Математичні машини та системи. 2008 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 519.876.5

Визначення адекватності моделей складних дискретних систем / Нестеренко Б.Б., Новотарський М.А. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 3 - 13.

У роботі наведено обґрунтування необхідності розробки  формальних засобів для опису складних систем у випадку, коли потрібне строге обґрунтування адекватності системи і її моделі. Коротко розглянута алгебра процесів, орієнтована на опис паралельних структур, що функціонують, використовуючи реальне робоче навантаження. Визначено поняття строгої й слабкої взаємної подібності. Описано роботу прямого алгоритму визначення слабкої взаємної подібності на прикладі моделі передачі повідомлень в однорідному обчислювальному середовищі. Представлено блок-схему й опис роботи прискореного алгоритму визначення слабкої взаємної подібності. Іл.: 2. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 519.876.5

Определение адекватности моделей сложных дискретных систем / Нестеренко Б.Б., Новотарский М.А. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 3 - 13.

В работе приведено обоснование необходимости разработки формальных средств для описания сложных систем в случае, когда требуется строгое обоснование адекватности системы и ее модели. Коротко рассмотрена алгебра процессов, ориентированная на описание параллельных структур, функционирующих с использованием реальной рабочей нагрузки. Определены понятия строгого и слабого взаимного подобия. Описана работа прямого алгоритма определения слабого взаимного подобия на примере модели передачи сообщений в однородной вычислительной среде. Представлены блок-схема и описание работы ускоренного алгоритма определения слабого взаимного подобия. Ил.: 2. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.318

До проектування онтологокерованої інформаційної системи з обробкою природномовних об'єктів / Палагін О.В., Петренко М.Г. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 14 - 23.

У роботі розглянуто підхід до формалізованого проектування онтологокерованої інформаційної системи обробки природномовних об'єктів. Коротко розглянуто основні задачі аналізу та синтезу, вирішувані на всіх етапах проектування. Також розглянуто приклад вирішення задачі класифікації текстових документів. Іл.: 2. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 004.318

К проектированию онтологоуправляемой информационной системы с обработкой естественно-языковых объектов / Палагин А.В., Петренко Н.Г. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 14 - 23.

В работе рассмотрен подход к формализованному проектированию онтологоуправляемой информационной системы с обработкой естественно-языковых объектов. Кратко рассмотрены основные задачи анализа и синтеза, решаемые на всех этапах проектирования. Также рассмотрен пример решения задачи классификации  текстовых документов. Ил.: 2. Библиогр.: 22 назв.


УДК 519.7

До проблеми інтелектуалізації комп'ютерних систем / Мейтус В.Ю. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С.  24 - 37.

Стаття присвячена аналізу процесу створення інтелектуальних систем, які базуються на визначенні інтелекту як властивості суб'єкта, що дозволяє йому структурувати зовнішнє середовище, а потім використовувати створену структуру для вирішення задач, які відносяться до цього середовища. Розглянуті визначення задач та проблем, пов'язаних з середовищем. Представлена категорна модель структурування середовища, яка розглядається як засіб побудови інтелекту в цьому середовищі. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 519.7

К проблеме интеллектуализации компьютерных систем / Мейтус В.Ю. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 24 - 37.

Статья посвящена анализу процесса построения интеллектуальных систем, базируясь на определении интеллекта как свойства субъекта, позволяющего структурировать внешнюю среду, а затем применять созданную структуру для решения задач, относящихся к этой среде. Рассмотрено определение задач и проблем, связываемых со средой. Представлена категорная модель структуризации среды, представляющая способ задания интеллекта в этой среде. Библиогр.: 14 назв.


УДК 519.711.3

Аналіз і дослідження алгоритмів експертної системи діагностування енергокомплексу електронно-променевого зварювання / Хомініч О.В. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 38 - 46.

Стаття присвячена використанню сучасних інформаційних технологій у питаннях аналізу і дослідження алгоритмів експертної системи діагностування енергокомплексу в установках електронно-променевого зварювання. При цьому використовуються математичні моделі логічного типу. Запропоновано методику оцінки ймовірності виникнення несправності енергокомплексу. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 519.711.3

Анализ и исследование алгоритмов экспертной системы диагностирования энергокомплекса электронно-лучевой сварки / Хоминич A.В. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 38 - 46.

Статья посвящена использованию современных информационных технологий в вопросах анализа и исследования алгоритмов экспертной системы диагностирования энергокомплекса оборудования электронно-лучевой сварки. При этом используются математические модели логического типа. Предложено методику оценки вероятности возникновения неисправностей энергокомплекса. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.324

Основні задачі та методи реалізації функцій керування пам'яттю в PIM-системах / Яковлєв Ю.С., Єлисєєва О.В. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 47 - 62.

Розглянуто завдання і методи реалізації функцій керування пам'яттю в PIM-системах - формування і трансляція адресної інформації, оптимальний розподіл пам'яті, розміщення даних та ін. Наведені приклади двох різних підходів до побудови контролерів керування пам'яттю. Сформульовані пропозиції щодо реалізації ефективного способу керування пам'яттю, засновані на особливостях побудови і функціонування PIM-систем. Табл.: 3. Іл.: 6.  Бібліогр.: 13 назв.

УДК 681.324

Основные задачи и методы реализации функций управления памятью в PIM-системах / Яковлев Ю.С., Елисеева Е.В. // Математические машины и системы. - 2008. -  № 2. - С. 47 - 62.

Рассмотрены задачи и методы реализации функций управления памятью в PIM-системах - формирование и трансляция адресной информации, оптимальное распределение памяти, размещение данных и др. Приведены примеры двух различных подходов к построению контроллеров управления памятью. Сформулированы предложения по реализации эффективного способа управления памятью, основанные на особенностях построения и функционирования PIM-систем. Табл.: 3. Ил.: 6. Библиогр.: 13 назв.


 УДК 680.3

Інтелектуалізація взаємодії користувача з системою на основі геоінформаційних технологій / Білецький Б.О., Гамбаль О.В., Кузьменко Г.Є. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 63 - 69.

У статті розглянуті питання вдосконалення інтерфейсу користувача за рахунок використання ГІС-технології. Для цього запропонована узагальнена технологія створення спеціалізованих засобів ГІС на базі стандартних засобів. Наведені конкретні приклади ГІС-проектів з використанням спеціалізованих засобів ГІС. Іл.: 6. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 680.3

Интеллектуализация взаимодействия пользователя с системой на основе геоинформационных технологий / Билецкий Б.А., Гамбаль Е.В., Кузьменко Г.Е. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 63 - 69.

В статье рассмотрены вопросы совершенствования интерфейса пользователя за счет использования ГІС-технологии. Для этого предложена обобщенная технология создания ГИС-проектов с использованием специализированных средств ГИС. Ил.: 6. Библиогр.: 16 назв.


УДК 519.8.3

До питання про верхню межу прискорення у макроконвеєрній ЕОМ / Мороз-Подворчан І.Г. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 70 - 72.

Прискорення переробки інформації у макроконвеєрній ЕОМ залежить від числа процесорів в арифметичному блоці. Розглядається кількісна оцінка наближення до лінійного прискорення. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 519.8.3

К вопросу о верхней границе ускорения в макроконвейерной ЭВМ / Мороз-Подворчан И.Г. // Математические машины и системы. - 2008. - №2. - С. 70 - 72.

Ускорение переработки информации в макроконвейерной ЭВМ зависит от числа процессоров в арифметическом блоке. Рассматривается количественная оценка приближения к линейному ускорению. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 681.51

Математичні моделі оптимального планування геологорозвідних робіт / Литвиненко О.Є., Зур'ян О.В. // Математичні машини і  системи. - 2008. - № 2. - С. 73 - 80.

Формалізовані цільові функції, які орієнтують рішення задачі на виконання максимальної кількості геологорозвідувальних робіт за мінімальний час. Сформульована система обмежень, які відображають вимоги до технічного і фінансового забезпечення геологорозвідувального процесу. Доведено, що у наведеній математичній постановці задача відноситься до класу екстремальних комбінаторних задач з лінійною структурою, що дозволяє застосувати до її рішення метод спрямованого перебору варіантів. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 681.51

Математические модели оптимального планирования геологоразведочных работ / Литвиненко А.Е., Зурьян О.В. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 73 - 80.

Формализованы целевые функции, ориентирующие решение задачи на выполнение максимального количества геологоразведочных работ за минимальное время. Сформулирована система ограничений, отражающих требования к техническому и финансовому обеспечению геологоразведочного процесса. Доказано, что в приведенной математической постановке задача относится к классу экстремальных комбинаторных задач с линейной структурой, что позволяет применить к ее решению метод направленного перебора вариантов. Библиогр.: 2 назв.


УДК 519.876.2

Метод отримання спрощеної макромоделі динамічної системи засобами Simulink-Matlab / Дячук О.А. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 81 - 89.

В роботі пропонується комп'ютерний метод отримання спрощеної макромоделі динамічної системи, який базується на методах виділення домінантних власних значень системи. Представлено алгоритм комп'ютерного апроксимаційного перетворення складної моделі до більш простішого вигляду. Табл.: 4. Іл.: 7. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 519.876.2

Метод получения упрощенной макромодели динамической системы средствами Simulink-Matlab / Дячук А.А. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 81 - 89.

В работе предлагается компьютерный метод получения упрощенной макромодели динамической системы, который базируется на методах выделения доминантных собственных значений системы. Представлен алгоритм компьютерного аппроксимационного преобразования сложной модели к более простому виду. Табл.: 4. Ил.: 7. Библиогр.: 7 назв.


УДК 519.6

Комп'ютерне моделювання процесів передачі тепла у перспективних базових несучих конструкціях стійкового типу з тепловими трубами / Верлань А.Ф., Горошко І.О., Ніколаєнко Ю.Є. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 90 - 99.

Розглянуті питання комп'ютерного моделювання процесів тепло- і масопереносу в каналах водяного охолодження зон конденсації теплотрубних панельних колекторів у перспективних базових несучих конструкціях стійкового типу. Для оцінки точності чисельного моделювання його результати порівнюються з результатами вимірювань, одержаними при проведенні натурних експериментів. Табл.: 1. Іл.: 6. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 519.6

Компьютерное моделирование процессов передачи тепла в перспективных базовых несущих конструкциях стоечного типа с тепловыми трубами / Верлань А.Ф., Горошко И.О., Николаенко Ю.Е. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 90 - 99.

Рассмотрены вопросы компьютерного моделирования процессов тепло- и массопереноса в каналах водяного охлаждения зон конденсации теплотрубных панельных коллекторов в перспективных базовых несущих конструкциях стоечного типа. Для оценки точности численного моделирования его результаты сравниваются с результатами измерений, полученными при проведении натурных экспериментов. Табл.: 1. Ил.: 6. Библиогр.: 12 назв.


УДК 631.3

Оцінка рівня віртуальної інтелектуальності прикладної програмно-технічної системи на основі аналізу ергономічної моделі / Литвинов В.А., Оксанич І.М. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 100 - 105.

Відзначені недоліки підходів до оцінки інтелектуальності систем з елементами штучного інтелекту, що базуються на ідеології коефіцієнтів IQ у сполученні з експертними оцінками їхніх складових. Пропонується розвиток цих підходів у напрямку оцінки порівняльного рівня віртуальної інтелектуальності на основі побудови ергономічної моделі «користувач-комп'ютер» і аналізу інтелектуального навантаження на користувача. Табл.: 1. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 631.3

Оценка уровня виртуальной интеллектуальности прикладной программно-технической системы на основе анализа эргономической модели / Литвинов В.А., Оксанич И.Н. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 100 - 105.

Отмечаются недостатки подходов к оценке интеллектуальности систем с элементами искусственного интеллекта, которые базируются на идеологии коэффициентов IQ в сочетании с экспертными оценками их составляющих. Предлагается развитие этих подходов в направлении оценки сравнительного уровня виртуальной интеллектуальности на основе построения эргономической модели процесса взаимодействия «пользователь-компьютер» и анализа интеллектуальной нагрузки на пользователя. Табл.: 1. Библиогр.: 14 назв.


УДК 629.735.05:621.3(045)

Вартісні критерії оптимального формування обмінного фонду авіаційних радіоелектронних систем / Мачалін І.О. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 106 - 115.

Розроблено показники і критерії оптимізації обмінного фонду комплектуючих виробів повітряних суден для періодів гарантійного і післягарантійного обслуговування. Отримані показники  дозволяють провести оптимізацію кількості блоків в обмінному фонді з урахуванням вартісних складових експлуатаційних витрат, а також показників надійності, періодичності і достовірності контролю, глибини відновлення систем. Іл.: 2. Библіогр.: 9 назв.

УДК 629.735.05:621.3(045)

Стоимостные критерии оптимального формирования обменного фонда авиационных радиоэлектронных систем / Мачалин И.А. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 106 - 115.

Разработаны показатели и критерии оптимизации обменного фонда комплектующих изделий воздушных судов для периодов гарантийного и послегарантийного обслуживания. Полученные показатели  позволяют произвести оптимизацию количества блоков в обменном фонде с учетом стоимостных составляющих эксплуатационных затрат, а также показателей надежности, периодичности и достоверности контроля, глубины восстановления систем. Ил.: 2. Библиогр.: 9 назв.


УДК 519.6

Про використання вейвлетів і лінійної фільтрації для рішення задач відновлення сигналів / Карпенко Є.Ю. //  Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. -  С.  116 - 121.

У статті розглянуто один із підходів для розв'язання задачі відтворення сигналу, що базується на використанні вейвлетного базису та фільтрації відтвореного сигналу. Іл.: 2. Бібліогр. : 3 назв.

УДК 519.6

О применении вейвлетов и линейной фильтрации для решения задач восстановления сигналов / Карпенко Е.Ю. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 116 - 121.

В статье рассмотрен один из подходов к решению задачи восстановления сигнала, основанный на использовании вейвлетного базиса с последующей фильтрацией восстановленного сигнала. Ил.: 2. Библиогр.: 3 назв.


 УДК 631.3

Аналіз підходів оцінювання імовірності базисних подій техногенної небезпеки / Серебровський О.М. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 122 - 127.

Обговорюються три підходи до оцінки імовірностей базисних подій техногенної небезпеки: «живий» імовірнісний аналіз безпеки; моделі відмовлень; експертні системи. Зроблено короткий опис підходів. Показано достоїнства і недоліки. Результати роботи можуть бути використані при розробці алгоритмічного забезпечення автоматизованих систем контролю й аналізу потенційно небезпечних об'єктів. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 631.3

Анализ подходов оценивания вероятностей базисных событий техногенной опасности / Серебровский А.Н. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 122 - 127.

Обсуждаются три подхода к оценке вероятностей базисных событий техногенной опасности: «живой» вероятностный анализ безопасности; модели отказов; экспертные системы. Сделано краткое описание подходов. Показаны достоинства и недостатки. Результаты работы могут быть использованы при разработке алгоритмического обеспечения автоматизированных систем контроля и анализа потенциально опасных объектов. Библиогр.: 10 назв.


УДК 681.3

Визначення інтегрального максимального потоку в регіональній мережі за допомогою імітаційного моделювання / Максимей І.В., Сукач О.І., Гіруц П.В. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 128 - 136.

Пропонується розглянути використання моделі регіональної транспортної мережі, яка враховує вплив випадкових внутрішніх потоків та імовірнісне старіння доріг  для пошуку інтегрального максимального потоку в мережі і знаходження „вузьких місць" у мережі доріг. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3

Определение интегрального максимального потока в региональной сети с помощью имитационного моделирования / Максимей И.В., Сукач Е.И., Гируц П.В. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 128 - 136.

Предлагается использование имитационной модели региональной транспортной сети, учитывающей влияние случайных внутренних потоков и вероятностное старение дорог, для нахождения интегрального максимального потока в сети и определения „узких мест" в сети дорог. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.3.019.3

Аналіз ефективності змішаного резервування невідновлювальних систем / Федухін О.В. //Математичні машини і системи. - 2008. - №2. - С. 137 - 146.

Розглянуті питання ефективності постійного змішаного резервування невідновлювальних систем. Проведено аналіз надійності систем логіко-ймовірносним методом з використанням апарата булевої алгебри, лямбда-методом на основі експоненційного розподілу та ВФ-методом на основі -розподілу, надано рекомендації  щодо використання постійного змішаного резервування невідновлювальних систем. Іл.: 6. Бібліогр.: 4 назв.

  УДК 621.3.019.3

Анализ эффективности смешанного резервирования невосстанавливаемых систем / Федухин А.В. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 137 - 146.

Рассмотрены вопросы эффективности постоянного смешанного резервирования невосстанавливаемых систем. Проведен анализ надежности систем логико-вероятностным методом с использованием аппарата булевой алгебры, лямбда-методом на основе экспоненциального распределения и ВФ-методом на основе -распределения, даны рекомендации по использованию постоянного смешанного резервирования невосстанавливаемых систем. Ил.: 6. Библиогр.: 4 назв.


  УДК 19 621.3.019:658.562

Про зв'язок контрольних та визначальних іспитів на надійність / Стрельніков П.В. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 147 - 151.

У даній статті встановлюється зв'язок при плануванні контрольних і визначальних випробувань на надійність. Встановлені вимоги щодо вірогідності контрольних випробувань перераховуються у відповідні вимоги щодо вірогідності визначальних випробувань на надійність. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 19 621.3.019:658.562

О связи контрольных и определительных испытаний на надежность / Стрельников П.В. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 147 - 151.

В настоящей статье устанавливается связь при планировании контрольных и определительных испытаний на надежность. Установленные требования по достоверности контрольных испытаний пересчитываются в соответствующие требования по достоверности определительных испытаний на надежность. Библиогр.: 3 назв.


УДК 004.934.1'1

Розробка методики ідентифікації дефектів машин і обладнання / Федоров Є.Є. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С.  152 - 157.

У статті запропонована методика ідентифікації дефектів машин і устаткування, заснована на методах цифрової обробки сигналу, на основі якої проведене чисельне дослідження й виділені частоти у спектрі досліджуваного вібросигналу, що відповідають певним несправностям підшипників. Виділення досліджуваного діапазону частот здійснюється за допомогою строгих максимумів, твердого порога й обліку інформативних частот. Іл.: 5. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.934.1'1

Разработка методики идентификации дефектов машин и оборудования / Федоров Е.Е. // Математические машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 152 - 157.

В статье предложена методика идентификации дефектов машин и оборудования, основанная на методах цифровой обработки сигнала, на основе которой проведено численное исследование и выделены частоты в спектре исследуемого вибросигнала, соответствующие определенным неисправностям подшипников. Выделение исследуемого диапазона частот осуществляется с помощью строгих максимумов, жесткого порога и учета информативных частот. Ил.: 5. Библиогр.: 3 назв.


УДК 004.414

Аналіз методів і засобів підвищення якості та надійності систем медичної діагностики / Волкова С.О., Трунов О.М. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 2. - С. 158 - 164.

Проаналізовано існуючі підходи до формування критеріїв забезпечення надійності та якості програмного забезпечення. Приведено перелік основних моделей оцінки та підвищення надійності медичних систем і визначено особливості їх застосування. Здійснено класифікацію інструментальних засобів для моделювання надійності програмних продуктів. Запропоновано концепцію керування надійністю та якістю для медичних систем. Табл.: 1. Іл.: 5. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 004.414

Анализ методов и средств повышения надежности и точности систем медицинской диагностики / Волкова С.А., Трунов А.Н. // Математические  машины и системы. - 2008. - № 2. - С. 158 - 164.

Проанализированы существующие подходы к формированию критериев обеспечения надежности и качества программного обеспечения. Приведен перечень основных моделей повышения надежности медицинских систем и определены особенности их применения. Осуществлена классификация инструментальных средств для моделирования надежности программных продуктов. Предложена концепция управления надежностью и качеством для медицинских систем. Табл.: 1. Ил.: 5. Библиогр.: 18 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010