Математичні машини та системи. 2005 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 519.8
Частковий випадок задачі розпізнавання повного неканонічного предфрактального графа / Бобильова О.В. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С. 3 – 14.
В роботі досліджуються властивості неканонічних предфрактальних графів із заміщенням вершин за деяким принципом. Побудовані алгоритми розпізнавання предфрактальних графів з однією та k вершинами, що заміщуються. Розв’язана задача ГАМІЛЬТОНІВ ЦИКЛ для неканонічного предфрактального графа, породженого повною n-вершинною затравкою, та для канонічного предфрактального графа, породженого n-вершинною зіркою. Іл.: 7. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 519.8
Частный случай задачи распознавания полного неканонического предфрактального графа / Бобылева Е.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С.3 – 14.
В работе исследуются свойства неканонических предфрактальных графов с замещением вершин по определенному принципу. Построены алгоритмы распознавания предфрактальных графов с одной и k замещаемыми вершинами. Решена задача ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ для неканонического предфрактального графа, порожденного полной n-вершинной затравкой, и для канонического предфрактального графа, порожденного n-вершинной звездой. Ил.: 7. Библиогр.: 3 назв.


УДК 621.394.5
Аналіз ефективності систем  передавання даних з багатопозиційного ЧМ при імпульсних завадах / Антонов В.В., Климчук В.П., Паук С.М., Потапов В.Г. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С. 15 – 24.
Аналізується ефективність використання багатопозиційних ЧМ сигналів у системах передавання даних (СПД) при дії імпульсних завад. Запропоновано методику аналізу дослідження СПД з вирішуючим зворотним зв’язком. Отримано аналітичні моделі ,які дозволяють оцінити доцільність використання багатопозиційних сигналів у залежності від параметрів і умов роботи СПД. Іл.: 5. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 621.394.5
Анализ эффективности систем передачи данных с многопозиционной ЧМ при импульсных помехах / Антонов В.В., Климчук В.П., Паук С.М., Потапов В.Г. // Математические машины и системы. – 2005. –  № 2. – С. 15 – 24.
Анализируется эффективность использования многопозиционных ЧМ сигналов в системах передачи данных (СПД) при действии импульсных помех. Предложена методика анализа исследования СПД с решающей обратной связью. Получены аналитические модели, которые позволяют оценивать использование многопозиционных сигналов в зависимости от параметров и условий работы СПД. Ил.: 5. Библиогр.: 9 назв.


УДК 621.8:681.5
Метод обчислення розміщення подовжених зв'язків у нейронних асоціативних мережах з архітектурою «тісного світу» / Дехтяренко О.К. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С.25 – 32.
Неповнозв’язна нейронна асоціативна мережа з архітектурою «тісного світу» забезпечує краще асоціативне відновлення даних, ніж нейронна мережа з такою ж кількістю регулярно розміщених зв’язків. При цьому архітектура «тісного світу» зберігає такі переваги регулярної топології, як локальний характер зв’язків і їх малу сумарну довжину. В даній роботі ми пропонуємо модифікацію побудови архітектури «тісного світу», яка враховує особливості нейронної асоціативної пам’яті і, як наслідок, дозволяє досягти подальшого покращання її асоціативних якостей. Іл.: 2. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 621.8:681.5
Метод вычисления размещения протяженных связей в нейронных ассоциативных сетях с архитектурой «тесного мира» / Дехтяренко А.К. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С.25 – 32.
Неполносвязная нейронная ассоциативная сеть с архитектурой «тесного мира» обеспечивает лучшее ассоциативное восстановление данных, чем нейронная сеть с таким же количеством регулярно размещенных связей. При этом архитектура «тесного мира» сохраняет такие достоинства регулярной топологии, как локальный характер связей и их малую общую протяженность. В данной работе мы предлагаем модификацию построения архитектуры «тесного мира», учитывающую особенности нейронной ассоциативной памяти и, как следствие, позволяющую добиться дальнейшего улучшения ее ассоциативных свойств. Ил.: 2. Библиогр.: 13 назв.


УДК 621.8:681.5
Нейрокалібрування бінокулярної системи з істотною дисторсією / Киреєв О.С. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2 . – С.33 – 44.
Показано застосовність нейронних мереж до задачі калібрування стереопари з істотною дисторсією. Підтверджено стійкість нейрокалібрування до зашумлення калібрувальних даних. Проведено порівняння аналітичних методів калібрування та різних методів нейрокалібрування, що відрізняються кількістю прихованих шарів, функцією активації, використанням препроцесора та кількістю нейромережевих модулей. Отримано оптимальні архітектури нейронних мереж для задачі нейрокалібрування. Сформульовано практичні рекомендації щодо процедури нейрокалібрування бінокулярних систем. Розроблено оригінальний програмний комплекс на мові Matlab для генерації синтетичних даних та обробки результатів калібрування. Табл.: 4. Іл.: 7. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 621.8:681.5
Нейрокалибровка бинокулярной системы с существенной дисторсией / Киреев О.С. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С. 33 – 44.
Показана применимость нейронных сетей в задаче калибровки стереопары с существенной дисторсией. Подтверждена устойчивость нейрокалибровки к зашумлению калибровочных данных. Проведено сравнение аналитических методов калибровки и различных методов нейрокалибровки, отличающихся количеством скрытых слоев, функцией активации, использованием препроцессора и количеством нейросетевых модулей. Получены оптимальные архитектуры нейронных сетей для задачи нейрокалибровки. Сформулированы практические рекомендации по процедуре нейрокалибровки бинокулярных систем. Разработан оригинальный программный комплекс на языке Matlab для генерирования синтетических данных и обработки результатов калибровки. Табл.: 4. Ил.: 7. Библиогр.: 6 назв.


УДК 618.3
Мова обробки графів на базі JAVA / Круковський М.Ю. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С. 45 – 53.
У статті розглянуто мову, яка дає можливість описувати процеси композитного документообігу. Основою для мови була використана графова модель документообігу. Мова використовувалась для створення системи проектування та виконання процесів документообігу. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 618.3
Язык обработки графов на базе JAVA / Круковский М.Ю. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С. 45 – 53.
В статье рассмотрен язык, позволяющий описывать процессы композитного документооборота. Основой для языка послужила графовая модель документооборота. Язык использован для создания системы проектирования и исполнения процессов документооборота. Библиогр.: 10 назв.


УДК  621.8:681.5
Про властивості циклів в модульних нейронних мережах / Куссуль М.Е., Галінська А.О. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С.54 – 62.
Модульні нейронні мережі широко використовуються при вирішенні прикладних завдань завдяки своїй гнучкості і великим потенційним можливостям. У зв’язку з цим великого значення набувають питання створення засобів моделювання модульних нейронних мереж. Особливий інтерес становлять мережі з циклами. Однак для мереж, які мають цикли, необхідно мати засоби формального аналізу, що дозволили б визначати послідовність роботи модулів у мережі. Ця стаття присвячена вивченню властивостей циклів у модульних мережах, які представлені у вигляді направлених графів. Іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК  621.8:681.5
О свойствах циклов в модульных нейронных сетях / Куссуль М.Э., Галинская А.А. // Математические машины и системы. –  2005. – № 2. – С. 54 – 62.
Модульные нейронные сети широко применяются при решении прикладных задач благодаря своей гибкости и большим потенциальным возможностям. В связи с этим все большее значение приобретают вопросы разработки средств моделирования модульных нейронных сетей. Особый интерес представляют сети с циклами. Однако для сетей, содержащих циклы, необходимо иметь средства формального анализа, позволяющие определять последовательность работы модулей в сети. Данная статья посвящена изучению свойств циклов в модульных сетях, представленных в виде направленных графов. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.


УДК 517.5:518.5:519.7
Метрики і норми в ієрархії категоріальних семантик і функцій / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С. 63 – 75.
У статті  розглядаються значення метрик і норм в ієрархії категоріальних семантик  і функцій. Більш детально розглянуті ці поняття у математиці, включаючи теорію наближень функцій, теорію ймовірності і т.д. Для практичних наближень адекватним підходом є використання цих понять у теорії графів взагалі і дерев, зокрема. У статті зроблені тільки перші кроки у вирішенні цієї важливої для теорії і практики проблеми. Іл.: 1. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 517.5:518.5:519.7

Метрики и нормы в иерархии категориальных семантик и функций / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С.63 – 75.
В статье рассматриваются значения метрик и норм в иерархии категориальных семантик и функций. Более подробно рассмотрены эти понятия в математике, включая теорию приближения функций, теорию вероятности и т.д. Для практических приближений адекватным подходом является использование этих понятий в теории графов вообще и деревьев, в частности. В статье делаются только первые шаги в решении этой важной для теории и практики проблемы. Ил.: 1. Библиогр.: 16 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 621.396.6.019.3
Формалізована модель системи технічного обслуговування бортового РЕО / Ткаліч О.П. //Математичні машини і системи. – 2005. – №2. – С.76 – 88.
Стаття присвячена розробці напівмарковської моделі системи технічного обслуговування бортового радіоелектронного обладнання. Отримано загальний математичний вираз для критерію ефективності такої системи, що дозволяє досліджувати та проектувати систему технічного обслуговування з заданими характеристиками. Іл.: 4. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.396.6.019.3
Формализованная модель системы технического обслуживания бортового РЕО / Ткалич О.П. // Математические машины и системы. – 2005. – №2. – С.76 – 88.
Статья посвящена разработке полумарковской модели системы технического обслуживания бортового радиоэлектронного оборудования. Получено общее математическое выражение для критерия эффективности такой системы, что позволяет исследовать и проектировать систему технического обслуживания с заданными характеристиками. Ил.: 4. Библиогр.: 5 назв.


УДК 519.862
Модель оптимізації у стані економічної рівноваги / Алєксєєв А.А. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С.89 – 95.
Розглядається питання розробки цілісних моделей функціонування господарської системи з визначенням оптимальних цін, витрат праці, обсягів виробництва, експорту-імпорту, податків. Ці показники визначаються з систем рівнянь балансів попиту та пропозиції на ринках праці і продуктів з урахуванням видів виробничих функцій і функцій корисності. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 519.862
Модель оптимизации в состоянии экономического равновесия / Алексеев А.А. // Математические машины и системы. – 2005. –№ 2. – С.89 – 95.
Рассмотрены вопросы разработки целостных моделей функционирования хозяйственной системы с определением цен, затрат труда, объёмов производства, экспорта-импорта, налогов. Эти показатели определяются из систем уравнений балансов спроса и предложения на рынках труда и продуктов с учетом видов производственных функций и функций полезности. Библиогр.: 2 назв.


УДК 681.51:57
Орієнтовні оцінки точності агрегованих показників в багаторівневих інформаційних системах / Майстренко С.Я. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С.96 – 103.
Побудовано модель та отримано залежності, що визначають відхилення агрегованих (шляхом додавання) показників, частина з яких спотворена помилками, від їхнього істинного значення. Отримані співвідношення і оцінки можуть бути корисними в системах підтримки рішень, орієнтованих на різні проблемні області (збройні сили, економіка, соціологія та ін.).  Табл.: 4. Іл.: 3. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.51:57
Ориентировочные оценки точности агрегированных показателей в многоуровневых информационных системах / Майстренко С.Я. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С. 96 – 103.
Построена модель и получены зависимости, определяющие ожидаемое отклонение агрегированных (суммированных) количественных показателей, часть из которых искажена ошибками, от их истинного значения. Полученные соотношения и оценки могут быть полезны в системах поддержки принятия решений, ориентированных на различные проблемные области (вооруженные силы, экономика, социология и др.). Табл.: 4. Ил.: 3. Библиогр.: 4 назв.


УДК 683.5
Автоматизація оцінки органолептичних показників якості м'ясної продукції / Зайцев В.Г. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С. 104 – 109.
У статті розглядаються питання автоматизації оцінки органолептичних показників якості м'ясної продукції. Представлено тестові програми визначення деяких органолептичних показників. Улаштовується необхідність розробки автоматизованої системи контролю ковбасної продукції. Іл.: 5. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 683.5
Автоматизация оценки некоторых органолептических показателей качества мясной продукции / Зайцев В.Г. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С. 104 – 109.
В статье рассматриваются вопросы автоматизации оценки органолептических показателей качества мясной продукции. Представлены тестовые программы определения некоторых органолептических показателей. Обосновывается необходимость разработки автоматизированной системы контроля колбасной продукции. Ил.: 5. Библиогр.: 6 назв.


УДК  681.51
Кластерні алгоритми попередньої обробки космічних зображень / Нгуен Тхань Фионг // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С.110 – 121.
У статті запропоновано кластерні алгоритми попередньої обробки космічних зображень. Розглядається задача розпаралелювання обчислень при розв’язанні задачі фільтрації космічних зображень, та обґрунтовується найбільш ефективний спосіб розбиття зображення та розподілення задач між процесами паралельної обчислювальної системи. Ефективність отриманих алгоритмів доведено шляхом виконання експериментів на кластері Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ.  Іл.: 11. Бібліогр.: 14 назв.

УДК  681.51
Кластерные алгоритмы предварительной обработки космических изображений / Нгуен Тхань Фыонг // Математические машины и системы. – 2005. – №2. – С. 110 – 121.
В статье предложены кластерные алгоритмы предварительной обработки космических изображений. Рассматривается задача распараллеливания вычислений при решении задачи фильтрации космических изображений, и обосновывается наиболее эффективный способ разбиения изображения и распределения задач между процессорами параллельной вычислительной системы. Эффективность полученных алгоритмов иллюстрируется результатами компьютерного моделирования на кластере Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАНУ.  Ил.: 11. Библиогр.: 14 назв.


УДК  681.51
Математичне моделювання поведінки користувачів комп’ютерних систем / Скакун С.В. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С.122 – 129.
У статті проводилось математичне моделювання поведінки користувачів комп’ютерних систем. Вивчалася динаміка роботи користувачів за сеанс. Також здійснювалося статистичне моделювання даних, що характеризують його роботу за сеанс у цілому. Іл.: 6. Бібліогр.: 5 назв.

УДК  681.51
Математическое моделирование поведения пользователей компьютерных систем / Скакун С.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С. С.122 – 129.
В статье проводилось математическое моделирование поведения пользователей компьютерных систем. Изучалась динамика работы пользователя во время сеанса. Также осуществлялось статистическое моделирование данных, характеризующих его работу за сеанс в целом.  Ил.: 6. Библиогр.: 5 назв.


УДК 629.735.05.083:621.3(07)
Математичні моделі стратегій технічного обслуговування сучасної авіоніки / Мачалін І.О. // Математичні машини і системи. –2005. – № 2.  – С. 130 – 139.       
У статті наведені та детально проаналізовані стратегії технічного обслуговування (ТО) сучасних систем авіоніки. Розглянуті три варіанти використання стратегій ТО. Розроблені математичні моделі для аналізу стратегій. Запропоновані критерії оптимізації об’єму запасних частин систем. Математичні моделі побудовані на основі використання Марковських дискретних процесів. Результатом є вибір оптимального варіанта стратегії ТО. Табл.: 3. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 629.735.05.083:621.3(07)
Математические модели стратегий технического обслуживания современной авионики / Мачалин И.А. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С. 130 – 139.
В статье предложены и детально проанализированы стратегии технического обслуживания (ТО) современных  систем авионики. Рассмотрены три варианта применения стратегий ТО. Разработаны математические модели для их анализа. Предложены критерии оптимизации объемов запасных изделий систем. Математические модели построены на основе применения  Марковских дискретных процессов. Результатом является выбор оптимального варианта стратегии     ТО.Табл.: 3. Библ.: 3 назв.


УДК 681.3.00:007
Інтелектуалізація інформаційних систем: орієнтація на формування знань в процесах аналізу “інформаційних згорток” / Морозов А.О., В’юн В.І., Кузьменко Г.Є. // Математичні машини і системи. –2005. – № 2. – С. 140 – 146.                                        
В роботі розглядається один з аспектів інтелектуалізації, пов’язаний із здатністю системи аналізувати минулу діяльність в режимах інтерактивної взаємодії “користувач-система”, виявляти причини та тенденції розвитку потенційних загроз  життєздатності системи, розробляти заходи щодо часткової або повної її реорганізації (реінжинірингу). Інформаційна підтримка цих процесів забезпечується незалежними (від профільної діяльності) операціями і процедурами формування “історії діяльності системи” у вигляді Сховища даних (СхД) “інформаційних згорток”. На базі аналізу записів СхД пропонуються можливі схеми індуктивного узагальнення та формування нових функціональних залежностей між параметрами-показниками як необхідних етапів підготовки та планування реінжинірингу. Табл.: 2. Іл..: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3.00:007
Интеллектуализация и нформационных систем: ориентация на формирование знаний в процессах анализа “информационных сверток” / Морозов А.А., Вьюн В.И., Кузьменко Г.Е. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С. 140 – 146.                                         В работе рассматривается один из аспектов интеллектуализации, связанный со  способностью системы анализировать прошлую деятельность в режимах интерактивного взаимодействия “пользователь-система”, определять причины и тенденции развития потенциальных угроз  жизнеспособности системы, разрабатывать предложения по частичной или полной ее реорганизации (реинжиниринга). Информационная поддержка этих процессов обеспечивается независимыми (от профильной деятельности) операциями и процедурами формирования “истории деятельности” в виде Хранилища данных (ХрД) “информационных сверток”. На основе анализа записей ХрД, предлагаются возможные схемы индуктивного обобщения и формирования новых функциональных зависимостей между параметрами-показателями как необходимых этапов подготовки и планирования реинжиниринга.  Табл.: 2. Ил.: 1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.89
Моделювання біофізичних реакцій в інтелектуальних системах / Золкін С.Г. // Математичні машини і системи. –2005. – № 2.  – С. 147 – 154.
У статті описано розробку активації та взаємодії систем обробки сенсорної інформації на основі дослідження біоелектричної активності кори головного мозку людини. Отримано регресійні поліноми, які відображають статистичне моделювання реакцій головного мозку людини на зовнішні подразники. Ці регресійні поліноми можуть бути використані при прогнозуванні формування асоціативних зв’язків у корі головного мозку людини. Табл.: 3. Іл..: 1. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 004.89
Моделирование биофизических реакций в интеллектуальных системах / Золкин С.Г. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С 147 – 154.
Описана разработка моделей активации и взаимодействия систем обработки сенсорной информации на основе исследования биоэлектрической активности коры головного мозга человека. Получены регрессионные полиномы отражающие статистическое моделирование реакций головного мозга человека на внешние раздражители. Эти регрессионные полиномы могут быть использованы при прогнозировании формирования ассоциативных связей в коре головного мозга человека Табл.: 3. Ил.: 1. Библиогр.: 2 назв.


УДК 532.668
Асиміляція даних метеорологічних вимірювань у системах підтримки прийняття рішень / Ковалець І.В. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С. 155 – 167.      
Розроблений та представлений алгоритм асиміляції даних для систем підтримки прийняття рішень (СПР), які пов’язані з розповсюдженням атмосферних забруднень в оточуючому середовищі. Результати обчислень порівнюються з вимірюваннями у натурних експериментах. Підтверджена ефективність розроблених алгоритмів та їх придатність для використання у СПР, що працюють у реальному часі.  Табл.: 2. Іл.: 5. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 532.668
Ассимиляция данных метеорологических измерений в системах поддержки принятия решений / Ковалец И.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С. 155 – 167.        
Разработан и представлен алгоритм ассимиляции метеорологических данных для систем поддержки принятия решений (СПР), имеющих дело с распространением атмосферных загрязнений в окружающей среде. Результаты вычислений сравниваются с измерительными данными натурных экспериментов. Подтверждена эффективность разработанных алгоритмов и их  пригодность для использования в СПР, работающих в режиме реального времени. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 15 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 681.3.019.3
Аналіз методик розрахунку безвідмовності надлишкових систем / Стрельніков В.П., Барзік О.В., Пантелеєва О.С. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С. 168 – 173.
Розглянуті методики розрахунку безвідмовності надлишкових систем типу «  з  ». Використовуючи результати моделювання функціонування зазначених систем до появи відмови, був проведений порівняльний аналіз розрахункових та експериментальних оцінок показників надійності. Виявлена найбільш адекватна методика розрахунку безвідмовності зазначених систем. Табл.: 1.Іл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.3.019.3
Анализ методик расчета безотказности избыточных систем / Стрельников В.П., Барзик Е.В., Пантелеева Е.С. // Математические машины и системы. – 2005. – № 2. – С. 168 – 173.
Рассмотрены методики расчета безотказности избыточных систем типа « из  ». Используя результаты моделирования функционирования указанных систем до появления отказа, был проведен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных оценок показателей надежности. Выявлена наиболее адекватная методика расчета безотказности указанных систем. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 5 назв.


УДК  002:658.516+658.562
Про сертифікацію систем менеджменту якості / Стрельніков П.В. //  Математичні машини і системи. – 2005. – № 2. – С.174 – 178.
Визначені основні стимули для створення на підприємствах систем менеджменту якості. Наведені деякі переваги стандартів серії ISO 9000–2000 для створення систем менеджменту якості на підприємствах. Розглядається вплив сертифікації систем менеджменту якості на рейтинг підприємств. Бібліогр.: 4 назв.

УДК  002:658.516+658.562
О сертификации систем менеджмента качества / Стрельников П.В. // Математические машины и системы. – 2005.– № 2. – С. 174 – 178.
Определены основные стимулы для создания на предприятиях систем менеджмента качества. Приведены некоторые преимущества стандартов серии ISO 9000–2000 для создания систем менеджмента качества на предприятиях. Рассматривается влияние сертификации систем менеджмента качества на рейтинг предприятий. Библиогр.: 4 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010