Математичні машини та системи. 2007 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 680.3
Умови відповідності моделі управління системним потребам об'єкта управління / Косс В.А. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 3 - 15.
У статті розглядаються підходи до вирішення проблем підвищення ефективності управління складними системами великої розмірності. Аналізується вплив на рішення задачі умов невизначеності та природи складної системи класу "активний об'єкт". Досліджується природа трансформації інформації в циклі управління та вплив на неї базових функцій системи. Розглядаються вимоги до системного проекту як основи інтеграції інтересів учасників складних проектів. Іл.: 2. Бібліогр.: 8 назв.

 УДК 680.3
Условия соответствия модели управления системным требованиям объекта управления / Косс В.А. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 3 - 15.
В статье излагаются подходы к решению проблем повышения эффективности управления сложными системами большой размерности. Анализируется влияние на решение задачи условий неопределенности и природы сложной системы класса "активный объект". Исследуется природа трансформации информации в цикле управления и влияние на нее базовых функций системы. Рассматриваются требования к системному проекту как основе интеграции интересов участников сложных проектов. Ил.: 2. Библиогр.: 8 назв.


УДК 681.3:330.3:340.1
Інформаційно-аналітичні технології як інструмент підтримки та забезпечення систем підтримки прийняття рішень на державному рівні / Косолапов В.Л., Колосов В.Є., Ковтун В.О., Козлов В.В., Петрук Н.П. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С.16 - 26.
У статті аналізується один із важливих напрямків застосування комп'ютерних технологій - системи підтримки прийняття рушень (СППР), інформаційно-аналітичні, прогнозні технології та ін. Дослідження напрямків розвитку інформаційно-аналітичних технологій як інструменту забезпечення систем підтримки прийняття рішень на державному рівні проаналізовано на основі сучасного стану проблеми, розглядаються основні засади їх функціонування та можливість їх використання. Створення в Україні сучасного ринку інтелектуальної власності, невід'ємною складовою частиною якої є розробка і впровадження у практичну діяльність державної автоматизованої системи обліку і контролю використання об'єктів інтелектуальної власності. Представлені пріоритетні напрями щодо розбудови цілісної та ефективної системи державного регулювання правами на об'єкти інтелектуальної власності в Україні. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.3:330.3:340.1
Информационно-аналитические технологии как инструмент поддержки и обеспечения системы поддержки принятия решений на государственном уровне / Косолапов В.Л., Колосов В.Е., Ковтун В.А., Козлов В.В., Петрук Н.П. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 16 - 26.
В статье анализируется одно из самых важных направлений применения компьютерных технологий - системы поддержки принятия решений (СППР), информационно-аналитические, прогнозные технологии и др. Исследование направлений развития информационно-аналитических технологий как инструмента обеспечения систем поддержки принятия решений на государственном уровне проанализировано на основе современного состояния проблемы, рассматриваются основные принципы их функционирования и возможности использования. Создание в Украине современного рынка интеллектуальной собственности, составной частью которой есть разработка и внедрение в практическую деятельность государственной автоматизированной системы учета и контроля использования объектов интеллектуальной собственности. Представлены приоритетные направления относительно устройства целостной и эффективной системы государственного регулирования правами на объекты интеллектуальной собственности в Украине. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


УДК 517.925
Дослідження стійкості імпульсних гібридних систем / Бичков О.С., Меркур'єв М.Г. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 27 - 33.
В роботі досліджується стійкість стаціонарного стану імпульсної гібридної системи. Дослідження проводиться за допомогою методу функцій Ляпунова. Побудовано достатні умови стійкості та нестійкості. Умови легко обчислюються і носять конструктивний характер. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 517.925
Исследование стойкости импульсных гибридных систем / Бычков А.С., Меркурьев М.Г. // Математические машины и системы. - 2007. - №1. - С. 27 - 33.
В работе исследуется устойчивость стационарного состояния импульсной гибридной системы. Исследование проводится с помощью метода функций Ляпунова. Получены достаточные условия устойчивости и неустойчивости. Условия легко вычисляются и носят конструктивный характер. Библиогр.: 11 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 519.2+600.1
Уявлення фізичних явищ гіпервипадковими моделями / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 34 - 41.
Проведено аналіз публікацій, присвячених теорії гіпервипадкових подій, величин, процесів та полів. Показано, що ця теорія відноситься до класу теорій, які описують математичні моделі, побудовані конструктивним чином. Від неї неможливо очікувати нових рішень, не еквівалентних до рішень, що випливають з теорії ймовірностей та математичної статистики. Однак, подібно теорії матриць, вона розширює можливості вирішення практичних завдань. Гіпервипадкові моделі, які приймають до уваги можливості зміни законів розподілу подій, величин, процесів та полів, більш адекватно описують реальні ситуації, ніж випадкові моделі з фіксованими законами розподілу. Встановлено, що наслідком висунутої раніш гіпотези, що всі реальні явища (за виключенням, можливо, лише світових фізичних констант) носять гіпервипадковий характер, є те, що абсолютно всі оцінки реальних величин, процесів та полів не спроможні й потенційна точність усіх вимірювань обмежена. Крім того, абсолютно достовірне виявлення та абсолютно достовірна класифікація реальних об'єктів принципово неможливі. Бібліогр.: 26 назв.

УДК 519.2+600.1
Представление физических явлений гиперслучайными моделями / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 34 - 41.
Проведен анализ публикаций, посвященных теории гиперслучайных событий, величин, процессов и полей. Показано, что рассматриваемая теория относится к классу теорий, описывающих математические модели, построенные конструктивным образом. От нее нельзя ожидать получения новых решений, не эквивалентных решениям, следующим из теории вероятностей и математической статистики. Однако, подобно теории матриц, она расширяет возможности решения практических задач. Гиперслучайные модели, учитывающие возможности изменения законов распределения событий, величин, процессов и полей, более адекватно описывают реальные ситуации, чем случайные модели с фиксированными законами распределения. Установлено, что следствием выдвинутой ранее гипотезы о том, что все реальные явления (за исключением, возможно, лишь мировых физических констант) носят гиперслучайный характер, является то, что абсолютно все оценки реальных величин, функций и полей не состоятельны и потенциальная точность любых измерений ограничена. Кроме того, абсолютно достоверное обнаружение и абсолютно достоверная классификация реальных объектов принципиально невозможна. Библиогр.: 26 назв.


УДК 004.318
Розбудова абстрактної моделі мовно-онтологічної інформаційної системи / Палагін О.В., Петренко М.Г. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 42 - 50.
У роботі досліджено концептуальну схему обробки ПМТ в МОІС, представлену як етапи обробки інформаційної компоненти ПМТ від формування моделі вихідного тексту до створення функціональної моделі рішення прикладної задачі, а також засоби забезпечення обробки. Крім того, виконано розбудову абстрактної моделі МОКС, зокрема, моделі рівня синтаксичних структур та концептуально-семантичних відношень між категоріями, концептами та примітивами. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 004.318
Разработка абстрактной модели языково-онтологической информационной системы / Палагин А.В., Петренко Н.Г. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 42 - 50.
В работе исследована концептуальная схема обработки ЕЯТ в ЯОИС, представленная как этапы обработки информационной компоненты ЕЯТ от формирования модели входного текста до создания функциональной модели прикладной задачи, а также средства обеспечения обработки. Кроме того, разработана абстрактная модель ЯОКМ, в частности, модель уровня синтаксических структур и концептуально-семантических отношений между категориями, концептами и примитивами. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 16 назв.


УДК 519.863:338.3
Динамічна узагальнена модель міжгалузевого балансу з урахуванням контролю над забрудненням / Бойчук М.В., Шмуригіна Н.М. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 51 - 61.
Запропонована узагальнена математична модель динамічного міжгалузевого балансу з урахуванням контролю над забрудненням і приведений алгоритм її дослідження. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 519.863:338.3
Динамическая обобщенная модель межотраслевого баланса с учетом контроля над загрязнением / Бойчук М.В., Шмурыгина Н.М. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 51 - 61.
Предложена обобщенная математическая модель динамического межотраслевого баланса с учетом контроля над загрязнением и приведен алгоритм ее исследования. Библиогр.: 4 назв.


УДК 004.8
Методи і засоби імітаційного моделювання виробничо-економічних систем / Якімов А.І. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 62 - 66.
Представлено метод імітаційного моделювання виробничо-економічної діяльності багаторівневої ієрархічної системи і засоби для його реалізації. Метод і засоби проілюстровані на прикладі маркетингового рівня при оцінці ефективності контрактів. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.8
Методы и средства имитационного моделирования производственно-экономических систем / Якимов А.И. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 62 - 66.
Представлены метод имитационного моделирования производственно-экономической деятельности многоуровневой иерархической системы и средства для его реализации. Метод и средства проиллюстрированы на примере маркетингового уровня при оценке эффективности контрактов. Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.51:57
Виправлення помилок користувача на основі сумісного використання кодових методів та віртуального словника припустимих слів / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Пилипенко Ю.Г. // Математичні машини і системи. - 2007. - №1. - С.67 - 76.
Описана модель автоматичного виправлення помилок ґрунтується на сумісному використанні кодових методів та методу зворотних спотворень для підвищення достовірності вхідної інформації й зниження трудомісткості виправлення помилок. Розглядаються комбіновані алгоритми автоматичної та напівавтоматичної корекції помилок. Для запропонованих алгоритмів аналітично отримані імовірнісні оцінки автоматичної, напівавтоматичної, ручної та хибної корекції, які можуть використовуватись при прийнятті рішень відносно вибору алгоритму корекції. Табл.: 4. Іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.51:57
Исправление ошибок пользователя на основе совместного применения помехозащитных кодов и виртуального словаря допустимых слов / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Пилипенко Ю.Г. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 67 - 76.
Описанная модель автоматического исправления ошибок основана на совместном применении кодовых методов и метода обратных искажений для повышения достоверности входной информации и снижения трудоемкости исправления ошибок. Рассматриваются комбинированные алгоритмы автоматической и полуавтоматической коррекции ошибок. Для предлагаемых алгоритмов аналитически получены вероятностные оценки автоматической, полуавтоматической, ручной и ложной коррекции, которые могут быть использованы при принятии решений относительно выбора алгоритма корректировки. Табл.: 4. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.


УДК 004.9:504:519.6
Засвоєння даних в атмосферних моделях СППР: алгоритми / Ковалець І.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 77 - 87.
Розроблений комплекс алгоритмів для засвоєння даних вимірювань в атмосферних моделях систем підтримки прийняття рішень (СППР). Представлені алгоритми можуть бути застосовані в СППР, призначених для реагування на радіаційні, хімічні та інші аварії з викидом забруднювачів в атмосферу. Алгоритми базуються на поєднанні варіаційних методів оптимізації зі статистичними методами типу оптимальної інтерполяції. З урахуванням вимірювань концентрації забруднювача та потужності гама дози пропонується уточнювати функцію потужності джерела викиду. Іл.: 2. Бібліогр.: 20 назв.

УДК 004.9:504:519.6
Усвоение данных измерений в атмосферных моделях СППР: алгоритмы / Ковалец И.В. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 77 - 87.
Разработан комплекс алгоритмов для усвоения данных измерений в атмосферных моделях систем поддержки принятия решений (СППР). Представленные алгоритмы применимы в СППР, предназначенных для реагирования на радиационные, химические и другие техногенные аварии с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу. Алгоритмы основываются на сочетании вариационных методов оптимизации со статистическими методами типа оптимальной интерполяции. С учетом измерений концентрации загрязнителя и мощности дозы предлагается корректировать функцию источника выброса. Ил.: 2. Библиогр.: 20 назв.


УДК 681.3
Програмні iнтерфейси iмiтацiйного моделювання складних дискретних систем / Левчук В.Д. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 88 - 92.
Розглядаються питання розробки програмних iнтерфейсiв для створення iмiтацiйної моделi. Приводиться склад програмно-технологiчного iнструментарiю MICIC4, орiєнтованого на колективну реалiзацiю проекту на iмiтацiйне моделювання. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.3
Программные интерфейсы имитационного моделирования сложных дискретных систем / Левчук В.Д. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 88 - 92.
Рассматриваются вопросы разработки программных интерфейсов для создания имитационной модели. Приводится состав программно-технологического инструментария MICIC4, ориентированного на коллективную реализацию проекта на имитационное моделирование. Библиогр.: 7 назв.


УДК 681.3
Семантика та прагматика НЕ-факторів у концептуальній моделі експертних знань / Ільїна О.П. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 93 - 98.
Виявлені та досліджені види НЕ-факторів, проявлених у моделях систем експертних знань, що відображaють концептуально різні точки зору на предметну область прийняття рішень. Надано їх семантичне визначення за допомогою предикатів та метрик спеціальних відношень між елементами концептуальної моделі. Описано прагматику НЕ-факторів, яка пов'язує їх із функціями аналітичного супроводу експертиз. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3
Семантика и прагматика НЕ-факторов в концептуальной модели экспертных знаний / Ильина Е.П. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 93 - 98.
Выделены и исследованы виды НЕ-факторов, имеющие проявления в моделях систем экспертных знаний, которые отражают концептуально различные точки зрения на предметную область принятия решений. Дано их семантическое определение посредством предикатов и метрик специальных отношений между элементами концептуальной модели. Описана прагматика НЕ-факторов, связывающая их с функциями аналитического сопровождения экспертиз. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.3
Iмітаційне моделювання ймовірних транспортних потоків регіону / Гiруц П.Л., Максимей І.В., Сукач O.І., Еськова О.І. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 99 - 104.
Ставиться задача дослiдження ймовiрних транспортных потокiв регiону. Формулюються особливостi формалiзацiї транспортної мережi з множиною входiв i виходiв для побудови iмiтацiйної моделi, яка має цiль знайти максимальний потiк. Повiдомляється про склад i призначення процедур iмiтацiйної моделi, яка об'єднує алгоритм Форда-Фалкерсона i метод Монте-Карло. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3
Имитационное моделирование вероятностных транспортных потоков региона / Гируц П.Л., Максимей И.В., Сукач Е.И., Еськова О.И. // Математические машины и системы. - 2007. - №1. - С. 99 - 104.
Ставится задача исследования вероятностных транспортных потоков региона. Формулируются особенности формализации транспортной сети со множеством входов и выходов для построения имитационной модели с целью поиска максимального потока. Сообщается о составе и назначении процедур имитационной модели, объединяющей алгоритм Форда-Фалкерсона и метод Монте-Карло. Библиогр.: 4 назв.


УДК 001; 681.3
Агрегатна система автоматизації моделювання імовірних технологічних процесів виробництва / Смородін В.С. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 105 - 110.
Формулюються особливостi формалiзацiї імовiрних технологiчних процесiв виробництва за допомогою агрегатiв. Повiдомляється про склад i структуру системи автоматизацiϊ iмiтацiйного моделювання, яка грунтується на агрегатному засобi iмiтацiї. Перераховуються задачi проектного моделювання подiбних процесiв за допомогою разробленної системи автоматизацiї моделювання. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 001; 681.3
Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства / Смородин В.С. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 105 - 110.
Формулируются особенности формализации вероятностных технологических процессов производства с помощью агрегатов. Сообщается о составе и структуре системы автоматизации имитационного моделирования, основанной на агрегатном способе имитации. Перечисляются задачи проектного моделирования подобных процессов с помощью разработанной системы автоматизации моделирования. Библиогр.: 6 назв.


УДК 551.468.4:574.4
Моделювання евтрофікації вод північно-західної частини Чорного моря / Тучковенко Ю.С., Торгонская О.А. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 111 - 116.
Розроблено тривимірну числову імітаційну модель евтрофікації вод північно-західної частини Чорного моря (ПЗЧМ). Модель калібрована за даними багаторічного екологічного моніторингу й адаптована до умов Дніпровсько-Бузького й Одеського районів ПЗЧМ. Іл.: 6. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 551.468.4:574.4
Моделирование эвтрофикации вод северо-западной части Черного моря / Тучковенко Ю.С., Торгонская О.А. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 111 - 116.
Разработана трехмерная численная имитационная модель эвтрофикации вод северо-западной части Черного моря (СЗЧМ). Модель калибрована по данным многолетнего экологического мониторинга и адаптирована к условиям Днепровско-Бугского и Одесского районов СЗЧМ. Ил.: 6. Библиогр.: 3 назв.


УДК 621.314
Комп'ютерне моделювання квазірезонансного інверторного джерела живлення для дугового навантаження / Фельдшер І.Ф. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С.117 - 121.
У зв'язку з розвитком попиту на перетворювачі з високою об'ємною густиною енергії, запропонована нова, більш ефективна топологія перетворювача. Запропонованою схемою побудови силової частини є квазірезонансний перетворювач на базі інвертора з дроселем в ланцюзі змінного струму. Функціональна модель підтвердила можливість зменшення втрат перемикання і отримання високих ККД (94%) і коефіцієнта потужності (0,9) у діапазоні навантажень від 20% до 100% номінальної. Також вона дає можливість ключовим транзисторам джерела функціонувати з мінімальними втратами при перемиканні у всьому діапазоні навантаження з частотою перемикання до 150 кГц. У порівнянні з відомою топологією тут вимагається лише незначна кількість додаткових компонентів. Іл.: 2. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.314
Компьютерное моделирование квазирезонансного инверторного источника питания для дуговой нагрузки / Фельдшер И.Ф. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 117 - 121.
В связи с развитием спроса на преобразователи с высокой объемной плотностью энергии, предложена новая, более эффективная топология преобразователя. Предложенной схемой построение силовой части является квазирезонансный преобразователь на базе инвертора с дросселем в цепи переменного тока. Функциональная модель подтвердила возможность уменьшения потерь переключения и получения высоких КПД (94%) и коэффициента мощности (0,9) в диапазоне нагрузок от 20% до 100% номинальной. Также она дает возможность ключевым транзисторам источника функционировать с минимальными потерями при переключении во всем диапазоне нагрузок с частотой переключения до 150 кГц. По сравнению с известной топологией здесь требуется лишь незначительное количество дополнительных компонентов. Ил.: 2. Библиогр.: 3 назв.


УДК 651.3:518.5
Методологія розробки моделі екстракції об'єктів навчання в адаптивній системі дистанційного навчання та контролю знань / Федорук П.І. // Математичні машини і системи. -2007. - № 1. - С. 122 - 128.
У статті запропоновано підхід до проектування функції пристосованості в інтерактивному режимі на основі моделей екстракції об'єктів навчання за допомогою системи дистанційного навчання та контролю знань студентів з адаптацією до їхньої підготовки та інших особливостей. Крім того, запропонована методологія дозволяє спрощувати декомпозицію потрібного набору об'єктів навчання для даного навчального курсу. Іл.: 8. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 651.3:518.5
Методология разработки модели экстракции объектов обучения в адаптивной системе дистанционного обучения и контроля знаний / Федорук П.И. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. -С. 122 - 128.
В статье предложен поход к проектированию функции приспосабливаемости в интерактивном режиме на основе моделей экстракции объектов обучения с помощью системы дистанционного образования и контроля знаний студентов с адаптацией к их подготовке и других особенностей. Кроме этого, предложенная методология позволяет упростить декомпозицию нужного набора объектов обучения для данного учебного курса. Ил.: 8. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.318
Застосування об'єктно-орієнтованого шаблона проектування "Інтерпретатор" на основі мови XML / Цукур В., Дробнич О., Плакош Ю. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 129 - 136.
У статті описані задачі та їх реалізація при програмуванні об'єктно-орієнтованого шаблона проектування «Інтерпретатор» на основі мови XML. Представлено мету та приклади застосування такого інтерпретатора. Описано елементи мови та їх реалізація на мові Java 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.318
Применение объектно-ориентированного шаблона проектирования «Интерпретатор» на основе языка XML / Цукур В., Дробнич О., Плакош Ю. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 129 - 136.
В статье описаны задачи и их решения при программировании объектно-ориентированного шаблона проектирования «Интерпретатор» на основе языка XML. Представлены цели и примеры использования такого интерпретатора. Описаны элементы языка и их реализация на языке Java 2. Библиогр.: 5 назв.


  ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 504.056
Про використання імовірнісно-фізичних моделей відмов для оцінки імовірності елементарних подій, що породжують техногенну небезпеку / Серебровський О.М., Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 137 - 143.
Пропонується методика оцінок імовірності елементарних небажаних подій, що породжують техногенну небезпеку. Методика використовує імовірнісно-фізичні моделі відмов. Робота може бути використана при розробці математичного забезпечення автоматизованих систем контролю й аналізу безпеки потенційно небезпечних об'єктів. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 504.056
Об использовании вероятностно-физических моделей отказов для оценки вероятностей элементарных событий, порождающих техногенную опасность / Серебровский А.Н., Стрельников В.П. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 137 - 143.
Предлагается методика оценок вероятностей элементарных нежелательных событий, порождающих техногенную опасность. Методика использует вероятностно-физические модели отказов. Работа может быть использована при разработке математического обеспечения автоматизированных систем контроля и анализа безопасности потенциально опасных объектов. Библиогр.: 5 назв.


 УДК 621.3.019.3
Моделювання надійності відновлювальної системи з „холодним" резервом / Федухін О.В., Сеспедес-Гарсія Н.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 144 - 150.
Розглянуті питання статистичного моделювання надійності відновлювальної системи з „холодним" резервом на основі використання генераторів випадкових чисел, що мають DN-розподіл. Запропоновано алгоритм моделювання надійності та приклади моделювання надійності систем для різноманітних вихідних даних щодо показників надійності складових частин. Табл.: 2. Іл.: 5. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.3.019.3
Моделирование надежности восстанавливаемой системы с «холодным» резервом / Федухин А.В., Сеспедес-Гарсия Н.В. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 144 - 150.
Рассмотрены вопросы статистического моделирования надежности восстанавливаемой системы с «холодным» резервом на основе генераторов случайных чисел, имеющих DN-распределение. Предложены алгоритм моделирования надежности и примеры моделирования надежности систем для различных исходных данных на показатели надежности составных частей. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 3 назв.


УДК 68 1.3.019.3
Дослідження методик розрахунку надійності паралельних структур / Джассим Мухаммед Касмі, Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 1. - С. 151 - 155.
Представлено порівняльний аналіз існуючих методик розрахунку надійності систем типу . Розглянуто п'ять методик, заснованих на використанні різних методів і законів розподілу наробітку до відмови. Показано, що найбільш ефективною, яка приводить до мінімальних погрішностей розрахунку показників надійності, представляється методика, заснована на використанні двопараметричного -розподілу, класичної теорії ймовірностей і методу функцій випадкового аргументу. Табл.: 2. Бібліогр.: 4.

УДК 68 1.3.019.3
Исследование методик расчета надежности параллельных структур / Джассим Мухаммед Касми, Стрельников В.П. // Математические машины и системы. - 2007. - № 1. - С. 151 - 155.
Представлен сравнительный анализ существующих методик расчета надежности систем типа Рассмотрено пять методик, основанных на использовании разных методов и законов распределения наработки до отказа. Показано, что наиболее эффективной, приводящей к минимальным погрешностям расчета показателей надежности, представляется методика, основанная на использовании двухпараметрического -распределения, классической теории вероятностей и метода функций случайного аргумента. Табл.: 2. Библиогр.: 4 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010