Математичні машини та системи. 2006 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 621.391.26
Один із методів обчислення первісних коренів у залишкових класах / Візор Я.Є. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - C.3 -11.
З метою побудови оптимальних по швидкодії та обладнанню арифметичних пристроїв обчислювальної техніки проведено аналіз двох систем числення: позиційної і системи числення в залишкових класах. Запропоновано метод обчислення первісних коренів для модулі: представлених у вигляді суми геометричної прогресії, який дозволяє без зайвих часових витрат обчислювати не тільки первісні корені, але й числа з проведеної системи лишків даного модуля з порядками дільників . Бібліогр.: 12 назв.

УДК 621.391.26
Один из методов вычисления первообразных корней в остаточных классах / Визор Я.Е. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 3 -11.
С целью построения оптимальных по быстродействию и оборудованию арифметических устройств вычислительной техники проведен анализ двух систем счисления: позиционной и системы счисления в остаточных классах. Предложен метод вычисления первообразных корней для модулей, представленных в виде суммы геометрической прогрессии, позволяющий без лишних временных затрат вычислять не только первообразные корни, но и числа из проведённой системы вычетов с порядками делителей . Библиогр.: 12 назв.


УДК 62-50
Евристичний метод побудови Байєсових мереж / Терентьєв О.М., Бідюк П.І. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С.12 - 23.
Байєсові мережі це зручний інструмент для класифікації при здійсненні інтелектуального аналізу даних. Однак побудова Байєсових мереж по навчальних даних - це NP- складна проблема. В статті запропоновано евристичний метод побудови Байєсових мереж, оснований на використанні взаємної інформації між всіма вершинами, а як функції оцінки на кожній ітерації алгоритму навчання - використовувати значення описання мінімальної довжини. Для розрахунку похибки навчання запропоновано використовувати формулу структурної різниці. Наведено основні визначення та відповідні ілюстративні приклади. Табл.: 7. Іл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 62-50
Эвристический метод построения Байесовских сетей / Терентьев А.Н., Бидюк П.И. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 12 - 23.
Байесовские сети являются великолепным инструментом для классификации при выполнении интеллектуального анализа данных. Но построение Байесовской сети по обучающим данным является NP-трудной задачей. В статье предлагается эвристический метод построения Байесовских сетей, основанный на использовании обоюдной информации между всеми вершинами, а в качестве оценочной функции, на каждой итерации алгоритма обучения, можно использовать значение описания минимальной длины. Для вычисления ошибки обучения предложено использовать формулу структурной разности. Приведены основные определения и соответствующие иллюстративные примеры. Табл.: 7. Ил.: 2. Библиогр.: 10 назв.


УДК 681.322.00; 681.324.00
Про оптимізацію розміщення даних у PIM-системі / Яковлєв Ю.С., Тихонов Б.М. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С. 24 - 35.
На основі аналізу існуючих підходів до розміщення даних у PIM-системах ("Processor-in-Memory") зроблений висновок про спеціалізацію підходу для кожної створеної PIM-системи. Сформульовані основні положення для побудови універсального методу оптимального розміщення даних, заснованого на особливостях архітектурно-структурної організації PIM-систем. Відзначена можливість його практичної реалізації на основі інженерно-технічних рішень деклараційного патенту авторів. Іл:4. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.322.00; 681.324.00
Об оптимизации размещения данных в PIM-системе / Яковлев Ю.С., Тихонов Б.М. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 24 - 35.
На основе анализа существующих подходов к размещению данных в PIM-системах ("Processor-in-Memory") сделан вывод о специализации подхода для каждой созданной PIM-системы. Сформулированы основные положения для построения универсального метода оптимального размещения данных, основанного на особенностях архитектурно-структурной организации PIM-систем. Отмечена возможность его практической реализации на основе инженерно-технических решений декларационного патента авторов. Ил.: 4. Библиогр.: 7 назв.


УДК 621.8:681.5
Система розпізнавання пішохода з допомогою однієї відеокамери / Куссуль М.Е., Садова О.Г., Сичов О.С. // Математичні машини і системи. - 2006. - №3. - С.36 - 43.
Робота присвячена дослідженню систем розпізнавання пішохода за допомогою однієї відеокамери. Мета дослідження - виявити обмеження і можливості підсистеми, яка виконує розпізнавання по окремому кадру. Показана можливість отримання нейронної мережі типу класифікатор з точністю розпізнавання пішоходів до 99,99%. Розроблений класифікатор є надзвичайно важливою частиною системи розпізнавання образів за допомогою однієї відеокамери. Незважаючи на високий відсоток розпізнавання, одного класифікатора недостатньо для вирішення проблеми в цілому. Система розпізнавання пішохода може бути дієздатною, якщо вона базується на двоступеневій класифікації. Іл.: 3. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 621.8:681.5
Система распознавания пешехода с помощью одной видеокамеры / Куссуль М.Э., Садовая Е.Г., Сычев А.С. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 36 - 43.
Статья посвящена исследованию систем распознавания пешехода с помощью одной видеокамеры. Цель исследований - выяснить ограничения и возможности подсистемы, использующей распознавание по отдельному кадру. Показана возможность получения нейронной сети типа классификатор с точностью распознавания пешеходов до 99,99%. Разработанный классификатор является чрезвычайно важной частью систем распознавания образов с помощью видеокамеры. Несмотря на высокий процент распознавания, одного классификатора недостаточно для решения проблемы в целом. Система распознавания пешехода может быть применима, если она основана на двухступенчатой классификации.
Ил.: 3. Библиогр: 11 назв.


УДК 519.1
Задача про побудову образів двомірної мозаїки / Самер І.М. Альшаламе // Математичні машини і системи. - 2006. - №3. - С.44 - 54.
Розглядається задача про побудову дискретних образів на площині. Робота є продовженням досліджень того ж автора про створення кольорових зображень за допомогою заданої множини шаблонів. Вводяться поняття гомоморфності шаблона та його самодостатності для побудови базису розв'язків основної системи лінійних рівнянь у класі лишків за скінченним модулем. Доводиться низка тверджень про властивості деяких шаблонів та про існування розв'язків вказаної системи рівнянь. Табл.: 2. Іл.: 6. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 519.1
Задача о построении образов двумерной мозаики / Самер И.М. Альшаламе // Математические машини и системы. - 2006. - № 3. - С. 44 - 54.
Рассматривается задача о построении дискретных образов на плоскости. Работа является продолжением исследований того же автора о создании цветных изображений с помощью заданного множества шаблонов. Вводятся понятия гомоморфности шаблона и его самодостаточности для построения базиса решений основной системы линейных уравнений в классе вычетов по конечному модулю. Доказывается ряд утверждений о свойствах некоторых шаблонов и существовании решений указанной системы уравнений. Табл.: 2. Ил.: 6. Библиогр.: 4 назв.


 УДК 519.8
Оптимальні стратегії організації перезапусків у системах реального часу / Гречук Б.В., Фуругян М.Г., Петрухін В.О. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С. 55 - 59.
Розглядається задача організації перезапусків в системах реального часу. Показана важливість порядку виконання робочих та контролюючих модулів. Запропонована альтернативна стратегія поведінки при виявленні помилки, при якій перезапуск системи відбувається не відразу після виявлення помилки деяким контролюючим модулем. Розглянуто приклад, при якому нова стратегія призводить до зменшення середнього часу роботи системи. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.
 

УДК 591.8
Оптимальные стратегии организации рестартов в системах реального времени / Гречук Б.В., Фуругян М.Г., Петрухин В.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 55 - 59.
Рассматривается задача организации рестартов в системах реального времени. Показана важность порядка выполнения рабочих и контролирующих модулей. Предложена альтернативная стратегия поведения при обнаружении ошибки, при которой рестарт системы происходит не сразу после обнаружения ошибки некоторым модулем контроля. Рассмотрен пример, в котором новая стратегия приводит к уменьшению среднего времени работы системы. Ил.: 2. Библиогр.: 9 назв.


УДК 007:075.8:518.5.681.3
Посткібернетика: зміна парадигм / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С. 60 - 72.
У статті розглянуто зміну парадигм у кібернетиці М. Вінера і В.М. Глушкова, а також у посткібернетиці, яка прийшла їй на зміну. Основну увагу приділено постулату про інформаційний вплив і взаємодію у процесах і явищах живої, неживої і штучної природи, системно-кібернетичному підходу і загальним законам інформаційного підходу і загальним законам інформаційного розвитку і трансформації інформації. Бібліогр.: 29 назв.

УДК 007:075.8:518.5.681.3
Посткибернетика: смена парадигм / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 60 - 72.
В статье прослеживается смена парадигм в кибернетике Н. Винера и В.М. Глушкова, а также в пришедшей ей на смену посткибернетике. Основное внимание уделено постулату об информационном влиянии и взаимодействии в процессах и явлениях живой, неживой и искусственной природы, системно-кибернетическому подходу и всеобщим законам информационного развития и трансформации информации. Библиогр.: 29 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 680.3
Ситуаційні центри. Основні принципи конструювання / Морозов А.О., Кузьменко Г.Є., В'юн В.І., Литвинов В.А. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С. 73 - 79.
Приведені особливості Ситуаційних центрів ("Центр стратегічного моделювання", "Кризові центри") як деякого "вищого" різновиду (підкласу) СППР. Сформульовано основні принципи проектування і функціонування Ситуаційних центрів за напрямками, що визначають етапи конструювання і функціонування, створення і підтримки інформаційної бази, інтелектуалізації, технології рішення задач, якими треба керуватися при створенні Ситуаційних центрів. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 680.3
Ситуационные центры. Основные принципы конструирования / Морозов А.А., Кузьменко Г.Е., Вьюн В.И., Литвинов В.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 73 - 79.
Приведены особенности Ситуационных центров ("Центр стратегического моделирования", "Кризисные центры") как некоторой "высшей" разновидности (подкласса) СППР. Сформулированы основные принципы проектирования и функционирования Ситуационных центров по направлениям, определяющим этапы конструирования и функционирования, создания и поддержки информационной базы, интеллектуализации, технологии решения задач, которыми надо руководствоваться при создании Ситуационных центров. Библиогр.: 8 назв.


УДК 519.862
Модель лізингових платежів / Алєксєєв Д.А., Алєксєєв К.Д. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С.80 - 83.
У статті розглянуто модель, яка включає процедури погашення кредиту, процентні платежі, амортизаційні відрахування, виплати податків з обороту і прибутку. Результативними змінними є прибутки лізингоотримувача, лізингодавця, а також бюджетні доходи. Загальна модель потребує застосування методів лінійного програмування. Іл.: 1. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 519.862
Модель лизингових платежей / Алексеев Д.А., Алексеев К.Д. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 80 - 83.
В статье рассматривается модель, которая включает процедуры погашения кредита, процентные платежи, амортизационные отчисления, выплаты налогов с оборота и прибыли. Результативные переменные - прибыли лизингополучателя, лизингодателя и бюджетные доходы. Общая модель требует применения методов линейного программирования. Ил.: 1. Библиогр.: 2 назв.


УДК 502
Щодо моделювання деяких аспектів розвитку конфліктної ситуації / Беспалов В.П., Коваль Ю.Х. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С.84 - 90.
В статті викладено алгоритм аналізу й оцінки конфліктної ситуації з використанням методу найменших квадратів. Особливістю підходу, що розглядається, його можливість моделювати та досліджувати різні варіанти розвитку конфліктної ситуації, визначати та прогнозувати поведінку держав у воєнній, політичній, економічній, соціальній, інформаційній та інших сферах діяльності. Розрахунки з використанням алгоритмів, що представлені в статті, дозволяють при наявності реальних заходів впливу на конфліктну ситуацію з боку держави-агресора уточнювати модель розвитку конфліктної ситуації й прогнозувати час «X» (наприклад, початок бойових дій у воєнному конфлікті). Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 502
О моделировании некоторых аспектов развития конфликтной ситуации / Беспалов В.П., Коваль Ю.Ф. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 84 - 90.
В статье излагаются алгоритм анализа и оценки конфликтной ситуации с использованием метода наименьших квадратов. Особенность рассматриваемого подхода заключается в том, что он позволяет моделировать и исследовать различные варианты развития конфликтной ситуации, определять и прогнозировать поведение государств в военной, политической, экономической, социальной, информационной и других сферах деятельности. Расчеты с использованием алгоритмов, представленных в статье, позволяют при наличии реальных мероприятий влияния на конфликтную ситуацию со стороны государства - агрессора уточнять модель развития конфликтной ситуации и прогнозировать час «X» (например, начало боевых действий в военном конфликте). Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.318
Модель категоріального рівня мовно-онтологічної картини світу / Палагін О.В., Петренко М.Г. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С.91 - 104.
Запропоновано новий підхід до розв'язання однієї з головних задач систем штучного інтелекту - аналізу та розуміння природномовних текстів. Розроблено абстрактну модель мовно-онтологічної картини світу, що базується на лексикографічній базі даних природної мови та семантико-синтаксичних відношеннях між мовними одиницями. Описано варіант онтології категорій концептуального рівня. Іл.: 4. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 004.318
Модель категориального уровня языково-онтологической картины мира / Палагин А.В., Петренко Н.Г. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 91 - 104.
Предложен новый подход к решению одной из главных задач систем искусственного интеллекта - анализа и понимания естественно-языковых текстов. Разработана абстрактная модель языково-онтологической картины мира, которая базируется на лексикографической базе данных естественного языка и семантико-синтаксических отношениях между языковыми единицами. Описан вариант онтологии категорий концептуального уровня. Ил.: 4. Библиогр.: 19 назв.


УДК 681.3.06(075.8)
Архітектура розподіленої інформаційної системи медичного призначення для роботи в умовах ненадійного зв'язку / Кононов М.В., Судаков О.О. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С. 105 - 116.
Запропонована архітектура розподіленої інформаційної системи телемедичних консультацій, яка орієнтована на використання повільних та ненадійних каналів передачі інформації. Система призначена для телемедичного забезпечення населення, що проживає у віддалених районах, а також для скрінінгового обстеження людей, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Наведено опис форматів збереження та протоколів передачі інформації, блок-схеми алгоритмів забезпечення цілісності інформації та відновлення в результаті збоїв і опис структури бази даних. Табл.: 1. Іл.: 6. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.3.06(075.8)
Архитектура распределенной информационной системы медицинского назначения для работы в условиях ненадежной связи / Кононов М.В., Судаков А.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 105 - 116.
Предложена архитектура распределенной информационной системы телемедицинских консультаций, которая ориентирована на использование медленных и ненадежных каналов передачи информации. Система предназначена для телемедицинского обеспечения населения, проживающего в отдаленных районах, а также для скрининговых обследований людей, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Приведены описания форматов хранения и протоколов передачи информации, блок-схемы алгоритмов обеспечения целостности информации и восстановления в результате сбоев в работе, описания структуры базы данных. Табл.: 1. Іл.: 6. Библиогр.: 7 назв.


УДК 681.3(07)
Застосування алгоритму клонального відбору для рішення систем алгебраїчних рівнянь / Литвиненко В.І. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С. 117 - 126.
У данній роботі висвітлівуються особливості і характерні риси клонального алгоритму, призначеного для рішення систем алгебраїчних рівнянь. Клональний алгоритм є могутнім методом комбінаторного пошуку, який будує своє рішення на основі перебору багаточисельних варіантів послідовностей із n-перемінних системи і отбору кращих з них і представляє більш адаптивні механізми, ніж генетичні алгоритми при пошуку рішень. Іл.: 2. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 681.3(07)
Применение алгоритма клонального отбора для решения систем алгебраических уравнений / Литвиненко В.И. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 117 - 126.
В данной работе обсуждаются особенности и характерные черты клонального алгоритма, предназначенного для решения системы алгебраических уравнений. Клональный алгоритм является очень мощным методом комбинаторного поиска, который строит свое решение на основе перебора многочисленных вариантов последовательностей из n-переменных системы и отбора, лучших из них и предоставляет более адаптивные механизмы, чем генетические алгоритмы при поиске решений. Ил.: 2. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004.4:006.015.5
Конструювання програм створення тестових наборів на базі автоматних моделей / Райчев І.Е., Харченко О.Г. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С.127 - 136.
У статті розглянуті питання автоматизації створення тестових наборів даних (ТНД). Запропонована технологія створення програм генерації ТНД, яка базується на побудові автоматних моделей. Отримані ТНД дозволяють автоматизувати виявлення подій контролю, що підвищує ефективність випробувань, зменшує трудомісткість сертифікації та збільшує достовірність її результатів. Іл.: 4. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 004.4:006.015.5
Конструирование программ образования тестовых наборов данных на базе автоматных моделей / Райчев И.Э., Харченко А.Г. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 127 - 136.
В статье рассмотрены вопросы автоматизации создания тестовых наборов данных (ТНД). Предложена технология создания программ генерации ТНД, которая базируется на построении автоматных моделей. Полученные ТНД позволяют автоматизировать выявление событий контроля, что повышает эффективность испытаний, уменьшает трудоемкость сертификации и увеличивает достоверность ее результатов. Ил.: 4. Библиогр.: 14 назв.


 УДК 681.3.06
Реалізація процесу верифікації для розробки надійного програмного забезпечення / Cкляр В.В., Харченко В.С. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - C.137 - 145.
Узагальнені вимоги стандартів до процесу верифікації програмного забезпечення (ПЗ), що дозволило структурувати цей процес та розробити метод комплексної верифікації, спрямований на забезпечення надійності ПЗ. Метод комплексної верифікації є універсальним і може бути застосований для ПЗ будь - якого типу. Табл.: 2. Іл.: 6. Бібліогр.: 9 назв.
 

УДК 681.3.06
Реализация процесса верификации для разработки надежного программного обеспечения / Cкляр В.В., Харченко В.С. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 137 - 145.
Обобщены требования стандартов к процессу верификации программного обеспечения (ПО), что позволило структурировать данный процесс и разработать метод комплексной верификации, направленный на обеспечение надежности ПО. Метод комплексной верификации является универсальным и может быть применен для ПО любого типа. Табл.: 2. Ил.: 6. Библиогр.: 9 назв.


 УДК 681.3
Суперкомп'ютери: тенденції і технології останнього двадцятиліття / Клименко В.П., Комухаєв Е.Г. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С.146 - 151.
В статті розглянуто питання тенденцій, архітектур, технологій розробок суперкомп'ютерів останнього двадцятиліття (1986 - 2006 рр.). Наведено дані про нові можливості елементної бази суперкомп'ьютерів та про розширення застосувань. Акцентовано перспективи розвитку кластерних систем, шляхи вдосконалення взаємодії вузлів кластерів. Відмічено значний внесок провідних фахівців інститутів Кібцентру ім. В.М. Глушкова НАНУ в розробки рішень та технології реалізації суперкомп'ютерів. Табл.: 1. Библиогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Суперкомпьютеры: тенденции и технологии последнего двадцатилетия / Клименко В.П., Комухаев Э.И. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 146 - 151.
В статье рассмотрены вопросы тенденций, архитектур, технологий разработок суперкомпьютеров последнего двадцатилетия (1986 - 2006 гг.). Приведены данные о новых возможностях элементной базы суперкомпьютеров, о расширении применений. Акцентированы перспективы развития кластерных систем, пути совершенствования взаимодействия узлов кластеров. Отмечен значительный вклад ведущих специалистов институтов Кибцентра им. В.М. Глушкова НАНУ в разработки решений и технологий реализации суперкомпьютеров. Табл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.


 ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 62 - 192.003
Планування випробувань при оцінці безвідмовності технічних систем / Стрельніков В.П., Ворона Н.Г., Єгоров С.В. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 3. - С. 152 - 155.
Розроблено методику планування іспитів з метою оцінки імовірності безвідмовної роботи технічних систем на основі використання -розподілу. Отримано аналітичні вирази для оцінки довірчих інтервалів (граничних значень), припустимого числа відмовлень і необхідного числа зразків . Показано, що запропонована методика приводить до більш ефективних (економічних) планів іспитів. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 62 - 192.003
Планирование испытаний при оценке безотказности технических систем / Стрельников В.П., Вороная Н.Г., Егоров С.В. // Математические машины и системы. - 2006. - № 3. - С. 152 - 155.
Разработана методика планирования испытаний с целью оценки вероятности безотказной работы технических систем на основе использования -распределения. Получены аналитические выражения для оценки доверительных интервалов (граничных значений), допустимого числа отказов и необходимого числа образцов . Показано, что предлагаемая методика приводит к более эффективным (экономичным) планам испытаний. Библиогр.: 3 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010