Математичні машини та системи. 2010 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 519.712.1:510.51:004.42.001: 004:512

Граматико-алгоритмічні структурні моделі метаалгоритмів / Шинкаренко В.І., Ільман В.М., Кроль Г.Г. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 3 - 16.

На основі формалізмів граматичних та алгоритмічних структур розроблено формалізм граматично-алгоритмічних структур. Такі формальні структури використовують можливості структурного представлення алгоритмів у вигляді послідовності утворюючих алгоритмів, пов'язаних операціями композиції та умовного виконання. Засоби граматичних структур дозволяють виокремити із множини алгоритмів, які можуть бути побудовані у рамках алгоритмічної структури, ті, що призначені для рішення однієї або декількох задач. Засобами граматично-алгоритмічних структур формалізоване поняття метаалгоритму. Деякі можливості граматично-алгоритмічних структур показані на прикладі моделювання метаалгоритму сортування. Табл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 519.712.1:510.51:004.42.001: 004:512

Грамматико-алгоритмические структурные модели метаалгоритмов / Шинкаренко В.И., Ильман В.М., Кроль Г.Г. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 3 - 16.

На основе формализмов грамматических и алгоритмических структур разработан формализм грамматико-алгоритмических структур. Такие формальные структуры используют возможности структурного представления алгоритмов в виде последовательности образующих алгоритмов, связанных операциями композиции и условного выполнения. Средства грамматических структур позволяют выделить из всего множества алгоритмов, которые можно построить в рамках алгоритмической структуры, подмножество алгоритмов для решения одной или нескольких задач. Средствами грамматико-алгоритмических структур формализуется понятие метаалгоритма. Некоторые возможности грамматико-алгоритмических структур показаны на примере моделирования метаалгоритма сортировки. Табл.: 1. Библиогр.: 12 назв.


УДК 519.1

Про одну задачу нумерації вершин дерев / Донець Г.A. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. -       С. 17 - 24.

Досліджується задача про спеціальну нумерацію вершин дерев, яка носить назву проблеми Роса. Наводиться її розв'язок для найпростіших типів дерев: ланцюга, зірки та гусениці. Пропонуються підходи до розв'язання проблеми на складніших деревах. Іл.: 6. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 519.1

Об одной задаче нумерации вершин деревьев / Донец Г.А. // Математические машины и системы. - 2010. -  № 1. - С. 17 - 24.

Исследуется задача о специальной нумерации вершин деревьев, которая носит название  проблемы  Роса. Приводится ее решение для простейших типов деревьев: цепи, звезды и гусеницы. Предлагаются подходы для решения проблемы на более сложных деревьях. Ил.: 6. Библиогр.: 3 назв.


УДК 004.93

Комплекс характеристик і критеріїв порівняння навчальних вибірок при вирішенні задач діагностики і розпізнавання образів / Субботін С.О. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 25 - 39.

Вирішено актуальне завдання розроблення комплексу критеріїв для оцінювання якості навчальних вибірок у задачах діагностики та розпізнавання образів за ознаками. Проведено експерименти з дослідження програмної реалізації запропонованих критеріїв при вирішенні практичних завдань, що підтвердили практичну корисність розробленого математичного забезпечення. Табл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.93

Комплекс характеристик и критериев сравнения обучающих выборок для решения задач диагностики и распознавания образов / Субботин С.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 25 - 39.

Решена актуальная задача разработки комплекса критериев для оценивания качества обучающих выборок в задачах диагностики и распознавания образов по признакам. Проведены эксперименты по исследованию программной реализации предложенных критериев при решении практических задач, подтвердившие практическую полезность разработанного математического обеспечения. Табл.: 1. Библиогр.: 10 назв.


УДК 681.3

Аналіз методів підвищення продуктивності комп'ютерів з використанням графічних процесорів і програмно-апаратної платформи CUDA / Погорілий С.Д., Бойко Ю.В., Трібрат М.І., Грязнов Д.Б. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 40 - 54.

Виконано аналіз методів підвищення продуктивності комп'ютерів з використанням графічних процесорів і програмно-апаратної платформи CUDA. Розглянуто можливість використання графічних процесорів для виконання математичних розрахунків. Проаналізовано особливості виконання розрахунків з використанням відеоадаптерів. Табл.: 4. Іл.: 11. Бібліогр.: 33 назв.

УДК 681.3

Анализ методов повышения производительности компьютеров с использованием графических процессоров и программно-аппаратной платформы CUDA / Погорелый С.Д., Бойко Ю.В., Трибрат М.И., Грязнов Д.Б. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 40 - 54.

Выполнен анализ методов повышения производительности компьютеров с использованием графических процессоров и программно-аппаратной платформы CUDA. Рассмотрена возможность использования графических процессоров для выполнения математических расчетов. Проанализированы особенности выполнения расчетов с использованием видеоадаптеров. Табл.: 4. Ил.: 11. Библиогр.: 33 назв.


УДК 519.8

Новий метод розв'язування задачі про призначення / Недобачій С.І., Гвоздик Д.М. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 55 - 59.

Запропоновано новий метод та відповідний йому алгоритм розв'язання задачі про призначення, який при великій розмірності задачі є більш ефективним порівняно з алгоритмом угорського методу. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 519.8

Новый метод решения задачи о назначениях / Недобачий С.И., Гвоздик Д.Н. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 55 - 59.

Предложен новый метод и соответствующий ему алгоритм решения задачи о назначениях, который при большой размерности задачи более эффективный по сравнению с алгоритмом венгерского метода. Библиогр.: 4 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 004.413

Багаторівнева система побудови маршруту в мережі дистанційного навчання / Шевченко А.І., Ольшевський А.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 60 - 67.

Розглянуті методи синтезу мереж і застосовувані при цьому способи та алгоритми для групового розсилання даних при дистанційному навчанні. Пропонується сполучити два типи підходів до рішення завдання: поділ на мережі з опорою на регіональні центри синтезу дерев у вигляді D-структур і методи синтезу маршруту мереж у класі деревоподібних структур. Таким чином, розроблена система є дворівневою й дозволяє застосовувати евристичні методи. Іл.: 5. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.413

Многоуровневая система построения маршрута в сети дистанционного обучения / Шевченко А.И., Ольшевский А.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 60 - 67.

Рассмотрены методы синтеза сетей и применяемые при этом способы и алгоритмы для групповой рассылки данных при дистанционном обучении. Предлагается совместить два типа подходов к решению задачи: разделение на подсети с опорой на региональные центры синтеза деревьев в виде D-структур и методы синтеза маршрута сетей в классе древовидных структур. Таким образом, разработанная система является двухуровневой и позволяет применять эвристические методы. Ил.: 5. Библиогр.: 4 назв.


УДК 004.416.3:004.82

Технологія побудови індивідуальної адаптивної траєкторії навчання в системі дистанційного навчання та контролю знань / Федорук П.І., Пікуляк М.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 68 - 76.

У статті описано технологію побудови індивідуальної адаптивної траєкторії навчання на базі методу різнорівневого алгоритмічного квантування знань. Запропонована технологія дає можливість сформувати індивідуальну структуру навчального матеріалу, що дозволяє реалізувати значні можливості адаптації до початкового рівня знань і інших характеристик тих, хто навчається. Предикатно-аналітична і векторно-матрична форми представлення знань дають можливість здійснювати машинну обробку інформації засобами алгебри скінченних предикатів і алгоритмічних структур індуктивного пошуку, завдяки чому вирішується задача оптимального управління потоком квантів знань в адаптивній системі дистанційного навчання і контролю знань у процесі вивчення курсу. Іл.: 2. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.416.3:004.82

Технология построения индивидуальной адаптивной траектории обучения в системе дистанционного обучения и контроля знаний / Федорук П.И., Пикуляк Н.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 68 - 76.

В статье описано технологию построения индивидуальной адаптивной траектории обучения на базе метода разноуровневого алгоритмического квантирования знаний. Предложенная технология представляет возможность сформировать индивидуальную структуру учебного материала, что позволяет реализовать значительные возможности адаптации к начальному уровню знаний и другим характеристикам обучаемых. Предикатно-аналитическая и векторно-матричная формы представления знаний дают возможность осуществлять машинную обработку информации средствами алгебры конечных предикатов и алгоритмических структур индуктивного поиска, благодаря чему решается задача оптимального управления потоком квантов знаний в адаптивной системе дистанционного обучения и контроля знаний в процессе изучения курса. Ил.: 2. Библиогр.: 4 назв.


УДК 55.244.1:356.255.2

Проблеми захисту від негативного інформаційно-психологічного впливу противника / Алещенко В.І., Сербін В.Г. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 77 - 86.

У статті аналізуються деякі нормативно-правові засади, зміст та проблеми захисту Збройних сил і населення України від негативного інформаційно-психологічного впливу противника. На основі проведеного аналізу обґрунтовуються погляди авторів на структуру системи інформаційної безпеки та уточнюються механізми реалізації такого захисту. Іл.: 4. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 55.244.1:356.255.2

Проблемы защиты от негативного информационно-психологического влияния противника / Алещенко В.І., Сербін В.Г. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 77 - 86.

В статье анализируются некоторые нормативно-правовые основы, содержание и проблемы защиты Вооруженных сил и населения Украины от негативного информационно-психологического воздействия противника. На основе проведенного анализа обосновываются взгляды авторов на структуру системы информационной безопасности и уточняются механизмы реализации такой защиты. Ил.: 4. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.89:510.649

Про деревовидну форму пошуку спростування в інтелектуальних системах з логічними можливостями / Афонін А.О. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 87 - 94.

Робота присвячена вивченню можливостей інтелектуальних систем, які надає деревовидна форма пошуку спростування при використанні резолюційної техніки, включаючи правила парамодуляційного типу. Розглядаються числення так званих літеральних дерев, які призначені для встановлення невиконання формул класичної логіки першого порядку як з рівністю, так і без неї. Наводяться результати про їх коректність та повноту. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 004.89:510.649

О древовидной форме поиска опровержения в интеллектуальных системах с логическими возможностями / Афонин А.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 87 - 94.

Работа посвящена изучению возможностей интеллектуальных систем, которые предоставляет древовидная форма поиска опровержения в спучае использования резолюционной техники, включая правила парамодуляционного типа. Рассматриваются исчисления так называемых литеральных деревьев, которые предназначены для установления невыполнимости формул классической логики первого порядка как с равенством, так и без него. Приводятся результаты об их корректности и полноте. Библиогр.: 13 назв.


УДК 004.31, 538.945

Основні принципи проектування та виготовлення медичних нанороботів / Войтович І.Д., Золот А.І., Ходаковський М.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 95 - 104.

Стаття присвячена дослідженню основних принципів проектування та виготовлення медичних нанороботів. Розглянуті підходи до реалізації проектування медичних нанороботів за допомогою автоматизованих систем. Приведені технічні вимоги до елементної бази медичних нанороботів. Іл.: 5. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004.31, 538.945

Основные принципы проектирования и изготовления медицинских нанороботов / Войтович И.Д., Золот А.И., Ходаковский Н.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 95 - 104.

Статья посвящена исследованию основных принципов проектирования и изготовления медицинских нанороботов. Рассмотрены подходы к реализации проектирования медицинских нанороботов с помощью автоматизированных систем. Приведены технические требования к элементной базе медицинских нанороботов. Ил.: 5. Библиогр.: 15 назв.


УДК 681.3

Модель декомпозиції ментальних операторів у проблемно-орієнтованому інтерфейсі користувача і її експериментальне дослідження / Оксанич І.M. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 105 - 112.

Обговорюється проблема розстановки ментальних операторів GOMS при оцінці продуктивності інтерфейсу користувача. Пропонується модель декомпозиції ментальних операторів стосовно задач введення та візуального контролю даних. Наводиться результат експериментального дослідження моделі. Табл.: 3. Іл.: 2. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3

Модель декомпозиции ментальных операторов в проблемно-ориентированном интерфейсе пользователя и ее экспериментальное исследование / Оксанич И.Н. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 105 - 112.

Обсуждается проблема расстановки ментальных операторов GOMS при оценке производительности интерфейса пользователя. Предлагается модель декомпозиции ментальных операторов применительно к задачам ввода и визуального контроля данных. Приводятся результаты экспериментального исследования модели. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 8 назв.


УДК 681.323

Метод формування завадостійкого коду енергонезалежної пам'яті приладів сімейства jButton типу DS1971 систем санкціонованого проїзду у ліфтах / Бєлявін В.Ф. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 113 - 121.

Розглянуто задачу обмеження доступу у ліфти сторонніх осіб та користувачів, що мають суттєву заборгованість по комунальних платежах. Запропоновано використання систем санкціонованого проїзду, які використовують електронні ключі сімейства jButton типу DS1971 з енергонезалежною пам'яттю EEPROM. Розроблено метод формування завадостійкого коду для енергонезалежної пам'яті, що підвищує безвідмовність роботи ліфтової системи санкціонованого проїзду. Табл.: 2. Іл.: 5. Біблiогр.: 5 назв.

 УДК 681.323

Метод формирования помехоустойчивого кода энергонезависимой памяти приборов семейства jButton типа DS1971  систем санкционированного проезда в лифтах / Белявин В.Ф. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 113 - 121.

Рассмотрена задача ограничения доступа в лифты посторонних лиц и пользователей, имеющих существенную задолженность по коммунальным платежам. Предложено использование систем санкционированного проезда, использующих электронные ключи семейства jButton типа DS1971 с энергонезависимой памятью EEPROM. Разработан метод формирования помехоустойчивого кода для энергонезависимой памяти, повышающей безотказность работы лифтовой системы санкционированного проезда. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 5 назв.


УДК 681.5:658.149.3(477)

Побудова в Україні національної інноваційної мережі у сфері трансферу технологій / Лисенко В.С., Єгоров С.О. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 122 - 126.

У статті розглядаються питання побудови національних інноваційних мереж на базі сучасних моделей інноваційного процесу. Визначені принципи формування інноваційних мереж міждержавного, національного, регіонального та галузевого рівнів. Матеріал статті супроводжується прикладом побудови в Україні національної мережі трансферу технологій NTTN. Іл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.5:658.149.3(477)

Построение в Украине национальной инновационной сети в сфере трансфера технологий / Лысенко В.С., Егоров С.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 122 - 126.

В статье рассматриваются вопросы построения национальных инновационных сетей на базе современных моделей инновационного процесса. Определены принципы формирования инновационных сетей межгосударственного, национального, регионального и отраслевого уровней. Материал статьи сопровождается примером построения в Украине национальной сети трансфера технологий NTTN. Ил.: 1. Библиогр.: 5 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 517.9; 621.317

Стан та перспективи нейромережевого моделювання СППР у складних соціотехнічних системах / Морозов А.О., Клименко В.П., Ляхов О.Л., Альошин С.П. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 127 - 149.

У статті дається аналіз сучасного стану моделювання складних соціотехнічних систем на основі штучних нейронних мереж. Результати аналізу дозволили побачити сильні і слабкі сторони застосування інтелектуальних технологій побудови систем підтримки прийняття рішень для різних предметних напрямів. Показано ступінь теоретичної і прикладної розробки питань застосування нейронних мереж при класифікації станів, прогнозуванні поведінки й управлінні складними соціотехнічними об'єктами. Запропоновані підходи і напрями досліджень, які дозволяють розширити сферу застосування нейромережевих технологій для продуктивного управління складними об'єктами. Бібліогр.: 90 назв.

УДК 517.9; 621.317

Состояние и перспективы нейросетевого моделирования СППР в сложных социотехнических системах / Морозов А.А., Клименко В.П., Ляхов А.Л., Алешин С.П. // Математические машины и системы. - 2010. -       № 1. - С. 127 - 149.

В статье дается анализ современного состояния моделирования сложных социотехнических систем на основе искусственных нейронных сетей. Результаты анализа позволили увидеть сильные и слабые стороны применения интеллектуальных технологий построения систем поддержки принятия решений для различных предметных областей. Показана степень теоретической и прикладной разработки вопросов применения нейронных сетей при классификации состояний, прогнозировании поведения и управлении сложными социотехническими объектами. Предложены подходы и направления исследований, позволяющие расширить область применения нейросетевых технологий для продуктивного управления сложными объектами. Библиогр.: 90 назв.


УДК 004.4'23

Резерви програмування діяльності. Термінологія / Малишев О.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 150 - 161.

Програмування є одним із видів моделювання діяльності. Існують такі можливості підвищення його ефективності: 1) ревізія й уточнення понятійно-термінологічного апарату в даній предметній області; 2) розширення можливостей створення і використання програмних моделей діяльності за рахунок застосування спеціальних систем; 3) створення та використання n-мірних програмних метамоделей діяльності. Стаття присвячена розгляду першої із зазначених можливостей - термінології. Табл.: 4. Іл.: 1. Бібліогр.: 28 назв.

УДК 004.4'23

Резервы программирования деятельности. Терминология / Малышев О.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 150 - 161.

Программирование является одним из видов моделирования деятельности. Имеются следующие возможности повышения его эффективности: 1) ревизия и уточнение понятийно-терминологического аппарата в рассматриваемой предметной области; 2) расширение возможностей создания и использования программных моделей деятельности за счет применения специальных систем; 3) создание и использование n-мерных программных метамоделей деятельности. Статья посвящена рассмотрению первой из указанных возможностей - терминологии. Табл.: 4. Ил.: 1. Библиогр. 28 назв.


УДК 681.3.069+681.3.015

Практичне використання комплексного контрольно-розрахункового методу у процесах діагностування складних динамічних об'єктів авіатехніки / Чоха Ю.М., Легенький В.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 162 - 170.

Розглядаються методологічні етапи здійснення універсального комплексного контрольно-розрахункового методу і особливості його практичної реалізації в середовищі автоматизованих розрахунково-інформаційних систем для забезпечення оперативної поглибленої оцінки поточного технічного стану типових складних об'єктів авіатехніки. Іл.: 6. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.3.069+681.3.015

Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники / Чоха Ю.Н., Легенький В.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 162 - 170.

Рассматриваются методологические этапы осуществления универсального комплексного контрольно-расчетного метода и особенности его практической реализации в среде автоматизированных расчетно-информационных систем для обеспечения оперативной углубленной оценки текущего технического состояния типовых сложных объектов авиатехники. Ил.: 6. Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.2+600.1

Порушення статистичної стійкості фізичних процесів / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 171 - 184.

Формалізовано поняття статистичної стійкості послідовності випадкових величин і процесів. Запропоновано параметри, що характеризують їх статистичну стійкість на кінцевому інтервалі спостереження. З'ясовано, що статистично нестійкі процеси - особливий клас нестаціонарних процесів. На основі дослідження аналітичних досліджень та комп'ютерного моделювання висунута гіпотеза, що причиною руйнування статистичної стійкості фізичних процесів на кінцевому інтервалі спостереження є низькочастотні періодичні коливання математичного сподівання. Проведено запис коливань напруги міської електромережі на протязі двох місяців з перервою в декілька днів. Обробка отриманих записів показала, що коливання напруги міської електромережі носять статистично нестійкій характер. Область статистичної нестійкості неперервна і перекриває діапазон від декількох одиниць годин до не менш як 60 годин. Іл.: 6. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 519.2+600.1

Нарушение статистической устойчивости физических процессов / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 171 - 184.

Формализовано понятие статистической устойчивости последовательности случайных величин и процессов. Предложены параметры, характеризующие их статистическую устойчивость на конечном интервале наблюдения. Выяснено, что статистически неустойчивые процессы - особый класс нестационарных процессов. На основе аналитических исследований и компьютерного моделирования выдвинута гипотеза, что причиной нарушения статистической устойчивости физических процессов на ограниченном интервале наблюдения являются низкочастотные периодические колебания математического ожидания. Осуществлена запись колебаний напряжения городской электросети на протяжении двух месяцев с перерывами в несколько дней. Обработка полученных записей показала, что колебания напряжения электросети носят выраженный статистически неустойчивый характер. Область статистической неустойчивости непрерывна и перекрывает диапазон от нескольких единиц часов до не менее 60 часов. Ил.: 6. Библиогр.: 10 назв.


УДК 007; 681.3

Використання імітаційних моделей для прийняття рішень у системах управління на транспорті / Максимей І.В., Сукач О.І., Галушко В.М., Гіруц П.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 185 - 192.

Для ухвалення рішень у системах управління на транспорті пропонується використовувати комплексний підхід, заснований на імітаційному моделюванні транспортних потоків різного рівня. Для управління транзитними потоками вирішується завдання визначення найбільш ефективного максимального потоку мережі. Вибір варіанта функціонування мережі суспільного транспорту реалізується шляхом моделювання взаємодії пасажиропотоку і потоку транспорту. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 007; 681.3

Применение имитационных моделей для принятия решений в системах управления на транспорте / Максимей И.В., Сукач Е.И., Галушко В.Н., Гируц П.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 185 - 192.

Для принятия решений в системах управления на транспорте предлагается использовать комплексный подход, основанный на имитационном моделировании транспортных потоков различного уровня. Для управления транзитными потоками решается задача определения наиболее эффективного максимального потока сети. Выбор варианта функционирования сети общественного транспорта реализуется путём моделирования взаимодействия пассажиропотока и потока транспорта. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.3

Про підхід до рішення задачі створення розкладів використання льотного складу в авіакомпанії / Мірошниченко А.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 193 - 197.

Наводиться аналіз вимог, що пред'являються до алгоритмів створення розкладів на даному етапі розвитку інформаційних технологій. Також запропоновано ряд рішень, що були використані в системі планування льотної діяльності авіакомпанії „Міжнародні авіалінії України". Іл.: 3. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.3

О подходе к решению задачи составления расписания использования летного состава в авиакомпании / Мирошниченко А.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 193 - 197.

Приводится анализ требований, предъявляемых к алгоритмам составления расписаний на данном этапе развития информационных технологий, а также ряд решений, применяемых в системе планирования летной деятельности авиакомпании „Международные авиалинии Украины". Ил.: 3. Библиогр.: 3 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 681.3; 004.274

ПЛІС-системи як засіб підвищення відмовостійкості / Федухін О.В., Муха А.А., Муха О.А. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 198 - 204.

У статті розглянуті тенденції розвитку інформаційно-управляючих систем у контексті набуття ними необхідних чинників відмовостійкості при використанні ПЛІС для їх побудови. Досліджено переваги ПЛІС перед МП з погляду можливих ризиків та їх відповідності міжнародним стандартам галузі. Наведено приклади використання ПЛІС-систем у різних областях науки і техніки. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 681.3; 004.274

ПЛИС-сисмемы как средство повышения отказоустойчивости / Федухин А.В., Муха А.А., Муха А.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 198 - 204.

В статье рассмотрены тенденции развития информационно-управляющих систем в контексте приобретения ими необходимых свойств отказоустойчивости при использовании для их построения ПЛИС-систем. Исследованы преимущества ПЛИС перед МП с точки зрения возможных рисков и их соответствия международным стандартам отрасли. Приведены примеры использования ПЛИС-систем в различных областях науки и техники. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 12 назв.


   УДК 621.31

Урахування вторинних дефектів у моделях надійності програмних засобів / Одарущенко О.М., Руденко О.А., Харченко В.С. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 205 - 217.

Аналізуються припущення, що приймаються у моделях оцінки надійності програмних засобів щодо можливості внесення нових (вторинних) дефектів у процесі усунення виявлених раніше дефектів. Викладений порядок знаходження параметрів функції ризику для різних моделей. Характеризується можливість застосування моделей оцінки надійності програмних засобів з урахуванням вторинних дефектів. Табл.: 1. Іл.: 9. Бібліогр. 16 назв.

УДК 621.31

Учет вторичных дефектов в моделях надежности программных средств / Одарущенко О.Н., Руденко А.А., Харченко В.С. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 205 - 217.

Анализируются допущения, принятые в моделях оценки надежности программных средств, на предмет внесения новых (вторичных) дефектов в процессе устранения обнаруженных ранее дефектов. Изложен порядок нахождения параметров функции риска для различных моделей. Характеризуется возможность применения моделей оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов. Табл.: 1. Ил.: 9. Библиогр. 16 назв.


УДК 681.3.06, 519.76

Процес послідовної оцінки надійності програмного забезпечення протягом усього життєвого циклу / Слабоспицька О.О. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 1. - С. 218 - 224.

Процес розроблення програмних систем (ПС) вдосконалено новим процесом уніфікованого, інформаційно підтриманого та обґрунтованого прогнозу й оцінювання надійності ПС у життєвому циклі ПС. Її подано парою: відношення кількостей залишкових дефектів і показників функційності (FD) та FD-залежна імовірність безвідмовної роботи (PD). Розроблені модель і методи процесу з використанням мережі Байєса та Дерева цінності (на підтримку інформаційної спадкоємності й підвищення формалізованої обґрунтованості оцінок FD) та моделі надійності Дж. Муси (для уніфікованого оцінювання PD на їх ґрунті). Іл.: 2. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 681.3.06, 519.76

Процесс последовательной оценки надежности программного обеспечения в течение всего жизненного цикла / Слабоспицкая О.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 1. - С. 218 - 224.

Процесс разработки программных систем (ПС) усовершенствован новым процессом унифицированного, информационно поддержанного и обоснованного прогноза/оценивания надежности ПС в жизненном цикле ПС. Она представлена парой: отношение количеств остаточных дефектов и показателей функциональности (FD); FD-зависимая вероятность безотказной работы (PD). Разработаны модель и методы процесса, использующие сеть Байеса и Дерево ценности (в поддержку информационной преемственности и непрерывного повышения формализованной обоснованности оценок FD) вместе с моделью Дж. Мусы (для унифицированного оценивания PD на их основе). Іл.: 2. Бібліогр.: 14 назв.


      Останнє оновлення: Jun 1, 2010