рух домішкових молекул у сорбенті має дифузійний характер. Для опису такого руху застосовано неоднорідне рівняння дифузії, що враховує можливість спонтанного захоплення молекул пастками, які існують у сорбенті. Отримано точні розв'язки цього рівняння у стаціонарному випадку, які описують розподіл домішок по товщині сорбуючої плівки, дозволяють оцінити ефективність сорбента та відносну концентрацію домішок у воді, а також обчислити загальну кількість насортованих домішкових молекул.Іл:1.Бібліогр.:3назв.

УДК 532
Математическое моделирование стационарних процессов сорбции вредных примесей из воды / Лебедева И.В., Клименко Р.К., Леонова А.В. // Математические машины и системы.- 2002.- №1.- С.84-88. Рассмотрены процессы сорбции примесных молекул в воде сорбирующей средой. Предложена математическая модель механизма сорбции. Считается, что движение молекул примеси в сорбенте носит диффузионный характер. Для описания такого движения рассмотрено неоднородное уравнение диффузии, учитывающее аозможность спонтанного захвата молекул ловушками, существующими в сорбенте. Получены точные решения этого уравнения в стационарном случае, которые учитывают распределение примесей по толщине сорбирующей пленки, позволяют оценить эффективность сорбента и относительную концентрацию примесей в воде, а также вычислить общее количество сорбированных примесных молекул. Ил.:1. Библиогр.:3назв.


УДК 681.3.06
Системний підхід у формуванні регіональних структур та інвестиційних процесів в Україні / Косолапов В.Л., Колосов В.Є., Копейчиков В.В., Суперсон С.І., Ходак В.І. // Математичні машини і системи. - 2002. - №1. - С.89-100. Досліджено принципи системного аналізу щодо утворення регіональних формувань та регіональної політики. Показано, що такі процеси повинні базуватись на застосуванні моделювання соціально-економічної ситуації при оцінці можливостей переміщення фінансових ресурсів, підґрунтям яких є інвестиційні вкладення. При цьому регіональна економіка як мезорівень відрізняється певними характерними ознаками. З точки зору інформаційно-аналітичного підходу, що являє собою підсистему народногосподарського комплексу, регіональна економіка не може розглядатися як ізольована її частина, відповідно неправомірно зводити в абсолют економічну самостійність регіонів: вона має цілком визначені границі як з формальних (аналітичних), так і практичних позицій. Іл.: 4. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681.3.06
Системный подход при формировании региональных структур и инвестиционных процессов в Украине / Косолапов В.Л., Колосов В.Е., Копейчиков В.В., Суперсон С.И., Ходак В.И. // Математические машины и системы. - 2002. - №1. - С.89-100. Исследованы принципы системного анализа при создании региональных формирований и региональной политики. Показано, что такие процессы должны базироваться на применении моделирования социально-экономической ситуации для оценки возможностей перемещения финансовых ресурсов, основанием которых есть инвестиционные вклады. При этом региональная экономика как мезоуровень отличается некоторыми характерными признаками. С точки зрения информационно-аналитического подхода, будучи подсистемой народнохозяйственного комплекса, региональная экономика не может рассматриваться как изолированная ее часть, соответственно неправомерно возводить в абсолют экономическую независимость регионов: она имеет четко определенные границы как с формальных (аналитических), так и практических позиций. Ил.: 4. Библиогр.: 11 назв.


УДК 681 02
Державна інтелектуальна власність потребує охорони і захисту / О.В. Отрішко// Математичні машини і системи. - 2002.- У статті визначаються роль та місце проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні на сучасному етапі, стану законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності. Виявляється низка проблемних питань, які існують на сьогодні в державі і потребують розв'язання, обґрунтування пропозицій, які б могли бути враховані при розробці конкретних шляхів вирішення найбільш гострих проблем у зазначеній сфері. Бібліогр.:8 назв.

УДК 681 02
Государственная интеллектуальная собственность требует охраны и защиты /О.В.Отришко // Математические машины и системы.- 2002.- №1 - С.101-113. В статье определяются роль и место проблемы охраны интеллектуальной собственности в Украине на современном этапе, состояния законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности. Выявляется ряд проблем, которые существуют сегодня в государстве и требуют разрешения, обоснования предложений, которые могли бы быть учтены при разработке конкретных путей решения наиболее острых проблем в обусловленной области. Библиогр.:8 назв.


УДК 617.753.2
Структурно-функціональна організація ока з різними видами рефракції / Риков С.О.// Математичні машини і системи. - 2002. - № 1. - С.114-117. Розглянуто елементну інформаційну модель ока як системи. Більш докладно розглянуто світлозаломлюючу підсистему. Математично встановлено взаємоз'вязок між структурними і функціональними параметрами ока як системи та створенi кореляцiйні портрети очей з різними видами рефракції. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 617.753.2
Структурно-функциональная организация глаза с различными видами рефракции / Рыков С.А.// Математические машины и системы. - 2002. - №1 . - С.114-117. Рассмотрена элементная информационная модель глаза как системы. Более подробно рассмотрена светопреломляющая подсистема. Математически установлена взаимосвязь между различными структурными и функциональными параметрами глаза как системы и построены корреляционные портреты для глаз с различными видами рефракции. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.93
Формалізація результатів дослідження розпізнавання двовимірних зображень лівою та правою півкулями мозку людини /Золкіна Е.А.//Математичні машини і системи. - 2002. - №1.-С.118-122. У даній статті наводяться математичні моделі, виведені на основі експериментальних досліджень розпізнавання двовимірних зображень з позицій міжпівкульової асиметрії мозку людини. Дані моделі характеризують взаємозв'язок інформативних показників зорового розпізнавання і відбивають закономірності в діяльності лівої і правої півкуль головного мозку. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.93
Формализация результатов исследования распознавания двумерных изображений левым и правым полушариями мозга человека /Золкина Э.А.//Математические машины и системы. - 2002. - №1. -С.118-122. В данной статье приводятся математические модели, выведенные на основе экспериментальных исследований опознания двумерных изображений с позиций межполушарной асимметрии мозга человека. Данные модели характеризуют взаимосвязь информативных показателей зрительного опознания и отражают закономерность в деятельности левого и правого полушарий мозга. Библиогр.: 3 назв.


УДК 004.93
Основні математичні моделі, отримані у ході верифікації біотехнічної системи дослідження процесу впізнання зорових вербальних стимулів/ Шульга К.Ю. // Математичні машини і системи.-2002.-№1.С.123-127. У статті наводиться формалізація результатів дослідження у двох групах випробуваних у процесі зорового впізнання. Математичне формулювання експериментальних даних дозволило виявити загальні тенденції процесу впізнання зорових вербальних стимулів. Показано, що математичні моделі, отримані у ході верифікації БТС, будуть складати банк моделей та вирішених задач, що надалі значно прискорить процес дослідження. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.93
Основные математические модели, полученные в ходе верификации биотехнической системы исследования процесса опознания вербальных стимулов / Шульга Е.Ю. // Математические машины и системы.-2002.-№1.С.123-127. В статье приводится формализация результатов исследований у двух группах испытуемых в процессе зрительного восприятия. Математическое моделирование експериментальныхданных позволило выявить общие тенденции процесса опознания зрительных вербальних стимулов. Показано, что математические модели, полученные в ходе верификации БТС будут составлять банк моделей и решенных задач, что в будущем значительно ускорит процесс исследования.Библиогр.: 5 назв.


 ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 УДК 004.518
Реалізація рішень по забезпеченню надійності програмного забезпечення в UML / Семенец С.В, Рудой В.В. // Математичнi машини I системи.-2002.-№1.-C.128-133. У статті розглядаються питання забезпечення надійності програмного забезпечення за допомогою Уніфікованої Мови Моделювання (UML). Пропонується підхід до моделювання програмної системи, що дозволяє врахувати як структурні, так і динамічні особливості системи, що проектується. Головною особливістю запропонованого підходу є перетворення моделі на базі мереж Петрі в стандартні нотації UML. Іл.:5. Бібліогр.:8 назв.

УДК 004.518
Реализация решений по обеспечению надежности программного обеспечения в UML / Семенец С.В., Рудой В.В. // Математические машины и системы.-2002.-№1.-C.128-133. В статье рассматриваются вопросы обеспечения надежности программного обеспечения с помощью Унифицированного Языка Моделирования (UML). Предлагается подход к моделированию программной системы, позволяющий учесть как структурные, так и динамические особенности проектируемой системы. Основной особенностью предложенного подхода является преобразование модели на базе сетей Петри в стандартные нотации UML. Ил.:5. Библиогр.:8 назв.


УДК 621.382
Контрольні випробування ЗОТ на надійність у форсованих режимах / Федухін О.В..// Математичні машини і системи.-2002.-№ 1.-С.134-140. Запропоновано методику планування, проведення і обробки результатів форсованих контрольних випробувань ЗОТ на основі одноступінчатого контролю з використанням DN - розподілу наробітку до відмови. Показано, що при випробуваннях методами з обмеженою тривалістю і обмеженою кількістю відмов досягається суттєве скорочення як часу випробувань, так і об'єму вибірки. Табл.:1. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 621.382
Контрольные испытания СВТ на надежность в форсированных режимах/ Федухин А.В.// Математические машины и системы.-2002.-№1.-С.134-140. Предложена методика планирования, проведения и обработки результатов форсированных контрольных испытаний СВТ на основе одноступенчатого контроля с использованием DN - распределения наработки до отказа. Показано, что при испытаниях методами с ограниченной продолжительностью и ограниченным числом отказов достигается существенное сокращение как продолжительности испытаний, так и объема выборки. Табл.:1. Библиогр.: 9 назв.


УДК 621.192 (035)
Оцінка залишкового ресурсу (наробітку до відмов) при відсутності відмовлень / Стрельніков В.П., Гладков А.В. // Математичні машини і системи. - 2002.- №.1 - С.141-147. Представлено методику оцінки залишкового ресурсу (наробітку до відмови) для випадку, коли на випробуванні (експлуатації) знаходиться група однотипних виробів і за термін контролю (експлуатації) не зафіксовано жодної відмови. Показано працездатність методики на конкретному прикладі. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 621.192 (035)
Оценка остаточного ресурса (наработки до отказа) при отсутствии отказов / Стрельников В.П., Гладков А.В. // Математические машины и системы. - 2002.- №.1 - С.141-147. Представлена методика оценки остаточного ресурса (наработки до отказа) для случая, когда на испытании (эксплуатации) находится группа однотипных изделий и за время контроля (эксплуатации) не зафиксировано ни одного отказа. Показана работоспособность методики на конкретном примере. Библиогр.: 6 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010