Математичні машини та системи. 2002 № 2

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 681.518:681.3.016
Вплив конкуренції запитів користувачів за ресурси обчислювальної системи на організацію обчислювального процесу / Демиденко О.М., Максимей I.В. // Математичні машини і системи. - 2001. - №2 - С.3-9.
Визначено актуальність iмiтацiйного експерименту з моделями, якi забезпечують високий рiвень деталiзацiї обчислювального процесу (ОПР) i враховують наявність конкуренції запитів користувачів на ресурси обчислювальної системи (ОС). Представлено спосіб формалізації ОПР, який враховує конкуренцію програмних модулiв за ресурс центрального процесора (ЦП). Наводяться результати моделювання i порівняння параметрів ОПР двох варіантів (при наявності i відсутності конкуренції за ресурси ОС). Експериментально доказано можливiсть "еффекту мультиобробки" в однопроцесорнiй ОС при моделюваннi ОПР традицiйними iнструментами iмiтацiї i методами теорiї масового обслуговування. Табл.: 2. Iл.: 2. Бiблiогр.: 7 назв.

УДК 681.518:681.3.016
Влияние конкуренции запросов пользователей за ресурсы вычислительной системы на организацию вычислительного процесса / Демиденко О.М., Максимей И.В. // Математические машины и системы. - 2001. - №2. - С.3-9.
Определена актуальность имитационного эксперимента с моделями, обеспечивающими высокий уровень детализации вычислительного процесса (ВП) и учитывающими наличие конкуренции запросов пользователей за ресурсы вычислительной системы (ВС). Предложен способ формализации ВП при учете конкуренции программных модулей за ресурс ЦП. Приведены результаты моделирования и сравнения параметров ВП двух вариантов (при наличии и отсутствии конкуренции за ресурсы ВС). Экспериментально показана возможность "эффекта мультиобработки" в однопроцессорной ВС при моделировании ВП традиционными средствами имитации и методами теории массового обслуживания. Табл.: 2. Ил.: 2. Библиогр.: 7 назв.


УДК 681.3
Основні напрямки робіт щодо проблемної орієнтації комп'ютерних комплексів / О.П.Кургаєв // Математичні машини та системи.- 2002.- №2.- C.10-28.
Виконано огляд основних результатів робіт та перспективних напрямків досліджень щодо проблемної орієнтації комп'ютерних комплексів. Наведені посилання на джерела в багатьох випадках використані як приклади, що підтверджують власні уявлення автора про досягнення і тенденції розвитку цього напрямку досліджень. Відповідні висновки завершуються твердженнями про необхідність подальшого розвитку логічної моделі подання знань, що комп'ютерний комплекс нової архітектури повинен складатись з двох середовищ - оброботки даних та обробки знань, які в процесі взаємодії вирішують єдину задачу обробки інформації, та повинен бути оснащений системою обробки знань розробницького типу. Бібліогр.: 127 назв.

УДК 681.3
Основные направления работ по проблемной ориентации компьютерных комплексов / А.Ф.Кургаев // Математические машины и системы.- 2002.- №2.- C.10-28.
Выполнен обзор основных результатов работ и перспективных направлений исследований по проблемной ориентации компьютерных комплексов. Приведенные ссылки на источники во многих случаях использованы в качестве примеров, подтверждающих собственные представления автора о достижениях и тенденциях развития этого направления исследований. Соответствующие выводы завершаются утверждениями о необходимости дальнейшего развития логической модели представления знаний, что компьютерный комплекс новой архитектуры должен включать две среды - обработки данных и обработки знаний, в процессе взаимодействия решающих единую задачу обработки информации, и должен быть оснащен системой обработки знаний разрабатывающего типа. Библиогр.: 127 назв.


ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 681.3.06
Основні тенденції розвитку мови систем комп'ютерної алгебри/ Клименко В.П., Ляхов О.Л., Фішман Ю.С.// Математичні машини і системи. - 2002. - № 2 . - С.29-64.
Дано огляд, аналіз основних властивостей та тенденцій розвитку сучасних систем комп'ютерної алгебри, як ефективних засобів чисельно-аналітичного розв'язування наукових і прикладних задач різноманітної тематики.
Показано значення інтерактивних та автоматичних методів розв'язання науково-прикладних задач. Визначена тенденція зростання значення автоматичних методів. Змальовано зв'язок сучасних систем комп'ютерної алгебри з розвитком штучного інтелекту. Табл.:1. Іл.:3. Бібліогр.: 108 назв.

УДК 681.3.06
Основные тенденции развития языков систем компьютерной алгебры / Клименко В.П., Ляхов А.Л., Фишман Ю.С. // Математические машины и системы. - 2002. - № 2. - С.29-64.
Дан обзор, анализ основных свойств и тенденций развития современных систем компьютерной алгебры как эффективных средств численно-аналитического решения научных и прикладных задач разнообразной тематики. Показано значение интерактивных и автоматических методов решения научно-прикладных задач. Определена тенденция увеличения значения автоматических методов. Описана связь современных систем компьютерной алгебры с развитием искусственного интеллекта. Табл.:1.Ил.:3. Библиогр.: 108 назв.


УДК 681.3
Використання нетрадиційних логік при визначенні безконфліктності аеронавігаційної інформації / Бєляєв О.Г. // Математичні машини і системи. -2002. -№2. -С.65-74. У статті подано класифікацію деяких конфліктів в аеронавігаційній інформації, яка використовується в маршрутних картах. За допомогою засобів логіки розташування об'єктів конфлікти представлені в формальному вигляді. Приведені приклади програмної реалізації функцій перевірки на цілісність та несуперечливість. Функції перевірки застосовуються в системі ведення аеронавігаційних баз даних. Іл.: 5. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.3
Использование нетрадиционных логик при определении бесконфликтности аэронавигационной информации / Беляев А.Г. // Математические машины и системы. -2002. -№2. -С.65-74.
В статье даётся классификация конфликтов в аэронавигационной информации, используемой в маршрутных картах. С помощью средств логики взаимного расположения объектов конфликты представлены в формальном виде. Приведены примеры программной реализации функций проверки на целостность и непротиворечивость. Функции проверки применяются в системе ведения аэронавигационных баз данных. Ил.: 5. Библиогр.: 3 назв.


УДК 621.391: 621.396
Eфект Доплера при складному русі кореспондуючих елементів / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2002. - №2. - С.75-82.
Досліджені особливості виявлення ефекту Доплера при складному переміщенні випромінювача, приймача і цілі. Отримані формули, що пов'язують частоту прийнятих коливань з динамікой зміни частоти випромінюваних коливань і параметрами руху кореспондуючих элементів. Іл.: 2. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 621.391: 621.396
Эффект Доплера при сложном движении корреспондирующих элементов / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2002. - №2. - С.75-82.
Исследованы особенности проявления эффекта Доплера при сложном движении излучателя, приемника и цели. Получены формулы, связывающие частоту принимаемых колебаний с динамикой изменения частоты излучаемых колебаний и параметрами движения корреспондирующих элементов. Ил.: 2. Библиогр.: 11 назв.


УДК 681.3.12
Використання експертного оцінювання для якісного прогнозування на основі багатопараметричних залежностей / Волошин О.Ф., Панченко М.В. // Математичні машини і системию - 2002. - №2. - С.83-89.
Пропонується методика прогнозування розвитку нестабільних процесів на основі експертної інформації відносно розвитку окремих параметрів, що впливають на результат прогнозу. Описується система (алгебраїчні та програмні засоби) інтеграції експертних оцінок, що можуть задаватись в нечіткій формі, в дерево рішень та його обробки. Приводиться ілюстраційний приклад застосування системи. Іл.:1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3.12
Использование экспертного оценивания для качественного оценивания на основе многопараметрических зависимостей / Волошин А.Ф., Панченко М.В. // Математические машины и системы. - 2002. - №2.-С.83-89.
Предлагается методика прогнозирования развития нестабильных процессов на основе экспертной информации относительно развития отдельных параметров, которые влияют на результат прогноза. Описывается система (алгебраические и программные средства) интеграции экспертных оценок, которые могут задаваться в нечеткой форме, в дерево решений и его обработки. Приводится иллюстративный пример применения системы. Ил.:1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 515.126.2:519.237.5
Стійке оцінювання коефіцієнтів регресійних моделей для нестандартних областей факторного простору з лінійними обмеженнями / Радченко С.Г. // Математичні машини і системи. - 2002. - № 2. - С.90-96.
Викладені умови та алгоритм RASTA5 стійкого оцінювання коефіцієнтів регресійних моделей в умовах вихідної мультиколінеарності факторів. Запропоновано використовувати метод топологічного відображення (гомеоморфізм) прообразу планування експерименту в образ математичного моделювання. Показано, що при лінійних обмеженнях випуклих нестандартних областей факторного простору у вигляді чотирикутників лінійні фігури прообразу планування експерименту відображаються лінійно в область математичного моделювання. Можливе стійке оцінювання коефіцієнтів моделей 1 Ј cond <10 в умовах значної мультиколінеарності факторів - 0,6 <фr ( Xiо, Xjо )ф< 1. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 515.126.2:519.237.5
Устойчивое оценивание коэффициентов регрессионных моделей для нестандартных областей факторного пространства с линейными ограничениями / Радченко С.Г. // Математические машины и системы. - 2002. - № 2. - С.90-96.
Изложены условия и алгоритм RASTA5 устойчивого оценивания коэффициентов регрессионных моделей в условиях исходной мультиколлинеарности факторов. Предложено использовать метод топологического отображения (гомеоморфизм) прообраза планирования эксперимента в образ математического моделирования. Показано, что при линейных ограничениях выпуклых нестандартных областей факторного пространства в виде четырёхугольников линейные фигуры прообраза планирования эксперимента отображаются линейно в образ математического моделирования. Возможно устойчивое оценивание коэффициентов моделей 1 Ј cond <10 в условиях значительной мультиколлинеарности факторов - 0,6< |r (Xiо , X jо )|< 1. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 3 назв.


УДК 681.3
Методологія побудови інтерактивних геоінформаційних комплексів оперативної взаємодії / Васюхін М.И. // Математичні машини і системи.- 2002.- №2.- С.97-103.
У роботі пропонується методологія побудови інтерактивних геоинформационных комплексів оперативної взаємодії заснована на інтеграції системного В.М.Глушкова і функціонально-структурного підходів. Процес проектування являє собою ряд паралельно-послідовних етапів аналізу і синтезу компонентів комплексу, що представляють собою сполучення змістовних (інтуїтивних) і формальних (алгоритмічних) методів. Іл.: 2. Бібліогр.: 5.

УДК 681.3
Методология построения интерактивных геоинформационных комплексов оперативного взаимодействия / Васюхин М.И. // Математические машины и системы.- 2002.- №2.- С.97-103.
В работе предлагается методология построения интерактивных геоинформационных комплексов оперативного взаимодействия основанная на интеграции системного В.М.Глушкова и функционально-структурного подходов. Процесс проектирования представляет собой ряд параллельно-последовательных этапов анализа и синтеза компонентов комплекса, представляющих собой сочетание содержательных (интуитивных) и формальных (алгоритмических) методов. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.


УДК 681.3
Моделювання ситуацій економічних правопорушень/ Алєксєєв А.А.//Математичні машини і системи.-2002.-№2.-С.104-111.
Запропоновані математичні моделі оцінки: якості управління коштами, більшими ніж власні кошти підприємства; наслідків маніпулювання цінами для вітчизняного виробника; наслідків запізнення індексування вартості майна приватизації; віддання переваг у кредитуванні тощо. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 681.3
Моделирование ситуаций экономических правонарушений /Алексеев А.А.// Математические машины и системы. .-2002.-№2 .-С.104-111.
Предложены математические модели оценки: качества управления средствами, которые превосходят собственные средства предприятия; последствий манипуляции ценами для отечественного производителя; последствий запаздывания индексации стоимости имущества приватизации и представления преимуществ в кредитовании. Библиогр.: 13 назв.


УДК 681.3
Використання інтервальної логіки реального часу для моделювання систем управління потенційно небезпечними об'єктами / Литвинов В.В., Казимир В.В., Дяченко В.В. // Математичні машини і системи. - 2002. - №2. - С.112-121.
Наводиться практичний досвід використання інтервальної логіки реального часу Duration Calculus для моделювання критичних з точки зору надійності програмних систем управління. Послідовно рзглядаються етапи трансформації опису: від специфікації вимог щодо безпеки в напрямку їх реалізації в межах розподіленої архітектури. Табл.:1 Іл.:4 Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.3
Применение интервальной логики реального времени для моделирования систем управления потенциально-опасными объектами / Литвинов В.В., Казимир В.В., Дяченко В.В. // Математические машины и системы. - 2002. - №2. - С.112-121.
Описывается опыт применения интервальной логики реального времени Duration Calculus для моделирования критичных с точки зрения надежности программных систем управления. Последовательно рассматриваются этапы трансформации описаний от спецификации требований по безопасности до реализации полученных спецификаций в рамках распределенной архитектуры. Табл.:1 Ил.:4 Библиогр.: 6 назв.


УДК 681.012:332.1:330.3:340.1
Методичні підходи і системні аспекти територіально-адміністративної реформи в Україні / Морозов А.О., Косолапов В.Л., Суперсон В.І. // Математичні машини і системи. - 2002. - №2. - С.122-137.
Розглянуто з позицій системного аналізу підходи до реформування сучасного адміністративного устрою України та основних складових сучасної регіональної політики. Визначено роль регіонів із наукових позицій в управлінні соціально-економічними процесами на місцях і показано, що процес формування регіонів є нагальною потребою життя, що сприятиме посиленню рівня керованості національною економікою, розв'язанню багатьох соціально-політичних, правових і економічних проблем, і стане реальним шляхом поліпшення економічного стану держави і важливим напрямком забезпечення стабільності у суспільстві. Показано, що в цілому науковий підхід до організації управління соціально-економічними процесами регіонів в умовах розвитку ринкових відносин передбачає вирішення проблем поєднання загальнодержавних та регіональних інтересів на належній законодавчо-нормативній базі. Даний процес пов'язаний з розробкою законодавчих актів, що окреслили б правові положення регіонів різних рівнів у бюджетній і податковій сферах, управлінні державним і муніципальним майном, у реалізації земельної реформи, державних галузевих та регіональних програм. Показано, що такі процеси повинні базуватись на застосуванні моделювання соціально-економічної ситуації. З точки зору інформаційно-аналітичного підходу, регіональна економіка не може розглядатися як ізольована її частина. Відповідно, неправомірно зводити в абсолют економічну самостійність регіонів - вона має цілком визначені границі як з формальних (аналітичних), так і практичних позицій. Іл.: 5. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 681.012:332.1:330.3:340.1
Методические подходы и системные аспекты территориально-административной реформы в Украине // Морозов А.О., Косолапов В.Л., Суперсон В.И. // Математические машины и системы. - 2002. - №2. - С.122-137.
Рассмотрены из позиций системного анализа подходы к реформированию современного административного устройства Украины и основных составных современной региональной политики. Определена роль регионов из научных позиций в управлении социально-экономическими процессами на местах и показано, что процесс формирования регионов вызван самой жизнью, и будет влиять на уровень управляемости национальной экономикой, на решение многих социально-политических, правовых и экономических проблем и станет реальным путем улучшения экономического состояния государства и важным направлением обеспечения стабильности в обществе. Показано, что в целом научный подход к организации управления социально-экономическими процессами регионов в условиях развития рыночных отношений предусматривает решение проблем объединения общегосударственных и региональных интересов на надлежащей законодательно-нормативной базе. Данный процесс связан с разработкой законодательных актов, которые очертили бы правовые положения регионов разных уровней в бюджетной и налоговой сферах, управлении государственным и муниципальным имуществом, в реализации земельной реформы, государственных отраслевых и региональных программ. Показано, что такие процессы должны базироваться на применении моделирования социально-экономической ситуации. С точки зрения информационно-аналитического подхода, региональная экономика не может рассматриваться как ее изолированная часть. Соответственно, неправомерно сводить в абсолют экономическую самостоятельность регионов - она имеет целиком определенные границы как с формальных (аналитических), так и практических позиций. Ил.: 5. Библиогр.: 18 назв.


УДК 681.3
Патентна система України - складова частина міжнародної системи охорони промислової власності / Отрішко О.В.// Математичні машини та системи. - 2002.- №2.- C.138-155.
В роботі розглянути поняття і предмет права промислової власності, поняття і предмет патентного права, джерела та нормативно-правові акти в Україні у сфері патентного права. Програми адаптації національного законодавства до норм ЄС. Нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини у сфері патентного права в Україні. Проаналізована ефективність системи охорони інтелектуальної власності Україні та інших державах. Дана загальна оцінка проблем у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні. Зроблені висновки та дани пропозиції. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.3
Патентная система Украины - составная часть международной системы охраны промышленной собственности / Отришко О.В. // Математические машины и системы. - 2002. - №2. - С.138-155.
В работе рассмотрены понятия и предмет права промышленной собственности, понятия и предмет патентного права, источники и нормативно - правовые акты в Украине в сфере патентного права. Программы адаптации национального законодательства к нормам ЕС. Нормативно - правовые акты, которые регулируют правовые отношения в сфере патентного права в Украине. Проанализированы эффективность системы охраны интеллектуальной собственности в Украине. Сделаны выводы и даны предложения. Библиогр.: 5 назв.


УДК 681.23
Двосторонні чисельні методи розв?язання лінійних неоднорідних інтегродиференціальних рівнянь типу Фредгольма (0,m) - того порядку / Алєксєєва І.В., Калайда О.Ф., Клименко Р.К. // Математичні машини і системи. - 2002. - № 2. - С.156-162.
В статті побудовано двосторонні чисельні методи розв?язання лінійних одномірних неоднорідних інтегродиференціальних рівнянь (0,m) - того порядку з сталими межами інтегрування шляхом зведення їх до відповідних інтегральних рівнянь типу Фредгольма; досліджені умови двосторонності цих методів; приведено оцінку похибки методу. В роботі розглядається приклад, який служить ілюстрацією описаного методу і який підтверджує ефективність запропонованих алгоритмів. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.23
Двусторонние численные методы решения линейных неоднородных интегродифференциальных уравнений типа Фредгольма (0,m) - того порядка / Алексеева И.В., Калайда А.Ф., Клименко Р.К. // Математические машины и системы. - 2002. - №2. - С.156-162.
В статье построены двусторонние численные методы решения линейных одномерных неоднородных интегродифференциальных уравнений (0,m) - того порядка с фиксированными пределами интегрирования путем сведення их к соответствующим интегральным уравнениям типа Фредгольма; исследованы условия двусторонности этих методов; приведена оценка погрешности метода. В роботе рассматривается пример, который служит иллюстрацией описаного метода и который подтверждает эффективность предложенных алгоритмов. Библиогр.:4 назв.


УДК 617.753.2
Принцип структурно-функциональної єдності ока як системи / Риков С.О. // Математичні машини і системи. - 2002. - № 2 . - С.163-167.
Розглянуто елементну інформаційну модель ока як системи. Більш докладно розглянуто світлозаломлюючу підсистему з визначенням системної функції та вхідних сигналів. Створено структурну схему управління рефракцією. Розглянуто два полярно різних режими у системі управління рефракцією, що відповідає біологічній регуляції функціонування ока як системи. Іл.:3. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 617.753.2
Принцип структурно-функционального единства глаза как системы / Рыков С.А. // Математические машины и системы. - 2002. - № 2 . - С.163-167.
Рассмотрена элементная информационная модель глаза как системы. Более подробно рассмотрена светопреломляющая подсистема с выделением системной функции и входных сигналов. Построена структурная схема управления рефракцией. Рассмотрены два полярно различных режима в системе управления рефракцией, что соответствует биологической регуляции функционирования глаза как системы. Ил.:3. Библиогр.: 8 назв.


УДК 681.086
Апарат застосування формул в системі компьютерної алгебри / Клименко В.П., Фішман Ю.С., Швалюк Т.М. // Математичні машини і системи. - 2002. - № 2 . - С.168-175.
У статті описано постановку задачі та основні ідеї алгоритму апарата застосування формул алгоритмічної мови АНАЛІТИК-2000. Задачу автоматичного застосування формул поставлено та реалізовано у загальному вигляді для широкого класу об'єктів. Процедуру реалізовано у складі системи компьютерної алгебри АНАЛІТИК-2000. Іл.:1. Бібліогр.: 23.

УДК 681.086
Аппарат применения формул в системе компьютерной алгебры / Клименко В.П., Фишман Ю.С., Швалюк Т.Н. // Математические машины и системы. - 2002. - №2 . - С.168-175.
В статье описана постановка задачи и основные идеи алгоритма аппарата применения формул алгоритмического языка АНАЛИТИК-2000. Задача автоматического применения формул поставлена и реализована в общем виде для широкого класса объектов. Процедура реализована в составе системы компьютерной алгебры АНАЛИТИК-2000. Илл.:1. Библиогр.: 23.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 681.3
Концепція створення обчислювальних засобів з високим рівнем відмовостійкості / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи.-2002.- №2. - С.176-183.
Розроблені базові принципи побудови обчислювальних засобів з високим рівнем відмовостійкості, які засновані на аналізі засобів та механізмів забезпечення високого рівня надійності та стійкості біологічних систем з урахуванням узагальненого закону дзеркальної симетрії. Запропоновано мінімаксний багатокритеріальний критерій ефективності ЗОТ. Показано, що для досягнення високого рівня відмовостійкості ЗОТ використовується широкий спектр видів надлишковості, які закладені в елементно-технологічний, організаційний, інформаційний та алгоритмічний базиси. Табл.: 2. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 681.3
Концепция создания вычислительных средств с высоким уровнем отказоустойчивости / Теслер Г.С. // Математические машины и системы -2002.- № 2. - С. 176-183.
Разработаны базовые принципы построения вычислительных средств с высоким уровнем отказоустойчивости, которые основываются на анализе средств и механизмов обеспечения высокой надежности и устойчивости биологических систем с учетом обобщенного закона зеркальной симметрии. Предложен минимаксный многокритериальный критерий эффективности СВТ. Показано, что для достижения высокого уровня отказоустойчивости СВТ используется широкий спектр видов избыточности, заложенных в элементно-технологический, организационный, информационный и алгоритмический базисы. Табл.: 2. Библиогр.: 15 назв.


УДК 621.382
Автомодельність форсованих випробувань на надійність/Федухін О.В..//Математичні машини і системи.- 2002.- № 2.- С.184-192.
Розглянуто умови забезпечення автомодельності при проведенні форсованих випробувань на надійність. Показано, що при високотемпературних випробуваннях виробив електронної техніки використання лінійної гіпотези не є правомірним. Іл.:3. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 621.382
Автомодельность форсированных испытаний на надежность/ Федухин А.В.// Математические машины и системы.- 2002.- №2.- С.184-192.
Рассмотрены условия обеспечения автомодельности при проведении форсированных испытаний на надежность. Показано, что при высокотемпературных испытаниях изделий электронной техники использование линейной гипотезы является не правомерным. Ил.:3. Библиогр.: 14 назв.


ГІПОТЕЗИ, ДИСКУСІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 681.3
Мікро роботи проти підводних човнів / Шевченко А.І., Ященко В.О ..// Математичні машини і системи.- 2002.- № 2.- С.193-204.
У роботі розглянуто аврії на російських підводних човнах і висунуто гіпотезу причин, що викликають ці аварії. У рамках даної гіпотези розглянуто стан робототехнічних технологій у світі та в Україні. Обгрунтовуеться висновок про необхідність розвитку цого напрямку в україні. Бібліогр.:23 назв.

УДК 681.3
Микророботы против подводных лодок / Шевченко А.И., Ященко В.А.// Математические машины и системы. - 2002. - № 2 -С.193-204.
В работе рассматриваются аварии на российских подводных лодках и выдвигается гипотеза причин вызывающих эти аварии. В рамках этой гипотезы рассматривается состояние робототехнических технологий в мире и Украине. Обосновывается вывод о необходимости развития этого направления в Украине. Библиогр.: 23 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010