Математичні машини та системи. 2004 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.27
Застосування мережевої  топології Flat Neighborhood Network для побудови кластерних суперкомп’ютерів / Мар’янович Т.П., Кошулько О.А. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С. 3-12.
Розглянуто мережеву топологію Flat Neighborhood Network (FNN), орієнтовану на створення вартісно-ефективних кластерних суперкомп’ютерів. Представлено метод побудови FNN-конструкцій та запропоновано критерії їх оцінювання. Табл.: 5. Іл.: 3. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.27
Применение сетевой топологии Flat Neighborhood Network для построения кластерных суперкомпьютеров / Марьянович Т.П., Кошулько А.А. // Математические машины и системы. –2004. – № 4. – С.3-12.
Рассмотрена сетевая топология Flat Neighborhood Network (FNN), ориентированная на создание эффективных в ценовом отношении суперкомпьютеров. Представлен метод построения FNN-конструкций и предложены критерии их оценки. Табл.: 5. Ил.: 3. Библиогр.: 3 назв.


УДК 680.3
Комплексна інтелектуальна підтримка процедур ситуаційного управління активними об’єктами / Косс В.А. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С.13 – 28.
У статті розглядаються особливості інтелектуальної підтримки процедур управління активними об’єктами з позиції технології ситуаційного управління та дається аналіз місця готових СППР, що домінують на ринку програмних продуктів, при їх застосуванні в системах управління активними об’єктами. Іл.: 3. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 680.3
Комплексная интеллектуальная поддержка процедур ситуационного  управления активными объектами / Косс В.А. //  Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С.13 – 28.
В статье рассматриваются особенности интеллектуальной поддержки процедур управления активными объектами с позиции технологии ситуационного управления и дается анализ места готовых СППР, которые доминируют на рынке программных продуктов, при их использовании в системах управления активными объектами. Ил.: 3. Библиогр.: 12 назв.


УДК 681.5
Геометричні методи в теорії нейронної асоціативної пам’яті: досвід розробки алгоритму кластеризації / Новицький Д.В. // Математичні машини та системи. – 2004. – № 4. – С . 29 – 36.
Робота присвячена розробці нового алгоритму для навчання без учителя й кластеризації. Запропонований алгоритм базується на псевдоінверсній нейронній асоціативній пам'яті. Використовуючи методи ріманової геометрії, ми  будуємо процедуру узагальненого усереднення на просторі проекційних матриць постійного рангу – цей простір ізоморфний багатовиду  Грассмана. Така процедура дозволяє наділити неітеративні парадигми нейронної асоціативної пам'яті здатністю до узагальнення даних. У статті наведено експериментальні результати для модельних даних, а так само рукописних цифр із бази даних MNІST. Іл.: 3. Бібліогр. : 9 назв.

УДК 681.5
Геометрические методы в теории нейронной ассоциативной памяти: опыт разработки алгоритма кластеризации / Новицкий Д.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С.29 – 36.
Работа посвящена разработке нового алгоритма для обучения без учителя и кластеризации. Предлагаемый алгоритм основан на псевдоинверсной нейронной ассоциативной памяти. Используя методы римановой геометрии, мы строим процедуру обобщенного усреднения на пространстве проекционных матриц постоянного ранга – это пространство изоморфно многообразию Грассмана. Данная процедура позволяет наделить неитеративные парадигмы нейронной ассоциативной памяти способностью к обобщению данных. В статье проводятся экспериментальные результаты для модельных данных, а так же рукописных цифр из базы данных MNIST. Ил.: 3. Библиогр.: 9 назв.


УДК 681.3
Автоматна модель композитного документообігу / Круковський М.Ю. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С.37 – 49.
У статті розглянуто підхід до створення моделей композитного документообігу на основі теорії автоматів. Для розробленої моделі описано методи детермінування множин та їх зв’язності. Положення цієї статті використані при створенні програмного забезпечення та для розвитку сучасної теорії електронного документообігу.  Табл.: 1. Іл.: 5. Бібліогр.: 6 назв.
 
УДК 681.3
Автоматная модель композитного документооборота / Круковский М.Ю. // Математические машины и системы. – 2004. –   № 4. – С. 37 – 49.
В статье рассмотрен подход к созданию моделей композитного документооборота на основе аппарата теории автоматов. Для разработанной модели описаны методы детерминирования множеств и их связности. Положения этой статьи использованы при создании программного обеспечения и для развития современной теории электронного документооборота. Табл.: 1. Ил.: 5. Библиогр.: 6 назв.


УДК 681.3.06.51
Оцінки статистичних характеристик даних  льотних випробувань / Теслер Г.С., Зи Хак Зунг // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С.50 – 56.
Наведені гістограмні методи для обчислення основних статистичних характеристик даних льотних випробувань у квазіреальному часі і їх програмна реалізація. Показана можливість їх використання для знаходження квантилів емпіричних розподілів, представлена побудова таблиць спряжності ознак, знаходження центра ваги фігур зі складною  конфігурацією і знаходження адаптивного порога при розпізнаванні образів. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 681.3.06.51

Оценки статистических характеристик данных летных испытаний / Теслер Г.С., Зы Хак Зунг // Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С. 50 – 56.
Приведены гистограммные методы для вычисления основных статистических характеристик данных летных испытаний в квазиреальном масштабе времени и их программная реализация. Показана возможность их использования для нахождения квантилей эмпирических распределений, дано построение таблиц сопряженных признаков, нахождения центра тяжести фигур со сложной конфигурацией и нахождение адаптивного порога при распознавании образов. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 9 назв.


УДК  621.518
Оптимізація продуктивності обчислювального кластера на базі розподілених слабкозв’язаних компонентів / Судаков О.О., Бойко Ю.В., Ничипорук Т.В., Короткова Т.П. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С. 57 – 65.
Для вирішення різного роду задач, що вимагають великої кількості обчислювальних ресурсів і, зокрема, потребують тривалого часу обчислення, останнім часом використовуються високопродуктивні обчислювальні кластери. Кожен такий кластер являє собою набір з великої кількості (від десятка до декількох тисяч) відносно дешевих обчислювальних блоків, як правило, на базі одно-  або багатопроцесорних PC, що з’єднані за допомогою відносно швидких каналів передачі даних. Тому важливою є задача оптимізації швидкості обрахунку з використанням кластерів на основі розподілених компонент. У даній роботі розглядається задача глобальної оптимізації продуктивності кластера з широкодоступних компонент при використанні програмного забезпечення, що вільно поширюється на основі теоретичного аналізу. Запропоновано алгоритм оптимізації кластера та проведено експериментальні вимірювання, які  підтвердили результати теоретичного аналізу. Іл.: 3. Бібліогр.: 10 назв.

УДК  621.518
Оптимизация продуктивности вычислительного кластера на базе распределенных слабосвязанных компонент / Судаков A.A., Бойко Ю.В., Ничипорук Т.В., Короткова Т.П. // Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С. 57 – 65.  
Для решения разного рода задач, которые требуют большого количества вычислительных ресурсов и  длительного времени вычисления, в последнее время используют высокопродуктивные вычислительные кластеры. Каждый такой кластер представляет собой набор большого количества (от десятка до нескольких тысяч) вычислительных блоков, как правило, на базе одно-  или многопроцессорних PC, которые соединены при помощи  относительно быстрых каналов передачи данных. Поэтому важной задачей является оптимизация скорости  вычисления с использованием кластеров на основе распределенных компонент. В данной работе рассматривается задача глобальной оптимизации продуктивности кластера с широкодоступными компонентами при использовании программного обеспечения, которое свободно расширяется на основе теоретического анализа. Предложен алгоритм  оптимизации кластера и проведены экспериментальные измерения, подтверждающие результаты теоретического анализа. Ил.: 3. Библиогр.: 10 назв.


УДК 681.1.2
Геометричний метод для обчислення потенціалу Van der Waals і кручення в суперспіральному стані DNA механізму молекули засобом передачі Soliton-хвилі / Хіраяма Н., Окіта Й., Сугіура Г., Кімура М. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С. 66 – 97.
Був запропонований геометричний підхід для обчислення потенціалу Ван дер Ваальса (Van der Waals) при взаємодії незв’язаних молекул і кутів кручення суперспірального стану DNA. Припускають взяти суперспіральну узгодженість так, що спіральний поворот окремого пристрою DNA знову робить спіральне обернення навколо головної прямої подовженої осі DNA. Складні структурні зміни під час такої деформації аналізувалися щохвилинно ретельними геометричними розрахунками. Шляхом  визначення змін у комірках основних молекул, які представлені атомами як молекулярними блоками, були обчислені потенціали Ван дер Ваальса між двома вказівними атомами на двох суміжних   спіралях пристрою і між вказівними атомами у визначеній комірці на спіралі пристрою. Для механізму крутої структурної зміни суперспіралі було представлено теорію для передачі зміщень положень атома у молекулах. Представлений метод може бути використаний при розробці для пророкування властивої потенціальної енергії і механічної сили для створення закручування при суперобертанні DNA під час генетичних інформаційних відповідей. Іл.: 12. Бібліогр.: 23 назв.
 
УДК 681.1.2
Геометрический метод для вычисления потенциала Van der Waals  и кручений в суперспиральном состоянии DNA механизма молекулы посредством передачи Soliton-волны / Хираяма Н., Окита Й., Сугиура Г., Кімура М. //  Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С.66 – 97.
Был  предложен геометрический метод для вычисления потенциала Ван дер Ваальса (Van der Waals) для взаимодействия несвязанных молекул и углов кручения суперспирального состояния DNA. Предполагают взять суперспиральную согласованность так, что спиральный поворот отдельного устройства DNA вновь делает спиральное вращение вокруг главной прямой продольной оси DNA. Сложные структурные изменения во время такой деформации анализировались ежеминутно тщательными геометрическими расчетами. Путем определения изменений в ячейках основных молекул, которые представлены указательными атомами как молекулярными блоками, были вычислены потенциалы Ван дер Ваальса между двумя указательными атомами на двух смежных спиралях устройства и между указательными атомами в определенной ячейке на спирали устройства. Для механизма крутого структурного изменения суперспирали мы представили Soliton теорию для передачи смещений положений атома в молекулах. Представленный метод может быть применен при разработке для предсказания присущей потенциальной энергии и механической силы для образования закручивания при супервращении DNA во время генетических информационных ответов. Ил.: 12. Библиогр.: 23 назв.


УДК 651.3:518.5
Генератор випадкових чисел у системі дистанційного контролю знань / Заторський Р.А., Федорук П.І., Дяків Н.М. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С.98 – 107.
У статті розглянуто питання використання генератора випадкових чисел (ГВЧ) у системах дистанційного навчання та контролю знань. Проаналізовано недоліки застосування для даного типу задач існуючих ГВЧ та запропоновано принципово новий тип генератора на основі описаної у статті  -операції. Проведені дослідження показали, що запропонований нами ГВЧ може досить ефективно застосовуватись не тільки в системах дистанційного навчання і контролю знань, де і було проведено його апробацію, але й в інших областях застосування, які потребують ГВЧ з якомога більш рівномірним розподілом частот попадання виборки по всій заданій множині. Табл.: 6. Іл.: 3. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 651.3:518.5
Генератор случайных чисел в системе дистанционного контроля знаний / Заторский Р.А., Федорук П.И., Дякив Н.М. // Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – C.98 – 107.
В статье рассматриваются вопросы использования генератора случайных чисел (ГСЧ) в системе дистанционного образования и контроля знаний. Проанализирован недостатки применения для подобного типа задач существующих ГСЧ и предложен принципиально новый тип генератора на базе описанной в статье  -операции. Проведенные исследования показывают, что предложенный ГСЧ может достаточно эффективно использоваться не только в системах дистанционного образования и контроля знаний, где и была осуществлена его апробация, но и в других областях применения, которые нуждаются в ГСЧ с наиболее равномерным распределением частот попадания выборки по всему заданному множеству. Табл.: 6. Ил.: 3. Библиогр.:  2 назв.


УДК 519.6
Ітераційний алгоритм побудови кривої Без'є за заданими точками / Вишневський В.В., Рисцов І.К., Волжева М.В. // Математичні машини і системи. – 2004. – №  4. – С. 108 – 116.
В статті розглядається алгоритм апроксимації дискретних даних за допомогою параметричного сплайну у вигляді кривої Без'є. Висувається гіпотеза про можливість використання кривих Без'є в задачах розпізнавання образів. Іл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.6
Итерационный алгоритм построения кривой Безье по заданным точкам / Вишневский В.В., Рысцов И.К., Волжева М.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С. 108 – 116.
В статье рассматривается алгоритм аппроксимации дискретных данных параметрическим сплайном в виде кривой Безье. Выдвигается гипотеза о возможности использования кривых Безье в задачах распознавания образов. Ил.: 3. Библиогр.: 5 назв.


УДК 681.086
Операції з поліномами з використанням пакета MatLab та системи АНАЛІТИК–2000 / Краліна Г.С., Стьопушкіна О.П. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С.117 – 125.
У статті наводяться результати дослідження сучасної вітчизняної системи комп’ютерної алгебри АНАЛІТИК-2000 у порівнянні з закордонним пакетом MatLab. Порівнюються зазначені системи при використанні їх для виконання операцій з поліномами, а саме: операції добутку, суми та різниці поліномів. Методика дослідження заключається у порівняльних дослідженнях за допомогою машинних експериментів.  Наведені тексти програм, які ілюструють конкретні приклади обчислень. Табл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.086
Операции с полиномами с использованием пакета MatLAb и системы АНАЛИТИК–2000 / Кралина А.С., Стёпушкина Е.П. // Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С. 117 -  125.
В статье приведены результаты исследования современной отечественной системы компьютерной алгебры АНАЛИТИК–2000 в сопоставлении с зарубежным пакетом MatLab. Сравниваются указанные системы при использовании их для выполнения операций с полиномами, а именно: операции произведения, суммы и разности полиномов. Методика исследования заключается в сопоставительных исследованиях с помощью машинных экспериментов. Приведены тексты программ, иллюстрирующие конкретные примеры вычислений. Табл.: 1. Библиогр.: 5 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 681.03
Інструментальні засоби створення єдиного інформаційного середовища корпоративних систем / Кузьменко Г.Є., Оксанич І.М.,  Пилипенко Ю.Г. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С.126 – 135.
У роботі викладено один із можливих підходів до створення єдиного інформаційного простору для забезпечення роботи систем підтримки прийняття рішень у великих складноструктурованих організаціях. Наведено опис основних можливостей програмної реалізації наведеного підходу, сформульовано його переваги та недоліки. Іл.: 9. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.03
Инструментальные средства создания единой информационной среды корпоративных систем / Кузьменко Г.Е., Оксанич И.Н.,  Пилипенко Ю.Г. //  Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С. 126 – 135.
В работе изложен один из возможных подходов к созданию единого информационного пространства для обеспечения функционирования поддержки принятия решений в больших сложноструктурированных,  организациях. Приведено описание основных возможностей программной реализации описанного подхода, сформулированы его преимущества и недостатки. Ил.: 9. Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.862
Грошова модель попиту та пропозиції / Алєксєєв Д.А. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С. 136 – 142.
В моделі пов’язується рівень монетизації економіки України з її ефективністю, тобто зі спроможністю забезпечення попиту населення на товари та послуги. В її побудові на основі диференціальних та різницевих рівнянь використані ідеї вітчизняних вчених: В.С. Михалевича, М.А. Павловського. Табл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 519.862
Денежная модель спроса и предложений / Алексеев Д.А. // Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С. 136 – 142.
В модели анализируется связь уровня монетизации экономики Украины с её эффективностью, в частности, с возможностями обеспечения спроса населения на товары и услуги. При построении её на основе системы дифференциальных и разностных уравнений использованы идеи отечественных ученых: В.С. Михалевича, М.А. Павловского. Табл.: 1. Библиогр.: 4 назв.


УДК 004.518
Модельно-орієнтоване управління як стратегія функціонування інтелектуальних виробничих систем / Литвинов В.В., Казимир В.В. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С.143 – 156.
У статті розглядається проблема модельно-орієнтованого управління при функціонуванні сучасних виробничих систем, яка полягає у використанні широкого спектра комп’ютерних моделей на всіх рівнях прийняття рішень. Обгрунтовуються напрямки побудови моделей реалізації, відновлення та прогнозування. Формулюються задачі, що підлягають вирішенню під час використання стратегії модельно-орієнтованого управління. Іл.: 2. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 004.518
Модельно-ориентированное управление как стратегия функционирования интеллектуальных производственных систем / Литвинов В.В., Казимир В.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 4 .  – С.143 -156.
В статье рассматривается проблема модельно-ориентированного управления при функционировании современных производственных систем, которая состоит в использовании широкого спектра компьютерных моделей на всех уровнях принятия решений. Обосновываются направления построения моделей реализации, восстановления и прогнозирования. Формулируются задачи, которые подлежат решению во время применения стратегии модельно-ориентированного  управления.  Ил.: 2. Библиогр.: 17 назв.


УДК 519.862
Модель визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства / Алєксєєв А.А., Панченко А.І. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С.157 – 163.
Модель передбачає оцінку результатів діяльності підприємств, фірм на основі системи показників, яка забезпечена національною статистикою. Елементами новизни є використання дворівневої системи вагових коефіцієнтів та формалізована схема розрахунків фінансових показників, яка проілюстрована на повномаcштабному прикладі. Схема охоплює розрахунок 34 показників якісної оцінки фінансового стану підприємства. Табл.: 2. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 519.862
Модель определения интегрального показателя инвестиционной привлекательности предприятия / Алексеев А.А., Панченко А.И. // Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С.157 – 163.
Модель предназначена для оценки состояния и результатов деятельности предприятий, фирм на основе системы финансовых показателей. За основу взято формализованное описание методики, которая ориентирована на специалистов, занимающихся разработкой инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на оздоровление предприятий. Модель информационно обеспечена показателями национальной статистики предприятий. Элементы новизны – использование двухуровневой системы оценочных коэффициентов и формализованная схема расчетов финансовых показателей, которая иллюстрируется полномасштабным примером. Схема охватывает 34 показателя качественной оценки финансового состояния предприятия. Табл.: 2. Библиогр.: 4 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.192 (035)
Прогнозування надійності електронних пристроїв після тривалого зберігання / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 4. – С. 164 – 170.
Запропоновано метод прогнозування залишкового ресурсу електронних пристроїв після тривалого зберігання на основі DN-розподілу наробітку до відмови. Табл.: 1. Бібліогр.: 2 назв.
 
УДК 621.192 (035)
Прогнозирование надежности электронных устройств после длительного хранения / Федухин А.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 4. – С. 164 – 170.
Предлагается метод прогнозирования остаточного ресурса электронных устройств после длительного хранения на основе DN-распределения наработки до отказа. Табл.: 1. Библиогр.: 2 назв.


      Останнє оновлення: Mar 9, 2017