Математичні машини та системи. 2005 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 007:075.8:518.5:519.7:618.5:681.3
Нова кібернетика як фундаментальна наука / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С. 3 – 14.
У статті розглядається нова кібернетика як фундаментальна наука про загальні закони і моделі інформаційної взаємодії та впливу у процесах і явищах живої, неживої та штучної природи. Нова кібернетика базується на загальній теорії систем, законах збереження інформації, ієрархічного балансу, законах еволюційного розвитку і деградації тощо, а також на положеннях семіотики, синергетики та інших наукових дисциплінах. Аналіз отриманих законів і моделей дозволяє проникнути у сутність процесів та явищ, які вивчаються. Спираючись на ці закони і моделі, їх можна використовувати в інтересах практики, а також з метою прогнозу. Нова кібернетика є правонаступницею кібернетики Н. Вінера та В. Глушкова, а  також інформатики і комп’ютерної науки. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 007:075.8:518.5:519.7:618.5:681.3
Новая кибернетика как фундаментальная наука / Теслер Г.С. // Математические  машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 3 – 14.
В статье рассматривается новая кибернетика как фундаментальная наука об общих законах и моделях информационного взаимодействия и влияния в процессах и явлениях, протекающих в живой, неживой и искусственной природе. Новая кибернетика основывается на общей теории систем, законе сохранения информации, иерархического баланса, законах эволюционного развития и деградации и т.п., а также на положениях семиотики, синергетики и других научных дисциплинах. Анализ полученных законов и моделей позволяет проникнуть в сущность изучаемых процессов и явлений. Опираясь на эти законы и модели, их можно использовать в практических интересах, а также для целей прогноза. Новая кибернетика является правопреемницей кибернетики Н. Винера и В. Глушкова, информатики и компьютерной науки. Библиогр.: 16 назв.


УДК 004.032.26 + 004.22
Властивості кодування числових величин випадковими гіперпрямокутними рецептивними полями / Сліпченко С.В., Місуно І.С., Рачковський Д.А. // Математичні машини і системи. – 2005. – №4. – С. 15 – 29.
Розглянуто характеристики грубого кодування за допомогою випадково розподілених гіперпрямокутних рецептивних полів для двохпорогової схеми випадкових підпросторів RSC та однопорогової схеми Prager. Отримано розподіли ймовірностей розмірності рецептивних полів, вирази щільності розподілу у різних точках вхідного простору, характеристики перекриття кодів та ін. Результати порівняльного аналізу підтверджені експериментально. Табл.: 2. Іл.: 6. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 004.032.26 + 004.22
Cвойства кодирования числовых величин случайными гиперпрямоугольными рецептивными полями / Слипченко С.В., Мисуно И.С., Рачковский Д.А. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 15 – 29.
Рассматриваются характеристики грубого кодирования с помощью случайных гиперпрямоугольных рецептивных полей для двухпороговой схемы случайных подпространств RSC и однопороговой схемы Prager. Получены распределения эффективной размерности рецептивных полей, выражения для плотности кода в разных точках входного пространства, характеристики перекрытия кодов и др. Результаты сравнительного анализа подтверждены экспериментально. Табл.: 2. Ил.: 6. Библиогр.: 19 назв.


УДК 004.421.2:519.17
Про підвищення швидкості алгоритмів формування мінімального вкриваючого дерева / Погорілий С.Д., Камардіна О.О., Кордаш Ю.С. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С.30 – 38.
Формалізовано послідовні алгоритми Пріма та Крускала, для яких побудовано регулярні схеми. Запропоновано підхід до розпаралелювання та сформовано паралельні регулярні схеми алгоритмів для їх подальшої реалізації на кластерних архітектурах. Іл.: 4. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.421.2:519.17
Об увеличении скорости алгоритмов формирования минимального покрывающего дерева / Погорелый С.Д., Камардина О.А., Кордаш Ю.С. //  Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 30 – 38.
Формализованы последовательные алгоритмы Прима и Крускала, для которых были построены регулярные схемы. Предложен подход к распараллеливанию, и сформулированы параллельные регулярные схемы алгоритмов для их дальнейшей реализации на кластерных архитектурах. Ил.: 4. Библиогр.: 5 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 680.3
Модель трансформації інформації в циклі управління складною системою // Косс В.А. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С.39 – 47.
У статті розглядаються підходи до побудови універсальної циклічної моделі процесу управління складною системою з позиції кібернетики. Матеріал статті дає конструкторам Систем Підтримки Прийняття Рішень і теоретикам від кібернетики інструмент системного дослідження та проектування. Запропонована структура циклу процедур управління може стати основою для інтеграції вже отриманого досвіду в галузі кібернетики та системного підходу до державного реформування. Іл.: 4.Бібліогр.: 17 назв.

УДК 680.3
Модель трансформации информации в цикле управления сложной системой // Косс В.А. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 39 – 47.
В статье излагаются подходы к построению универсальной циклической информационной модели процесса управления сложной системой с позиции кибернетики. Материал статьи дает конструкторам Систем Поддержки Принятия Решений и теоретикам кибернетики инструмент системного исследования и проектирования. Предложенная структура цикла процедур управления может стать основой для интеграции уже накопленного опыта в области кибернетики и системного подхода к государственному реформированию. Ил.: 4.Библиогр.: 17 назв.


УДК 519.862
Механізм обчислення податків на заробітну плату і майно / Алєксєєв А.А. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С. 48 – 54.
Відомі задачі трудової активності і податкової політики розглядаються в умовах диференціації доходів працівників з урахуванням необхідного співвідношення між витратами живої і минулої праці (капіталу). Нові задачі формулюються у вигляді систем нелінійних рівнянь. Іл.: 2. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 519.862
Механизм начисления налогов на заработную плату и имущество / Алексеев А.А. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 48 – 54.
Известные задачи трудовой активности и налоговой политики рассматриваются в условиях дифференциации доходов работающих с учетом необходимого соотношения между затратами живого и прошлого труда (капитала). Новые задачи формулируются в виде систем нелинейных уравнений. Ил.: 2. Библиогр.: 2 назв.


УДК 51:155.001.57:681.3.06
Про оцінку ефективності застосування лінійних списків при реалізації систем комп’ютерної алгебри / Клименко В.П., Фішман Ю.С., Кондрашов С.В., Шатковський Д.О., Швалюк Т.М. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С.55 – 61.
Стаття присвячена проблемі організації пам’яті при реалізації систем комп’ютерної алгебри. Розглядаєтся альтернативний підхід організації на базі принципу “куча” та на базі гніздових та ланцюгових списків. Теоретично оцінюються межі ефективного застосування вказаних методів. Доведено більшу ефективність організації пам'яті за принципом “купа” по швидкодії й по використанню ресурсів пам'яті. Наведено залежність такої ефективності від параметрів методів та технічних ресурсів, що використовуються. На прикладі реалізації мови Аналітик-2000 показана залежність результатів від реалізації програми очищення пам'яті.  Іл.: 7 . Бібліогр.: 7 назв.

УДК 51:155.001.57:681.3.06
Об оценке эффективности применения линейных списков при реализации систем компьютерной алгебры  / Клименко В.П., Фишман Ю.С., Кондрашов С.В., Шатковский Д.А., Швалюк Т.Н. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 55 – 61.
Статья посвящена проблеме организации памяти при реализации систем компьютерной алгебры. Рассматривается альтернативный подход организации на базе принципа “куча” и на базе гнездовых и цепных списков. Теоретически оцениваются границы эффективного применения указанных методов. Доказана большая эффективность организации памяти по принципу “куча” по быстродействию и по использованию ресурсов памяти. Приведена зависимость такой эффективности от параметров применяемых методов и используемых технических ресурсов. На примере реализации языка Аналитик-2000 показана зависимость результатов от реализации программы очистки памяти. Ил.: 7. Библиогр.: 7 назв.


УДК 621.396
Стохастичний метод прогнозування конфліктних ситуацій і зіткнення літаків / Васильєв В.М. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С.62 – 71.
Розглянуто узагальнений стохастичний метод прогнозування імовірності конфлікту і зіткнення літаків, а також його практичне застосування з урахуванням імовірнісного характеру збурювань, що приводять до відхилення літака від заданих параметрів траєкторії польоту, і кореляційної залежності відхилень у часі, що описуються з використанням випадкового процесу Орнштейна-Уленбека. Виводиться багатомірне стохастичне рівняння, що описує відносний рух літаків, і визначаються коефіцієнти диференціального оператора для практичного рішення параболічного рівняння в частинних похідних, що дає оцінку імовірності конфлікту на заданому прогнозованому інтервалі часу. Дається процедура прогнозування конфлікту. Іл.: 1. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 621.396
Стохастический метод прогнозирования конфликтных ситуаций и столкновения самолетов / Васильев В.Н. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 62 – 71.
Рассмотрен обобщенный стохастический метод прогнозирования вероятности конфликта и столкновения самолетов, а также его практическое применение с учетом вероятностного характера возмущений, приводящих к отклонению самолета от заданных параметров траектории полета, и корреляционной зависимости отклонений во времени, которые описываются с использованием случайного процесса Орнштейна-Уленбека. Выводится многомерное стохастическое уравнение, описывающее относительное движение самолетов, и определяются коэффициенты дифференциального оператора для практического решения параболического уравнения в частных производных, которое дает оценку вероятности конфликта на заданном прогнозируемом интервале времени. Дается процедура прогнозирования вероятности конфликта. Ил.: 1. Библиогр.: 9 назв.


УДК 681.3.06, 519.8
Алгоритм паралельного виконання та синхронізації Е-мережі / Литвинов В.В., Казимир В.В., Гавсієвич І.Б. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. –  С. 73 – 84.
В статті розглядаються принципи паралельного виконання Е-мережевих імітаційних моделей на основі процесо-орієнтованої парадигми та створення алгоритму синхронізації паралельних ділянок в межах консервативного підходу з застосуванням методу запобігання взаємних блокувань на базі NULL-повідомлень. Для досягнення поставленої мети формалізовано алгоритми роботи Е-мережевого переходу та планувальника при традиційному послідовному моделюванні, виділено паралельні процеси переходів і планувальника, а також розроблено їхній формальний опис за допомогою процесної алгебри CSP Т. Хоара. Табл.: 5. Iл.: 8. Бiблiогр.: 9 назв.

УДК 681.3.06, 519.8
Алгоритм параллельного выполнения и синхронизации Е-сети / Литвинов В.В., Казимир В.В., Гавсиевич И.Б. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. –  С.  73 – 84.
В статье рассматриваются принципы параллельного выполнения Е-сетевых имитационных моделей на основе процессо-ориентированной парадигмы и построения алгоритма синхронизации параллельных участков в рамках консервативного подхода с применением метода предотвращения взаимных блокировок на базе NULL-сообщений. Для достижения поставленной цели формализовано алгоритм работы Е-сетевого перехода и планировщика при традиционном последовательном моделировании, выделены параллельные процессы переходов и планировщика, а также разработано их формальное описание с помощью процессной алгебры CSP Т. Хоара. Табл.: 5. Ил.: 8. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004932:621.396
Алгоритм та програма розпізнавання контурів зображень як послідовність відрізків цифрових прямих / Власова Т.М., Калмиков В.Г. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С.85 – 96.
У роботі, що пропонується, наводиться алгоритм розпізнавання відрізків цифрових прямих у контурах бінарних зображень, а також програмна реалізація алгоритму. Використання цього алгоритму для оброблення зображень призведе до того, що опис зображень буде більш натуральним та економним порівняно з відомими засобами кодування зображень. Представлені алгоритм і програмна реалізація можуть бути використані і для кодування контурів при обробленні контурів напівтонових та кольорових зображень. Іл.: 2. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004932:621.396

Алгоритм и программа распознавания контуров изображений как последовательности отрезков цифровых прямых / Власова Т.М., Калмыков В.Г. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 85 – 96.
В данной работе  рассматриваются   алгоритм  распознавания отрезков цифровых прямых в контурах бинарных изображений и программная реализация алгоритма. Использование этого алгоритма при обработке изображений приведет к более естественному и экономному по сравнению с известными способами описанию изображений. Рассматриваемый алгоритм   и программная реализация могут быть использованы также и для описания контуров при обработке полутоновых и цветных изображений. Ил.: 2.  Библиогр.: 4 назв.


УДК 875.56.035
Визначення необхідної кількості пасажирських повітряних літаків на внутрішніх лініях за основними аеропортами України в прогнозному періоді / Козлюк І.О. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 97 – 110.
Подано оптимальну кількість пасажирських повітряних літаків на внутрішніх лініях по основних аеропортах України в прогнозному періоді з метою максимального задоволення запиту населення повітряними перевезеннями. Дані розрахунки є основою для визначення держзамовлення й інвестицій на виробництво необхідної чисельності повітряних судів, тому що підтримка вітчизняної авіаційної промисловості може бути частково забезпечене за рахунок поставок машин для внутрішніх ліній. Табл.: 2. Іл.: 5. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 875.56.035
Определение необходимого количества пассажирских воздушных судов на внутренних линиях по основным аэропортам Украины в прогнозируемом периоде / Козлюк И.А. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. –  С. 97 – 110.
Представлено оптимальное количество пассажирских воздушных судов на внутренних линиях по основным аэропортам Украины в прогнозируемом периоде с целью максимального удовлетворения запросов населения воздушными перевозками. Данные расчеты являются основой для определения госзаказа и инвестиций на производство требуемой численности воздушных судов, так как поддержание отечественной авиационной промышленности может быть частично обеспечено за счет поставок машин для внутренних линий. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 8 назв.


УДК  621.8:681.5
Огляд алгоритмів і рішень задачі оптичного розпізнавання пішохода / Куссуль М.Е., Садова О.Г., Сичов О.С. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С.111 – 117.
У статті проводиться огляд систем оптичного розпізнавання пішохода. Обґрунтовується актуальність їх розробки. Розглядаються типи вхідних даних, алгоритми обробки зображень, алгоритми розпізнавання, що використовуються в даних системах. Окреслено коло задач, які виникають при створенні таких систем. Окремо розглянуті питання оцінки якості роботи і визначення критеріїв порівняння таких систем між собою.  Іл.: 3. Бібліогр.: 23 назв.

УДК  621.8:681.5
Обзор алгоритмов и решений задачи оптического распознавания пешехода / Куссуль М.Э., Садовая Е.Г., Сычев А.С. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 111 – 117.
В статье проводится обзор систем оптического распознавания пешехода. Обосновывается актуальность их разработки. Рассматриваются типы входных данных и алгоритмы обработки изображений, используемые в данных системах. Очерчен круг задач, которые возникают при создании таких систем. Отдельно рассмотрена проблема оценки качества работы  и определения критериев  сравнения систем между собой. Ил.: 3. Библиогр.: 23 назв.


УДК 681.3
Корпоративні інформаційні системи: забезпечення живучості / Додонов О.Г.,  Флейтман Д.В. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С.118 – 130.
Проводиться аналіз корпоративних інформаційних систем з точки зору забезпечення їх живучості. Розглядаються задачі системи забезпечення живучості для різних забезпечень корпоративної інформаційної системи. Запропонована базова структура системи забезпечення живучості корпоративної інформаційної системи. Іл.:  6. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Корпоративные информационные системы: обеспечение живучести / Додонов А.Г., Флейтман Д.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С.118 – 130.
Проводится анализ корпоративных информационных систем с точки зрения обеспечения их живучести. Рассматриваются задачи системы обеспечения живучести для различных обеспечений корпоративной информационной системы. Предложена базовая структура системы обеспечения живучести корпоративной информационной системы. Ил.: 6. Библиогр.: 8 назв.


УДК 510.5
Радіолокаційна станція повітряного (морського) базування, яка працює в динамічно складних зовнішніх умовах / Волобоєв В.П., Клименко В.П., Лосєв В.Д. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С.131 – 142.
У статті розглядається вплив динамічно складних умов на роботу двокоординатної радіолокаційної станції (РЛС) кругового огляду повітряного (морського) базування. Наведено математичну модель роботи антени РЛС. У результаті дослідження роботи комп'ютерної моделі антени визначені фактори, що впливають на роботу РЛС. Показано, що необхідно враховувати ці фактори при застосуванні РЛС для рішення сучасних завдань системи спостереження й контролю надводної обстановки в морській економічній зоні. Іл.: 4. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 510.5
Радиолокационная станция воздушного (морского) базирования, работающая в динамически сложных внешних условиях / Волобоев В.П., Клименко В.П., Лосев В.Д. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С.131 – 142.
В статье рассматривается влияние динамически сложных условий на работу двухкоординатной радиолокационной станции (РЛС) кругового обзора воздушного (морского) базирования. Приведена математическая модель работы антенны РЛС. В результате исследования работы компьютерной модели антенны определены факторы, влияющие на работу РЛС. Показано, что необходимо учитывать эти факторы при применении РЛС для решения современных задач системы наблюдения и контроля надводной обстановки в морской экономической зоне. Ил.: 4. Библиогр.: 5 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 681.324
Системний аналіз надійності функціонування широкосмугової транспортної платформи інтелектуальних мереж / Ластовченко М.М., Біляк В.І.,  Русецький В.Є.  // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С. 143 – 151.
Приведені критерії надійності функціонування мережі, які визначаються її зв’язністю та віртуальністю. Представлено модель відтворення процесу функціонування та приклад, який ілюструє результати системного аналізу. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 20 назв.

УДК 681.324
Системный анализ надежности функционирования широкополосной транспортной платформы интеллектуальных сетей / Ластовченко М.М., Биляк В.И., Русецкий В.Е. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 143 – 151.
Приведены критерии надежности функционирования сети, определяемые ее связностью и виртуальностью. Представлена модель воспроизведения процесса функционирования и пример, иллюстрирующий результаты системного анализа. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 20 назв.


УДК 681.3.019.3
Використання порядкової статистики в задачах оцінки надійності резервованих систем / Азарсков В.М., Джассим Мухаммед Касмі, Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С. 151 – 156.
Досліджується питання розрахунку надійності рівнобіжних систем з навантаженим резервом. Розроблено методику визначення закону розподілу наробітку до відмовлення таких систем на основі використання порядкової статистики. Запропонований закон дозволяє обчислити всі необхідні показники надійності. Показано адекватність оцінок показників надійності рівнобіжних систем на основі пропонованої методики. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.:  2 назв.

УДК 681.3.019.3
Использование порядковой статистики в задачах оценки надежности резервированных систем / Азарсков В.Н., Джассим Мухаммед Касми, Стрельников В.П. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 151 – 156.
Исследуется вопрос расчета надежности параллельных систем с нагруженным резервом. Разработана методика определения закона распределения наработки до отказа таковых систем на основе использования порядковой статистики. Предложенный закон позволяет вычислить все необходимые показатели надежности. Показана адекватность оценок показателей надежности параллельных систем на основе предлагаемой методики. Табл.: 1. Ил.: 2.  Библиогр.: 2 назв.


УДК 002:658.516+658.562
Питання результативності та ефективності впровадження систем менеджменту якості / Стрельніков П.В. // Математичні машини та системи. – 2005. – № 4. – С. 157 – 161.
У статті визначені питання результативності та ефективності впровадження систем менеджменту якості (СМЯ). Відмічено основні аргументи на користь впровадження СМЯ. На конкретному прикладі розглядається економічний ефект від впровадження СМЯ. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 002:658.516+658.562
Вопросы результативности и эффективности внедрения систем менеджмента качества / Стрельников П.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 4. – С. 157 – 161.
В статье определены вопросы результативности и эффективности внедрения систем менеджмента качества (СМК). Отмечены основные  аргументы в пользу внедрения СМК. На конкретном примере рассматривается экономический эффект от внедрения СМК .Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010