Математичні машини та системи. 2007 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.318

Розвиток та порівняльні характеристики логіко-онтологічних формальних теорій / Палагін О.В., Петренко М.Г., Михайлюк А.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 2. - С. 3 - 18.     

У роботі описані аспекти розвитку формальних теорій логіко-онтологічного представлення знань, що містяться у природномовних текстах. Зокрема, представлено три фундаментальні методи генерування онтологічних категорій; описано найвагоміші віхи розвитку основних підмножин класичної логіки та варіантів їх реалізації у прикладних системах; вказано на можливості й обмеження даних підмножин і систем. На основі описаних можливостей логічних систем проведено їх порівняльний аналіз; відносні оцінки аналізу зведено в таблицю. За даними таблиці обґрунтовано доцільність та запропоновано можливу схему використання розглянутих систем логіки. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 004.318

Развитие и сравнительные характеристики логико-онтологических формальных теорий / Палагин А.В., Петренко Н.Г., Михайлюк А.В. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 3 - 18.            

В работе описаны аспекты развития формальных теорий логико-онтологического представления знаний, содержащихся в естественноязыковых текстах. В частности, представлены три фундаментальных метода генерирования онтологических категорий, описаны важнейшие моменты развития основных подмножеств классической логики и вариантов их реализации в прикладных системах; указано на возможности и ограничения этих подмножеств и систем. На основе описанных возможностей логических систем выполнен их сравнительный анализ, относительные оценки анализа сведены в таблицу. По данным таблицы обоснована целесообразность и предложена возможная схема использования рассмотренных систем логики. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 19 назв.


УДК 517.972/974

Алгоритм чисельного розв'язування одного класу варіаційних параболічних нерівностей / Саженюк В.С. // Математичні машини і системи. - 2007. - №2. - С. 19 - 26.

Розглядається клас параболічних варіаційних нерівностей з обмеженням у середині області. Пропонується метод чисельного розв'язування, який базується на застосуванні методів штрафу, фіктивних областей та сіток. Надається обгрунтування методу у вигляді теорем про збіжність. Отримані оцінки швидкості збіжності. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 517.972/974

Алгоритм численного решения одного класса вариационных параболических неравенств / Саженюк В.С. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 19 - 26.

Рассматривается класс параболических вариационных неравенств с ограничением внутри области. Предлагается метод численного решения, который основан на применении методов штрафа, фиктивных областей и сеток. Дается обоснование метода в виде теорем о сходимости. Получены оценки скорости сходимости. Библиогр.: 7 назв.


УДК 681.3; 004.274

Реконфігуровані PIM-системи: основи методології побудови, приклади моделей / Яковлєв Ю.С. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 2. - С. 27 - 42.

Розглянуто основні положення методології побудови та проектування двома способами PIM-систем, що можуть реконфігуруватися за допомогою програмувальних логічних схем (наприклад, FPGA) і за допомогою програмно-керованого комунікаційного середовища для вибору ресурсів під реалізовані додатки зі свідомо уведених в PIM-систему надлишкових програмно-апаратних засобів. Наведено моделі PIM-систем, що можуть реконфігуруватися, які використовують ці способи, а також оцінки їхніх параметрів. Табл.: 3. Іл.: 6. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3; 004.274

Реконфигурируемые PIM-системы: методология построения, примеры моделей / Яковлев Ю.С. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 27 - 42.

Рассмотрены основные положения методологии построения и проектирования реконфигурируемых PIM-систем двумя способами: с помощью программируемых логических схем (например, FPGA) и с помощью программно-управляемой коммуникационной среды для выбора ресурсов под реализуемые приложения из заведомо введенных в PIM-систему избыточных программно-аппаратных средств. Приведены модели реконфигурируемых PIM-систем, использующих эти способы, а также оценки их параметров. Табл.: 3. Ил.: 6. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.2

Залежність часової ефективності алгоритмів та програм обробки великих об'ємів даних від їх кешування / Шинкаренко В.І. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 2. - С. 43 - 55.

Вводяться поняття: сімейства ЕОМ лінійно-прогнозованих за часом виконання програм; ступінь кешування даних. Спираючись на експериментальні дані, показано недостатність імовірнісних оцінок часової складності алгоритмів для вибору алгоритму серед альтернативних за критерієм часової ефективності. Показана суттєва нелінійність прогнозування за часом виконання програм ЕОМ з процесорами Intel та споріднених. Запропонована методика якісної оцінки впливу ступеня кешування даних на часову ефективність алгоритмів. Табл.: 1. Іл.: 5. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 004.2

Зависимость временной эффективности алгоритмов и программ обработки больших объемов данных от их кэширования / Шинкаренко В.И. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 43 - 55.

Вводятся понятия: семейства ЭВМ линейно-прогнозируемых по времени выполнения программ; степень кэширования данных. На основе экспериментальных данных показана недостаточность вероятностных оценок временной сложности алгоритмов для выбора алгоритма из числа альтернативных по критерию временной эффективности. Показана существенная нелинейность прогнозирования по времени выполнения программ ЭВМ на базе процессоров Intel и аналогов. Предложена методика качественной оценки влияния степени кэширования данных на временную эффективность алгоритмов. Табл.: 1. Ил.: 5. Библиогр.: 16 назв.


УДК 519.63:85

Монотонізація різницевих схем для рівняння переносу / Ківва С.Л., Ківва Т.С. // Математичні машини і системи. - 2007. -   № 2. - С. 56 - 67.

Розглядається задача для отримання чисельних неосцильованих рішень рівняння переносу з використанням явної і неявної різницевих схем. Адаптивна схема будується за допомогою введення в монотонну різницеву схему першого порядку антидифузійних членів. Показано, що задача обмеження антидифузійних потоків для явної схеми зводиться до розв"язання задачі лінійного програмування. Для неявної схеми задача обмеження антидифузійних потоків зводиться до задачі нелінійного програмування або послідовності задач лінійного програмування. Запропоновано спрощений алгоритм монотонізації. Приведено результати чисельних розрахунків. Іл.: 4. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 519.63:85

Монотонизация разностных схем для уравнения переноса / Кивва С.Л., Кивва Т.С. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 56 - 67.

Рассматривается задача получения численных неосциллирующих решений уравнения переноса с использованием явной и неявной адаптивных разностных схем. Адаптивная схема строится посредством добавления в монотонную разностную схему первого порядка антидиффузионных слагаемых. Показано, что задача ограничения антидиффузионных потоков для явной схемы сводится к задаче линейного программирования. Для неявной схемы задача ограничения антидиффузионных потоков сводится к задаче нелинейного программирования или последовательности задач линейного программирования. Предложен упрощенный алгоритм монотонизации. Приведены результаты численных расчетов. Ил.: 4. Библиогр.: 8 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 656.7.052(045)

Оцінка імовірності небезпечного зближення літаків при керуванні повітряним рухом / Васильєв В.М. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 2. - С. 68 - 76.

Стаття присвячена проблемі оцінки імовірності небезпечного зближення літаків для запобігання їх зіткнення при кооперативному керуванні повітряним рухом. Показано застосування розробленого раніше узагальненого стохастичного методу оцінки імовірності конфлікту з урахуванням фактора керованості польотом літаків. Рівняння імовірності конфлікту у вигляді багатовимірного параболічного диференціального рівняння в частинних похідних було отримано при використанні диференціального (інфінітезимального) оператора багатовимірного стохастичного процесу відносного руху літаків. Визначені всі коефіцієнти диференціального оператора і для конкретних умов отримано чисельне розв'язання рівняння імовірності конфлікту, яке подано в графічному вигляді. Іл.: 3. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 656.7.052(045)

Оценка вероятности опасного сближения самолетов при управлении воздушным движением / Васильев В.Н. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 68 - 76.

Статья посвящена проблеме оценки вероятности опасного сближения самолетов для предотвращения их столкновения при кооперативном управлении воздушным движением. Показано применение разработанного ранее обобщенного стохастического метода оценки вероятности конфликта с учетом фактора управляемости полетом самолетов. Уравнение вероятности конфликта в виде многомерного параболического дифференциального уравнения в частных производных было получено при использовании дифференциального (инфинитезимального) оператора многомерного стохастического процесса относительного движения самолетов. Определены все коэффициенты дифференциального оператора и для конкретных условий получено численное решение уравнения вероятности конфликта, которое представлено в графическом виде. Ил.: 3. Библиогр.: 9 назв.


УДК 681.3

Дослідження паралельних схем алгоритму Прима / Бойко Ю.В., Погорілий С.Д., Шкуліпа І.Ю. // Математичні машини і системи. - 2007. - №2. - С. 77 - 89.

Розглянуто алгоритм Прима знаходження мінімального покривного дерева графа. Виконано його формалізацію у термінах модифікованих систем алгоритмічних алгебр В.М. Глушкова (САА-М). Отримано низку САА-М схем паралельної версії алгоритму. Запропоновано підходи до реалізації отриманих схем з використанням різних парадигм паралельного програмування. Виконано експериментальне дослідження приросту швидкодії для різних схем при проведенні кластерних обчислень. Іл.: 4. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 681.3

Исследование параллельных схем алгоритма Прима / Бойко Ю.В., Погорелый С.Д., Шкулипа И.Ю. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 77 - 89.

Рассмотрен алгоритм Прима нахождения каркаса минимального веса графа. Выполнена его формализация в терминах модифицированных систем алгоритмических алгебр В.М. Глушкова (САА-М). Получено несколько САА-М схем параллельной версии алгоритма. Предложены методы реализации полученных схем с использованием разных парадигм параллельного программирования. Выполнено экспериментальное исследование прироста быстродействия различных схем для разных систем с использованием кластерных вычислений. Ил.: 4. Библиогр.: 18 назв.


УДК 629.735.05:621, 3(045)

Оцінка показників ефективності експлуатації систем авіоніки з комбінованими структурами резервування / Уланський В.В., Мачалін І.О. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 2. - С.  90 - 97.

У статті розглядається математична модель для оцінки показників ефективності експлуатації складних відновлюваних систем авіоніки з комбінованими структурами резервування. Розроблені структурні функції різних типів резервування систем авіоніки. Виведені математичні вирази показників ефективності експлуатації з урахуванням характеристик безвідмовності, ремонтопригодності, достовірності контролю і достатності системи запасів. Табл.: 1. Іл.: 4. Библіогр.: 11 назв.

УДК 629.735.05:621, 3(045)

Оценка показателей эффективности эксплуатации систем авионики с комбинированными структурами резервирования / Уланский В.В., Мачалин И.А. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 90 - 97.

В статье рассматривается математическая модель для оценки показателей эффективности эксплуатации сложных восстанавливаемых систем авионики с комбинированными структурами резервирования. Разработаны структурные функции различных типов резервирования систем авионики. Выведены математические выражения показателей эффективности эксплуатации с учетом характеристик безотказности, ремонтопригодности, достоверности контроля и достаточности системы запасов. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 11 назв.


УДК 658.012.011.56

Організація даних та структура електронного граматичного словника німецької мови / Любченко Т.П. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 2. - С. 98 - 110.

У статті обговорюються питання розробки структури електронного граматичного словника німецької мови та його функціональні можливості, а також деякі аспекти побудови користувацького інтерфейсу. Словник призначається для застосування в контурах систем автоматичної обробки текстової інформації (в алгоритмах морфолого-синтаксичного аналізу та синтезу тексту), а також для використання його в інформаційно-довідковій системі. Табл.: 8. Іл.: 8. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 658.012.011.56

Организация данных и структура электронного грамматического словаря немецкого языка / Любченко Т.П. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 98 - 110.

Обсуждаются вопросы разработки структуры электронного грамматического словаря немецкого языка и его функциональные возможности, а также некоторые аспекты построения пользовательского интерфейса. Словарь предназначается для применения в контурах систем автоматической обработки текстовой информации (в алгоритмах морфолого-синтаксического анализа и синтеза текста), а также для использования в информационно-справочной системе. Табл.: 8. Ил.: 8. Библиогр.: 14 назв.


УДК 504.056

Методи оцінки імовірностей відмов у процесах прогнозування техногенних надзвичайних подій / Серебровський О.М. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 2. - С. 111 - 116.

Пропонується підхід, який дає можливість використовувати методи оцінок імовірності відмов при прогнозуванні елементарних небажаних подій, що спричиняють техногенну небезпеку. Робота є продовженням методу експертних оціночних шкал (МЕОШ), який у сукупності з логіко-імовірнісними методами є ефективним засобом розрахунку оцінок імовірностей аварій і надзвичайних подій. Результати роботи можуть використовуватись при розробці алгоритмічного забезпечення прогнозно-аналітичних підсистем ситуаційних центрів з надзвичайних ситуацій. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 504.056

Методы оценки вероятностей отказов в процессах прогнозирования техногенных чрезвычайных происшествий / Серебровский А.Н. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 111 - 116.

Предложен подход, который дает возможность использовать методы оценивания вероятности отказов при прогнозировании элементарных нежелательных событий, порождающих техногенную опасность. Работа является развитием метода экспертных оценочных шкал (МЭОШ), который в сочетании с логико-вероятностными методами представляет собой эффективное средство расчета оценок вероятностей аварий и ЧП. Результаты работы могут быть использованы при разработке алгоритмического обеспечения прогнозно-аналитических подсистем ситуационных центров по чрезвычайным ситуациям. Библиогр.: 8 назв.


  ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.391.175

Параметризація  DM-розподілу / Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 2. - С. 117 - 124.

Представлено методики визначення параметрів DM-розподілу для найрізноманітніших схем і умов випробувань. Зокрема, представлені максимально правдоподібні оцінки і моментні оцінки параметрів при повних іспитах, максимально правдоподібні оцінки при цензурованих випробуваннях. Запропоновані оцінки параметрів DM-розподілу при одиничних відмовах. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 621.391.175

Параметризация DM-распределения / Стрельников В. П. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С.  117 - 124.

Представлены методики определения параметров DM-распределения для самых разнообразных схем и условий испытаний. В частности, представлены максимально правдоподобные оценки и моментные оценки параметров при полных испытаниях, максимально правдоподобные оценки при цензурированных испытаниях. Предложены оценки параметров DM-распределения при единичных отказах. Библиогр.: 6 назв.


   УДК 621.3.019.3

Моделювання надійності відновлювальної системи з „холодним" резервом і ненадійним відновлюючим органом / Федухін О.В., Сеспедес-Гарсія Н.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 2. - С. 125 - 131.

Розглянуті питання статистичного моделювання надійності відновлювальної системи з „холодним" резервом і ненадійним відновлюючим органом на основі використання генераторів випадкових чисел, що мають DN-розподіл. Запропоновано алгоритм моделювання надійності та приклади моделювання надійності систем для різноманітних вихідних даних щодо показників надійності складових частин. Табл.: 3. Іл.: 5. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 621.3.019.3

Моделирование надежности восстанавливаемой системы с «холодным» резервом и ненадежным восстанавливающим органом / Федухин А.В., Сеспедес-Гарсия Н.В. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С. 125 - 131.

Рассмотрены вопросы статистического моделирования надежности восстанавливаемой системы с «холодным» резервом и ненадежным восстанавливающим органом на основе генераторов случайных чисел, имеющих DN-распределение. Предложены алгоритм моделирования надежности и примеры моделирования надежности систем для различных исходных данных на показатели надежности составных частей. Табл.: 3. Ил.: 5. Библиогр.: 4 назв.


УДК 002:658.516+658.562

Деякі аспекти планування та проведення внутрішнього аудита / Стрельніков П.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 2. - С. 132 - 136.

 Запропоновано посібник з побудови процесу оцінки системи менеджменту. Визначено основні етапи внутрішнього аудита системи менеджменту підприємства. Наведено деякі переваги для створення на підприємствах систем внутрішніх аудитів. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 002:658.516+658.562

Некоторые аспекты планирования и проведения внутреннего аудита / Стрельников П.В. // Математические машины и системы. - 2007. - № 2. - С.  132 - 136.

Предложено руководство по построению процесса оценки системы менеджмента. Определены основные этапы внутреннего аудита системы менеджмента предприятия. Приведены некоторые преимущества для создания на предприятиях систем внутренних аудитов. Библиогр.: 2 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010