Математичні машини та системи. 2008 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 681.3:330.3:340.1

"Рада­-3" - система підтримки прийняття рішень для законотворчого процесу Верховної Ради України та рад інших рівнів / Морозов А.О., Баран Л.Б., Копєйчиков В.В., Косолапов В.Л. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 3 - 22.

Представлені головні принципи побудови системи інформаційного обслуговування депутатів рад різних рівнів, розглянуто структуру комплексу технічних засобів СППР «Рада-3» - системи підтримки прийняття рішень для законотворчого процесу Верховної Ради України та рад інших рівнів. Визначено основні етапи створення й запровадження до експлуатації базових елементів технічних засобів системи «Рада-3» та проведення їх комплексної інтеграції до єдиної СППР. Іл.: 3. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 681.3:330.3:340.1

"Рада­-3" - система поддержки принятия решений для законодательного процесса Верховного Совета Украины и советов других уровней / Морозов А.А., Баран Л.Б., Копейчиков В.В., Косолапов В.Л. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 3 - 22.

Представлены главные принципы построения системы информационного обслуживания депутатов советов разных уровней, рассмотрена структура комплекса технических средств СППР «Рада-3» - системы поддержки принятия решений для законодательного процесса Верховного Совета Украины и советов других уровней. Определены основные этапы создания и внедрения в эксплуатацию базовых элементов технических средств системы «Рада-3» и проведения их комплексной интеграции в единую СППР. Ил.: 3. Библиогр.: 14 назв.


УДК 519.24+681.142/155

Про природу інтелекту / Різник О.М. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 23 - 45.

Запропоновано нове пояснення природи інтелекту як властивості складних систем, що розвиваються і утворюються у процесі еволюції популяцій найпростіших систем, здатних до розмноження та обміну речовин. Розглянуто процес утворення організмів, суспільств та цивілізацій, формування генетично контрольованої та позагенетичної пам'яті, виникнення та розвитку індивідуального й суспільного інтелекту. Показано, що ключову роль у розвитку суспільства відіграє намагання подолати інформаційне перенавантаження його членів. Розглянуто основні напрямки та проблеми штучного інтелекту, запропоновано пояснення економічної моделі інтелектуальної діяльності. Бібліогр.: 32 назв.

УДК 519.24+681.142/155

О природе интеллекта / Резник А.М. // Математические машины и  системы. - 2008. - № 1. - С. 23 - 45.

Предложено новое объяснение природы интеллекта как свойства сложных развивающихся систем, образующихся в процессе эволюции популяций простейших систем, обладающих свойствами размножения и обмена веществ. Рассмотрен процесс образования организмов, обществ и цивилизаций, формирования генетически контролируемой и внегенетической памяти, возникновения и развития индивидуального и общественного интеллекта. Показано, что в развитии общества ключевую роль играет стремление преодолеть информационную перегрузку его членов. Рассмотрены основные направления и проблемы искусственного интеллекта, предложено объяснение экономической модели интеллектуальной деятельности. Библиогр.: 32 назв.


УДК 681.5:658.149.3(477)

Передумови і методологічні основи створення і розвитку в Україні мережі трансферу технологій / Лисенко В.С., Єгоров С.О. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 46 - 51.

У статті розглянуті методологічні основи побудови в Україні мережі трансферу технологій. При побудові мережі пропонується використовувати європейський і російський досвід реалізації подібних проектів з урахуванням особливостей  національної інноваційної системи. Табл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.5:658.149.3(477)

Предпосылки и методологические основы создания и развития на Украине сети трансфера технологий / Лысенко В.С., Егоров С.А. // Математические  машины  и  системы. - 2008. - № 1. - С. 46 - 51.

В статье рассмотрены методологические основы построения в Украине сети трансфера технологий. При построении сети предлагается использовать европейский и российский опыт реализации подобных проектов с учетом особенностей национальной инновационной системы. Табл.: 2. Библиогр.: 7 назв.


УДК 519.95

Обчислення інформаційного вмісту даних на основі їх симетрійного аналізу / Макаренко О.С., Сагайдак Л.О. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 52 - 66.

У даній статті пропонується підхід до обчислення кількості інформації індивідуального об'єкта, що не використовує ймовірнісну концепцію. Величина кількості інформації пов'язується із потужністю орбіт груп автоморфізмів об'єкта. Згідно з таким підходом, чим більша кількість симетрій властива об'єкту, тим меншу кількість інформації він несе. В статті наведені теоретичні основи методу, вводяться основні визначення і формулюються теореми про збіжність величини кількості інформації для апроксимації об'єкта та про близькість значень величини кількості інформації для метрично близьких об'єктів. Як об'єкти розглядаються графіки функцій Морса та їх апроксимації у просторі слів. Далі наводяться основні результати чисельного дослідження характерних особливостей поведінки введеної таким чином величини кількості інформації об'єкта для морсовської функції. Обговорюються перспективи практичного застосування даного підходу до обчислення кількості інформації об'єкта, та пропонуються шляхи можливого теоретичного розвитку й  узагальнення підходу, представленого у статті. Табл.: 3. Іл.: 2. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 519.95

Вычисление информационного содержания данных на основе их симметрийного анализа / Макаренко А.С., Сагайдак Л.А. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 52 - 66.

В данной статье предлагается не использующий вероятностную концепцию подход к вычислению количества информации индивидуального объекта. Величина количества информации связывается с мощностью орбит групп автоморфизмов объекта. Согласно такому подходу, чем большее количество симметрий присуще объекту, тем меньшее количество информации он несёт. В статье приведены теоретические основы метода, вводятся основные определения и формулируются теоремы про сходимость количества информации для аппроксимации объекта и про близость значений количества информации для метрически близких объектов. В качестве объектов рассматриваются графики функций Морса и их аппроксимации в пространстве слов. Далее приводятся основные результаты численного исследования характерных особенностей поведения введённой таким образом величины количества информации объекта для морсовской функции. Обсуждаются перспективы практического использования данного подхода к вычислению количества информации объекта, и предлагаются пути возможного теоретического развития и обобщения подхода, представленного в статье. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 12 назв.


УДК 681.3.06

Український академічний Грід: досвід створення й перші результати експлуатації / Бойко Ю.В., Зинов'єв М.Г., Свістунов С.Я., Судаков О.О. // Математичні машини і системи. -  2008. - № 1. - C. 67 - 84.

Описано особливості побудови та перші результати застосування Грід-інфраструктури Національної академії наук України. Наведено історичні відомості про побудову Грід-систем в Україні. Сформульовано основні вимоги до обчислювальних ресурсів, каналів передачі даних та проміжного програмного забезпечення. Обґрунтовано вибір концепції Beowulf-кластерів та проміжного програмного забезпечення Advanced resource connector (ARC). Наведено характеристики кластерних установок Грід-інфраструктури та результати практичного застосування системи для розв'язання задач фізики, біології, інформаційних технологій. Табл.: 2. Іл.: 4. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3.06

Украинский академический Грид: опыт создания и первые результаты эксплуатации / Бойко Ю.В., Зиновьев М.Г., Свистунов С.Я., Судаков А.А. // Математические машины и системы. -  2008. - № 1. - C. 67 - 84.

Описаны особенности построения и первые результаты использования Грид-инфраструктуры Национальной академии наук Украины. Приведены исторические сведения о создании Грид-систем в Украине. Сформулированы основные требования к вычислительным ресурсам, каналам передачи информации и промежуточному программному обеспечению. Обосновано выбор концепции кластеров типа Beowulf и промежуточного программного обеспечения Advanced resource connector (ARC). Приведены характеристики кластерных установок Грид-инфраструктуры и результаты ее практического использования для решения задач из областей физики, биологии, информационных технологий. Табл.: 2. Іл.: 4. Библиогр.: 10 назв.


   УДК 519.682+531.6

Історія використання вітчизняних систем символьних перетворень у механічних додатках / Єфімов Г.Б., Грошева М.В. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 85 - 90.

Використання громіздких викладів з формулами на комп'ютері (комп'ютерна алгебра, КА) було однією із перших спроб моделювання інтелектуальної діяльності. Механіка і її задачі завжди представляли широке поле для досліджень, тому роль механіків у розвитку вітчизняної КА дуже велика. В роботі коротко викладені деякі етапи і проблеми розвитку і використання КА в задачах механіки, які більш детально викладені в статтях і книзі авторів. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 519.682+531.6

Об истории использования отечественных систем символьных преобразований в механических приложениях / Ефимов Г.Б., Грошева М.В. // Математические  машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 85 - 90.

Выполнение громоздких выкладок с формулами на компьютере (компьютерная алгебра, КА) было одной из первых попыток моделирования интеллектуальной деятельности. Механика и ее задачи представляли всегда большое поле для исследований, и роль механиков в развитии отечественной КА велика. В работе очень кратко излагаются некоторые этапы и проблемы развития и использования КА в задачах механики, подробнее изложенные в статьях и книге авторов. Библиогр.: 22 назв.


УДК 004.032.26

Оцінка якості навчальних множин для нейронних мереж в задачах стиснення даних без втрат / Іваськів Ю.Л., Лещинський О.Л., Левченко В.В. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 91 - 97.

Дано експериментальну оцінку якості навчальних множин, сформованих з даних різних типів для нейронних мереж за критеріями повторюваності та cуперечності. Сформульовані рекомендації щодо вибору параметрів навчальної множини для нейромережевої моделі в задачах стиснення даних без втрат. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.032.26

Оценка качества обучающих множеств для нейронных сетей в задачах сжатия данных без потерь / Иваськив Ю.Л., Лещинский О.Л., Левченко В.В. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 91 - 97.

Дана экспериментальная оценка качества обучающих множеств, сформированных из данных различных типов для нейронных сетей по критериям повторяемости и противоречивости. Сформулированы рекомендации по выбору параметров обучающего множества для нейросетевой модели в задачах сжатия данных без потерь. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 10 назв.


УДК 519.7+518.7

Проблеми штучного інтелекту і теорія домінанти О.О. Ухтомського / Зуєва О.Ю., Єфімов Г.Б. //  Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. -  С. 98 - 105.

Розглядається вчення О.О. Ухтомського про домінанту як можливий підхід для опису і моделювання поведінки живого організму і для мислення людини. Вчення Ухтомського включає багатий фізіологічний і психологічний матеріал і може бути містком між природно-науковим і гуманітарним підходом для опису людини. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 519.7+518.7

Проблемы искусственного интеллекта и теория доминанты А.А. Ухтомского / Зуева Е.Ю., Ефимов Г.Б. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 98 - 105.

Рассматривается учение А.А. Ухтомского о доминанте как возможный подход к описанию и моделированию поведения живого организма и мышления человека. Учение Ухтомского включает в себя большой физиологический и психологический материал и может служить мостом между естественно-научным и гуманитарным подходом к описанию человека. Библиогр.: 8 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 004.94:004.78

Представлення процедурних знань у діалоговій базі знань / Чмир І.О. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 106 - 114.

Стаття присвячена теорії еротематичного діалогу, який розглядається під кутом зору декларативно-процедурної дихотомії знань. Наводиться формальна модель пари: питання - відповідь, а також діаграматична модель структури кроку еротематичного діалогу у вигляді мережі Петрі. Діалогова база знань активного агента діалогу детермінується як сукупність пам'яті запитань та діалогового методу доступу, які моделюють відповідно декларативні та процедурні знання активного агента. У статті показано як діалогова база знань може бути застосована для вирішення ряду погано формалізованих задач. Іл.: 1. Бібліогр.: 20 назв.

УДК 004.94:004.78

Представление процедурных знаний в диалоговой базе знаний / Чмырь И.А. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 106 - 114.

Статья посвящена эротематическому диалогу, который рассматривается с точки зрения декларативно-процедурной дихотомии знаний. Предлагается формальная модель вопросно-ответной пары, а также диаграмматическая модель шага эротематического диалога в виде сети Петри. Диалоговая база знаний активного агента определяется как совокупность памяти вопросов и диалогового метода доступа, которые моделируют соответственно декларативные и процедурные знания активного агента. В статье показано, каким образом диалоговая база знаний может быть использована для решения ряда плохо формализуемых задач. Ил.: 1. Библиогр.: 20 назв.


УДК 651.3:518.5

Адаптивні тести: загальні положення / Федорук П.І. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 115 - 127.

У статті .розглянуто проблеми тестового контролю знань у сучасних навчальних системах. Методики та інструментарій класичної теорії тестів попри великі можливості даної технології не вирішують багатьох задач, які ставить сучасний рівень розвитку освіти. Адаптивні тести у даному випадку дозволяють вирішувати ці питання і можуть бути ефективно використані для вирішення будь-яких задач оптимізації навчального процесу -  оцінки ефективності педагогічних інновацій і технологій, моніторингу і т.д. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 651.3:518.5

Адаптивные тесты: общие положения / Федорук П.И. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 115 - 127.

В статье рассмотрены проблемы тестового контроля знаний в современных учебных системах. Методики и инструментарий классической теории тестов, несмотря на большие возможности данной технологии, не решают многих задач, которые ставит современный уровень развития образования. Адаптивные тесты в данном случае позволяют решать эти вопросы и могут быть эффективно использованы для решения любых задач оптимизации учебного процесса - оценки эффективности педагогических инноваций и технологий, мониторинга и т.д. Библиогр.: 10 назв.


УДК 681.513 

Основні властивості автоматизованих систем моделювання і керування навчальним процесом у ВНЗ / Ляхов О.Л., Демиденко М.І. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 128 - 132.

У загальній проблемі автоматизації процесу управління вищим навчальним закладом відокремлена проблема інтелектуалізації програмного забезпечення. Запропонована класифікація такого програмного забезпечення та обґрунтована актуальність його розробки. Табл.: 2. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.513

Основные свойства автоматизированных систем моделирования и управления учебным процессом в ВУЗе / Ляхов А.Л., Демиденко М.И. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 128 - 132.

В общей проблеме автоматизации процесса управления высшим учебным заведением выделена проблема интеллектуализации программного обеспечения. Предложена классификация такого программного обеспечения и обоснована актуальность его разработки. Табл.: 2. Библиогр.: 8 назв.


УДК 007; 681.3

Про одну методику імітаційного моделювання імовірнісних технологічних процесiв виробництва / Гончаров О.М., Максимей І.В., Смородін В.С., Клименко А.В., Єзерський Д.М. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 133 - 138.

Розглядаються особливості формалізації імовірнісних технологічних процесiв виробництва. Запропонована методика використання системи автоматизації імітаційного моделювання агрегатного засобу імітації. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 007; 681.3

Об одной методике имитационного моделирования вероятностных технологических процессов производства / Гончаров А.Н., Максимей И.В., Смородин В.С., Клименко А.В., Езерский Д.Н. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 133 - 138.

Рассматриваются особенности формализации вероятностных технологических процессов производства. Предложена методика использования системы автоматизации имитационного моделирования агрегатного способа имитации. Библиогр.: 4 назв.


УДК 517.9

Методика системного аналізу з позиції методології системного підходу для потреб проектування систем управління / Теслер Г.С., Косс В.А. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 139 - 150.

У статті наводиться методика системного аналізу з позиції методології системного підходу та дається інтерпретація його застосування для потреб проектування систем управління організаційними системами та системами типу "людина-машина". Іл.: 3. Бібліогр.: 20 назв.

УДК 517.9

Методика системного анализа с позиции методологии системного подхода для нужд проектирования систем управления / Теслер Г.С., Косс В.А. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 139 - 150.

В статье приведена методика системного анализа с позиции методологии системного подхода и дается интерпретация его применения для потребностей проектирования систем управления организационными системами и системами типа "человек-машина". Ил.: 3. Библиогр.: 20 назв.


УДК 519.816+004.67

Про автоматизацію експертних оцінок / Лисецький Ю.М., Каревіна Н.П. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 151 - 162.

Розглядається проблема автоматизації рішення завдань експертного оцінювання. Приводяться математико-статистичні методи обробки інформації, що отримується від експертів, і аналізу її узгодженості і достовірності. Описується програмно-алгоритмічний комплекс для узагальнення і аналізу експертної інформації. Іл.: 1. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.816+004.67

Об автоматизации экспертных оценок / Лисецкий Ю.М., Каревина Н.П. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 151 - 162.

Рассматривается проблема автоматизации решения задач экспертного оценивания. Приводятся математико-статистические методы обработки информации, получаемой от экспертов, и анализа ее согласованности и достоверности. Описывается программно-алгоритмический комплекс для обобщения и анализа  экспертной информации. Ил.: 1. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.934.1'1

Моделювання особливостей мови диктора / Криводубський О.О., Федоров Є.Є. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. - С. 163 - 170.

Для створення системи верифікації диктора у статті була запропонована методика верифікації на підставі шиплячих звуків, що використовує авторські методи, які здійснюють узагальнену класифікацію звуків за допомогою дискретного та безперервного вейвлет-перетворення. Для шиплячих звуків, виділених цими методами, проведений кількісний аналіз систем ознак, заснованих на лінійному пророкуванні, нормованій кількості імпульсів рівної довжини та мел-частотних кепстральних коефіцієнтах (MFCC). Отримані ознаки використовуються в методі верифікації, заснованому на алгоритмі DTW. Табл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.934.1'1

Моделирование особенностей речи диктора / Криводубский О.А., Федоров Е.Е. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 163 - 170.

Для создания системы верификации диктора в статье была предложена методика верификации на основе шипящих звуков, которая использует авторские методы, осуществляющие обобщенную классификацию звуков посредством дискретного и непрерывного вейвлет-преобразования. Для шипящих звуков, выделенных этими методами, проведен количественный анализ систем признаков, основанных на линейном предсказании, нормированном количестве импульсов равной длины и мел-частотных кепстральных коэффициентах (MFCC). Полученные признаки используются в методе верификации, основанном на алгоритме DTW. Табл.: 1. Библиогр.: 10 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.3.019.3

Моделювання надійності невідновлювальної нерезервованої системи з послідовною структурою елементів / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. - 2008. - №1. - С. 171 - 177.

Розглянуті питання статистичного моделювання надійності невідновлювальної нерезервованої системи з послідовною структурою елементів на основі використання генераторів випадкових чисел, що мають -розподіл. Запропоновано алгоритм моделювання надійності та подано приклади моделювання надійності систем для різноманітних вихідних даних щодо показників надійності складових частин. Табл.: 5. Іл.: 4. Бібліогр.: 3 назв.

  УДК 621.3.019.3

Моделирование надежности невосстанавливаемой нерезервированной системы с последовательной структурой элементов / Федухин А.В. // Математические машины и системы. - 2008. - № 1. - С. 171 - 177.

Рассмотрены вопросы статистического моделирования надежности невосстанавливаемой нерезервированной системы с последовательной структурой элементов на основе генераторов случайных чисел, имеющих -распределение. Предложен алгоритм моделирования надежности и поданы примеры моделирования надежности систем для различных исходных данных на показатели надежности составных частей. Табл.: 5. Ил.: 4. Библиогр.: 3 назв.


   УДК 19 621.3.019:658.562

Про сертифікаційні іспити на надійність / Стрельніков П.В. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 1. -С. 178 - 184.

Показано, що при проведенні сертифікаційних випробувань на надійність рекомендується використовувати дифузійні розподіли як теоретичні функції, що найбільше підходять для розподілу відмов. Представлено методики визначення обсягів випробувань, вірогідності (довірчої ймовірності й відносної помилки) на основі використання дифузійних розподілів. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 19 621.3.019:658.562

О сертификационных испытаниях на надежность / Стрельников П.В. // Математические машины и системы. -2008. - № 1. - С. 178 - 184.

Показано, что при проведении сертификационных испытаний на надежность рекомендуется использовать диффузионные распределения как наиболее подходящие теоретические функции распределения отказов. Представлены методики определения объемов испытаний, достоверности (доверительной вероятности и относительной ошибки) на основе использования диффузионных распределений. Библиогр.: 4 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010