Математичні машини та системи. 2006 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 681.3+611.81
Хопфілдовські ансамблі в латеральних нейроструктурах кори мозку / Різник О.М. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С. 3 – 12.
Запропоновано модель механізму асоціативної пам’яті як множини локальних груп нейронів, що утворюють шари кори мозку,  які названі хопфілдовськими ансамблями. Ансамбль містить до 3 тис. клітин і може пам’ятати сотні патернів нервової активності. Ансамблі частково перетинаються, і їх множина відповідає моделі розрідженої мережі Хопфілда. Розглянуто результати останніх досліджень цієї моделі, які дозволяють інтерпретувати деякі властивості хопфілдовських нейронних ансамблів. Наведено результати експерименту щодо повного відновлення пам’яті після видалення частини  зв’язків мережі та повторного навчання на деяких забутих образах, який відтворює ефект лікування амнезії шляхом нагадування хворому деяких забутих образів минулого. Іл.: 4. Бібліогр.: 27 назв.

УДК 681.3+611.81
Хопфилдовские ансамбли в латеральных нейроструктурах коры мозга / Резник А.М. // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. – С. 3 – 12.
Предложена модель механизма ассоциативной памяти как множества локальных групп нейронов, образующих слои коры мозга, названных хопфилдовскими ансамблями. Ансамбль содержит до 3 тыс. клеток и может помнить сотни паттернов нервной активности. Множество перекрывающихся ансамблей  отвечает модели разреженной сети Хопфилда. Рассмотрены новые результаты исследований этой модели, позволяющие интерпретировать ряд свойств хопфилдовских нейронных ансамблей. Описаны эксперименты по полному восстановлению памяти после удаления части связей нейронной сети  и повторного запоминания отдельных образов, воспроизводящие эффект излечения амнезии путем напоминания больному забытых образов. Ил.: 4. Библиогр.: 27 назв.


УДК 519.2+612.8
Імітаційна імовірнісна модель дендрита  нейрона  /  Бондаренко Я.С.  //  Математичні машині і системи. – 2006. –  № 1.– С.13 – 27.
В роботі запропонована імітаційна теоретико-ймовірнісна модель дендрита нейрона, алгоритм моделювання реалізовано в програмі імітації дендритного дерева. Дендрит нейрона розглядається як упорядкована множина сегментів, кожен з яких закінчується точкою розгалуження чи кінцем дендрита, при цьому довжина сегмента, кут між сегментами, крок, з яким проходиться сегмент, відстань між точками росту піддерев, число кроків в сегменті та інші числові характеристики є випадковими величинами. У модель дендрита закладаються розподіли величини кута між материнським і дочірнім сегментами, величини проміжного кута, розподіл кроку, з яким проходиться сегмент, імовірність розгалуження сегмента, імовірність продовження росту сегмента з піддеревами та без піддерев, імовірність появи піддерева, імовірність формування сегмента як сегмента з піддеревами та без піддерев. Роботу алгоритму моделювання, адекватність описання реального дендрита моделлю проілюстровано на прикладі моделювання дендритів Пуркін’є клітини. Адекватність моделі реальному дендриту Пуркін’є клітини встановлюється через перевірку статистичних гіпотез про збіг розподілів та  параметрів розподілів моделі й реального дендрита нейрона. Іл.: 7. Табл.: 8. Бібліогр.: 26 назв.

УДК 519.2+612.8
Имитационная вероятностная модель дендрита нейрона /  Бондаренко Я.С. // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. – С. 13 – 27.
В работе предложена имитационная теоретико-вероятностная модель дендрита нейрона, алгоритм моделирования реализован в программе имитации дендритного дерева. Дендрит нейрона рассматривается как упорядоченное множество сегментов, каждый сегмент заканчивается точкой ветвления или концом дендрита, при этом длина сегмента, угол между сегментами, шаг, с которым оператор проходит сегмент, расстояние между точками роста поддеревьев, число шагов оператора в сегменте и другие числовые характеристики являются случайными величинами. В модель дендрита закладываются распределения величины угла между материнским и дочерним сегментами, величины промежуточного угла, распределение шага, с которым проходится сегмент, вероятность ветвления сегмента, вероятность продолжения роста сегмента с поддеревьями и без поддеревьев, вероятность появления поддерева на сегменте, вероятность формирования сегмента как сегмента с поддеревьями и без поддеревьев. Работу алгоритма моделирования, адекватность описания реального дендрита моделью проиллюстрировано на примере моделирования дендритов Пуркинье клетки. Ил.: 7. Табл.: 8. Библиогр.: 26 назв.


УДК 681.324
Системний аналіз ефективності функціонування широкосмугової транспортної платформи інтелектуальних мереж / Ластовченко М.М., Русецький В.Є., Ярошенко В.М. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С.28 – 39.
Приведені критерії ефективності функціонування мережі з формалізацією процесів маршрутизації з реконфігурацією. Дані вимоги до системи моделей, яка відтворює процеси маршрутизації та реконфігурації. Представлені моделі системного аналізу на базі теорії масового обслуговування та приклад, який ілюструє результати системного аналізу. Іл.: 7. Бібліогр.: 24 назв.

УДК 681.324
Системный анализ эффективности функционирования широкополосной транспортной платформы интеллектуальных сетей / Ластовченко М.М., Русецкий В.Е., Ярошенко В.Н. // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. –С. 28 – 39.
Приведены критерии эффективности функционирования сети с формализацией процессов маршрутизации с реконфигурацией. Даны требования к системе моделей, воспроизводящих процессы маршрутизации и реконфигурации. Представлены модели системного анализа на базе теории массового обслуживания и пример, иллюстрирующий результаты системного анализа. Ил.: 7. Библиогр.: 24 назв.


УДК 519.2+600.1
Оцінки характеристик гіпервипадкових величин / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С. 40 – 48.
Робота продовжує цикл досліджень особливого класу недетермінованих явищ – гіпервипадкових величин. Ці явища подібні до випадкових, але для них не існує визначеної імовірнісної міри. В статті введено математичні поняття збіжності гіпервипадкових величин, запропонована методологія формування оцінок їх характеристик і досліджена збіжність таких оцінок.  Іл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 519.2+600.1
Оценки характеристик гиперслучайных величин / Горбань И.И. // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. – С. 40 – 48.   
Работа продолжает цикл исследований особого класса недетерминированных явлений – гиперслучайных величин. Эти явления похожи на случайные, но для них не определена вероятностная мера. В статье введены математические понятия сходимости гиперслучайных величин, предложена методология формирования оценок их характеристик и исследована сходимость таких оценок. Ил.: 1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 681.3
Комп'ютери, що міркують / Ященко В.О. // Математичні машини і системи. – 2006. – №1 . – С.49 – 58.
У статті розглядається концепція створення інтелектуальних комп'ютерів і систем  як   живих сутностей, які почувають, пізнають і міркують на основі моделювання нейрофізіологічних властивостей мозку – безумовних і умовних рефлексів, почуттів, пізнання, мислення і свідомості - з використанням нової технології обробки інформації. Нова технологія обробки інформації (семантичні і нейроподібні мережі, що ростуть) розроблена на основі аналізу і синтезу знань, вироблених фізіологами і різними напрямками Computer science. Нейроподібні мережі, що ростуть (або нейроподібні зростаючі мережі), -  це новий клас нейронних мереж, що являють собою зростаючу, динамічну структуру, яка змінюється в залежності від значення і часу надходження інформації на рецептори, а також попереднього стану мережі. У ній інформація про поняття, об'єкти і ситуації зовнішнього (фізичного) світу представляється ансамблями збуджених нейроподібних елементів мережі і зв'язками між ними. Формується сукупність стійких зв'язків описуваного поняття, об'єкта чи ситуації, що забезпечують його цілісність і тотожність самому собі. Запам'ятовування описів об'єктів і ситуацій супроводжується введенням у мережу нових нейроподібних елементів і зв'язків при переході будь-якої групи рецепторів і нейроподібних елементів у стан порушення, тобто у процесі сприйняття інформації і навчання мережа перебудовує свою структуру й у такий спосіб формується внутрішній (віртуальний) світ, адекватний фізичному. Пропонована концепція, що поєднує фізичний і віртуальний  світи, має  універсальний характер. Такий підхід дає нову підставу для розвитку і масового виробництва просунутих комп'ютерів, що самонавчаються, інтелектуальних систем і роботів. Останні можуть мати різноманітне застосування в цивільній і військовій областях, особливо при виконанні дій у непередбачених ситуаціях і в небезпечних навколишніх середовищах. Іл.: 8.Бібліогр.: 9 назв.

УДК 681.3
Размышляющие компьютеры / Ященко В.А. // Математические  машины и системы. – 2006. – № 1. – С. 49 – 58.
В статье рассматривается концепция создания интеллектуальных компьютеров и систем, как живых сущностей, чувствующих, познающих и размышляющих на основе моделирования нейрофизиологических свойств мозга – безусловных и условных рефлексов, чувств, познания, мышления и сознания с использованием новой технологии обработки информации. Новая технология обработки информации (семантические и нейроподобные растущие сети) разработана на основе анализа и синтеза знаний, выработанных физиологами и различными направлениями Computer science, заключенных в технологиях обработки информации в биологических объектах, семантических сетях, нейронных сетях и интеллектуальных системах. Нейроподобные растущие сети - это новый класс нейронных сетей, которые представляют собой растущую, динамическую структуру, изменяющуюся в зависимости от значения и времени поступления информации на рецепторы, а также предыдущего состояния сети. В ней информация о понятиях, объектах и ситуациях внешнего (физического) мира представляется ансамблями возбужденных нейроподобных элементов сети и связями между ними. Формируется совокупность устойчивых связей описываемого понятия, объекта или ситуации, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе. Запоминание описаний объектов и ситуаций сопровождается вводом в сеть новых нейроподобных элементов и связей при переходе какой-либо группы рецепторов и нейроподобных элементов в состояние возбуждения, т.е. в процессе восприятия информации и обучения сеть перестраивает свою структуру и таким образом формируется внутренний (виртуальный) мир, адекватный физическому. Предлагаемая концепция, которая объединяет физический и виртуальный  миры, имеет  универсальный характер. Такой подход дает новое основание для развития и массового производства продвинутых самообучающихся компьютеров, интеллектуальных систем и роботов. Последние могут иметь разнообразные важные применения в гражданской и военной областях особенно при выполнении действий в непредсказуемых ситуациях и опасных окружающих средах. Ил.: 8.Библиогр.: 9 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 519.862
Модель податків В. Балацького / Алєксєєв А.А. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С.59 – 65.
Частка податкових відрахувань у додатковій вартості продукції пов’язується з часткою заробітної плати, нормами прибутку і амортизації, коефіцієнтами капіталомісткості і випуску продукції. Визначаються граничний рівень податкового навантаження та його оптимальний рівень через кумулятивний ефект Лаффера.  Бібліогр.: 1 назв.

УДК 519.862
Модель налогов В. Балацкого / Алексеев А.А. // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. – С. 59 – 65.
Доля налоговых отчислений в добавленной стоимости продукции связывается с долей заработной платы, нормами прибыли и амортизации, коэффициентами капиталоёмкости и выпуска продукции. Определяются предельный уровень налоговой нагрузки и её оптимальный уровень через кумулятивный эффект Лаффера.  Библиогр.:1 назв.


УДК 681.3:330.3:340.1
Інформаційно-аналітична система державного рівня охорони прав на інтелектуальну власність в Україні – становлення, сучасний стан / Косолапов В.Л., Отрішко О.В., Петрук Н.П. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С. 66 – 80.
Важливим завданням сьогодення в Україні є розбудова цілісної системи державного регулювання правами на об’єкти інтелектуальної власності. Ефективність діяльності запроваджуваної в державі системи охорони інтелектуальної власності, створення інформаційно–аналітичних систем обліку і контролю використання інтелектуальної власності на базі прогресивних інформаційних технологій значною мірою залежать від подальшого розвитку рівня відповідності вітчизняного законодавства міжнародним стандартам у цій сфері, стану розвитку державних установ регулювання діяльності у сфері охорони і захисту інтелектуальної власності, розвитку недержавних установ регулювання діяльності у сфері ІВ, розвитку системи трансферу технологій, складових інноваційно–інвестиційної сфери тощо. В статті наводять етапи становлення вітчизняної системи охорони інтелектуальної власності. Розглядаються інформаційні та управлінські потоки у системі органів регулювання сфери інтелектуальної власності. Іл.: 2. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3:330.3:340.1

Информационно-аналитическая система государственного уровня охраны прав на интеллектуальную собственность в Украине – становление, современное положение /  Косолапов В.Л., Отришко О.В., Петрук Н.П. // Математические машини и системы. – 2006. – № 1. – С. 66 – 80.
Особо важным моментом в данное время в Украине является расширение системы государственного регулирования правами на объекты интеллектуальной собственности. Эффективность деятельности внедренной в государстве системы охраны интеллектуальной собственности, создание информационно-аналитических систем  учета и контроля использования интеллектуальной собственности на базе прогрессивных информационных технологий в значительной степени зависят от дальнейшего развития уровня соответствия отечественного законодательства международным стандартам в этой сфере, состоянию развития государственных учреждений регулирования деятельности в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности, развития негосударственных учреждений регулирования деятельности в сфере ИС, развития системы трансфера технологий, составляющих инновационно-инвестиционной сферы, и т.д. В статье приводятся этапы становления отечественной системы охраны интеллектуальной собственности. Рассматриваются информационные и управленческие потоки в системе органов регулирования сферы интеллектуальной собственности. Ил.: 2. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.3
Програмний комплекс підтримки системи документообігу на основі моделей процесів / Круковський М.Ю. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С. 81 – 92.
У статті розглянуто програмний комплекс, побудований на основі авторської теоретичної бази композитного документообігу. Під час реалізації системи використовувались формальні моделі, основані на графах і автоматах, та мова програмування на основі JAVA. Реалізована система дозволяє вирішувати складні сучасні задачі композитного документообігу. Іл.: 1. Табл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Программный комплекс поддержки системы документооборота на основе моделей процессов / Круковский М.Ю. // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. – С. 81 – 92.
В статье рассмотрен  реализованный программный комплекс, основанный на разработанной авторской теоретической базе композитного документооборота. При реализации системы использовались формальные модели, основанные на графах и автоматах, и язык программирования на основе JAVA. Реализованная система позволяет решать сложные современные задачи композитного документооборота. Ил.: 1. Табл.: 1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 621.396.4
Аналіз систем абонентського доступу з ортогональним сегментуванням / Антонов В.В.,  Паук С.М. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С.93 – 98.
У статті аналізується ефективність використання технології сегментування у цифрових абонентських лініях (ЦАЛ). Запропоновано аналітичні моделі, які дозволяють оцінювати доцільність використання ортогональних сигналів в ЦАЛ в залежності від параметрів і умов роботи системи. Іл.: 2. Табл.: 4. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 621.396.4
Анализ систем абонентского доступа с ортогональным сегментированием / Антонов В.В.,    Паук С.М. // /Математические машины и системы. – 2006. – № 1. – С. 93 – 98.
В статье анализируется эффективность использования технологии сегментирования в цифровых абонентских линиях. Предложены аналитические модели, которые позволяют оценивать целесообразность использования ортогональных сигналов в цифровых абонентских линиях в зависимости от параметров и условий работы системы. Ил.: 2. Табл.: 4. Библиогр.: 7 назв.


УДК 519.682.1: 681.32
Синтез-обгрунтування ідеалу структури мови наукової теорії / Кургаєв О.П. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С. 99 – 112.
Синтезовано деяке наближення до семантичної моделі ідеалу структури мови наукової теорії, що без протиріччя поєднує змістовність із формальністю та узгоджене з відомими результатами, які поділяє автор. Структура мов наукових теорій складається з чотирьох блоків (знаків, синтаксису мов, семантик і функцій наукових теорій) ідентичної структури в формі ієрархічної мережі ідентичних модулів і взаємопов’язаних між собою, з джерелами-приймачами знакових образів та з реальним світом. Функціонування всякого модуля визначається вирішенням задач аналізу і синтезу структури деякого представлення інформації. Іл.: 8. Бібліогр.: 35 назв.

УДК 519.682.1: 681.32
Синтез-обоснование идеала структуры языка научной теории / Кургаев А.Ф. // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. – С. 99 – 112.
Синтезировано некоторое приближение к семантической модели идеала структуры языка научной теории, непротиворечиво сочетающей содержательность с формальностью, и согласовано с известными результатами, разделяемыми автором. Структура языков научных теорий состоит из четырех блоков (знаков, синтаксиса языков, семантик и функций научных теорий) идентичной структуры в форме иерархической сети идентичных модулей и взаимосвязанных между собой, с источниками-приемниками знаковых образов и с реальным миром. Функционирование всякого модуля определяется решением задач анализа и синтеза структуры некоторого представления информации. Ил.: 8. Библиогр.: 35 назв.


УДК 519.1
Побудова кольорових дискретних зображень на площині / Асельдеров З.М., Самер І.М. Альшаламе // Математичні машини і системи. – 2006. –  № 1. –  С. 113 – 120.
Розв’язується задача про побудову кольорових дискретних зображень на прямокутному полі за допомогою стандартних мікрозображень, які звуться шаблонами. Шаблони можна накладати на поле або один на одного за законами бінарної операції додавання. Задача зводиться до розв’язання системи лінійних рівнянь у класі лишків за скінченим модулем, рівним кількості кольорів. Матриця системи має величезний розмір, проте розв’язок системи знаходиться нетрадиційним способом завдяки локальним властивостям шаблонів. Іл.: 4. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 519.1
Построение цветовых дискретных изображений на плоскости / Асельдеров З.М., Самер И.М. Альшаламе // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. –  С. 113 – 120.
Решается задача о построении цветных дискретных изображений на прямоугольном поле с помощью стандартных микроизображений, называемых шаблонами. Шаблоны можно накладывать на поле или друг на друга по законам бинарной операции сложения. Задача сводится к решению системы линейных уравнений в классе вычетов по конечному модулю, равному количеству используемых цветов. Матрица системы имеет огромные размеры, однако решение находится нетрадиционным способом благодаря локальным свойствам некоторых шаблонов. Ил.: 4. Библиогр.: 3 назв.


УДК 004.9:504:519.6
Система підтримки управління якістю води річки Інгулець, яка базується на одновимірних моделях динаміки води та переносу домішок // Дончиць Г.В., Дзюба Н.Н., Железняк М.Й., Трибушний Д.М. // Математичні машини і системы. – 2006. – № 1. – C. 121 – 133.
Розроблено систему підтримки управління якістю води ріки Інгулець, яка дозволяє вибирати найбільш екологічно безпечні періоди скидів шахтних вод і екологічно сприятливі режими скидів води Каховської ГЕС, що впливають на забруднення нижнього Інгульця й ріки Дніпро. Моделюючий блок системи базується на чисельному рішенні одномірних рівнянь Сен-Венана, що описують гідравлічні характеристики річкового потоку, й чисельному рішенні рівнянь адвективно-дифузійного переносу домішок. Для рішення рівняння переносу використовувався консервативний кінцево-різницевий метод підвищеної точності MUSCL/TVD. Програмна реалізація системи виконана  мовою програмування С++. Представлено результати тестування системи на даних вимірів концентрації хлоридів у басейні ріки Інгулець. Показано, що вибором екологічно сприятливих режимів скидів води через греблю Каховської ГЕС можна поліпшити якість води в нижньому Дніпрі й Інгульці в періоди поширення шахтних вод. Інтерфейс користувача системи реалізований з використанням COM-технології та Mіcrosoft Excel, з урахуванням побажань фахівців Госводхоза України, які експлуатують систему в періоди щорічних скидів шахтних вод. Іл.: 8. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 004.9:504:519.6
Система поддержки управления качеством воды реки Ингулец, основанная на одномерных моделях динамики воды и переноса примесей // Дончиц Г.В., Дзюба Н.Н., Железняк М.И., Трибушный Д.М. // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. – C. 121 – 133.
Разработана система поддержки управления качеством воды реки Ингулец, позволяющая выбирать наиболее экологически безопасные периоды сброса шахтных вод и экологически благоприятные режимы расходов воды Каховской ГЭС, влияющие на загрязнение нижнего Ингульца и реки Днепр. Моделирующий блок системы основан на численном решении одномерных уравнений Сен–Венана, описывающих гидравлические характеристики речного потока, и численном решении уравнений адвективно-диффузионного переноса примесей. Для решения уравнения переноса использовался консервативный конечно-разностный метод повышенной точности MUSCL/TVD. Программная реализация системы выполнена на языке программирования С++. Представлены результаты тестирования системы по данным измерений концентрации хлоридов в бассейне реки Ингулец. Показано, что выбором экологически благоприятных режимов сбросов воды через плотину Каховской ГЕС можно улучшить качество воды в нижнем Днепре и Ингульце в периоды распространения шахтных вод. Интерфейс пользователя системы реализован с использованием COM технологии и Microsoft Excel, с учетом пожеланий специалистов Госводхоза Украины, которые эксплуатируют систему в периоды ежегодных сбросов шахтных вод. Ил.: 8. Библиогр.: 12 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 681.32.019
Концепція побудови гарантоздатних обчислювальних систем / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С. 134 – 145.
У статті розглянуто концепцію побудови гарантоздатних обчислювальних систем з урахуванням концептуальних положень, розроблених останнім часом. Поряд з розумінням терміна гарантоздатності як системної і функціональної надійності, він інтегрує в собі такі поняття, як проста надійність, живучість, відмовостійкість, готовність, безпека, робастність і т.д. Існуюча концепція гарантоздатності доповнюється положеннями, які слідують із кібернетичного підходу і сінергетики. Іл.: 1. Бібліогр.: 37 назв.

УДК 681.32.019
Концепция построения гарантоспособных вычислительных систем / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. – С.134 – 145.
В статье рассматривается концепция построения гарантоспособных вычислительных систем с учетом концептуальных положений, выработанных в последнее время. Наряду с пониманием термина гарантоспособность как системной и функциональной надежности, он интегрирует в себе такие понятия, как простая надежность, живучесть, отказоустойчивость, готовность, безопасность, робастность и т.д. Существующая концепция гарантоспособности дополнена положениями, следующими из кибернетического  подхода и синергетики. Ил.: 1. Библиогр.: 37 назв.


УДК 62 – 192.003
Визначення довірчих інтервалів імовірності безвідмовної роботи при використовуванні  розподілу  / Стрельніков В.П., Єгоров С.В. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С. 146 – 149.
Розроблено математичний апарат і отримано  вираз для довірчих інтервалів (граничних оцінок) імовірності безвідмовної роботи об'єктів на основі використання  розподілу.  Бібліогр.: 6 назв.

УДК 62 – 192.003
Определение доверительных интервалов вероятности безотказной работы при использовании  распределения / Стрельников В.П., Егоров С.В. // Математические машины и системы. – 2006. – № 1. –  С. 146 – 149.  
Разработан математический аппарат и получены выражения для доверительных интервалов (граничных оценок) вероятности безотказной работы объектов на основе использования  распределения.   Библиогр.: 6  назв.


УДК 68 1.3.019.3
Розрахунок надійності структур типу "k із n" на основі методу функцій випадкових аргументів / Джассим Мухаммед Касмі // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С. 150 – 155.
Представлено методики розрахунку надійності системи типу   "k із n"   на основі методу функцій випадкових аргументів із застосуванням різних апроксимуючих функцій розподілу (Вейбулла, експонентного). Показано, що кількісні оцінки показників надійності в залежності від прийнятої функції розподілу мають істотну розбіжність (до 200%). Бібліогр.: 4 назв.

УДК 68 1.3.019.3
Расчет надежности структур типа   "k из  n" на основе метода функций случайных аргументов / Джассим Мухаммед Касми // Математические машины и системы. – 2006. – №1. –  С. 150 – 155.
Представлены методики расчета надежности системы типа  "k из n"   на основе метода функций случайных аргументов с применением различных аппроксимирующих функций распределения (Вейбулла, экспоненциального). Показано, что количественные оценки показателей надежности в зависимости от принятой функции распределения имеют существенное расхождение (до 200%). Библиогр.: 4  назв.


УДК 681.32.019.3
До питання про статистичне моделювання надійності / Федухін О.В., Сеспедес-Гарсія Н.В. // Математичні машини і системи. – 2006. – №1. – С.156 – 163.
Розроблено генератори випадкових чисел, які розподілені у відповідності до DN-розподілу, експоненційного розподілу, логарифмічно нормального розподілу та розподілу Вейбулла. Досліджено їх характеристики точності, стабільності, незалежності і швидкодії. Табл.: 2. Іл.: 6.  Бібліогр.: 2 назв.

УДК 681.32.019.3
К вопросу о статистическом моделировании надежности / Федухин А.В., Сеспедес-Гарсия Н.В. // Математические машины и системы. – 2006. – №1. – С. 156 – 163.
Разработаны генераторы случайных чисел, распределенных в соответствии с DN-распределением, экспоненциальным распределением, логарифмически нормальным распределением и распределением Вейбулла. Исследованы их характеристики точности, стабильности, независимости и быстродействия. Табл.: 2. Ил.: 6. Библиогр.: 2 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010