Математичні машини та системи. 2006 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 519.2+600.1
Точковий та інтервальний методи оцінки параметрів гіпервипадкових величин / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С. 3 - 14.
Розроблені точковий та інтервальний методи оцінки параметрів особливого класу недетермінованих явищ - гіпервипадкових величин, для яких не визначена імовірнісна міра. Іл.: 4. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 519.2+600.1
Точечный и интервальный методы оценки параметров гиперслучайных величин / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 3 - 14.
Разработаны точечный и интервальный методы оценки параметров особого класса недетерминированных явлений - гиперслучайных величин, для которых не определена вероятностная мера. Ил.: 4. Библиогр.: 10 назв.


УДК 517.51+519.651.2
Аналітична обробка даних на основі чебишовської апроксимації / Вакал Л.П., Каленчук-Порханова А.О. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С. 15 -24.
У статті розглядаються методи й алгоритми чебишовської апроксимації функцій, які доцільно застосовувати для розв'язання основних задач аналітичної обробки масивів числових даних. Для побудови найкращих рівномірних наближень функцій однієї змінної лінійними і нелінійними виразами пропонуються алгоритми, які ґрунтуються на методі послідовних чебишовських інтерполяцій Є.Я. Ремеза. Для деяких алгоритмів наводяться оцінки усіх типів похибок. Пропонуються також алгоритми найкращого чебишовського наближення функцій багатьох змінних сумою базисних функцій та кускового рівномірного наближення поліномами. Наводяться приклади практичного застосування розроблених алгоритмів для аналітичної обробки даних. Бібліогр.: 25 назв.

УДК 517.51+519.651.2
Аналитическая обработка данных на основе чебышевской аппроксимации / Вакал Л.П., Каленчук-Порханова А.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 15 -24.
В статье рассматриваются методы и алгоритмы чебышевской аппроксимации функций, которые целесообразно применять для решения основных задач аналитической обработки массивов числовых данных. Для построения наилучших равномерных приближений функций одной переменной линейными и нелинейными выражениями предлагаются алгоритмы, основанные на методе последовательных чебышевских интерполяций Е.Я. Ремеза. Для некоторых алгоритмов приводятся оценки всех видов погрешностей. Предлагаются также алгоритмы наилучшего чебышевского приближения функций многих переменных суммой базисных функций и кусочного равномерного приближения полиномами. Приводятся примеры практического применения разработанных алгоритмов для аналитической обработки данных. Библиогр.: 25 назв.


УДК 680.3
Системно-кібернетичний підхід до аналізу функцій активних об'єктів для їх реалізації у сучасних технологіях // Теслер Г.С., Косс В.А. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С. 25 - 35.
У статті викладено суть кібернетичного підходу до аналізу функцій активних об'єктів. Аналіз дозволив виділити базові процеси, баланс яких забезпечує стале функціонування об'єктів за призначенням. Знання суті цих процесів та змісту інформації в циклі управління об'єктом дають інформаційну основу для проектування систем інтелектуальної підтримки персоналу цих об'єктів засобами штучного інтелекту та когнітивної графіки. Іл.: 9. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 680.3
Системно-кибернетический подход к анализу функций активных объектов для их реализации в современных технологиях // Теслер Г.С., Косс В.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 25 - 35.
В статье излагается суть кибернетического подхода к анализу функций активных объектов. Анализ позволил выделить базовые процессы, баланс которых обеспечивает устойчивое функционирование объектов по предназначению. Знание сути этих процессов и содержание информации в цикле управления объектом дают информационную основу для проектирования систем интеллектуальной поддержки персонала этих объектов средствами искусственного интеллекта и когнитивной графики. Ил.: 9. Библиогр.: 14 назв.


УДК 681.324
Технологія інтеграції засобів захисту мережевого периметра / Алішов Н.І., Марченко В.А. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С. 36 - 47.
У статті розглядається новий підхід в технології інтеграції захисту мережевого периметра інформаційної системи. Подається формалізація технології організації захисту мережевого периметра і дається її короткий опис. Описуються результати експериментального моделювання запропонованої технології в середовищі дискретного моделювання OMNET++. Іл.: 5. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 681.324
Технология интеграции средств защиты сетевого периметра / Алишов Н.И., Марченко В.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 36 - 47.
В статье рассматривается новый подход в технологии интеграции средств защиты сетевого периметра информационной системы. Приводится формализация технологии организации защиты сетевого периметра и даётся её краткое описание. Описываются результаты экспериментального моделирования предложенной технологии в среде дискретного моделирования OMNET++. Ил.: 5. Библиогр.: 15 назв.


УДК 681.513
Методологія аналізу і синтезу топологій мобільних мереж зв'язку, що реконфігуруються / Горбунов І.Е. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С . 48 - 59.
Розглянуто методологію реконфігурації топології мереж
WATM, виходячи з надійності їхнього функціонування. Запропоновано приклад реалізації методології системного аналізу і синтезу процесів реконфігурації топології мережі. Іл.: 6. Бібліогр.: 21 назв.

УДК 681.513
Методология анализа и синтеза реконфигурируемых топологий мобильных сетей связи / Горбунов И.Э. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 48 - 59.
Рассмотрена методология реконфигурации топологии сетей WATM, исходя из надежности их функционирования. Предложен пример реализации методологии системного анализа и синтеза процессов реконфигурации топологии сети. Ил.: 6. Библиогр.: 21 назв.


 УДК 681. 324. 658
Завдання авторегулювання перерозподілом пропускної здатності пакетного комутатора між його портами / Кочергін Ю.А. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С. 60 - 70.
У статті здійснено постановку і запропоновано схему рішення задачі авторегулювання шляхом перерозподілу пропускної здатності пакетного комутатора між його портами в залежності від характеру змін швидкостей потоків пакетів, що потрапляють на входи цих портів. Синтезовано диференційне рівняння налагодження, що відображує процес авторегулювання. Побудована відповідна функція Белмана. Задача аналітичного конструювання регуляторів зведена до рішення рівняння Рікаті. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681. 324. 658
Задача авторегулирования перераспределением пропускной способности пакетного коммутатора между его портами / Кочергин Ю.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 60 - 70.
В статье осуществлена постановка и предложена схема решения задачи авторегулирования перераспределением пропускной способности пакетного коммутатора между его портами в зависимости от характера изменений скоростей потоков пакетов, которые поступают на входы этих портов. Синтезировано дифференциальное уравнение настройки, которое отображает процесс авторегулирования. Построена соответствующая функция Беллмана. Задача аналитического конструирования регуляторов сведена к решению уравнения Рикатти. Библиогр.: 8 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 681.3
Розвиток Центрів компетенції / Коваль В.М., Комухаєв Е.Г., Сав'як В.В., Якуба А.О. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С. 71 - 79.
У статті розглянуто стан розвитку Центрів компетенціі, створюваних для прискорення впроваджень передових технологій, продуктів за підтримки їх вендорів. Головна увага приділена Центрам компетенції кластерних систем, які виконують супровід задач користувачів кластерів, тестування їх рішень, моделювання сумісності систем, роботи по модернізації кластерів, оцінки інтелектуальних активів, розширюють взаємодію з замовниками. Виділена ефективність технологій InfiniBand, RASC, HyperTransport, застосувань можливостей FPGA. Табл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.3
Развитие Центров компетенции / Коваль В.Н., Комухаев Э.И., Савьяк В.В., Якуба А.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 71 - 79.
В статье рассмотрено состояние развития Центров компетенции, создаваемых для ускорения внедрений передовых технологий, продуктов при поддержке их вендоров. Главное внимание уделено Центрам компетенции кластерных систем, выполняющих сопровождение задач пользователей кластеров, тестирование их решений, моделирование совместимости систем, работы по модернизации кластеров, оценке интеллектуальных активов, расширяющих взаимодействие с заказчиками. Выделена эффективность технологий InfiniBand, RASC, HyperTransport, применений возможностей FPGA. Табл.: 3. Библиогр.: 7 назв.


 УДК 681.51:57
Виявлення та виправлення помилок користувача за словниками припустимих слів та словосполучень / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Ходак В.І. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С. 80 - 86.
Розглядається метод контролю, автоматичної (напівавтоматичної) ідентифікації та виправлення орфографічних і смислових помилок користувача, що були зроблені на етапі первинного формування або вводу документа. Запропоновано моделі оцінки імовірнісних характеристик, які визначають ефективність та область доцільного використання методу. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.51:57
Обнаружение и исправление ошибок пользователя по словарям допустимых слов и словосочетаний / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Ходак В.И. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 80 - 86.
Рассматривается метод контроля, автоматической (полуавтоматической) идентификации и исправления орфографических и смысловых ошибок пользователя, допущенных на этапе первичного формирования или ввода документа. Предложены модели оценки вероятностных характеристик, определяющих эффективность и область целесообразного применения метода. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.


УДК 681.3
Автоматно-графова формальна модель композитного докуметообігу / Круковський М.Ю. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С. 87 - 95.
У статті розглянуто застосування скінчених автоматів для створення системи автоматів, зв'язаної графами. Документообіг представлено у вигляді автомата, який оброблює автомати, кожен із них моделює поведінку одиниці системи документообігу. У статті розглянуто моделювання складних систем документообігу за допомогою ієрархічного скінченого автомата Іл.: 3. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3
Автоматно-графовая формальная модель композитного документооборота / Круковский М.Ю. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 87 - 95.
В статье рассмотрено применение конечных автоматов для создания системы автоматов, связанных графами. Документооборот представляется в виде автомата, обрабатывающего автоматы, каждый из которых моделирует поведенческую единицу системы документооборота. В статье рассмотрено моделирование сложных систем документооборота с помощью иерархического конечного автомата. Ил.: 3. Библиогр.: 10 назв.


УДК 651.3:518.5
Адаптація процесу навчання в системах дистанційної освіти на основі оцінки швидкості сприйняття та засвоєння знань студентами / Федорук П.І. // Математичні машини і системи. - 2006. - №1.- С. 96 - 106.
У статті розглядається підхід до оцінки та прогнозування швидкості сприйняття і засвоєння знань студентами в системах дистанційної освіти, який дозволяє адаптувати процес навчання і провести його оптимальним шляхом для кожного конкретного студента. Запропоновано математичну модель, що враховує швидкість сприйняття нової інформації, порядок тестування, рівень засвоєння навчального матеріалу, залежність швидкості засвоєння від швидкості сприйняття, яка може бути використана для побудови системи, яка враховуватиме персональні здібності студента, його попередні знання, вміння, особливості у сприйнятті та засвоєнні нової інформації. Табл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 651.3:518.5
Адаптация процесса обучения в системах дистанционного образования на основе оценки скорости восприятия и усвоения знаний студентами / Федорук П.И. // Математические машины и системы. - 2006. - №1. - С. 96 - 106.
В статье рассматривается подход к оценке и прогнозированию скорости восприятия и усвоения знаний студентами в системах дистанционного образования, который позволяет адаптировать процесс обучения и провести его оптимальным путём для каждого конкретного студента. Предложено математическую модель, учитывающую скорость восприятия новой информации, порядок тестирования, уровень усвоения нового материала, зависимость скорости усвоения от скорости восприятия, которая может быть использована для построения системы, учитывающей персональные способности студента, его предыдущие знания, умения, особенности в восприятии и усвоении новой информации. Табл.: 2. Библиогр.: 5 назв.


 УДК 517.9:534.2:004.942
Про автоматизацію розрахунків акустичних полів у неоднорідних хвилеводах / Гладкий А.В., Подласов Є.С. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С. 107 - 117.
Розглядається проблема автоматизації розв'язання задач підводної акустики, пов'язаних з обчисленням акустичних полів у неоднорідних хвилеводах. Наводяться математичні моделі поширення хвильових процесів у вигляді диференціальних рівнянь із частковими похідними. Описано програмно-алгоритмічний комплекс математичного моделювання акустичних полів за допомогою методів нормальних мод, променевого наближення та параболічного рівняння. Іл.: 4. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 517.9:534.2:004.942
Об автоматизации расчетов акустических полей в неоднородных волноводах / Гладкий А.В., Подласов Е.С. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 107 - 117.
Рассматривается проблема автоматизации решения задач подводной акустики, связанных с вычислением акустических полей в неоднородных волноводах. Приводятся математические модели распространения волновых процессов в виде дифференциальных уравнений с частными производными. Описывается программно-алгоритмический комплекс математического моделирования акустических полей с помощью методов нормальных мод, лучевого приближения и параболического уравнения. Ил.: 4. Библиогр.: 17 назв.


УДК 519.876.5:656.7(045)
Визначення наведених витрат на експлуатацію функціональних систем повітряних суден нового покоління / Козлюк І.О. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 118 - 125.
Розглянуто процеси технічного обслуговування повітряних суден для одержання максимально можливого прибутку від їх експлуатації. Визначені наведені витрати на експлуатацію функціональних систем повітряних суден. Виявлено, що при розробці комплексного підходу до оптимізації процесів експлуатації перспективних повітряних суден за техніко-економічними критеріями ефективності технічного обслуговування й ремонту всі стани функціональних систем у процесі технічного обслуговування мають імовірнісний характер, і для їхнього визначення необхідно розробляти математичні моделі на основі теорії процесів, що регенерують. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.876.5:656.7(045)
Определение приведенных затрат на эксплуатацию функциональных систем воздушных судов нового поколения / Козлюк И.А. // Математические машины и системы. - 2006. - №2. - С. 118 - 125.
Рассмотрены процессы технического обслуживания воздушных судов для получения максимально возможной прибыли от их эксплуатации. Определены приведенные затраты на эксплуатацию функциональных систем воздушных судов. Выявлено, что при разработке комплексного подхода к оптимизации процессов эксплуатации перспективных воздушных судов по технико-экономическим критериям эффективности технического обслуживания и ремонта все состояния функциональных систем в процессе технического обслуживания имеют вероятностный характер, и для их определения необходимо разрабатывать математические модели на основе теории регенерирующих процессов. Ил.: 2. Библиогр.: 9 назв.


УДК 658.012.011.56
Організація даних та функціональна структура лексикографічної системи «Український національний лінгвістичний корпус» / Сидорчук Н.М. // Математичні машини і системи. - 2006. - №2 . - C. 126 - 135.
У роботі окреслено коло проблемних задач, які постали під час розробки лексико¬графічної системи «Український національний лінгвістичний корпус» (УНЛК) та розглянуто методи їх вирішення. Звернено увагу на особливості організації збереження метаданих підсистеми «Електронна бібліотека» та представлено огляд конкретних структур даних, визначених для побудови модуля доступу до об'єктів збереження УНЛК. Обґрунто¬вано вибір багаторівневої архітектури програмної системи. Представлено функціональну декомпозицію рівня логіки засто¬су¬вань та особливості організації рівня представлення даних. Іл.: 6. Бібліогр.:6 назв.

УДК 658.012.011.56
Организация данных и функциональная структура лексикографической системы «Украинский национальный лингвистический корпус» / Сидорчук Н.М. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2 . - C. 126 - 135.
В работе очерчен круг проблемных задач, возникших во время разработки лексикографической системы «Украинский национальный лингвистический корпус» (УНЛК) и рассмотрено методы их решения. Рассмотрены особенности организации сохранения метаданных подсистемы «Электронная библиотека» и представлен обзор конкретных структур данных, определённых для построения модуля доступа к объектам хранения УНЛК. Обоснован выбор многоуровневой архитектуры программной системы. Представлены функциональная декомпо¬зиция уровня логики приложения и особенности организации уровня представления данных. Ил.: 6. Библиогр.: 6 назв.


 УДК 683.5
Система автоматизації контролю м'ясної продукції. Підсистеми оцінки якості м'ясної продукції / Зайцев В. Г. // // Математичні машини і системи. - 2006. - №2 . - C. 136 - 140.
У статті розглядаються підсистеми органолептичної оцінки якості м'ясної продукції, автоматизації розрахунку вологості і визначення складу нітритів у сирокопчених, напівкопчених, варено-копчених, варених, фаршированих, ліверних та інших видах м'ясної продукції. Іл.: 4. Бібліогр.:3 назв.

УДК 683.5
Система автоматизации контроля мясной продукции. Подсистемы оценки качества мясной продукции / Зайцев В. Г. // Математические машины и системы. - 2006. - №2 . - C. 136 - 140.
В статье рассматриваются подсистемы органолептической оценки качества мясной продукции, автоматизации расчета влажности и определения содержания нитритов в сырокопченых, полукопченых, варено-копченых, вареных, фаршированных, ливерных и других видов мясной продукции. Ил.: 4. Библиогр.: 3 назв.


 УДК 681.513
Метод комплексної експертної оцінки для проектування складних технічних систем / Лисецький Ю.М. // Математичні машини і системи. - 2006. - №2. - С. 141 -146.
Запропонований метод кількісної обробки експертних оцінок і метричних характеристик при проектуванні складних технічних систем, що забезпечує ефективне рішення задачі оцінювання, впорядкування і вибору за рахунок комплексного використання різних методів кількісної оцінки якості альтернативних варіантів. Табл.: 3. Іл.: 2. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681.513
Метод комплексной экспертной оценки при проектировании сложных технических систем / Лисецкий Ю.М. // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 141 -146.
Предложен метод количественной обработки экспертных оценок и метрических характеристик при проектировании сложных технических систем, обеспечивающий эффективное решение задачи оценивания, упорядочения и выбора за счет комплексного использования различных методов количественной оценки качества альтернативных вариантов. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 11 назв.


 ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.3.019.076
Щодо питання про табулювання функцій розподілу відмов / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. -С. 147 - 152.
Проведено перепараметризацію основних строго ймовірнісних функцій розподілів відмов: експоненційного розподілу, логарифмічно нормального розподілу, розподілу Вейбулла. Розроблено таблиці функцій розподілів відмов та приклади їх використання для рішення деяких задач з надійності. Табл.: 8. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 621.3.019.076
К вопросу о табулировании функций распределения отказов / Федухин А.В. // Математические машины и системы. - 2006. -№ 2. - С. 147 - 152.
Проведена перепараметризация основных строго вероятностных функций распределения отказов: экспоненциального распределения, логарифмически нормального распределения и распределения Вейбулла. Разработаны таблицы функций распределения отказов и примеры их использования для решения некоторых задач по надежности. Табл.: 8. Библиогр.: 2 назв.


 УДК 68 1.3.019.3
Розрахунок надійності резервованих структур з використанням -розподілу на основі апарата функцій випадкових аргументів / Стрельніков В.П., Джассим Мухаммед Касмі // Математичні машини і системи. - 2006. - № 2. - С. 153 - 157.
Завдяки використанню апарата ФСА, розроблені інженерні методики розрахунку надійності резервованих систем типу " з " для будь-яких значень і , що приводять до визначення функції розподілу ( -розподілу) наробітку до відмовлення розглянутих систем, на підставі якої можна одержувати оцінки всіх необхідних показників надійності цих систем (середнього наробітку до відмови, гамма-процентного наробітку до відмови, імовірності безвідмовної роботи за заданий час, залишкового ресурсу й ін.). Бібліогр.: 5 назв.

УДК 68 1.3.019.3
Расчет надежности резервированных структур с использованием -распределения на основе аппарата функций случайных аргументов / Стрельников В.П., Джассим Мухаммед Касми // Математические машины и системы. - 2006. - № 2. - С. 153 - 157.
Благодаря использованию аппарата ФСА, разработаны инженерные методики расчета надежности резервированных систем типа " из " для любых значений и , которые приводят к определению функции распределения ( -распределения) наработки до отказа рассматриваемых систем, на основании которой можно получать оценки всех необходимых показателей надежности этих систем (средней наработки до отказа, гамма-процентной наработки до отказа, вероятности безотказной работы за заданное время, остаточного ресурса и др.). Библиогр.: 5 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010