Математичні машини та системи. 2004 № 1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ  СИСТЕМИ     

УДК 681.2
Динамічне управління повітряним транспортом з використанням концепції розподіленого мозку / Сапатий П.С., Клименко В.П., Сугісака М. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С. 3 – 8.

Використання високорівневої технології розподіленої  обробки і управління WAVE-WP  дозволяє отримувати оптимізовані просторові рішення у відкритих динамічних середовищах без центральних ресурсів. У рамках цієї парадигми традиційний обмін повідомленнями і взаємодіючі агенти виникають тільки на рівні реалізації, суттєво спростивши програмування задач розподіленого управління і обробки знань. Одним із безпосередніх застосувань технології може бути управління повітряним рухом у кризових ситуаціях, де складені наперед розклади можуть бути некорисними, радарні станції і керуючі центри можуть виходити із ладу, а найважливішою задачею є найскоріше відновлення і реінтеграція системи у вигляді функціонального цілого, з підтримкою динамічної маршрутизації і попередження зіткнень. Також розглядається більш широке використання парадигми, особливо для створення інтелектуальних роботизованих інфраструктур різного характеру. Іл.: 6. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.2
Динамическое управление воздушным транспортом с использованием концепции распределенного мозга / Сапатый П.C.,  Клименко В.П.,  Сугисака М. // Математические машины и системы. - 2004. - № 1 – C. 3 -8.

Использование высокоуровневой технологии распределенной обработки и управления WAVE-WP позволяет получать оптимизированные пространственные решения в открытых динамических средах без центральных ресурсов. В рамках этой парадигмы традиционный обмен сообщениями и взаимодействующие агенты возникают только на уровне реализации, существенно упрощая программирование задач распределенного управления и обработки знаний. Одним из непосредственных применений технологии может быть управление воздушным движением в кризисных ситуациях, где составленные наперед расписания могут оказаться бесполезными, радарные станции и управляющие центры могут выходить из строя, а важнейшей задачей является быстрое восстановление и реинтеграция системы в виде функционального целого, с поддержкой динамической маршрутизации и предотвращения столкновений Рассматривается также более широкое использование парадигмы, в особенности для создания интеллектуальных распределенных роботизированных инфраструктур различного характера. Ил.: 6. Библиогр.: 7 назв.  


 УДК 519.1 
Новий підхід до проблеми Гильберта-Поллака / Асельдеров З.М., Донець А.Г., Фролова Л.З. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. –  С.9 – 16.

Пропонується новий підхід до обгрунтування справедливості гіпотези Гільберта-Поллака, яка висловлена про оцінку відношення довжини мінімального дерева Штейнера до довжини мінімального остовного дерева на множині точок площини. Шляхом введення підходящих параметрів задача зводиться до задачі нелінійного програмування. Іл.: 4. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 519.1
Новый подход к проблеме Гильберта-Поллака / Асельдеров З.М., Донец А.Г., Фролова Л.З. //  Математические машины и системы. – 2004. – №  1. –  С.9 -16.

Предлагается новый подход к обоснованию справедливости гипотезы Гильберта-Поллака, которая высказанаоб оценке отношения длины дерева Штейнера к длине минимального остовного дерева на множестве точек плоскости. При введении подходящих параметров задача сводится к задаче нелинейного программирования. Ил.: 4. Библиогр.: 14 назв.


 УДК 621.8:681.5
Ассоціативні клітинні нейронні мережі з адаптивною архітектурою / Дехтяренко О.К. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1 . –
C. 17 – 27.

В роботі запропоновано модель асоціативної пам’яті на базі клітинної нейронної мережі з архітектурою, яка залежить від даних, що запам’ятовуються. Показано переваги такого підходу у порівнянні з фіксованою архітектурою, що задається незалежно від даних, а також у порівнянні з повнозв’язною асоціативною мережею, для якої проведено процедуру селекції зв’язків. Окрім безпосереднього експериментального порівняння розглянутих алгоритмів навчання клітинних мереж, також обґрунтовано і проведено порівняння отриманих мереж за їх побічними ознаками. Іл.: 7. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 621.8:681.5
Ассоциативные клеточные сети с адаптивной архитектурой / Дехтяренко А.К. // Математические машины и системы. – 2004. – № 1. – C.15 – 27.

В работе предлагается модель ассоциативной памяти на базе клеточной нейронной сети с архитектурой, зависящей от запоминаемых данных. Показаны преимущества такого подхода по сравнению с фиксированной архитектурой, задаваемой независимо от данных, а также по сравнению с полносвязной ассоциативной сетью, для которой проведена процедура селекции весов. Помимо непосредственного экспериментального сравнения рассмотренных алгоритмов обучения клеточных сетей, также обосновано и проведено сравнение получаемых сетей по их косвенным признакам. Ил.: 7. Библиогр.: 13 назв.


 УДК 681.3

Вторинні автоматизми систем штучного інтелекту на базі нейроподібних мереж, що ростуть / Ященко В.О. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С. 28-38.

У статті розглядається нова концепція інтелектуальних систем, які самонавчаються, і роботів на основі моделювання нейрофізіологічних якостей мозку з використанням нейроподібних мереж, що ростуть. Нейроподібні мережі, що ростуть, – це новий клас нейронних мереж, які являють собою динамічну структуру, що змінюється у залежності від значення і часу надходження інформації на рецептори, а також попереднього стану мережі. У ній інформація про поняття, об’єкти і ситуації зовнішнього (фізичного) світу подається ансамблями збуджених нейроподібних елементів мережі і зв’язками між ними. Сформовано сукупніть стійких зв’язків описуваного поняття, об’єкта чи ситуації, які забезпечують його цілісність і тотожність самому собі. Запам’ятовування описів об’єктів або ситуації супроводжується уведенням в мережу нових нейроподібних елементів і зв’язків при переході якої-небудь групи рецепторів і нейроподібних елементів у стан збудження, тобто у процесі сприймання інформації і навчання мережа перебудовує свою структуру і таким чином формується внутрішній (віртуальний) світ, адекватний фізичному. Запропонована концепція, яка об’єднує фізичний і віртуальний світ, має універсальний характер. Такий підхід дає нову підставу для розвитку і масового виробництва інтелектуальних систем, що самонавчаються, і роботів. Останні можуть мати різнобічне важливе застосування у громадській і військовій галузях, особливо для виконання дій у непередбачених ситуаціях і небезпечних оточуючих середовищах. Іл.: 8. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3
Вторичные автоматизмы систем  искусственного интеллекта на базе нейроподобных растущих сетей / Ященко В.А. // Математические машины и системы. – 2004. – №  1. –  С.28-38.

В статье рассматривается новая концепция создания самообучаемых интеллектуальных систем и роботов на основе моделирования нейрофизиологических свойств мозга с использованием нейроподобных растущих сетей. Нейроподобные растущие сети это новый класс нейронных сетей, которые представляют собой растущую, динамическую структуру, изменяющуюся в зависимости от значения и времени поступления информации на рецепторы, а также предыдущего состояния сети. В ней информация о понятиях, объектах и ситуациях внешнего (физического) мира представляется ансамблями возбужденных нейроподобных элементов сети и связями между ними. Формируется совокупность устойчивых связей, описываемого понятия, объекта или ситуации, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе. Запоминание описаний объектов и ситуаций сопровождается вводом в сеть новых нейроподобных элементов и связей при переходе какой-либо группы рецепторов и нейроподобных элементов в состояние возбуждения, т.е. в процессе восприятия информации и обучения сеть перестраивает свою структуру и таким образом формируется внутренний (виртуальный) мир адекватный физическому. Предлагаемая концепция, которая объединяет физический и виртуальный  миры, имеет  универсальный характер. Такой подход дает новое основание для развития и массового производства продвинутых самообучаемых интеллектуальных систем и роботов. Последние могут иметь разнообразные важные применения в гражданской и военной областях особенно для выполнения действий в непредсказуемых ситуациях и опасных окружающих средах. Ил.: 8. Библиогр.: 10 назв


 УДК 681.3

Пропонується математична модель процесів комутації та буферизації інтелектуальної комутаційної системи. Наведено результати, які підтверджують ефективність методу аналізу, що пропонується. Табл.: 2. Іл.: 2. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 681.3

Предлагается математическая модель процессов коммутации и буферизации интеллектуальной коммутационной системы. Приведены результаты, подтверждающие эффективность реализации предлагаемого метода анализа. Табл.: 2. Ил.: 2. Библиогр.: 13 назв.


УДК 62-50:007:656
Математична модель задачі оперативного планування обробки літаків проти обледеніння в аеропорту / Нелін О.В. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1.  –  С.
52-57.

Визначені функціональні задачі, які потребують вирішення у випадку обледеніння повітряних суден в аеропорту. Наведена математична модель загальної задачі оперативного планування обробки літаків проти обледеніння. Обґрунтований вибір алгоритму її розв’язання. Бібліогр. : 4 назв. 

 УДК 62-50:007:656

Определены функциональные задачи, требующие решения в случае обледенения воздушных судов в аэропорту. Приведена математическая модель общей задачи оперативного планирования антиобледенительной обработки самолетов. Обоснован выбор алгоритма ее решения. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.3

Інструментальне середовище створення інтелектуальних систем, що навчають / Таран Т.А., Сирота С.В. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С.58-68.

Подана робота пропонує інструментальне середовище для створення нового сімейства інтелектуальних навчальних систем що використовують аналіз формальних понять Запропоновано метод контролю знань на підставі аналізу когнітивної моделі учня, що відображує його суб’єктивне представлення проблеми що вивчається. Даний підхід передбачає витяг та обробку знань експерта про предметну область за допомогою методів АФП і побудова за цими знаннями повного набору тестових питань, що використовуються для діагностики знань учня. Знання учня порівнюються зі знаннями експерта і за результатами цього порівняння учневі надається інформація спрямована на доповнення незрозумілих понять і зв’язків. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 681.3
Инструментальная среда создания интеллектуальных обучающих систем / Таран Т.А., Сирота С.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 1. – С.58-68.

В работе предлагается инструментальная среда для создания нового семейства интеллектуальных обучающих систем, базирующихся на анализе формальных понятий (АФП). Предлагается метод контроля знаний на основании анализа когнитивной модели обучаемого, отображающей его субъективные представления об изучаемой проблеме. Данный подход предполагает извлечение и обработку знаний эксперта о предметной области методами АФП и построение по этим знаниям полного набора тестовых вопросов, которые используются для диагностики знаний обучаемого. Знания обучаемого сравниваются со знаниями эксперта и по результатам этого сравнения обучаемому предоставляется информация, направленная на пополнение недостающих понятий и связей. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 14 назв.


УДК 681.2
На шляху до створення повністю розподілених когнітивних систем / Сапатий П.С., Кавамура К., Сугісака М., Фінкельштейн Р. // Математичні машини і системи . – 2004. – № 1. – С. 69 – 75.

Обговорюється нова парадигма для створення перспективних розподілених когнітивних систем, що містять філософію, модель і технологію. Парадигма дозволяє описувати взаємодіючі навмисні, реактивні і рефлективні процеси на семантичному рівні. Це забезпечує нові ступені свободи для автономних роботичних груп, де колективна поведінка роботів виникає як  похідна від паралельної і розподіленої інтерпретації мови, відомої як WAVE-WP, в об’єднаному фізичному і віртуальному світі. Іл.: 6.  Бібліогр.: 7  назв.

УДК 681.2
На пути к созданию полностью распределенных когнитивных систем / Сапатый П.С., Кавамура К.,  Сугисака М., Финкельштейн Р. // Математические машины и системы. – 2004. – №  1. –  С.69 – 75.

Обсуждается новая парадигма для создания перспективных распределенных когнитивных систем, включающая философию, модель и технологию. Парадигма позволяет описывать взаимодействующие преднамеренные, реактивные и рефлективные процессы на семантическом уровне. Это обеспечивает новые степени свободы для автономных роботических групп, где коллективное поведение роботов возникает как производная от параллельной и распределенной интерпретации языка, известного как WAVE-WP, в объединенном физическом и виртуальном мире. Ил.: 6. Библиогр.: 7 назв.


 ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ   КОМПЛЕКСИ

УДК 681.012
Календарне планування для уніфікованої моделі об'єкта керування дискретного виробництва / Каплунов М.І. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С. 76-85.

На основі уніфікованої моделі об'єкта керування дискретного виробництва та уніфікованого алгоритму "розвузловки" для такої моделі пропонується методика перетворення дерева "розвузловки" в орієнтований граф. Обґрунтовується можливість автоматичної побудови сіткового графіка виконання виробничого замовлення (плану виробництва), наводиться алгоритм автоматичної побудови сіткового графіка виконання виробничого замовлення. Табл.: 11. Іл.: 5. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 681.012

На основе унифицированной модели объекта управления дискретного производства и унифицированного алгоритма "разузловки" для такой модели предлагается методика преобразования дерева "разузловки" в ориентированный граф. Обосновывается возможность автоматического построения сетевого графика исполнения производственного заказа (плана производства), приводится алгоритм автоматического построения сетевого графика исполнения производственного заказа. Табл.: 11. Ил.: 5. Библиогр.: 6 назв.


 УДК 004.94
Автоматизоване калібрування стереопари в лабораторних умовах
/ Киреєв О.С. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С. 86-100.

Наведено огляд існуючих методів калібрування та детально розглянуто математичну модель стереопари. Описано оригінальну програму автоматизації калібрування. Розглянуто питання відносного внеску в похибку калібрування похибок вимірювання координат калібрувальних точок у просторі та на зображенні. Запропоновано методику калібрування і конструкцію простого у виготовленні калібрувального стенда, що забезпечує високу точність вимірювання просторових координат. Оцінка похибки калібрування підтверджується експериментом. Табл.: 2. Іл.: 5. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 004.94
Автоматизированная калибровка стереопары в лабораторных условиях / Киреев О.С. // Математические машины и системы. – 2004. – № 1. – С.86-100.

Приведен обзор существующих методов калибровки и детально рассмотрена математическая модель стереопары. Описана оригинальная программа автоматизации калибровки. Рассмотрен вопрос относительного вклада в ошибку калибровки погрешностей измерения координат калибровочных точек в пространстве и на изображении. Предложена методика калибровки и конструкция простого в изготовлении калибровочного стенда, обеспечивающая высокую точность измерения пространственных координат. Оценка погрешности калибровки подтверждается результатами эксперимента. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 17 назв.


УДК 681.3
Методоло
гія побудови композитних систем документообігу / Круковський М.Ю. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С.101-114.

У статті розглянуто існуючу вітчизняну і зарубіжну практику щодо створення систем електронного документообігу (СЕД). Задача декомпозована на сукупність активностей у вигляді описаних процесів, що створюють систему  взаємодіючих елементів. Для поліпшення керованості взаємодію поділено на макро- і мікрорівні.  Теоретичною основою методології є принцип створення АСУ В.М. Глушкова, принципи об’єктно-орієнтованого проектування Г. Буча, принципи управління проектами РМВОК і принцип змішаного екстремума Г.С. Теслера. Дані принципи обєднуються в гармонічну спільність, збагативши при цьому один одного новим змістом. Наукова цінність статті – у створенні методології, яка має практичне застосування при вирішенні задач сучасного управління. Отримана методологія може бути використана як для створення систем, так і при розробці стандартів СЕД. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Методология построения композитных систем документооборота / Круковский М.Ю. // Математические машины и системы. – 2004. – № 1. – С.101-114.

В статье рассмотрена существующая отечественная и зарубежная практика по созданию систем электронного документооборота (СЭД). Задача декомпозирована на совокупность активностей в виде четко описанных процессов, образующих систему взаимодействующих элементов. Для улучшения управляемости взаимодействие разделено на макро- и микроуровень. Теоретической основой методологии являются принципы создания АСУ В.М. Глушкова, принципы объектно-ориентированного проектирования Г. Буча, принципы управления проектами PMBOK и принцип смешанного экстремума Г.С. Теслера. Данные принципы объединяются в гармоничную общность, обогащая при этом друг друга новым содержанием.  Научная ценность статьи состоит в создании методологии, которая имеет практическое применение в решении задач современного управления. Полученная методология может быть использована как для создания систем,  так и при разработке стандартов СЭД. Библиогр.: 8 назв.


УДК 512.81+517.977.1+681.5
Про побудову систем керування з інваріантною програмою / Легенький В.І. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С.
115-121.

Запропоновано метод синтезу керуючих впливів для класу термінальних задач, в яких нелінійні математичні моделі мають симетричні  властивості . Суть методу – у представленні вихідної програмної траекторії в інваріантній формі, де обчислення власне інваріантів засновано на аналізі груп симетрій, що допускаються вихідною математичною моделлю керуючої системи і граничними (термінальними) умовами. Розглянуто приклад синтезу закону керування для нелінійного обєкта керування другого порядку зі скалярним керуванням. Іл.: 2. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 512.81+517.977.1+681.5
О построении систем управления с инвариантной программой / Лёгенький В.И. // Математические машины и системы. – 2004. – № 1. – С.115-121.

Предложен метод синтеза управлений для класса терминальных задач, нелинейные математические модели которых обладают свойством симметрии. Существо метода состоит в представлении исходной программной траектории в инвариантной форме, где вычисление собственно инвариантов основано на анализе групп симметрий, допускаемых исходной математической моделью управляемой системы и граничными (терминальными) условиями. Рассмотрен пример синтеза закона управления для нелинейного объекта управления второго порядка со скалярным управлением. Ил.:2. Библиогр.: 16 назв.


УДК 044.896

Пошук оптимальних шляхів у дереві рішень  / Панченко М.В. // Математичні машини і системи. – 2004. № 1. – С.122-132.

Пропонується методика прогнозування розвитку нестабільних процесів за допомогою методу дерева рішень на основі експертної інформації відносно розвитку окремих параметрів, що впливають на результат прогнозу. Описуються методи пошуку оптимальних шляхів у дереві. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 044.896
Поиск оптимальных путей в дереве решений / Панченко М.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 1. – С.122-132.

Предлагается методика прогнозирования развития нестабильных процессов с помощью метода дерева решений на основе экспертной информации относительно развития отдельных параметров, которые влияют на результат прогноза. Описываются методы поиска оптимальных путей в дереве. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.518
Створення програмного каркасу
Windows CE 3.0 у середовищі Rational Rose методом зворотного проектування / Семенець С.В. // Математичнi машини і системи. – 2004. – № 1 . – C.133-143.

У статті запропоновано метод створення  програмного каркасу Windows CE 3.0 у середовищі Rational Rose, який дозволяє значно скоротити час створення прикладних програм для мобільних систем.  Особлива увага приділена одержанню класової моделі платформи Windows CE. Створено програмний каркас ОС Windows CE 3.0, показано переваги його використання. Табл.: 3. Іл.: 5. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.518

В статье предложен метод создания  программного каркаса Windows CE 3.0 в среде Rational Rose, который позволяет значительно сократить время создания приложений для мобильных систем.  Особое внимание уделено получению классовой модели платформы Windows CE. Создан программный каркас ОС Windows CE 3.0, показаны преимущества его использования. Табл.: 3. Ил.: 5. Библиогр.: 4 назв.


УДК 519.6
Системна методологія прогнозування: прогнозування процесів природної і штучної природи / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С.
144-165.

У статті розглянута системна методологія передбачення процесів природної та штучної природи. Запропонована методологія базується на системному підході і аналізі, а також на загальних законах розвитку. Як закони використовуються принцип змішаного екстремуму, дзеркальної симетрії В.І. Савченка,  інверсної дзеркальної симетрії Г.С. Теслера, збереження інформації Л. Бріллюена, сталого співіснування видів Г. Гаузе, принцип екології Шелфорда, еволюційного розвитку Ч. Дарвіна, гомологічних рядів Н. Вавілова, народонаселення Т. Мальтуса, спіралевидного розвитку тощо. Застосування цієї методології проілюстровано на розвитку компютерних систем, суспільства тощо. Більш докладно розглянуто проблеми глобалізації суспільства і до чого вона може привести. Табл.: 1. Бібліогр.: 33 назв.

УДК 519.6
Системная методология прогнозирования: прогнозирование процессов естественной и искусственной природы / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. – 2004. –  № 1. – С.144-165.

В статье рассмотрена системная методология прогнозирования процессов естественной и искусственной природы. Предложенная методология основывается на системном подходе и анализе, а также на общих законах эволюционного развития. В качестве таких законов используются принцип смешанного экстремума, зеркальной симметрии В.И. Савченко, инверсной зеркальной симметрии Г.С. Теслера, сохранения информации Л. Бриллюэна, устойчивого сосуществования видов Г. Гаузе, принцип экологии Шелфорда, эволюционного развития Ч. Дарвина, гомологических рядов Н. Вавилова, народонаселения Т. Мальтуса, спиралевидного развития и т.п. Проиллюстрировано применение этой методологии на развитии компьютерных систем, общества и т.п. Более подробно рассмотрены проблемы глобализации общества и к чему она может привести. Табл.: 1. Библиогр.: 33 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 681.3.06
Концепція профілів в інженерії надійності програмних систем / Мороз Г.Б., Коваль Г.І., Коротун Т.М. // Математичні машини і системи. – 2004. –   № 1 . – С. 
166-182.

Запропонована концепція профілів як інструмент вивчення особливостей майбутнього застосування розроблюваних програмних систем (ПС). Надана коротка характеристика основних елементів процесу застосування ПС,  наведені формальні визначення профілів різних видів та описані механізми їх взаємодії. Використання концепції сприятиме впорядкуванню процесу розроблення і побудові адекватних моделей надійності та тестування. Табл.: 4. Іл.: 1. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 681.3.06
Концепция профилей в инженерии надежности программных систем / Мороз Г.Б., Коваль Г.И., Коротун Т.М. //  Математические машины и системы. – 2004. –  № 1. – С.166-182.

Предложена концепция профилей как инструмент изучения особенностей будущего применения разрабатываемых программных систем (ПС). Дана краткая характеристика основных элементов процесса применения ПС, приведены формальные определения профилей разных видов и описаны механизмы их взаимодействия. Использование концепции будет способствовать упорядочению процесса разработки и построению адекватных моделей надежности и тестирования.  Табл.: 4. Ил.: 1. Библиогр.: 13 назв.


УДК 621.382
До питання про постійність уявної енергії активації виробів електронної техніки / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С.183-187.

Показано, що уявна енергія активації не є постійною величиною через явище зміни домінування між складеними процесами деградації. Використання уявної енергії активації виробу приводить до великих погрішностей в оцінці коефіцієнта форсування. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 621.382
К вопросу о постоянстве кажущейся энергии активации изделий электронной техники / Федухин А.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 1. – С.183-187.

Показано, что кажущаяся энергия активации не является постоянной величиной по причине явления смены доминирования между составными процессами деградации. Использование кажущейся энергии активации изделия приводит к большим погрешностям в оценке коэффициента форсирования. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010