Математичні машини та системи. 2002 № 3

РЕФЕРАТИ


УДК 681.3
Роль інтелектуальних систем і комп\'ютерних технологій у зміні ери протистояння стратегічних озброєнь на еру інформаційних війн / Морозов А.О., Ященко В.О. // Математичні машини і системи. – 2002. – №3. – С. 3 –15. У роботі розглядаються концепції інформаційної переваги й інформаційних воєн, висунуті міністерством оборони США і реалізовані в рамках стратегічних програм цього міністерства. Розглядаються комплекси, системи і технології, розроблювані і застосовувані розвинутими країнами в реалізації цих концепцій. Робиться висновок, що дослідження і розробки в галузі штучного інтелекту, інтелектуальних систем і роботів є дуже актуальними і визначають у великій мірі добробут і безпеку країни.
Приводяться історична довідка розробок інституту і короткий опис сучасних розробок систем державного керування. Приводяться результати фундаментальних досліджень в галузі нових технологій.
З огляду на те, що зміна ери протистояння стратегічних озброєнь на еру інформаційних воєн знаходиться в початковій стадії, робиться висновок:
- зволікання в розгортанні робіт зі створення вітчизняних і удосконалення існуючих комп\'ютерних і комунікаційних технологій, при розробці інтелектуальних робототехнічних систем, високоінтелектуальних систем збору, збереження й обробки інформації з метою здійснення протистояння в боротьбі за інформаційну перевагу може привести до необоротних наслідків;
- створення необхідних умов для розробки нової концептуальної основи інтелектуальних засобів, нових поколінь інформаційних систем і робототехніки, що володіють технічним слухом, зором, можливостями розпізнавання образів;
- відновлення вітчизняної технології і закупка новітніх закордонних технологій, необхідних для створення на основі власної комп\'ютерної і комунікаційної індустрії. В Україні і, зокрема, в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України накопичений значний обсяг теоретичних і прикладних досліджень, ще зберігся склад висококваліфікованих кадрів вчених і фахівців. При широкому й ефективному залученні їх до наукових досліджень можна істотно просунутися вперед і ліквідувати наявне відставання від передових у технологічному відношенні країн. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 681.3
Роль интеллектуальных систем и компьютерных технологий в смене эры противостояния стратегических вооружений на эру информационных войн / Морозов А.А., Ященко В.А. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – С. 3 –15. В работе рассматриваются концепции информационного превосходства и информационных войн, выдвинутые министерством обороны США и реализуемые в рамках стратегических программ этого министерства. Рассматриваются комплексы, системы и технологии, разрабатываемые и применяемые развитыми странами в реализации этих концепций. Делается вывод, что исследования и разработки в области искусственного интеллекта, интеллектуальных систем и роботов являются весьма актуальными и определяют в большой мере благосостояние и безопасность страны.
Приводятся историческая справка разработок института и краткое описание современных разработок систем государственного управления. Приводятся результаты фундаментальных исследований в области новых технологий.
Учитывая, что смена эры противостояния стратегических вооружений на эру информационных войн находится в начальной стадии, делается вывод:
- промедление в развертывании работ по созданию отечественных и совершенствованию существующих компьютерных и коммуникационных технологий, разработке интеллектуальных робототехнических систем, высокоинтеллектуальных систем сбора, сохранения и обработки информации с целью осуществления противостояния в борьбе за информационное преимущество может привести к необратимым последствиям;
- создание необходимых условий для разработки новой концептуальной основы интеллектуальных средств, новых поколений информационных систем и робототехники, обладающих техническим слухом, зрением, возможностями распознавания образов;
- восстановление отечественных технологий и закупка новейших зарубежных технологий, необходимых для создания на их основе собственной компьютерной и коммуникационной индустрии. В Украине и, в частности, в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины накоплен значительный объем теоретических и прикладных исследований, еще сохранился состав высококвалифицированных кадров ученых и специалистов. При широком и эффективном вовлечении их в научные исследования можно существенно продвинуться вперед и ликвидировать имеющееся отставание от передовых в технологическом отношении стран. Библиогр.: 13 назв.


УДК 681.518:681.3.016
Технологія і засоби дослідження параметрів робочого навантаження на вузлах локальної обчислювальної мережі / Демиденко О.М., Биченко О.В., Максимей І.В. // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3 . – С.16 – 27. Встановлено актуальність дослідження параметрів робочого навантаження (РН) на вузлах локальної обчислювальної мережі (ЛОМ). Запропоновано технологію дослідження параметрів РН на вузлах ЛОМ на основі моніторингу параметрів ЛОМ. Обмірковуються принципи формалізації обчислювального процесу (ОП) і РН. Наводяться склад і структура системи моніторингу (СМОН). Викладається методика вимірювання параметрів ОП і РН на вузлах ЛОМ. Обговорюються результати апробації СМОН. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 681.518:681.3.016
Технология и средства исследования параметров рабочей нагрузки на узлах локальной вычислительной сети / Демиденко О.М., Быченко О.В, Максимей И.В. // Математические машины и системы. – 2002. – № 3. – С.16 – 27.
В статье предлагается технология исследования параметров рабочей нагрузки (РН) на узел локальной вычислительной сети (ЛВС). Обсуждаются принципы формализации вычислительного процесса (ВП) и РН. Приведены состав и структура системы мониторинга (SYSMON). Излагается методика измерения параметров ВП и РН на узле ЛВС. Обсуждаются результаты апробации SYSMON. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 9 назв.


УДК 621.8: 681.5
Система автоматизованого проектування модульних нейронних мереж CAD MNN / Різник О.М., Куссуль М.Е., Сичов О.С, Садова О.Г., Калина О.О. // Математичні машини і системи. – 2002. – №3. – С. 28 – 36. Розглянуто архітектуру та функції створеної авторами системи автоматизованого проектування багатомодульних нейронних мереж CAD MNN. Описано структури даних та механізми координації процесів навчання та тестування модулів. Наведено експериментальні результати застосування CAD MNN для класифікації ультразвукових локаційних сигналів в автомобільній системі безпеки пасажирів. Табл.: 1. Іл.:3. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 621.8: 681.5
Система автоматизированного проектирования модульных нейронных сетей CAD MNN / Резник А.М., Куссуль М.Э, Сычов А.С., Садовая Е.Г., Калина Е.А. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – С. 28 – 36. Рассмотрены архитектура и функции разработанной авторами системы автоматизированного проектирования модульных нейронных сетей CAD MNN. Описаны структуры данных и механизмы координации процессов обучения и тестирования модулей. Приведены экспериментальные результаты применения CAD MNN для классификации сигналов ультразвуковой локации в автомобильной системе безопасности пассажиров. Табл.: 1. Ил.:3. Библиогр.: 8 назв.


УДК 621.8:681:5
Нейронна асоціативна пам\'ять з клітинною структурою / Дехтяренко О.К., Новицький Д.В. // Математичні машини і системи. – 2002. – №3. – С. 37 – 44. Досліджуються властивості нейронних мереж асоціативної пам\'яті з клітинною структурою синаптичної матриці. Для таких мереж отримані статистичні оцінки атракторного радіуса та ємності пам\'яті. Чисельні експерименти показали відповідність поведінки мереж цим оцінкам. Зокрема, показано, що ємність пам\'яті не зростає при збільшенні розміру мережі, якщо величина клітин залишається сталою. Усі оцінки та експериментальні результати отримані у випадку цілковито випадкових бінарних векторів, що запам\'ятовуються. Іл.: 4. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.8:681:5
Нейронная ассоциативная память с клеточной структурой / Дехтяренко А.К., Новицкий Д.В. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – С. 37 – 44. Исследуются свойства нейронных сетей ассоциативной памяти с клеточной структурой синаптической матрицы. Для таких сетей получены статистические оценки аттракторного радиуса и ёмкости памяти. Численные эксперименты показали соответствие поведения сетей этим оценкам. В частности, показано, что ёмкость памяти не возрастает при увеличении размера сети, если величина клеток остается постоянной. Все эксперименты и оценки получены для полностью случайных запоминаемых бинарных векторов. Ил.: 4. Библиогр.: 5 назв.


ПРОГРАМНО-ТЕХНIЧНI КОМПЛЕКСИ

УДК 004.518
Створення модифікації ОС Linux для вбудованих систем на базі процесорів родини R3000 / Казимир В.В., Тарасенко П.В., Кулешов В.А. // Математичні машини і системи. – 2002. – №3. – C. 45 – 52. У статті проаналiзовано внутрішню структуру операційної системі (ОС) Linux з метою визначення апаратно-залежних частин, що потребують змін. Розглянуто послідовність кроків модифікації ОС Linux для іншої апаратної платформи. Наведено результати модифікації ОС Linux на апаратну платформу на базі процесорів родини R3000. Іл.:6. Бібліогр.:14 назв.

УДК 004.518
Создание модификации ОС Linux для встраиваемых систем на базе процессоров семейства R3000 / Казимир В.В., Тарасенко П.В., Кулешов В.А. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – C. 45 – 52. В статье анализируется внутренняя структура операционной системы (ОС) Linux для определения аппаратно-зависимых компонент, требующих модификации. Рассматривается последовательность шагов модификации ОС Linux для другой аппаратной платформы. Представлены результаты модификации ОС Linux на аппаратную платформу на базе процессоров семейства R3000. Ил.:6. Библиогр.:14 назв.


УДК 681.3
Задача підвищення якості інформаційної бази агентно-орієнтованих багаторівневих СППР / Кузьменко Г.Є., Литвинов В.А., Пилипенко Ю Г., Ходак В.І. // Математичні машини і системи. – 2002. – №3. – С. 53 – 61. В роботі обгрунтовано новий підхід щодо аналізу та забезпечення якості інформаційної бази інформаційних систем різного призначення, який базується на створенні спеціального агента контролю та аналізу узгодженості значень елементів інформаційної бази у складі багаторівневої багатоагентної системи на всіх етапах її життєвого циклу. Подана структура та визначені основні функції такого агента, сформульовані концептуальні положення щодо бази метазнань контролю, тобто бази знань про суттєві для контролю властивості елементів інформаційної бази, а також напрямки подальших досліджень.Іл:2. Бібліогр.:10 назв.

УДК 681.
Задача повышения качества информационной базы агентно-ориентированных многоуровневых СППР / Кузьменко Г.Е., Литвинов В.А., Пилипенко Ю Г., Ходак В.И. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – С. 53 – 61. В работе обоснован новый подход к анализу обеспечения качества информационной базы информационных систем различного назначения, который основан на создании в составе многоуровневой многоагентной информационной системы специального агента, выполняющего функции контроля и анализа согласованности значений элементов информационной базы на всех этапах её жизненного цикла.
Дана структура, определены основные функции такого агента, сформулированы концептуальные положения создания базы метазначений контроля, т.е. базы знаний о существенных для контроля свойствах элементов информационной базы, а также направления дальнейших исследований. Ил.:2. Библиогр.:10 назв.


УДК 504.056
Щодо формування інформаційної основи системи оцінки і аналізу ситуацій для потенційно небезпечних об’єктів / Серебровський О.М., Рогач В.Д. // Математичні машини та системи. – 2002. – №3. – С. 62 – 70. Пропонується методика формализованого опису розвитку техногенної небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах. Методика дає можливість формувати інформаційну основу для автоматизованих систем оцінки і аналізу техногенної небезпеки. Інформаційна основа створюється за участю експертів. При цьому використовуються метод дерева подій, метод дерева відмов та метод експертних шкал оцінювання. Іл.:1. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 504.056
О формировании информационной основы систем контроля и анализа ситуаций на потенциально опасных объектах /Серебровский А.Н., Рогач В.Д. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – С. 62 – 70. Предлагается методика формализованного описания развития техногенной опасности на потенциально опасных объектах. Методика дает возможность формировать информационную основу для автоматизированных систем оценки и анализа техногенной опасности. Информационная основа создается при участии экспертов. При этом используются метод дерева событий, метод дерева отказов и метод экспертных оценочных шкал. Ил.:1. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004.518
Концепція побудови шару роботи з джерелами даних у програмній системі / Хомiнiч О.В. // Математичнi машини і системи. – 2002. – №3. – С. 71 – 78. У статті розглядається програмна система (ПС) з погляду організації роботи з джерелами даних. Пропонується створення окремого шару роботи з джерелами даних. Описується концепція створення моделі такого шару за допомогою Уніфікованої Мови Моделювання (UML). Приводиться опис створення узагальненої моделі шару, використовуючи продукт Rational Rose Enterprise Edition. Табл.:3. Іл.:7. Бібліогр.:7 назв.

УДК 004.518
Концепция построения слоя работы с источниками данных в программной системе / Хоминич А.В. // Математичнi машини I системи. – 2002. – №3. – С. 71 – 78.
В статье рассматривается программная система (ПС) с точки зрения организации работы с источниками данных. Предлагается создание отдельного слоя работы с источниками данных. Описывается концепция создания модели такого слоя с помощью Унифицированного Языка Моделирования (UML). Приводится описание создания обобщенной модели слоя, используя продукт Rational Rose Enterprise Edition. Табл.:3. Ил.:7. Библиогр.:7 назв.


УДК 515.126.2:519.237.5
Використання алгоритму RASTA 4 для стійкого оцінювання статистичних моделей в умовах високої вихідної мультиколінеарності факторів / Радченко С.Г. // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3. – С. 79 – 89. Викладено обчислювальний експеримент з алгоритмом RASTA 4, котрий реалізує топологічний метод стійкого оцінювання статистичних моделей. Показана можливість отримання багатофакторних регресійних моделей з найкращими критеріями якості в умовах високої вихідної мультиколінеарності факторів в області образу математичного моделювання. Табл.: 6. Іл.: 10. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 515.126.2:519.237.5
Использование алгоритма RASTA 4 для устойчивого оценивания статистических моделей в условиях высокой исходной мультиколлинеарности факторов / Радченко С.Г. // Математические машины и системы. – 2002. – № 3. – С. 79 – 89. Изложен вычислительный эксперимент с алгоритмом RASTA 4, реализующий топологический метод устойчивого оценивания статистических моделей. Показана возможность получения многофакторных регрессионных моделей с наилучшими критериями качества в условиях высокой исходной мультиколлинеарности факторов в области образа математического моделирования. Табл.: 6. Ил.: 10. Библиогр.: 2 назв.


УДК 681.324:65.012.8
Методи поліпшення надійності автоматизованих систем охорони особливо важливих об‘єктів, що займають великі території / Бородін В.А., Васюхін М.І., Пюшкі Л. // Математичні машини і системи. – 2002. – №3. – С. 90 – 95. Стаття присвячена принципам побудови автоматизованих систем охорони особливо важливих об’єктів і підвищенню їх надійності. Запропоновано метод інтеграції таких систем з системами Leaky Feеder і пасивних ІЧ датчиків. Розроблена схема інтеграції цих датчиків в автоматизовану систему охорони на базі стандартних інтерфейсів взаємодії, що дозволяє системі охорони бути більш універсальній. Указані параметри відповідних інтерфейсів. Табл.: 1. Іл.: 5. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681.324:65.012.8
Методы повышения надежности автоматизированных систем охраны особо важных объектов, занимающих большие территории / Бородин В.А., Васюхин М.И., Пюшки Л. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – С. 90 – 95. Статья посвящена принципам создания автоматизированных систем охраны особо важных объектов и повышению их надежности. Предложен метод интеграции таких систем с системами Leaky Feеder и пассивных ИК датчиков. Разработана схема интеграции этих датчиков в автоматизированную систему охраны на основе стандартных интерфейсов взаимодействия, что позволяет системе охраны быть более универсальной. Указаны параметры соответствующих интерфейсов. Табл.: 1. Ил.: 5. Библиогр.: 11 назв.


УДК 681.3.06.14
Адаптивне згладжування шумів в інформаційних технологіях обробки фізіологічних сигналів / Файнзільберг Л.С // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3. – С. 96 – 104.

Пропонується модифікований алгоритм згладжування шумів при обробці фізіологічних сигналів. Приведені результати тестування алгоритму на модельних та реальних даних. Показані переваги запропонованого алгоритму. Табл.:1. Іл.:9. Бібліогр. : 12 назв.

УДК 681.3.06.14
Адаптивное сглаживание шумов в информационных технологиях обработки физиологических сигналов / Файнзильберг Л.С. // Математические машины и системы. – 2002. – № 3. – С. 96 – 104. Предложен модифицированный алгоритм сглаживания данных для решения задачи снижения случайных шумов при обработке физиологических сигналов. Приведены результаты тестирования алгоритма на модельных и реальных данных. Показаны преимущества предложенного алгоритма. Табл.:1. Ил.:9. Библиогр. : 12 назв.


УДК 681.3:330.3:340.1
Теоретичні аспекти та методологічні підходи до формування і оцінки моделі конкурентоздатності регіону / Морозов А.О., Косолапов В.Л., Копейчиков В.В., Суперсон В.І. // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3. – С. 105 – 118.
Розглянуто на рівні регіонів проблеми, пов’язані з використанням економічних категорій конкурентоздатності та механізму ціноутворення. Показано, що розробці моделей та запровадженню методів аналізу конкурентоздатності на рівні областей, регіонів, а також на державному рівні, приділяється значна увага. Відзначено, що модель конкурентоздатності повинна відбивати собою комплексний багатовекторний спектр складових, аналіз і оцінку яких необхідно найтіснішим чином поєднувати з конкретним конкурентним полем і особливо з його рівнем. Іл.:5. Бібліогр.:20 назв.

УДК 681.3:330.3:340.1
Теоретические аспекты и методологические подходы к формированию и оценки модели конкурентоспособности региона / Морозов А.А., Косолапов В.Л., Копейчиков В.В., Суперсон В.И. // Математические машины и системы. – 2002. – № 3. – С.105 – 118.
Рассмотрены на уровне регионов проблемы, связанные с использованием экономических категорий конкурентоспособности и механизма ценообразования. Показано, что разработке моделей и внедрению методов анализа конкурентоспособности на уровне областей, регионов, а также на государственном уровне, уделяется значительное внимание. Отмечено, что модель конкурентоспособности должна отображать в себе комплексный многовекторный спектр составных, анализ и оценку которых необходимо теснейшим образом объединять с конкретным конкурентным полем и в особенности с его уровнем. Ил.:5. Библиогр.:20 назв.


УДК 617.753.2
Системний аналіз взаємозв’язку віку людини і параметрів ока / Риков С.О. // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3 . – C. 119 – 124. Розглянуто взаємозв\'язок віку та параметрів ока людини – статичної рефракції, розміру ока по передньо-задній осі. Проведено системний аналіз та математичне моделювання змін досліджуваних параметрів ока в залежності від віку. Синтезовано математичні моделі для міопії та гіперметропії. Табл.: 8.Іл.:1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 617.753.2
Системный анализ взаимосвязи возраста человека и параметров глаза / Рыков С.А. // Математические машины и системы. – 2002. – № 3 – С.119 – 124. Рассмотрена взаимосвязь возраста и параметров глаза человека – статической рефракции, размера глаза по передне-задней оси. Проведены системный анализ и математическое моделирование изменений исследуемых параметров глаза в зависимости от возраста. Синтезированы математические модели для миопии и гиперметропии. Табл.: 8.Ил.:1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 621.391:621.396
Математичне моделювання роботи нестабілізованої радіолокаційної станції в складних динамічних умовах / Горбань І.І., Клівак О.А. // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3. – С. 125 – 131. Стаття присвячена з\'ясуванню умов, при яких можливе застосування на морських судах РЛС, що не мають систем стабілізації хитавиці. Визначено умови, при яких можливий круговий огляд морської поверхні, і з\'ясовані похибки у визначенні напрямку на ціль. Іл.: 10. Бібліогр.: 3.

УДК 621.391:621.396
Математическое моделирование работы нестабилизированной радиолокационной станции в сложных динамических условиях / Горбань И.И., Кливак А.А. // Математические машины и системы. – 2002. – № 3. – С. 125 – 131.
Статья посвящена выяснению условий, при которых возможно применение на морских судах РЛС, не имеющих систем стабилизации качки. Определены условия, при которых возможен круговой обзор морской поверхности, и выяснены погрешности в определении направления на цель. Ил.: 10. Библиогр.: 3.


УДК 519.6:539.3(5)
Обгрунтування методу одержання рішень у деяких задачах проектування / Бруснікін В.М. // Математичні машини і системи. – 2002. – №3. – C.132 – 135. В статті, застосовуючи апарат фукцій Лагранжа, надано методику обгрунтування одержання оцінок достовірності рішень для деяких задач проектування. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 519.6:539.3(5)
Обоснование метода получения решений в некоторых задачах проектирования / Брусникин В.Н. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – C. 132 – 135. В данной публикации, используя аппарат функций Лагранжа, представлена методика обоснования достоверности оценок получаемых решений для некоторых задач проектирования. Библиогр.: 2 назв.


УДК 681.03
Засоби інформаційного сервісу об\'єктів інтелектуальної власності / Морозов А.О., Косолапов В.Л., Отрішко О.В. // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3. – С. 136 – 147.
В роботі розглянуто проблеми та шляхи розвитку методів інформаційного сервісу об\'єктів інтелектуальної власності. Нагальним питанням постає завдання створення інформаційно-аналітичних систем обліку і контролю використання інтелектуальної власності на базі прогресивних інформаційних технологій. Розробка і впровадження у практичну діяльність банку даних об\'єктів інтелектуальної власності в рамках інформаційно-аналітичних систем обліку і контролю використання інтелектуальної власності є невід\'ємною складовою частиною створення в Україні сучасного ринку інтелектуальної власності. Запропоновано моделі та алгоритми керування розподіленим інформаційно-аналітичним середовищем опису, аналізу та експертного оцінювання об\'єктів інтелектуальної власності. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.03
Средства информационного сервиса объектов интеллектуальной собственности / Морозов А.А., Косолапов В.Л., Отришко О.В. // Математические машины и системы. – 2002. – № 3. – С. 136 – 147. В работе рассмотрены проблемы и пути развития методов информационного сервиса объектов интеллектуальной собственности. Важнейшим вопросом является задание создания информационно-аналитических систем учета и контроля использования интеллектуальной собственности на базе прогрессивных информационных технологий. Разработка и внедрение в практическую деятельность банка данных объектов интеллектуальной собственности в рамках информационно-аналитических систем учета и контроля использования интеллектуальной собственности являются неотъемлемой составляющей формирования в Украине современного рынка интеллектуальной собственности. Предложены модели и алгоритмы управления распределенной информационно-аналитической средой описания, анализа и экспертного оценивания объектов интеллектуальной собственности. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 8 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.382
Прискорені визначальні випробування в форсованих режимах / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. – 2002. – №3. – С.148 – 154.
Запропоновано методики планування визначальних випробувань у форсованих режимах. Отримано вирази для підрахування помилок в оцінках середнього наробітку до відмови в нормальному режимі. Подані рекомендації щодо вибору режимів форсованих випробувань. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 621.382
Ускоренные определительные испытания в форсированных режимах / Федухин А.В. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – С. 148 – 154. Предложены методики планирования определительных испытаний в форсированных режимах. Получены выражения для вычисления ошибок в оценках средней наработки до отказа в нормальном режиме. Даны рекомендации по выбору режимов форсированных испытаний. Библиогр.: 9 назв.


NEW INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
УДК 681.3:570
Зіставлення процесів еволюційного розвитку обчислювальних засобів і рослинного світу / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. – 2002. – №3. – С. 155 – 165.
В роботі досліджено спільність та різницю між еволюційними процесами розвитку рослинного світу і обчислювальних засобів, які підпорядковані загальним законам еволюції згідно з вченням В.І. Вернадського про ноосферу, твердженням П. Шустера про перенесення еволюційного вчення на розвиток комп`ютерів і негентропійним принципом інформації, встановленим Л. Брюлліеном. При цьому важливу роль відіграють ступені складності і організації, пристосовуваність та інші фактори. Табл.:1.Бібліогр.: 22 назв.

УДК 681.3:570
Сопоставление процессов эволюционного развития вычислительных средств и растительного мира / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. – 2002. – № 3. – С. 155 – 165.
В работе исследованы общности и различия эволюционных процессов развития растительного мира и вычислительных средств, которые подчинены общим законам эволюции в соответствии с учением В.И. Вернадского о ноосфере, положениями П. Шустера о переносе эволюционного учения на развитие компьютеров и негэнтропийным принципом информации, установленным Л. Брюллиэном. При этом важную роль играют уровни сложности и организации, приспосабливаемость и другие факторы. Табл:1. Библиогр.: 22 назв.


УДК 681.3
Щодо питання про інформатизацію суспільства. Епілог по завершенні фундаментальних досліджень проблеми: місце і роль супер-ЕОМ у житті людства; продукт наукового передбачення як необхідний засіб вирішення економічних і демографічних проблем в Україні / Брюхович Є.І. // Математичні машини і системи. – 2002. – №3. – С. 166 – 185. Синтезовані в одне ціле результати, отримані внаслідок фундаментальніх досліджень проблеми інформатизації суспільства. Наведені схематичне зображення ноосфери і загальна наукова картина світу, в якому живе людство. Установлені місце і роль економічної системи і обчислювальної техніки в ноосферних процесах. Виконано аналіз ситуації, в якій зараз знаходиться Україна, і відображено роль відкритої шляхом наукового передбачення супер-ЕОМ як необхідного (але недостатнього) фактора поліпшення демографічної ситуації у країні. Іл. 3. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 681.3
К вопросу об информатизации общества. Эпилог по завершении фундаментальных исследований проблемы: место и роль супер-ЭВМ в жизни человечества; продукт научного предвидения как необходимое средство решения экономических и демографических проблем в Украине / Брюхович Е.И. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – С. 166 – 185. Синтезированы в одно целое результаты, полученные в итоге фундаментальных исследований проблемы информатизации общества. Приведено схематичное изображение ноосферы и общей научной картины мира, в котором живет человечество. Установлены место и роль экономической системы и вычислительной техники в ноосферных процессах. Выполнен анализ ситуации, в которой сейчас находится Украина, и отражена роль открытой путем научного предвидения супер-ЭВМ как необходимого (но недостаточного) фактора улучшения демографической ситуации в стране. Ил. 3. Библиогр.: 15 назв.


КОНФЕРЕНЦИИ

УДК 681.3
Третя Міжнародна науково-практична конференція “Штучний інтелект – 2002” / Ященко В.О. // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3. – С. 186 – 187.
Представлена інформація про Третю Міжнародну науково-практичну конференцію “Штучний інтелект – 2002”, яка проходила у сел. Кацевелі (Крим, Україна) з 16 по 20 вересня 2002 року.

УДК 681.3
Третья Международная научно-практическая конференция “Искусственный интеллект – 2002” / Ященко В.А. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – С.186 – 187. Представлена информация о Третьей Международной научно-практической конференции “Искусственный интеллект – 2002”, которая проходила в пос. Кацевели (Крым, Украина) с 16 по 20 сентября 2002 года.


УДК 681.3
П‘ята Міжнародна конференція “Інформаційне злиття” / Ященко В.О. // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3. – С.187. Представлена інформація про конференцію, яка проходила у Вашингтоні з 8 по 11 липня 2002 року.

УДК 681.3
Пятая Международная конференция “Информационное слияние” / Ященко В.А. // Математические машины и системы. – 2002. – №3. – С.187.
Представлена информация о конференции, которая проходила в Вашингтоне с 8 по 11 июля.

      Останнє оновлення: May 18, 2010