Математичні машини та системи. 2003 № 3, 4

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНI СИСТЕМИ

УДК 681.2
На шляху до створення універсального розподіленого мозку для мобільних мультироботичних систем / Сапатий П.С., Сугісака М. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.3-20.
У статті описується новий підхід до створення універсального розподіленого мозку для мобільних роботичних систем. Цей мозок просторово інтерпретує спеціальну мову високого рівня, в якій ефективно формулюються сценарії загальносистемних місій, а колективна поведінка роботів безпосередньо витікає із паралельної інтерпретації заданих сценаріїв. Завдяки універсальному характеру мови, забезпечуючому просторову навігацію в об’єднаному фізичному і віртуальному світі, а також обробку як інформації, так і фізичних об’єктів, запропонований підхід може служити основою для розробки і масового виробництва передових розподілених роботичних систем. Останні можуть застосовуватися як у громадських, так і військових галузях, особливо для підтримки складних операцій у відкритих, непередбачених і небезпечних середовищах. Описана технологія активно використовує координований мобільний програмний код на рівні системної реалізації, що забезпечує її високу гнучкість та живучість.
Iл.: 13. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681.2
На пути к созданию универсального распределенного мозга для мобильных мультироботических систем / Сапатый П.С., Сугисака М. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.3-20.
В статье описывается новый подход к созданию универсального распределенного мозга для мобильных роботических систем. Этот мозг пространственно интерпретирует специальный язык высокого уровня, в котором эффективно формулируются сценарии общесистемных миссий, а коллективное поведение роботов непосредственно вытекает из параллельной интерпретации заданных сценариев. Благодаря универсальному характеру языка, обеспечивающего пространственную навигацию в объединенном физическом и виртуальном мире, а также обработку как информации, так и физических объектов, предложенный подход может служить основой для разработки и массового производства передовых распределенных роботических систем. Последние могут широко применяться как в гражданской, так и военной областях, в особенности для поддержки сложных операций в открытых, непредсказуемых и опасных средах. Описанная технология активно использует координированный мобильный программный код на уровне системной реализации, что обеспечивает ее высокую гибкость и живучесть.
Ил.: 13. Библиогр.: 11 назв.

УДК 681.3
Нейроподібні мережі, що ростуть, в інтелектуальній системі аналізу і прогнозування тактико-технічних характеристик протиборствуючих сторін / Ященко В.О. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С. 21-29.
У роботі розглядаються нейроподібні мережі, що ростуть, які використовуються в інтелектуальній системі аналізу і прогнозування тактико-технічних характеристик протиборствуючих сторін. Усі операції по обробці зображення, а також класифікації і збереженню інформації відносно образів та їх подальша ідентифікація зроблені надзвичайними механізмами нейроподібних мереж, що ростуть, без використання складних алгоритмів, які вимагають значних обсягів обчислень. Відповідна апаратна підтримка методів нейроподібних мереж, що ростуть, дозволяє значно збільшити ефективність рішення даного класу проблем, зберігаючи високу точність результату і високий рівень аналізу і у способі навчання, і у способі ідентифікації.
Iл.: 11. Бiблiогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Нейроподобные растущие сети в интеллектуальной системе анализа и прогнозирования тактико-технических характеристик противоборствующих сторон / Ященко В. А. // Математические Машины и Системы. - 2003. - № 3,4. - C
В работе рассматриваются нейроподобные растущие сети, которые используются в интеллектуальной системе анализа и прогнозирования тактико-технических характеристик противоборствующих сторон. Все операции по обработке изображения, а также классификации и хранения информации относительно образов и их дальнейшая идентификация сделаны чрезвычайно механизмами нейроподобных растущих сетей без использования сложных алгоритмов, требующих значительных объемов вычислений. Соответствующая аппаратная поддержка методов нейроподобных растущих сетей, позволяет значительно увеличивать эффективность решения данного класса проблем, сохраняя высокую точность результата и высоко уровень анализа, и в способе обучения, и в способе идентификации.
Ил.: 11. Библиогр.: 8 назв.

УДК 681.3.06
Еволюція розвитку мов і систем програмування / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.30-42.
В роботі на основі аналізу існуючих мов і систем програмування, з погляду предметних областей, даних і структур, декомпозиції елементів, статики та динаміки опису програмних модулів, процесів, технології програмування та рівня інтелектуалізації, прослідкована еволюція програмних засобів, які розглядаються на основі вивчення еволюційних процесів. В роботі зроблений прогноз особливостей майбутніх мов і систем програмування. Зокрема, майбутні мови програмування, як і деякі існуючі зараз, будуть об’єднувати у собі різні орієнтації, здобудуть подальший розвиток абстрагування даних, знань, структур і засобів керування, будуть містити у собі ядро і спеціалізовані засоби для адаптації і саморозвитку. На зміну структурно та об’єктно-орієнтованим технологіям програмування прийде семантичне (змістовне) програмування, яке в той чи іншій мірі буде використовувати існуючі технології. Майбутні мови і системи програмування будуть мати засоби та механізми підтримки паралельної, паралельно-послідовної роботи, а також забезпечення високого рівня відмовостійкості та гарантоздатності.
Табл.: 1. Бібліогр.: 48 назв.

УДК 681.3.06
Эволюция развития языков и систем программирования / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.30-42.
В работе на основе анализа существующих языков и систем программирования, с точки зрения предметных областей, данных и структур, декомпозиции элементов, статики и динамики описания программных модулей, процессов, технологий программирования и уровня интеллектуализации, прослежена эволюция рассматриваемых программных средств. На основе изученных эволюционных процессов сделан прогноз особенностей будущих языков и систем программирования. В частности, будущие языки программирования, как и некоторые ныне существующие, будут объединять в себе различные ориентации, получат дальнейшее развитие абстрагирования данных, знаний, структур и средств управления, будут содержать ядро и специализированные средства для адаптации и саморазвития. На смену структурно и объектно-ориентированным технологиям программирования придет семантическое (смысловое) программирование, использующее в той или иной степени существующие технологии. Будущие языки и системы программирования будут содержать средства и механизмы поддержки параллельной, параллельно-последовательной работы, а также обеспечения высокого уровня отказоустойчивости и гарантоспособности.
Табл.: 1. Библиогр.: 48 назв.

УДК 681.513
Властивості бесперспективних максимальних замкнених множин / Аксьонова Л.О. .// Математичні машини і системи. - 2003. - № 3. - С.43-50.
Розглянута класична важковирішувана задача комбінаторної оптимізації “Максимальна незалежна множина”. Ця задача має обширну галузь застосування у різноманітних теоретичних та практичних додатках. Раніше автором були визначені нові властивості оптимального рішення задачі, введено поняття покриття вершини та розглянуто точний алгоритм його визначення за допомогою аналізу максимальних замкнених множин. У поданій статті визначені нові властивості безперспективних максимальних замкнених множин та запропоновано нові правила відсікань збиткових гілок алгоритму. Ці правила дозволять зменшити дерево варіантів та скоротити об’єм необхідних обчислень.
Іл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.513
Свойства бесперспективных максимальных замкнутых множеств / Аксенова Л.А. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3. - С.43-50.
Рассмотрена классическая труднорешаемая задача комбинаторной оптимизации «Максимальное независимое множество». Данная задача имеет обширную область применения в различных теоретических и практических приложениях. Ранее автором были определены новые свойства оптимального решения задачи, введено понятие покрытия вершины и рассмотрен точный алгоритм его определения посредством анализа максимальных замкнутых множеств. В данной статье выведены новые свойства бесперспективных максимальных замкнутых множеств и предложены новые правила отсечения избыточных ветвей алгоритма. Данные правила позволяют уменьшить дерево вариантов и сократить объем необходимых вычислений.
Ил.: 2. Библиогр.: 7 назв.

УДК 004. 82: 510: 65: 510. 662
Дедуктивні, індуктивні та аналітичні методи подання і обробки комп’ютерних знань в інтелектуальних системах (1. Дедуктивні методи і засоби) / Асельдеров З.М., Вершинін К.П., Лялецький О.В., Паскевич А.Ю., Клименко В.П., Фішман Ю.С. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.51-74.
Метою досліджень є розробка принципів, методів і засобів проектування та реалізації нового покоління комп'ютерних математичних служб, які базуються на інтеграції дедуктивних, індуктивних та аналітичних можливостей існуючих систем автоматизації міркувань та систем комп'ютерної алгебри.
У розд. 1 описані основні положення програми «Алгоритм Очевидності», відповідно до якої проводилась розробка логіко-математичних методів перетворення комп’ютерних знань, викладені особливості засобів обробки математичних текстів у стилі Алгоритму Очевидності. Описані синтаксис і семантика формальних мов ForTheL та ForTheL1, які забезпечують формальний запис та проведення дедуктивних перетворень математичних текстів. В розд. 2 викладено дедуктивні методи. Подано опис основних існуючих підходів до пошуку логічного виведення, викладена техніка пошуку логічного виведення, яка задається за допомогою певних числень секвенційного типу. Наведені результати про коректність та повноту запропонованих числень.
Бібліогр.: 42 назв.

УДК 004. 82: 510: 65: 510. 662
Дедуктивные, индуктивные и аналитические методы представления и обработки компьютерных знаний в интеллектуальных системах (1. Дедуктивные методы и средства) / Асельдеров З.М., Вершинин К.П., Лялецкий А.В., Паскевич А.Ю., Клименко В.П., Фишман Ю.С. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.51-74.
Целью исследований является разработка принципов, методов, способов проектирования и реализации нового поколения компьютерных математических служб, которые базируются на интеграции дедуктивных, индуктивных и аналитических возможностей существующих систем автоматизации рассуждений и систем компьютерной алгебры.
В разд.1 описаны основные положения программы «Алгоритм Очевидности», в соответствии с которой проводилась разработка логико-математических методов превращения компьютерных знаний, изложены особенности методов обработки математических текстов в стиле Алгоритма Очевидности. Описаны синтаксис и семантика формальных языков ForTheL и ForTheL1, которые обеспечивают формальную запись и проведение дедуктивных превращений математических текстов. В разд.2 изложены дедуктивные методы. Представлено описание основных существующих подходов к поиску логического вывода, изложена техника поиска логического вывода, которая задается при помощи определенных исчислений секвенционного типа. Приведены результаты о корректности и полноте предложенных исчислений.
Библиогр.: 42 назв.

УДК 681.3
Прагматичний підхід до оцінки рівня інтелекту інтелектуалізованих систем / Кузьменко Г.Є., Литвинов В.А. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.75-78.
Стаття присвячена актуальній проблематиці створення комп’ютерних систем з штучним інтелектом (ШІ). Запропоновано простий підхід до оцінки рівня інтелектуалізації автоматизованих систем, який базується на кількісній інтерпретації тестових питань, запропонованих Мічі для визначення ШІ взагалі. Проведено порівняльний аналіз понять “інтелектуальні” та “інтелектуалізовані” системи, запропонована двокритеріальна (двоаспектна) оцінка інтелектуальності систем за допомогою абсолютного (за тестовими показниками Мічі) та відносного (згідно з проблемно-орієнтованим показникам) коефіцієнта штучної інтелектуальності.
Табл.:1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.3
Прагматический подход к оценке уровня интеллекта интеллектуализованных систем / Кузьменко Г.Е., Литвинов В.А. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.75-78.
Статья посвящена актуальной проблематике создания компьютерных систем с искусственным интеллектом (ИИ). Предлагается простой подход к оценке уровня интеллектуальности автоматизированных систем, основанный на количественной интерпретации тестовых вопросов, предложенных Мичи для определения ИИ как такового. Проведен сравнительный анализ понятий «интеллектуальные» и «интеллектуализованные» системы, предлагается двукритериальная (двуаспектная) оценка интеллектуальности систем с помощью абсолютного (по тестовым показателям Мичи) и относительного (по проблемно-ориентированным показателям) коэффициента искусственной интеллектуальности.
Табл.:1. Библиогр.: 7 назв.

УДК 621.8:681.5
Асоціативна пам’ять на основі ядерних мереж / Новицький Д.В. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.79-86.
Запропоновано новий підхід до асоціативної пам'яті з використанням ядерних методів. Автором розроблено алгоритми гетеро- і автоасоціативної пам'яті з використанням ядерних систем на базі псевдоінверсної пам'яті. Такі алгоритми здатні до конвергенції у процесі екзамену пам'яті. Ядерний підхід дозволяє подолати обмеження на ємність пам’яті, притаманні мережам типу Хопфілда. Ємність пам'яті практично не залежить від розмірності даних. Пропоновані алгоритми досліджено теоретично, доведено їх атракторні властивості. Також проведено експериментальну перевірку на задачах клаcифікації та асоціативного пошуку.
Табл.: 1. Iл.: 5. Бiблiогр.: 8 назв.

УДК 621.8:681.5
Ассоциативная память на основе ядерных сетей / Новицкий Д.В. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.79-86.
Предлагается новый подход к ассоциативной памяти с использованием ядерных методов. Автором разработаны алгоритмы авто- и гетероассоциативной памяти с использованием ядерных систем на базе псевдоинверсной ассоциативной памяти. Данные алгоритмы способны к конвергенции в процессе экзамена памяти. Ядерный подход позволяет преодолеть ограничения на емкость памяти, свойственные сетям типа Хопфилда. Емкость памяти практически не зависит от размерности данных. Предлагаемые алгоритмы исследованы теоретически, доказаны их аттракторные свойства. Также проведена экспериментальная проверка на задачах классификации и ассоциативного поиска.
Табл.: 1. Ил.: 5. Библиогр.: 8 назв.

УДК 681.51
Модульні нейронні мережі: огляд сучасного стану розробок / Галінська А.О. // Математичні машини і системи. - 2003. - №.3,4.- C. 87-102.
У роботі представлений огляд літератури, присвяченої питанню модульних нейронних мереж, за останнє десятиліття. Розглянуто питання організації модульних систем, ансамблеві і власне модульні архітектури, методи поділу проблеми на підзадачі, методи відбору мереж для побудови системи, різні методи комбінування підпорядкованих модулів. Розглянуто переваги, проблеми та недоліки різноманітних технологій в області модульних систем.
Іл.:2. Бібліогр.: 49 назв.

УДК 681.51
Модульные нейронные сети: обзор современного состояния разработок / Галинская А.А. // Математические машины и системы. - 2003. - №.3,4 . - C.87-102.
В работе представлен обзор литературы, посвященной вопросу модульных нейронных сетей, за последнее десятилетие. Рассмотрены вопросы организации модульных систем, ансамблевые и собственно модульные архитектуры, методы разделения проблемы на подзадачи, методы отбора сетей для построения системы, различные методы комбинирования подчиненных модулей. Рассмотрены преимущества, проблемы и недостатки различных технологий в области модульных систем.
Ил.:2. Библиогр.: 49 назв.

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 681.3.06
Прикладна математична задача як об`єкт комп`ютерної алгебри / Клименко В.П., Ляхов О.Л. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.103-123.
Розвиваються уявлення про складну прикладну математичну задачу як про об`єкт мови систем комп`ютерної алгебри. Запропоновані методологічні принципи і сформульовані основні положення теоретико-множинної моделі задачі. Встановлено, що для представлення даних і опису процесу розв`язування складних задач треба використовувати мову на аналітичній основі. Доведено її існування й сформульовані деякі наслідки цієї теореми. Обґрунтовані й отримали подальший розвиток уявлення про структуру даних про задачу. Виходячи з цих уявлень, розроблені деякі процедури для мови нового покоління АНАЛІТИК-2000. При їх застосуванні разом із апаратом керування перетвореннями з`являються додаткові можливості для програмування перетворень на множині виразів без рекурсивного виконання підстановок. Наведені результати й аналіз апробації розроблених засобів.
Іл.: 3. Бібліогр.: 46 назв.

УДК 681.3.06
Прикладная математическая задача как объект компьютерной алгебры / Клименко В.П., Ляхов А.Л. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.103-123.
Развиваются представления о сложной прикладной математической задаче как об объекте языка систем компьютерной алгебры. Предложены методологические принципы и сформулированы основные положения теоретико-множественной модели задачи. Установлено, что для представления данных и описания процесса решения сложных задач необходимо использовать язык на аналитической основе. Доказано его существование и сформулированы некоторые следствия этой теоремы. Также обоснованы и получили дальнейшее развитие представления о структуре данных о задаче. Исходя из этих представлений, разработаны некоторые процедуры для языка нового поколения АНАЛИТИК-2000. При их использовании совместно с аппаратом управления преобразованиями появляются дополнительные возможности для программирования преобразований на множестве выражений без рекурсивного выполнения подстановок. Приведены результаты и анализ апробации разработанных средств.
Ил.: 3. Библиогр.: 46 назв.

УДК 502
Оцінка характеру і наслідків надзвичайної події на хімічно небезпечних об’єктах стаціонарного типу / Беспалов В.П., Білецький Б.О., Коваль Ю.Х., Сивенюк В.В.// Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С. 124-129.
У статті наведені алгоритми визначення параметрів сектора поширення хімічно небезпечних речовин у випадку надзвичайної події на стаціонарному потенційно-небезпечному об’єкті та визначення зони перетину сектору загального зараження і сусідніх населених пунктів.
Іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 502
Оценка характера и последствий чрезвычайного происшествия на химически опасных объектах стационарного типа / Беспалов В.П., Билецкий Б.А., Коваль Ю.Ф., Сивенюк В.В. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.124-129.
В статье приведены алгоритмы определения параметров сектора распространения химически опасных веществ в случае чрезвычайного происшествия на стационарном потенциально-опасном объекте и определения зоны пересечения сектора общего заражения и соседних населенных пунктов.
Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.

УДК 004.518
Система імітаційного моделювання підтримки та оптимізації рішень з розподілу сортувальної роботи на мережі станцій / Бурінська Т.І. // Математичні машини і системи. - 2003. - №3,4. - С.130-137.
У статті описана система імітаційного моделювання, що дозволяє проводити аналіз доцільності збереження чи реорганізації існуючої мережі сортувальних станцій, зіставляти альтернативні варіанти щодо їх ефективності, аналізувати основні наслідки прийнятих рішень. Система моделювання дозволяє змінювати та обирати критерії розрахунків з огляду на інтереси замовників, динаміку об'ємів перевезень, їх структуру, нерівномірність у часі, зміну цін та тарифів, нормативних показників.
Табл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.518
Система имитационного моделирования поддержки и оптимизации решений по распределению сортировочной работы на сети станций / Буринская Т.И. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.130-137.
Описана система имитационного моделирования, которая позволяет проводить анализ целесообразности сохранения или реорганизации существующей сети сортировочных станций, сопоставлять альтернативные варианты по их эффективности, анализировать основные последствия принятых решений. Система моделирования позволяет изменять и выбирать критерии расчетов с учетом интересов заказчиков, учитывать динамику объемов перевозок, их структуру, неравномерность во времени, изменение цен и тарифов, нормативных показателей.
Табл.: 1. Библиогр.: 4 назв.

УДК 681.3.01+001
Архітектура автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади / Додонов О.Г, Нестеренко О.В., Будько М.М. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.138-146.
На основі аналізу існуючих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади, оцінки існуючих підходів до їх побудови, основних класів задач, що розв'язуються, виділено базову архітектуру інформаційно-аналітичної системи органу державної влади.
Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.3.01+001
Архитектура автоматизированных информационно-аналитических систем органов государственной власти / Додонов А.Г, Нестеренко А.В., Будько Н.Н. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4 . - С.138-146.
На основе анализа существующих информационно-аналитических систем органов государственной власти, оценки существующих подходов к их построению, основных классов решаемых задач выделена базовая архитектура информационно-аналитической системы органа государственной власти.
Ил.: 1. Библиогр.: 6 назв.

УДК 681.012:332.1:330.3:340.1
Системний аналіз та методологічні підходи до формування моделі регіональних продовольчих комплексів України / Морозов А.О., Косолапов В.Л., Суперсон В.І., Ромашкіна Л.В., Козлов В.В. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.147-160.
Розкривається специфіка формування територіальної, компонентної, технологічної структури та моделі регіональних продовольчих комплексів України. Показано основні напрямки реформування цих структур в сучасних умовах. Важливим завданням в реформуванні територіального устрою є забезпечення оптимального поєднання науково-виваженого системного аналізу вже сформованих галузевих та територіальних комплексів, врахування параметрів економічного й соціального розвитку регіонів при побудові комплексної моделі, а також налагодження ефективних і працюючих міжгалузевих зв'язків, вивчення яких становить як практичний, так і теоретичний інтерес.
Бібліогр.: 9 назв.

УДК 681.012:332.1:330.3:340.1
Системный анализ и методологические подходы к формированию модели региональных продовольственных комплексов Украины / Морозов А.А., Косолапов В.Л., Суперсон В.И., Ромашкина Л.В., Козлов В.В. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.147-160.
Раскрыто специфику формирования территориальной, компонентной, технологической структуры региональных продовольственных комплексов Украины. Показаны основные направления реформирования этих структур в современных условиях. Важным заданием при формировании территориального устройства является обеспечение оптимального объединения научно-обоснованного системного анализа уже сформированных отраслевых и территориальных комплексов, учет параметров экономического и социального развития регионов при построении комплексной модели, а также установление эффективных и работающих межотраслевых связей, изучение которых представляет как практический, так и теоретичесий интерес.
Библиогр.: 9 назв.

УДК 681.012
Уніфікована модель об'єкта керування дискретного виробництва / Каплунов М.І. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.161-169.
На основі аналізу взаємозв'язків різного роду об'єктів керування і ресурсів пропонується уніфікована модель об'єкта керування дискретного виробництва. У статті приводиться методика завдання та опису об'єкта керування. Пропонується уніфікований алгоритм "розузловки" уніфікованої моделі об'єкта керування, що зберігає в результуючій структурі топологію дерева об'єкта керування.
Табл.: 5. Іл.: 5. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.012
Унифицированная модель объекта управления дискретного производства / Каплунов М.И. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.161-169.
На основе анализа взаимосвязей различного рода объектов управления и ресурсов предлагается унифицированная модель объекта управления дискретного производства. В статье приводится методика задания и описания объекта управления. Предлагается унифицированный алгоритм "разузловки" унифицированной модели объекта управления, сохраняющий в результирующей структуре топологию дерева объекта управления.
Табл.: 5. Ил.: 5. Библиогр.: 5 назв.

УДК 004.518
Адаптивне управління з моделями в електронно-променевому зварюванні / Морозов А.О., Літвінов В.В., Казимир В.В. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4 . - С.170-180.
У статті розглядаються принципи та структура адаптивної системи управління установкою електронно-променевого зварювання, яка використовує вбудовані моделі. Наводиться опис методу специфікації алгоритмів управління за допомогою динамічних Е-мереж і методу побудови синтетичного оточення, що включає моделі вакуумної системи, виробів та стику.
Іл.:7. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 004.518
Адаптивное управление с моделями в электронно-лучевой сварке / Морозов А.А., Литвинов В.В., Казимир В.В. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4 . - С.170-180.
В статье рассматриваются принципы и структура построения адаптивной системы управления установкой электронно-лучевой сварки, которая использует встроенные модели. Приводится описание метода спецификации алгоритмов управления с помощью динамических Е-сетей и метода построения синтетического окружения, включающего модели вакуумной подсистемы, изделия и стыка.
Ил.:7. Библиогр.: 12 назв.

УДК 62-50:007:656
Математичний метод корегування плану польотів у нештатних режимах роботи аеропорту / Нелін О.В. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.181-185.
Наведена класифікація чинників виникнення нештатних ситуацій в аеропорту. Представлена математична модель задачі оперативного корегування добового плану польотів повітряних суден. Описаний спосіб її перетворення до канонічного виду задач лінійного частково-цілочисельного програмування з булевими перемінними. Обґрунтований вибір алгоритму розв’язання задачі.
Бібліогр. : 4 назв.

УДК 62-50:007:656
Математический метод корректировки плана полетов в нештатных режимах работы аэропорта / Нелин О.В. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.181-185.
Приведена классификация факторов возникновения нештатных ситуаций в аэропорту. Представлена математическая модель задачи оперативной корректировки суточного плана полетов воздушных судов. Описан способ ее преобразования к каноническому виду задач линейного частично-целочисленного программирования с булевыми переменными. Обоснован выбор алгоритма решения задачи.
Библиогр.: 4 назв.

УДК 519.237.5:621.9.048
Багатофакторне математичне моделювання та компромісна оптимізація технологічного процесу електроерозійного прошиття отворів / Радченко С.Г. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4 . - С. 186-200.
На прикладі рішення задачі, котра була поставлена виробництвом, розглянуті основні положення багатофакторного математичного моделювання та багатокритеріальної компромісної оптимізації технологічного процесу електроерозійного прошиття отворів в сталі 1Х12СЮ. Наведені знайдені оптимальні рекомендації по п’яти факторам для двох критеріїв якості - продуктивності обробки та спрацьовування електрод-інструмента.
Табл.: 12. Іл.: 2. Бібліогр.:13 назв.

УДК 519.237.5:621.9.048
Многофакторное математическое моделирование и компромиссная оптимизация технологического процесса электроэрозионной прошивки отверстий / Радченко С.Г. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4 . - С.186-200.
На примере решения задачи, поставленной производством, рассморены основные положения многофакторного математического моделирования и многокритериальной компро­миссной оптимизации технологического процесса электроэрозионной прошивки отверстий в стали 1Х12СЮ. Приведены найденные оптимальные рекомендации по пяти факторам для двух критериев качества - продуктивности обработки и износа электрод-инструмента.
Табл.: 12. Ил.: 2. Библиогр.: 13 назв.

УДК 681.3
Моделювання і оптимізація впливу середовища нижніх поверхонь, дослідження, захисна конструкція і довготерміновий моніторинг // Лері М. Дішейн Пі // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С. 201-218.
Всебічний вплив на здоров’я людини і навколишнє середовище хімічних і радіоактивних відходів у великій кількості підтверджено документально. Прикладом може бути широке розповсюдження радіонуклідів Чорнобильських атомних реакторів, виведення миш’яку в Бангладеші, створення агенств щодо захисту навколишнього середовища у Сполучених Штатах і Європі і т.д. Фінансові кошти, адресовані і витрачені на вирішення цих питань в загальному масштабі - астрономічні, але ж тоді будуть такими і фіскальні витрати і витрати на оздоровлення, якщо ігнорувати ці питання. Подана інтегрована закінчена методологія для оптимізації реагування на питання, які розглядаються. Важливо відмітити, що “оптимізація” відноситься не тільки до мінімізації коштів, але і до ефективного і продуктивного балансу коштів, виконання, риску, управління, соціальних пріоритетів при недостовірності аналізів. Цей інструмент інтегрує всі ці елементи в єдиний фрейм рішень. Він забезпечує узгоджений підхід до створення оптимальних рішень, які можна легко обробити і за якими можна прослідкувати і захистити. Процеси середовища нижніх горизонтів подані у вигляді лінійних, нелінійних, еліптичних і параболічних рівнянь. Звичайні рівняння для багатофазового потоку (води, природного газу, NAPL) і переміщення багатьох компонентів (радіонуклідів, важких металів, летючих органічних і вибухових речовин) вирішують числовими методами, такими, як кінцеві елементи. Генетичне програмування застосовують для створення модуляторів, коли моделі, які моделюють, не існують, або для того, щоб зробити їх точнішими, або замінити їх поступово. Для визначення і моніторингу впливу нижніх поверхонь інтегрують геостатичні числові моделі, фільтрацію Кальмана і інструменти оптимізації. Оптимальне знаходження відомостей - це оцінка знаходження відомостей в установлений час при використанні щонайменшої кількості сенсорів (або джерел) моніторингу. Довготерміновий моніторинг розширює цю концепцію підходу і інтегрує просторово-часові кореляції, щоб оптимізувати перемінні рішень там, де потрібно і коли потрібно моделювати проектний життєвий цикл з меншою витратою коштів на точність. Захисна оптимізація розв’язує багатокомпонентну, багатофазову систему рівнянь і включає обмеження на кошти життєвих циклів, максимальні щорічні витрати, максимально прийнятні щорічні виплати (для оцінки рішення про звичайні витрати, які підлягають моніторингу) і обмеження відносно того, де можуть бути розміщені компоненти захисної системи, включаючи провідні вказівки, щоб примусити вибрати певні рішення або виключити їх із конструкції рішень. Вона використовує відповідні методи оптимізації, включаючи метод зовнішньої апроксимації, глобальну оптимізацію Ліпшица, генетичні алгоритми і т.п. Включено дискусію про використання WAVE-WP алгоритму для розподіленої оптимізації. Цей системний процес забезпечує повну здатність оптимізувати багатофазові, багатокомпонентні сайти з інформацією з різних джерел. В результаті застосування тільки компонентів цих алгоритмів отримано економію в 90.000 доларів США у порівнянні з альтернативним рішеннями. Цього було досягнуто без витрати ефективності і отримано нагороду Віце-Президента Сполучених Штатів.
Бібліогр. : 45 назв.

УДК 681.3
Моделирование и оптимизация влияния среды нижних поверхностей, исследование, защитная конструкция и долгосрочный мониторинг / Лэри М. Дишейн Пи // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.201-218.
Всестороннее влияние на здоровье человека и окружающую среду химических и радиоактивных отходов в больших количествах подтверждено документально. Примером может служить широкое распространение радионуклидов Чернобыльских атомных реакторов, вывоз мышьяка в Бангладеш. Вся важность этих рассматриваемых вопросов представлена деятельностью Всемирной Организации здравоохранения, агентствами по защите окружающей среды в Европе, Соединенными штатами и т.д. Финансовые средства, адресованные и израсходованные на решение этих вопросов в глобальном масштабе, - астрономические, но такие же будут фискальные расходы и расходы на оздоровление, если их игнорировать. Представлена интегрированая методология для оптимизации реагирования на рассматриваемые вопросы. Эта работа направлена на разработку глобальной оптимальной политики планирования великомасштабных комплексных вопросов окружающей среды. Важно отметить, что «оптимизация» относится не только к минимизации средств, но и к эффективному и продуктивному балансу стоимости, исполнению, риску, управлению, социальным приоритетам при недостоверности анализов. Этот инструмент интегрирует все элементы в единый фрейм решений. Он обеспечивает согласованный подход к созданию оптимальных решений, которые можно легко обработать, проследить и защитить. Процессы среды нижних горизонтов представлены линейными и нелинейными, элиптическими и параболическими уравнениями. Обыкновенные уравнения, которые решаются числовыми методами, такими, как конечные элементы, включают многофазовый поток (воды, природного газа, NAPL) и перемещение многих компонентов (радионуклидов, тяжелых металлов, летучих органических и взрывчатых веществ и т.п.). Генетическое программирование применяют для создания модуляторов, когда моделирующие модели не существуют, или для того, чтобы сделать их более точными. Чтобы определять и управлять воздействием подповерхности, геостатическими числовыми моделями, интегрированы фильтрация Кальмана и инструменты оптимизации. Оптимальное нахождение ведомостей - это оценка нахождения ведомостей в определенный промежуток времени, используя наименьшее количество датчиков (т.е. источников мониторинга). Долгосрочный мониторинг расширяет эту концентрацию подхода и интегрирует пространственно-временные корреляции для оптимизации переменных решений там, где следует моделировать проектный жизненный, достигая определенной точности за меньший счет. Защитная оптимизация решает многокомпонентную, мультифазовую систему уравнений и включает ограничения на стоимость жизненных циклов, максимальных ежегодных себестоимостей максимально приемлемые ежегодные выплаты (для оценки решений об обычных расходах, которые подлежат мониторингу, и ограничения относительно размещения компонентов системы защиты). Система включает руководящие указания, чтобы заставить выбрать определенные решения или устранить их из конструкции решений. Она использует подходящие методы оптимизации, включая внешнюю аппроксимацию, глобальную оптимизацию Липшица, генетические алгоритмы и т.д. Включена дискуссия по использованию WAVE-WP алгоритма для распределенной оптимизации. Этот системный процесс обеспечивает полную способность оптимизировать многоисточниковый, многофазовый и многокомпонентный сайты. В результате использования компонентов этих алгоритмов получена экономия в 90.000 долл. США по сравнению с альтернативными решениями. Это было достигнуто без потери эффективности. Данное решение получило награду Вице-Президента Соединенных Штатов.
Библиогр. : 45 назв.

УДК 532
Математичне моделювання процесів ферментативного гідролізу / Алєксєєва І.В., Зінькевич О.П., Клименко Р.К., Михайленко Т.Т., Недашківська О.Д. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.219-225.
У статті наводяться математичні моделі гідролізу целюлози і крохмалю у вигляді лінійної системи диференціальних рівнянь першого порядку, знаходяться їх розв’язки (точний і наближений) і проводиться дослідження.
Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 532
Математическое моделирование процессов ферментативного гидролиза / Алексеева И.В., Зинькевич А.П., Клименко Р.К., Михайленко Ф.Ф., Недашковская О.Д. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.219-225.
В статье приводятся математические модели гидролиза целлюлозы и крахмала в виде линейной системы дифференциальных уравнений первого порядка, находятся их решения (точный и приближенный) и проводятся исследования.
Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 11 назв.

УДК 621.192 (035)
Прогнозування надійності електронних систем при відсутності відмов з використанням додаткової апріорної інформації / Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 3,4. - С.226-231.
Розглянуто метод прогнозування надійності при безвідмовних випробуваннях (експлуатації) виробів з урахуванням апріорної інформації про коефіцієнт варіації наробітку на підставі DN-розподілу. Показано адекватність методики прогнозування надійності.
Табл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.192 (035)
Прогнозирование надёжности электронных систем при отсутствии отказов с использованием дополнительной априорной информации / Стрельников В.П. // Математические машины и системы. - 2003. - № 3,4. - С.226-231.
Рассмотрен метод прогнозирования надёжности при безотказных испытаниях (эксплуатации) изделий с учетом априорной информации о коэффициенте вариации ожидаемой наработки на основе DN-распределения. Показана адекватность методики прогнозирования надёжности.
Табл.: 1. Библиогр.: 5 назв.

УДК 681.14
Діагностика коротких замикань у багатошарових печатних платах / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. - 2003. -№ 3,4. - С.232-236.
Запропоновано метод діагностики коротких замикань, заснований на кодуванні діаграми Феррера і безумовному алгоритмі локалізації несправностей.
Табл.: 3. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.14
Диагностика коротких замыканий в многослойных печатных платах / Федухин А.В. // Математические машины и системы. -2003. - № 3,4. - С.232-236.
Предложен метод диагностики коротких замыканий, основанный на кодировании диаграммы Феррера и безусловном алгоритме локализации неисправностей.
Табл.: 3. Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.
      Останнє оновлення: Feb 6, 2008