Математичні машини та системи. 2007 № 3, 4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНI СИСТЕМИ

  УДК 681.086

АНАЛІТИК-2007 / Морозов А.О., Клименко В.П., Фішман Ю.С., Швалюк Т.М. // Математичні машини і системи. - 2007. -  № 3, 4. - С. 8 - 52.

У роботі описані система комп'ютерної алгебри АНАЛІТИК-2007 і її вхідна мова, яка є новою версією мов сімейства  АНАЛІТИК, що розробляються в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України. Робота над мовами сімейства АНАЛІТИК розпочалася під керівництвом академіка Глушкова В.М. в 60-х роках. Усього було реалізовано 8 версій мови. Основними відмінностями  мов цього  сімейства є розвинені засоби діалогу та високий рівень штучного інтелекту. Від попередніх версій мов сімейства АНАЛІТИК-2007 відрізняється більш глибоким дослідженням і класифікацією засобів комп'ютерної алгебри, подальшим розвитком засобів керування обчисленнями, апарату рішення задач інтерактивними методами й засобів розпізнавання структурних і функціональних властивостей об'єктів комп'ютерної алгебри. Мова відрізняється лаконічністю й спільністю об'єктів і функцій. АНАЛІТИК-2007 призначений для рішення наукових і прикладних задач, а також для інтенсифікації навчання дисциплінам з підвищеним рівнем математичного моделювання. Іл.: 1. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 681.086

АНАЛИТИК-2007 / Морозов А.А., Клименко В.П., Фишман Ю.С., Швалюк Т.Н. // Математические машины и системы. -2007. - № 3, 4. - С. 8 - 52.

В работе описаны система компьютерной алгебры АНАЛИТИК-2007 и ее входной язык, который является новейшей версией языков семейства АНАЛИТИК, разрабатываемых в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины. Работы над языками семейства АНАЛИТИК были начаты под руководством академика Глушкова В.М. в 60-х годах. Всего было реализовано 8 версий языка. Основными отличиями  языков этого  семейства являются развитые средства диалога и высокий уровень искусственного интеллекта. От предыдущих версий языков семейства АНАЛИТИК-2007 отличается более глубоким исследованием и классификацией средств компьютерной алгебры, дальнейшим развитием средств управления вычислениями, аппарата решения задач интерактивными методами и средств распознавания структурных и функциональных свойств объектов компьютерной алгебры. Язык отличается лаконичностью и общностью объектов и функций. АНАЛИТИК-2007 предназначен для решения научных и прикладных задач, а также для интенсификации обучения дисциплинам с повышенным уровнем математического моделирования. Ил.: 1. Библиогр.: 19 назв.


УДК 680.3

Системи підтримки прийняття рішень типу Ситуаційних центрів. Вклад ІПММС НАН України / Кузьменко Г.Є., В'юн В.І., Литвинов В.А. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 53 - 62.

Розглянуто внесок вчених ІПММС НАНУ в теорію і практику створення систем підтримки прийняття рішень типу Ситуаційні центри, відмічені найбільш значні результати, досягнуті в інституті в цьому напрямку: система «Рада», Ситуаційний центр Міністерства оборони. Показані «піонерські» роботи фахівців інституту в цьому напрямку у складі СКБ ММС ІК АН УССР і перспективи розвитку цього напрямку. Іл.: 15.  Бібліогр.: 39 назв.

УДК 680.3

Системы поддержки принятия решений типа Ситуационных центров. Вклад ИПММС НАН Украины / Кузьменко Г.Е., Вьюн В.И., Литвинов В.А. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 53 - 62.

Рассмотрен вклад ученых ИПММС НАНУ в теорию и практику создания систем поддержки принятия решений типа Ситуационные центры, отмечены наиболее значительные результаты, достигнутые в институте в этом направлении: система «Рада», Ситуационный центр Министерства обороны. Показаны «пионерские» работы специалистов института в этом направлении в составе СКБ ММС ИК АН УССР и перспективы развития этого направления. Ил.: 15. Библиогр.: 39 назв.


 
УДК 004.318

До питання системно-онтологічної інтеграції знань предметної області / Палагін О.В., Петренко М.Г. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 63 - 75.

У роботі досліджено деякі аспекти системної інтеграції знань предметної області та їх орієнтацію на ефективну реалізацію знанняорієнтованих інформаційних технологій обробки природномовних об'єктів. Табл.: 1. Іл.: 9. Бібліогр.: 25 назв.

УДК 004.318

К вопросу системно-онтологической интеграции знаний предметной области / Палагин А.В., Петренко Н.Г. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 63 - 75.

В работе исследованы некоторые аспекты системной интеграции знаний предметной области и их ориентация на эффективную реализацию знаниеориентированных информационных технологий обработки естественноязыковых объектов. Табл.: 1. Ил.: 9. Библиогр.: 25 назв.


 
УДК 004.5

Етичні проблеми формування глобального інформаційного простору / Грінченко Т.О. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4.  - С. 76 - 84.

Бурхливий розвиток мережі Інтернет - один із найбільш яскравих проявів інформаційної революції, яку переживає людство. Кількість користувачів Інтернету постійно зростає. Зростає і кількість негативної інформації. У статті проаналізовано причини цих явищ, а також подано пропозиції щодо інформаційної безпеки як організацій, так і особистостей. Основою цих рекомендацій є етичні засади. Етична культура інформаційної глобалізації формує не тільки новий простір для культурного обміну між народами, але і нове середовище для формування нових загальних принципів. Бібліогр.: 5 назв.

  УДК 004.5

Этические проблемы формирования глобального информационного пространства / Гринченко Т.А. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 76 - 84.

Бурное развитие сети Интернет - одно из наиболее ярких проявлений информационной революции, переживаемой человечеством. Число пользователей Интернета неуклонно растет. Растет также и количество разнообразной негативной информации. В статье проанализированы причины негативных явлений в Интернете, а также даются некоторые рекомендации по обеспечению информационной безопасности как организаций, так и личностей. Основа этих рекомендаций базируется на этических (нравственных) принципах. Этическая культура информационной глобализации формирует не только новое пространство для культурного обмена между народами, но и новую среду для формирования общих принципов. Библиогр.: 5 назв.


 
УДК 681.3

Використання системи автоматичного проектування роботи корпоративних мереж для заповнення наданої смуги каналу / Гоголєв В.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 85 - 94.

Запропонована модель відображає процеси передачі інформаційних потоків у магістральній мережі з урахуванням механізмів і алгоритмів маршрутизації, комутації, передачі і зберігання, втрати у результаті перевантажень та викривлень. На наш погляд, використання поняття «нечітка метрика» дозволяє більш гнучко проводити аналіз роботи ВВС у разі великих корпоративних і глобальних мереж та підвищити економічну ефективність розвернутих мереж, що проектуються. Продукт оперує неточними категоріями при описі характеристик пристроїв і моделює роботу розподіленої мережевої архітектури в умовах, наближених до реальних :мінливість кількісних характеристик, що описують роботу вузла системи, каналів передачі інформації та ін. Табл.: 2. Іл.: 5. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 681.3

Использование системы автоматического проектирования работы корпоративных сетей для более эффективного заполнения предоставленной полосы канала / Гоголев В.В. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 85 - 94.

Предлагаемая модель отображает процессы передачи информационных потоков в магистральной сети с учетом механизмов и алгоритмов маршрутизации, коммутации, передачи и хранения, потерь в результате перегрузок и искажений. На наш взгляд, использование понятия «нечеткая метрика», позволяет более гибко проводить анализ работы ИВС в случае крупных корпоративных и глобальных сетей и повысить экономическую эффективность проектируемых и уже развернутых сетей. Продукт оперирует неточными категориями при описании характеристик устройств и моделирует работу распределённой сетевой архитектуры в условиях, приближенных к реальным: непостоянство количественных характеристик, описывающих работу узла системы, каналов передачи информации и др. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 13 назв.МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ
  УДК 004.94:532.59

Моделювання корабельних хвиль із використанням рівнянь мілкої води та рівнянь Бусінеска / Коломієць П.С., Железняк М.Й., Ківва С.Л. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 95 - 110.

Представлені дві числові моделі для обрахунку впливу пропливаючих суден на пришвартовані кораблі та на берегову зону, основані на нелінійних рівняннях мілкої води й на рівняннях типу Бусінеска. Дано порівняння результатів моделі з лабораторними і натурними вимірюваннями, а також представлені результати застосування моделі в деяких інженерних проектах. Представлена методика використання двовимірними моделями розповсюдження хвиль результатів розрахунків тривимірної комерційної CFD моделі SHIPFLOW для зони навколо корабля. Іл.: 15. Бібліогр.: 19 назв.

  УДК 004.94:532.59

Моделирование корабельных волн с использованием уравнений мелкой воды и уравнений Бусинеска / Коломиец П.С., Железняк М.И., Кивва С.Л. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 95 - 110.

Представлены две численные модели для расчета воздействия проходящих судов на пришвартованные корабли и береговую зону, основанные на нелинейных уравнениях мелкой воды и уравнениях типа Бусинеска. Дано сравнение результатов модели с лабораторными и натурными измерениями, а также представлены результаты использования модели в некоторых инженерных проектах. Представлена методика использования двумерными моделями распространения волн результатов расчетов коммерческой трехмерной CFD модели SHIPFLOW для зоны вокруг корабля. Ил.: 15. Библиогр.: 19 назв.


 
УДК 681.3

Моделювання складних дискретних систем / Нестеренко Б.Б., Новотарський М.А. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 111 - 121.

Запропонована нова версія формального опису складних дискретних систем - APRO-мережі. Викладено структурні й алгоритмічні особливості APRO-мереж. Наведено приклад опису моделі розподіленої обчислювальної системи, орієнтованої на обробку  реального робочого навантаження. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 10 назв.

  УДК 681.3

Моделирование сложных дискретных систем / Нестеренко Б.Б., Новотарский М.А. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 111 - 121.

Предложена новая версия формального описания сложных дискретных систем - APRO-сети. Изложены структурные и алгоритмические особенности APRO-сетей. Приведен пример описания модели распределенной вычислительной системы, ориентированной на обработку реальной рабочей нагрузки. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 10 назв.


 
УДК 651.3:518.5

Адаптивні тести: статистичні методи обробки результатів тестового контролю знань / Федорук П.І. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 122 - 138.

У статті розглянуто можливості статистичних методів аналізу результатів тестування, представлено найпростіші та необхідні процедури статистичної обробки результатів тестування знань і методи оцінки якості тесту. Розглянуто підхід до конструювання тестів, представлений у сучасній теорії тестування на основі математичної теорії параметричної оцінки тестових завдань на базі основних сучасних математичних моделей: однопараметричної моделі Раша, двопараметричної та трипараметричної моделях Бірнбаума. Іл.: 4. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 651.3:518.5

Адаптивные тесты: статистические методы обработки результатов тестового контроля знаний / Федорук П.И. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 122 - 138.

В статье рассмотрены возможности статистических методов анализа результатов тестирования, приведены простейшие и необходимые процедуры обработки результатов тестирования знаний и методы оценки качества теста. Рассмотрен поход к конструированию тестов, который представлен в современной теории тестов на основе математической теории параметрической оценки тестовых заданий на базе основных современных моделей: однопараметрической модели Раша, двухпараметрической и трехпараметрической  моделях  Бирнбаума. Ил.: 4. Библиогр.: 11 назв.


 
УДК 631.3

Експертні системи оперативної  оцінки техногенної безпеки / Серебровський О.М. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 139 - 144.

Запропоновано підхід до створення експертних систем, що дозволяють оцінювати ймовірності виникнення елементарних небажаних (базисних) подій на потенційно небезпечних об'єктах. Засобом створення таких експертних систем є Метод експертних оцінних шкал (МЕОШ). Створена експертна система включається в контур моніторингу й оперативного аналізу безпеки. Практична значимість полягає в можливості автоматичних розрахунків оцінок поточної техногенної небезпеки на підставі даних, отриманих у результаті моніторингу  причинних факторів небезпеки. Бібліогр.: 8 назв.

  УДК 631.3

Экспертные системы оперативной оценки техногенной опасности / Серебровский А.Н. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 139 - 144.

Предложен подход к созданию экспертных систем, позволяющих оценивать вероятности возникновения элементарных нежелательных (базисных) событий на потенциально опасных объектах. Средством создания таких экспертных систем является Метод экспертных оценочных шкал (МЭОШ). Созданная экспертная система включается в контур мониторинга и оперативного анализа безопасности. Практическая значимость заключается в возможности автоматических расчетов оценок текущей техногенной опасности на основании данных, полученных в результате мониторинга причинных факторов опасности. Библиогр.: 8 назв.


 
УДК 681.3.00:007

Сховище даних як модель ситуаційного аналізу діяльності інформаційної системи (процедури і алгоритми формування та використання) / В'юн В.І., Міхненко Ю.А. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 145 - 149.

В роботі розглядається проблема операційного наповнення процесів моделювання та аналізу системи ведення й використання історії минулої діяльності інформаційної системи (ІС) у вигляді спеціалізованого Сховища фактографічних даних (СхД). Метою аналізу є осучаснення знань про систему за рахунок виявлення/відкриття нових функціональних залежностей між ключовими параметрами-показниками (групами параметрів) діяльності. Іл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 681.3.00:007

Хранилище данных как модель ситуационного анализа деятельности информационной системы (процедуры и алгоритмы формирования и использования) / Вьюн В.И., Михненко Ю.А. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. -     С. 145 - 149.

В работе рассматривается проблема операционного наполнения процессов моделирования и анализа системы ведения и использования истории прошлой деятельности информационной системы в виде специализированного Хранилища  фактографических данных. Целью анализа является актуализация знаний о системе на базе выявления/открытия новых функциональных зависимостей между ключевыми параметрами-показателями (группами параметров) деятельности. Ил.: 1. Библиогр.: 12 назв.


 
УДК 004.2

Статистичні показники залежності часової ефективності алгоритмів від хешування даних / Шинкаренко В.І. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 150 - 161.

Розглядається проблема зниження часової ефективності алгоритмів при перевищенні обсягу даних, що обробляються, розміру кеш-пам‘яті ЕОМ - ефекту нестатку кешу. Запропоновані статистичні показники оцінки цього ефекту. Наведені переваги даних показників. Розглянуті окремі випадки прояву ефекту нестатку кешу при обробці даних різних типів. Табл.: 4. Іл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.2

Статистические показатели зависимости временной эффективности алгоритмов от кэширования данных / Шинкаренко В.И. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 150 - 161.

Рассматривается проблема снижения временной эффективности алгоритмов при превышении объема обрабатываемых данных размера кэш-памяти ЭВМ - эффекта недостатка кэша. Предложены статистические показатели оценки этого эффекта. Показаны преимущества данных  показателей. Рассмотрены частные случаи проявления эффекта недостатка кэша при обработке данных разного типа. Табл.: 4. Ил.: 2. Библиогр.: 10 назв.


УДК 007; 681.3

Верифікація імітаційних моделей технологічних процесів виробництва із змінною структурою / Смородін В.С. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 162 - 167.

Розглядаються технологічні процеси виробництва, якi описуються ймовірнісними сiтковими графіками, особливості імітації і засоби формалізації технологічного процесу. Запропонована методика верифікаціі імітаційних моделей технологічних процесiв виробництва iз змінною структурою. Бібліогр.: 5 назв.

  УДК 007; 681.3

Верификация имитационных моделей технологических процессов производства с переменной структурой / Смородин В.С. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 162 - 167.

Рассматриваются технологические процессы производства, описываемые с помощью вероятностных сетевых графиков, особенности имитации и способы формализации технологического процесса. Предложена методика верификации имитационных моделей технологических процессов производства с переменной структурой. Библиогр.: 5 назв.


 
УДК 517.928, 519.713

Достатні умови експоненціальної стійкості стаціонарного стану гібридного автомата / Бичков О.С. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 168 - 175.

У статті як узагальнювальний формалізм неперервно-дискретних систем розглядається гібридний автомат. Важливим завданням дослідження гібридних автоматів є стійкість нульового стаціонарного стану. Відомі умови не дозволяють конструктивно перевіряти стійкість розв'язків. У статті пропонується новий підхід, заснований на спеціальним чином побудованій послідовності значень функцій Ляпунова. Умови носять конструктивний характер і легко обчислюються. Бібліогр.: 14 назв.

  УДК 517.928, 519.713

Достаточные условия экспоненциальной устойчивости нулевого стационарного состояния гибридного автомата / Бычков А.С. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 168 - 175.

В статье в качестве обобщающего формализма непрерывно-дискретных систем рассматривается гибридный автомат. Важной задачей исследования гибридных автоматов является устойчивость нулевого стационарного состояния. Известные условия не позволяют конструктивно проверять устойчивость решений. В статье предлагается новый подход, основанный на специальным образом построенной последовательности значений функций Ляпунова. Условия носят конструктивный характер и легко вычисляются. Библиогр.: 14 назв.


 
УДК 517.925

Достатні умови стійкості лінійних нечітких гібридних автоматів / Меркур'єв М.Г. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 176 - 184.

Існуючі методи дослідження нечіткої стійкості базуються на близькості розподілів, що погано відповідає дійсності. В статті запропоновані оригінальні визначення нечіткої стійкості в теорії можливостей Питьєва. Одержані конструктивні умови стійкості нечіткого гібридного автомата з лінійною правою частиною. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 517.925

Достаточные условия устойчивости линейных нечётких гибридных автоматов /  Меркурьев М.Г. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 176 - 184.

Существующие методы исследования нечёткой устойчивости основаны на близости распределений, что плохо отвечает действительности. В статье предложены оригинальные определения нечёткой устойчивости в теории возможностей Пытьева. Получены конструктивные условия устойчивости нечёткого гибридного автомата с линейной правой частью. Библиогр.: 5 назв.


 
УДК 519.85

Математичне моделювання практичних задач у вигляді лінійних задач на переставленнях та їх розв'язання з застосуванням властивостей комбінаторних многогранників / Пічугіна О.С. // Математичні машини і системи. - 2007. -  № 3, 4. - С. 185 - 195.

В роботі дано огляд сучасних підходів до розв'язання умовних лінійних задач на комбінаторних множинах. Особливу увагу приділено дослідженню допустимих областей переставних многогранників з додатковими обмеженнями спеціального вигляду. Показано, що в окремих випадках додаткове дослідження допустимої області дозволяє зменшити вимірність задачі, перейти від розгляду переставних многогранників з обмеженнями до поліпереставних без обмежень, знаходити розв'язки умовних задач без використання методів лінійного або дискретного лінійного програмування. Побудовано математичну модель однієї задачі розміщення виробництва у вигляді лінійної задачі на переставленнях з додатковими обмеженнями, до розв'язання якої пропонується застосовувати викладені підходи. Бібліогр.: 10 назв.

  УДК 519.85

Математическое моделирование практических задач в виде линейных задач на перестановках и их решение с использованием свойств комбинаторных многогранников / Пичугина О.С. // Математические машины и системы. - 2007. - №  3, 4. - С. 185 - 195.

В работе дан обзор современных подходов к решению условных линейных задач на комбинаторных множествах. Особое внимание уделено исследованию допустимых областей перестановочных многогранников с дополнительными ограничениями специального вида. Показано, что в отдельных случаях дополнительное исследование допустимой области позволяет уменьшить размерность задачи, перейти от рассмотрения перестановочных многогранников с ограничениями к полиперестановочным без ограничений, находить решения условных задач без использования методов линейного или дискретного линейного программирования. Построена математическая модель одной задачи размещения производства в виде линейной задачи на перестановках с дополнительными ограничениями, к решению которой предлагается применять изложенные подходы. Библиогр.: 10 назв.


 
УДК  628.16.08.001.57.001.26

Моделювання та оптимізація процесу дозування реагенту в гідравлічному реакторі-змішувачі / Филипчук Л.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 196 - 198.

Проведене комп‘ютерне моделювання процесу зміни величини активної реакції середовища (рН), що проходить при очищенні стічних вод від іонів важких металів у гідравлічному реакторі-змішувачі трубчатого типу на основі рівнянь математичної фізики, що представлені диференціальними рівняннями в частинних похідних. Іл.: 2. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 628.16.08.001.57.001.26

Моделивание и оптимизация процесса дозирования реагента в гидравлическом реакторе-смесителе / Филипчук Л.В. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 196 - 198.

Проведено компьютерное моделирование процесса изменения величины активной реакции среды (рН), который проходит при очистке сточных вод от ионов тяжёлых металлов в гидравлическом реакторе-смесителе трубчатого типа на основании уравнений математической физики, представленных дифференциальными уравнениями в частных производных. Ил.: 2. Библиогр.: 2 назв.


 
УДК 681.51

Імітаційне моделювання системи управління гідромоніторним розмивом при свердловинному гідровидобутку корисних копалин / Мельник В.С. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 199 - 202.

Проаналізовано процес та динаміку гідромоніторного розмиву корисних копалин. Розроблено математичну модель процесу як об'єкта керування. Запропоновано систему управління гідромоніторним розмивом за швидкістю розмиву та проведено її імітаційне моделювання. Іл.: 5. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.51

Имитационное моделирование системы управления гидромониторным розмывом при скважинной гидродобыче полезных ископаемых / Мельник В.С. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 199 - 202.

Проанализированы процесс и динамика гидромониторного размыва полезных ископаемых. Разработана математическая модель процесса как объекта управления. Предложена система управления гидромониторным размывом за скоростью размыва и проведено ее имитационное моделирование. Ил.: 5. Библиогр.: 3 назв.


 
УДК 681.518:519.711.3

Підхід до моделювання систем теплопостачання через аналіз причин виникнення втрат теплової енергії і теплоносія в системі / Артамонов Є.Б. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 203 - 210.

В даній статті розглянуто підхід до питання моделювання систем енергопостачання через аналіз процесу їх експлуатації. На основі даного підходу було побудовано дерево основних цілей систем енергопостачання, визначено в ньому місце цілей обслуговування систем і представлено основні параметри, на основі яких буде проводитись аналіз стану системи енергопостачання. Табл.: 1. Іл.: 6. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.518:519.711.3

Подход к моделированию систем теплоснабжения на основе анализа причин возникновения потерь тепловой энергии и теплоносителя в системе / Артамонов Е.Б. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 203 - 210.

В данной статье рассмотрен подход к вопросу моделирования систем энергоснабжения через анализ процесса их эксплуатации. На основе данного подхода было построено дерево основных целей систем энергоснабжения, определено в нем место  целей обслуживания систем и представлено основные параметры, на основе которых  будет проводиться анализ состояния системы. Табл.: 1. Ил.: 6. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.94:681.51

Інформаційна технологія визначення оптимальних параметрів управління транспортним рухом через світлофорні об'єкти міста / Стеценко І.В., Батора Ю.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 211 - 217.

Створена система імітаційного моделювання транспортного руху, керованого світлофорами. Конструктивні елементи системи дозволяють складати моделі різноманітних мереж доріг. Розроблена інформаційна технологія визначення оптимальних параметрів управління світлофорними об'єктами, що належать  групі перехресть, з використанням еволюційної стратегії. Іл.: 4. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.94:681.51

Информационная технология определения параметров управления транспортным движением через светофорные объекты города / Стеценко И.В., Батора Ю.В. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 211 - 217.

Создана система имитационного моделирования транспортного движения, управляемого светофорами. Конструктивные элементы системы позволяют составлять модели разнообразных сетей дорог. Разработана информационная технология определения оптимальных параметров управления светофорными объектами, принадлежащими группе перекрестков, с использованием эволюционной стратегии. Ил.: 4. Библиогр.: 3 назв.


УДК 004.9

Формування критерію відбору інформативних параметрів об'єктів моделювання в інформаційних системах багаторівневого моніторингу / Голуб C.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 218 - 226.

Виявлено, що суміщеність є однією із характеристик ознак об'єкта, які використовуються як параметри моделювання, що впливає на якість синтезу структури моделі. Описано метод дослідження впливу цієї властивості параметрів на процес відображення властивостей об'єктів у структурі інформаційних моделей. Розроблені та експериментально досліджені критерії суміщеності інформативних ознак та описані підходи до їх формування. Експериментально підтверджена ефективність застосування запропонованих критеріїв для відбору інформативних параметрів моделювання та уникнення перевизначеності об'єктів в інформаційних системах багаторівневого моніторингу. На прикладі використання коефіцієнта рангової кореляції та середнього квадратичного відхилення досліджені особливості формування критеріїв суміщеності інформативних ознак. При зменшенні рівня суміщеності за критерієм суміщеності на 1 показник якості моделей покращується на 16-25 %. Табл.: 3. Іл.: 4. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 004.9

Формирование критерия отбора информативных параметров объектов моделирования в информационных системах многоуровневого мониторинга / Голуб C.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 218 - 226.

Показано, что совмещенность является одной из характеристик признаков объекта, которая влияет на качество синтеза структуры модели. Описан метод исследования влияния этого свойства параметров на процесс отображения свойств объектов в структуре информационных моделей. Разработаны и экспериментально исследованы критерии совмещенности информативных признаков и описаны подходы к их формированию. Экспериментально подтверждена эффективность применения предложенных критериев для отбора информативных параметров моделирования и избежания переопределенности объектов в информационных системах многоуровневого мониторинга. На примере использования коэффициента ранговой корреляции и среднего квадратичного отклонения исследованы особенности формирования критериев совмещенности информативных признаков. При уменьшении уровня совмещенности по разработанному критерию на 1 показатель качества моделей улучшается на 16-25 %. Табл.: 3. Ил.: 4. Библиогр.: 19 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.3.019

Нова технологія дослідження надійності машин та апаратури / Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 227 - 238.

Дається огляд стану проблеми дослідження надійності й аналіз причин неадекватності рішення завдань надійності на сучасному етапі. Розглядаються ймовірносно-фізичні методи як нова технологія дослідження надійності, здатна більш ефективно вирішувати завдання надійності. Бібліогр.: 60 назв.

УДК 621.3.019

Новая технология исследования надежности машин и аппаратуры / Стрельников В.П. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 227 - 238.

Дается обзор состояния проблемы исследования надежности и анализ причин неадекватности решения задач надежности на современном этапе. Рассматриваются вероятностно-физические методы как новая технология исследования надежности, способная более эффективно решать задачи надежности. Библиогр.: 60  назв.


УДК 621.3.019.3

Моделювання надійності відновлювальної резервованої системи з урахуванням тренда параметрів надійності складових частин / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 239 - 244.

Розглянуті питання статистичного моделювання надійності відновлювальної резервованої системи з урахуванням тренда параметрів надійності складових частин на основі використання генераторів випадкових чисел, що мають -розподіл. Запропоновано алгоритм моделювання надійності та подано приклади моделювання надійності систем для різноманітних вихідних даних щодо показників надійності складових частин. Табл.: 2. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 621.3.019.3

Моделирование надежности восстанавливаемой резервированной системы с учетом тренда параметров надежности составных частей / Федухин А.В. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 239 - 244.

Рассмотрены вопросы статистического моделирования надежности восстанавливаемой резервированной системы с учетом тренда параметров надежности составных частей на основе генераторов случайных чисел, имеющих -распределение. Предложены алгоритм моделирования надежности и поданы примеры моделирования надежности систем для различных исходных данных на показатели надежности составных частей. Табл.: 2. Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.


УДК 629.735.05:621.3(045)

Стратегія обслуговування одноблокової системи авіоники при наявності явних і прихованих відмов / Уланський В.В., Мачалін І.О. // Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4.- C. 245 - 256.

Розроблені математичні моделі стратегії технічного обслуговування одноблокової системи авіоніки при наявності явних і прихованих відмов з урахуванням достовірності багаторазового контролю працездатності. Отримані вирази для розрахунку середнього часу знаходження одноблокової системи в різних станах процесу експлуатації і його межі. Визначений коефіцієнт готовності системи для довільного й експоненціального законів розподілу часу до явної і прихованої відмови. Табл.: 2. Библіогр.: 17 назв.

УДК 629.735.05:621.3(045)

Стратегия обслуживания одноблочной системы авионики при наличии явных и скрытых отказов / Уланский В.В., Мачалин И.А. // Математические машины и системы. - 2007. - № 3, 4. - С. 245 - 256.

Разработаны математические модели стратегии технического обслуживания одноблочной системы авионики при наличии явных и скрытых отказов, учитывающие достоверность многократного контроля работоспособности. Получены выражения для расчета среднего времени нахождения одноблочной системы в различных состояниях процесса эксплуатации и его пределы. Определен коэффициент готовности системы для произвольного и экспоненциального законов распределения времени наработки до явного и скрытого отказа. Табл.: 2. Библиогр.: 17 назв.

      Останнє оновлення: May 18, 2010