Математичні машини та системи. 2010 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 519.2+600.1

Фізико-математична теорія гіпервипадкових явищ із загальносистемних позицій / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 3 - 9.

Кожна фізико-математична теорія базується на системі математичних та фізичних аксіом. Математичні аксіоми є базою для побудови математичної теорії. Можливості коректного застосування такої теорії для розв'язку практичних завдань відкривають фізичні гіпотези. Системи математичних аксіом теорії гіпервипадкових явищ і класична теорія ймовірностей співпадають, а системи фізичних аксіом - суттєво відрізняються. Тому є можливість отримувати за допомогою нової теорії результати прикладного плану, які не можуть бути отримані у рамках теорії ймовірностей. Реальна похибка вимірювань залежить від статистичної нестабільності фізичної величини, що вимірюється, та статистичної нестабільності умов проведення вимірювань. Гіпервипадковим характером похибки можна пояснити багато фактів, зокрема, чому точність усіх вимірювань обмежена, чому при використанні великої кількості експериментальних даних точність не залежить від їх об'єму та ін. З теорії гіпервипадкових явищ випливає, що існує горизонт пізнання. Він визначається діапазонами непередбаченої зміни фізичних явищ та умов їх спостереження. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 519.2+600.1

Физико-математическая теория гиперслучайных явлений с общесистемных позиций / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 3 - 9.

Каждая физико-математическая теория основана на системе математических и физических аксиом. Математические аксиомы являются базой для построения математической теории. Возможности корректного применения этой теории для решения практических задач открывают физические гипотезы. Системы математических аксиом теории гиперслучайных явлений и классической теории вероятностей совпадают, а системы физических аксиом - существенно отличаются. Последнее обстоятельство предопределяет возможность получения с помощью новой теории результатов прикладного плана, которые не могут быть получены в рамках теории вероятностей. Реальная погрешность измерений зависит от статистической нестабильности измеряемой физической величины и статистической нестабильности условий проведения измерений. Такая погрешность хорошо описывается гиперслучайной моделью. Гиперслучайным характером погрешности можно объяснить многие факты, в частности, почему точность любых измерений ограничена, почему при использовании большого числа экспериментальных данных точность не зависит от их объема и др. Из теории гиперслучайных явлений вытекает, что существует горизонт познания. Он определяется диапазонами непредсказуемого изменения физических явлений и условий их наблюдения. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.3

Розвиток прискорювачів для спеціалізованих обчислень / Якуба А.O., Комухаєв Е.Г., Рябчун С.Г. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 10 - 20.

Швидкодію сучасних високопродуктивних комп'ютерів підвищують застосуванням нових апаратних засобів загального призначення, вдосконаленням їх ПЗ і, все ширше, застосуванням прискорювачів спеціалізованих обчислень. У статті проаналізовано особливості застосування п'яти основних типів таких прискорювачів. Відмічена поява вузлів прискорювачів у київських кластерах НАН України (два типи в Головній астрономічній обсерваторії, один - в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова).Табл.: 2. Іл.: 7. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3

Развитие ускорителей специализированных вычислений / Якуба А.А., Комухаев Э.И., Рябчун С.Г. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 10 - 20.

Быстродействие современных высокопроизводительных компьютеров повышают применением новых аппаратных средств общего назначения, совершенствованием их ПО и, все шире, применением ускорителей специализированных вычислений. В статье проанализированы особенности применения пяти основных типов таких ускорителей. Отмечено появление узлов ускорителей в киевских кластерах НАН Украини (два типа в Главной астрономической обсерватории, один - в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова). Табл.: 2. Ил.: 7. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.052

Система діагностики для установок електронно-променевого зварювання / Литвинов В.В., Григор'єв І.Ю. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 21 - 31.

У статті викладені теоретичні та практичні основи побудови системи діагностики для установок електронно-променевого зварювання. Наведено архітектуру системи діагностики. Розглянуто основні алгоритми рішення задач моніторингу стану установки, активної діагностики, прогнозування, відновлення неповної чи спотвореної інформації, а також принципи роботи системи підтримки прийняття рішень. Іл.: 7. Бібліогр.: 7назв.

УДК 004.052

Система диагностики для установок электронно-лучевой сварки / Литвинов В.В., Григорьев И.Ю. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 21 - 31.

В статье излагаются теоретические и практические основы построения системы диагностики для установок электронно-лучевой сварки. Представлена архитектура системы диагностики. Рассмотрены основные алгоритмы решения задач мониторинга состояния установки, активной диагностики, прогнозирования, восстановления неполной или искаженной информации, а также принципы работы системы поддержки принятия решений. Ил.: 7. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.451.24, 004.451.62

Моделювання взаємодії задач у середовищі OpenComRTOS / Межуєв В., Верхульц Е. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 32 - 41.

У статті розроблюється й обговорюється модель взаємодії задач в операційній системі реального часу OpenComRTOS. Головна особливість запропонованого підходу - використання сутності синхронізації Hub як проміжної ланки в механізмі взаємодії задач. Проаналізована різна часова семантика процесу синхронізації задач (очікування, неочікування, очікування протягом періоду часу). Розглянуто виникнення ефекту синхронізації у випадку, коли дії задач мають різну часову семантику. Запропоновані різні підходи для розширення моделі Hub з використанням TLA (Temporal Logic of Actions) і трійок Hoare (Hoare triplets). Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 9 назв.

УДК 004.451.24, 004.451.62

Моделирование взаимодействия задач в среде OpenComRTOS / Межуев В., Верхульц Э. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 32 - 41.

В статье разрабатывается и обсуждается модель взаимодействия задач в операционной системе реального времени OpenComRTOS. Главная особенность предложенного подхода - использование сущности синхронизации Hub как промежуточного звена в механизме взаимодействия задач. Проанализирована различная временная семантика процесса синхронизации задач (ожидание, неожидание, ожидание в течение периода времени). Рассмотрено возникновение эффекта синхронизации в случае, когда действия задач имеют различную временную семантику. Предложены различные подходы для расширения модели Hub с использованием TLA (Temporal Logic of Actions) и троек Hoare (Hoare triplets). Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.


УДК 519.766.23, 519.765

Про представлення епісеміонів у системі обернених перетворень / Бєляєв А.К., Клименко В.П. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 42 - 49.

В роботі розглядається задача визначення відповідності абстрактної моделі обчислень квантовому представленню. Для обчислення епісеміонів - абстрактних об'єктів генотипічної мови - розроблено методику утворення функціональних і логічних зв'язків взаємодії абстрактних об'єктів у системі обернених перетворень. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.766.23, 519.765

О представлении эписемионов в системе обратимых преобразований / Беляев А.К., Клименко В.П. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 42 - 49.

В работе рассматривается задача определения соответствия абстрактной модели вычислений квантовому представлению. Для исчисления эписемионов - абстрактных объектов генотипического языка - разработана методика образования функциональных и логических связей взаимодействия абстрактных объектов в системе обратимых преобразований. Библиогр.: 7 назв.


УДК 621.8: 681.5

Динамічна асоціативна пам'ять на основі відкритої рекурентної нейромережі / Різник О.М., Дзюба Д.О. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 50 - 60.

Розглянуто модель відкритої рекурентної нейромережі, що відрізняється відсутністю прихованих нейронів, та запропоновано метод "заморожування" її динамічних атракторів. Одержано вирішення рівняння стабільності й розроблено метод неітеративного навчання таких нейромереж. На його основі створено нову модель нейронної динамічної асоціативної пам'яті, одержано оцінки атракторного радіуса та обсягу пам'яті. Оцінено розміри траєкторії динамічних атракторів і виявлено можливість управління динамічними атракторами шляхом зміни впливу різних складових зворотного зв'язку. Створено програмну модель динамічної асоціативної пам'яті та одержано експериментальне підтвердження результатів теоретичного аналізу. Відзначено аналогію між динамічними атракторами та цугами нервової активності мозку. Іл.: 6. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 621.8: 681.5

Динамическая ассоциативная память на основе открытой рекуррентной нейросети / Резник А.М., Дзюба Д.О. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 50 - 60.

Рассмотрена модель открытой рекуррентной нейросети, отличающейся отсутствием скрытых нейронов, и предложен метод "замораживания" ее динамических аттракторов. Получено решение уравнения устойчивости и разработан метод неитеративного обучения таких нейронных сетей. На его основе разработана новая модель нейронной динамической ассоциативной памяти, получены оценки величины аттракторного радиуса и объема памяти. Оценены размеры траектории динамических аттракторов и показана возможность управления динамическими аттракторами путем изменения влияния различных составляющих обратной связи. Создана программная модель динамической ассоциативной памяти и получено экспериментальное подтверждение результатов теоретического анализа. Отмечена аналогия между динамическими аттракторами и цугами нервной активности мозга. Ил.: 6. Библиогр.: 17 назв.


  
УДК 004.8.032

Штучна нейронна мережа як вимірювальний інструмент адекватності моделі з адаптивним класом точності / Ляхов О.Л., Альошин С.П. // Математичні машини і системи. - 2010. - №2. - С. 61 - 66.

Робота присвячена проблемі кількісної оцінки надійності і точності функціонування моделі складної соціотехнічної системи з адаптивним вибором класу точності з урахуванням особливостей предметної галузі. Установлено, що інтегральну помилку на виході штучної нейронної мережі (ШНМ) під час навчання доцільно вимірювати у кожній епосі, використовуючи критерій згоди Смирнова, і ставити відповідно до статистичного рівня значимості. У даному випадку ШНМ набуває властивості вимірювального інструменту зі змінним класом точності. Це дозволяє враховувати особливості предметної області системи, автоматизувати розрахунок ознаки  закінчення навчання і поширити область застосування статистичних критеріїв на вибір параметрів навчання штучної нейронної мережі. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 004.8.032

Искусственная нейронная сеть как измерительный инструмент адекватности модели с адаптивным классом точности / Ляхов А.Л., Алешин С.П. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 61 - 66.

Работа посвящена проблеме количественной оценки надежности и точности функционирования модели сложной социотехнической системы с адаптивным выбором класса точности на основе учета особенностей предметной области. Показано, что интегральную ошибку на выходе искусственной нейронной сети (ИНС) в процессе обучения целесообразно измерять в каждой эпохе и, используя критерий согласия Смирнова, ставить в соответствии со статистическим уровнем значимости. В этой ситуации ИНС приобретает свойство измерительного инструмента с изменяемым классом точности. Это позволяет учесть особенности предметной области системы, автоматизировать расчет признака окончания обучения и распространить область применения статистических критериев на выбор параметров обучения искусственной нейронной сети. Библиогр.: 14 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 330.43

Про один підхід до оцінки ефективності нафтової свердловини / Рзаєв Р.Р., Кулієв Р.А. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 67 - 75.

На основі часового ряду виробничої корисності пропонується метод визначення ефективності нафтової свердловини на поточному періоді і на тому, що прогнозується. Ідентифікація виробничої функції корисності свердловини здійснюється в умовах нечіткого середовища і спостережень, що проводяться на рівні «м'яких вимірювань». Прогнозування слабкоструктурованих часових рядів трьох агрегованих геолого-промислових факторів, які впливають на функціонування свердловини, пропонується здійснювати за допомогою тришарових feedforward нейронних мереж. Для кожної трійки факторів, що прогнозуються, ідентифікується виробнича функція корисності нафтової свердловини. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 330.43

Об одном подходе к оценке эффективности нефтяной скважины / Рзаев Р.Р., Кулиев Р.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 67 - 75.

На основе временного ряда производственной полезности предлагается метод определения эффективности функционирования нефтяной скважины на текущем и прогнозируемом периодах. Идентификация производственной функции полезности скважины осуществляется в условиях нечёткой среды и наблюдений, проводимых на уровне «мягких измерений». Прогнозирование слабоструктурированных временных рядов трёх агрегированных геолого-промысловых факторов, влияющих на функционирование скважины, предлагается осуществлять посредством трёхслойных feedforward нейронных сетей. Для каждой прогнозируемой тройки этих факторов идентифицируется производственная функция полезности нефтяной скважины. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 4 назв.


УДК 506.530

Алгоритм прогнозування розвитку вибухопожежної ситуації на потенційно небезпечному об'єкті і її вплив на навколишнє середовище / Кузьменко Г.Є., Хомініч В.С. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 76 - 85.

Розглядається один із можливих підходів до оцінювання можливих вибухопожежних ситуацій на ПНО, в основу якого покладені алгоритми прогнозування розвитку вибухопожежних ситуацій ПНО та вплив їх на навколишнє середовище. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 506.530

Алгоритм прогнозирования развития взрывопожарной ситуации на потенциально опасном объекте и ее влияние на окружающую среду / Кузьменко Г.Е., Хоминич В.С. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 76 - 85.

Рассматривается один из возможных подходов к оцениванию возможных пожаровзрывоопасных ситуаций на ПНО, при котором используются алгоритмы прогнозирования развития пожаровзрывоопасных ситуаций ПНО и влияние их на окружающую среду. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 9 назв.


УДК 681.3

Деякі методи прискорення обробки словника припустимих слів при автоматичній ідентифікації та виправленні помилок користувача / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Оксанич І.М., Ходак В.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 86 - 93.

Розглядаються особливості, алгоритми й потенційна результативність методів обробки словника припустимих слів при автоматичній ідентифікації та виправленні помилок користувача. Методи засновані на упорядкованому переборі й довільному пошуку варіацій перекрученого слова; послідовному переборі й перекрученні слів словника. Приводяться кількісні оцінки і практичні рекомендації по застосуванню методів. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3

Некоторые методы ускорения обработки словаря допустимых слов при автоматической идентификации и исправлении ошибок пользователя / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Оксанич И.Н., Ходак В.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 86 - 93.

Рассматриваются особенности, алгоритмы и потенциальная результативность методов обработки словаря допустимых слов при автоматической идентификации и исправлении ошибок пользователя. Методы основаны на упорядоченном переборе и произвольном поиске вариаций искаженного слова; последовательном переборе и искажении слов словаря. Приводятся количественные оценки и практические рекомендации по применимости методов. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.3.01

Сегментація кірліан-зображень з елементами інтерактивну / Тугаєнко О.М., Романенко Т.М. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 94 - 98.

На сьогодні програми, що використовуються у кірліан-діагностиці для обробки кірліан-зображень світіння рук, працюють із зображеннями окремих пальців. Для отримання зображень окремих пальців використовується послідовна зйомка, що займає багато часу та неприпустимо при використанні методу як експрес-методу діагностики функціонального стану людини. Для скорочення часу зйомки використовується апарат, який дозволяє зробити знімок одразу всіх пальців однієї руки. Для того, щоб отриману кірліанограму можна було проаналізувати в існуючих програмах, розроблено алгоритм сегментації кірліанограми всієї руки на окремі зображення пальців, опис якого й наведено в даній статті. Іл.: 3. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.3.01

Сегментация кирлиан-изображений с элементами интерактива / Тугаенко А.М., Романенко Т.Н. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 94 - 98.

На сегодняшний день программы, используемые в кирлиан-диагностике для обработки кирлиан-изображений свечения рук, работают с изображениями отдельных пальцев. Для получения изображений отдельных пальцев используется их последовательная съёмка, что отнимает значительное время и недопустимо при массовом использовании метода в качестве экспресс-метода диагностики функционального состояния человека. Для сокращения времени съёмки используется аппарат, который позволяет делать снимок сразу всех пальцев одной руки. Для того, чтобы полученную кирлианограмму можно было проанализировать в существующих программах, разработан алгоритм сегментации кирлианограммы всей руки на отдельные изображения пальцев, который и описан в данной статье. Ил.: 3. Библиогр.: 3 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 519.85

Побудова лінійної апроксимації області припустимих рішень задачі розміщення неорієнтованих геометричних об'єктів / Чуб І.А., Новожилова М.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 99 - 107.

Проведено дослідження оптимізаційної задачі розміщення багатокутних неорієнтованих об'єктів у смузі, виділені додаткові властивості області припустимих рішень задачі, на основі яких запропонована лінеаризація функцій основних обмежень області припустимих рішень, що дозволяє з наперед заданою точністю звести розглянуту нелінійну оптимізаційну задачу до набору задач лінійного програмування. Іл.: 5. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.85

Построение линейной аппроксимации области допустимых решений задачи размещения неориентированных геометрических объектов / Чуб И.А., Новожилова М.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 99 - 107.

Проведено исследование оптимизационной задачи размещения многоугольных неориентированных объектов в полосе, выделены дополнительные свойства области допустимых решений задачи, на основе которых предложена линеаризация функций основных ограничений области допустимых решений, позволяющая с наперед заданной точностью свести рассматриваемую нелинейную оптимизационную задачу к набору задач линейного программирования. Ил.: 5. Библиогр.: 5 назв.


УДК 29.03.77: 519.722

Особливості моделювання циркулюючого двофазного потоку / Герега О.М., Вировой В.М. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 108 - 115.

Розглянута імітаційна комп'ютерна модель циркулюючого повітряного потоку, що міс­тить частки, які коагулюють. Вивчені питання впливу рівня хаотичності і персистентності по­току на структуру модельних кластерів. Запропоновані спосіб відновлення властивостей потоку за структурою відбитків часток твердої фази на стінках каналу і методика кількісної оцінки сту­пеня впорядкованості слідів. Табл.: 2. Іл.: 4. Бібліогр.: 23 назв.

УДК 29.03.77: 519.722

Особенности моделирования циркулирующего двухфазного потока / Герега А.Н., Выровой В.Н. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 108 - 115.

Рассмотрена имитационная компьютерная модель циркулирующего воздушного по­тока, содержащего коагулирующие частицы. Изучены вопросы влияния уровня хао­тичности и пер­систентности потока на структуру модельных кластеров. Предложены способ восстановления свойств потока по структуре отпечатков частиц твёрдой фазы на стенках канала и методика ко­личе­ственной оценки степени упорядоченности следов. Табл.: 2. Ил.: 4. Библиогр.: 23 назв.


УДК 007; 681.3

Шляхи підвищення пропускної спроможності ділянок залізничної мережі на основі імітаційного моделювання / Ратобильська Д.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - №2. - С. 116 - 121.

Пропонується використовувати імітаційне моделювання руху на ділянці залізничної мережі з метою аналізу і оптимізації організації руху та збільшення пропускної спроможності ділянки, що досліджується. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 007; 681.3

Пути повышения пропускной способности участков железнодорожной сети на основе имитационного моделирования / Ратобыльская Д.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 116 - 121.

Предлагается использовать имитационное моделирование движения на участке железнодорожной сети с целью анализа и оптимизации организации движения и увеличения пропускной способности исследуемого участка. Библиогр.: 4 назв.


УДК 004.31, 538.945

Основні принципи виготовлення медичних нанороботів / Войтович І.Д., Золот А.І., Ходаковський М.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 122 - 133.

Стаття присвячена дослідженню основних принципів виготовлення медичних нанороботів. Розглянуті підходи до реалізації процесів виготовлення медичних нанороботів за допомогою автоматизованих систем. Наведені технічні вимоги до елементної бази медичних нанороботів. Іл.: 3. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 004.31, 538.945

Основные принципы изготовления медицинских нанороботов / Войтович И.Д., Золот А.И., Ходаковский Н.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 122 - 133.

Статья посвящена исследованию основных принципов изготовления медицинских нанороботов. Рассмотрены подходы к реализации процессов изготовления медицинских нанороботов с помощью автоматизированных систем. Приведены технические требования к элементной базе медицинских нанороботов. Ил.: 3. Библиогр.: 22 назв.


УДК 004.82 (045)

Логіко-лінгвістична модель як засіб відображення синтаксичних особливостей текстової інформації / Вавіленкова А.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 134 - 137.

Запропоновано використовувати логіко-лінгвістичні моделі як засіб відображення синтаксичних особливостей текстової інформації, перелічено та обґрунтовано правила їх формування, наведено алгоритм створення всіх складових таких моделей. Іл.: 2. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.82 (045)

Логико-лингвистическая модель как способ отображения синтаксических особенностей текстовой информации / Вавиленкова А.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 134 - 137.

Предложено использовать логико-лингвистические модели как способ отображения синтаксических особенностей текстовой информации, перечислены и обоснованы правила их формирования, приведен алгоритм создания всех составных таких моделей. Ил.: 2. Библиогр.: 3 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.3.019.3

Щодо питання про апаратну реалізацію надлишкових структур. Резервування цифрових функціональних блоків / Федухін О.В., Муха Ар.А. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 138 - 143.

Розглянуті питання технічної реалізації відмовостійких структур резервуванням на рівні функціональних блоків, які є цифровими комбінаційними схемами. Проведено аналіз впливу логічної функції відновлюючого органу на надійність структури, запропоновано реалізацію принципу багатоверсійності проектування здійснювати шляхом синтезу комбінаційних схем у різних базисах логічних елементів. Іл.: 8. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 621.3.019.3

К вопросу об аппаратной реализации избыточных структур. Резервирование цифровых функциональных блоков / Федухин А.В., Муха Ар.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 138 - 143.

Рассмотрены вопросы технической реализации отказоустойчивых структур резервированием на уровне функциональных блоков, представляющих собой цифровые комбинационные схемы. Проведен анализ влияния логической функции восстанавливающего органа на надежность структуры, предложено реализацию принципа многоверсийности проектирования осуществлять путем синтеза комбинационных схем в разных базисах логических элементов. Ил.: 8. Библиогр.: 4 назв.


УДК 19 621.3.019:658.562

До оцінки граничних рівнів контрольованого показника надійності / Стрельніков П.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 144 - 147.

У роботі встановлюються приймальний  Тα  і браковочний Тβ  рівні контрольованого показника надійності, якщо в технічній документації вказується точкова оцінка контрольованого середнього напрацювання до відмови. Іл.: 1.Бібліогр.: 4 назв.

УДК 19 621.3.019:658.562

К оценке граничных уровней контролируемого показателя надежности / Стрельников П.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 144 - 147.

В работе устанавливаются приемочный Тα  и браковочный Тβ  уровни контролируемого показателя надежности, если в технической документации указывается точечная оценка контролируемой средней наработки до отказа. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.5

Гарантоздатність як фундаментальний узагальнюючий та інтегруючий підхід / Мудла Б.Г., Єфімова Т.І., Рудько Р.М. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 2. - С. 148 - 165.

Представлені головні принципи та умови становлення і етапи розвитку фундаментальної теорії і практики узагальнюючих та інтегруючих концепцій гарантоздатності, починаючи з першої об'єднаної конференції двох наукових шкіл Дж. фон Неймана і Н. Вінера. Приведені основні положення розвитку теоретичних засад і результатів прикладних досліджень інтеграційних процесів безвідмовності (надійності), відмовостійкості та гарантоздатності інформаційно-управляючих комп'ютерних систем (ІУКС). Бібліогр.: 72 назв.

УДК 681.5

Гарантоспособность как фундаментальный обобщающий и интегрирующий подход / Мудла Б.Г., Ефимова Т.И., Рудько Р.М. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 148 - 165.

Представлены главные принципы, условия становления и этапы развития фундаментальной теории и практики обобщающих и интегрирующих концепций гарантоспособности, начиная с первой объединённой конференции двух научных школ Дж. фон Неймана и Н. Винера. Приведены основные положения развития теоретических основ и результатов прикладных исследований интеграционных процессов безотказности (надёжности), отказоустойчивости и гарантоспособности информационно-управляющих компьютерных систем (ИУКС). Библиогр.: 72 назв.


УДК 004.052

Комплексування формальних методів розробки й аналізу надійності Event‑B та FME(C)A / Тарасюк О.М., Горбенко А.В., Харченко В.С. // Математичні машини і системи. - 2010. - №2. - С. 166 - 177.

Аналізуються існуючі проблеми й можливості застосування формальних методів під час створення відмовостійких комп'ютерних систем. Розглянуто задачу інтеграції формального методу розробки Event-B та методу аналізу надійності FME(C)A для виявлення можливих відмов, оцінки їхньої критичності, а також оптимального вибору та формального доказу коректності засобів відновлення й забезпечення відмовостійкості. Запропоновано процедуру переходу від Event-B моделі коректної системи до Event-B моделі коректної відмовостійкої системи. Іл.: 3. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 004.052

Комплексирование формальных методов разработки и анализа надежности Event-B и FME(C)A / Тарасюк О.М., Горбенко А.В., Харченко В.С. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 166 - 177.

Анализируются существующие проблемы и возможность применения формальных методов при разработке отказоустойчивых компьютерных систем. Рассматривается интеграция формального метода разработки Event-B и метода анализа надежности FME(C)A для выявления возможных отказов, оценки их критичности, а также оптимального выбора и формального доказательства корректности средств восстановления и обеспечения отказоустойчивости. Предложена процедура перехода от Event-B модели корректной системы к Event-B модели корректной отказоустойчивой системы. Ил.: 3. Библиогр.: 19 назв.


ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 004.7

Етичні і правові аспекти контролю вмісту Інтернету / Грінченко Т.О. // Математичні машини і системи. - 2010. - №2. - С. 178 - 192.

У роботі представлено аналіз основних факторів, що сприяють виникненню проблеми контролю вмісту Інтернету. Складність проблеми контролю обумовлена низкою політичних, моральних та правових стимулів його існування. Сьогодні відслідковуються дві тенденції в організації контролю вмісту Інтернету: жорстка і ліберальна. Жорсткий або надмірний контроль може призвести до гальмування технологічного та культурного прогресу в розвитку суспільства. З іншого боку, співробітництво і свобода використання інформації сприяють прогресу людства. Узгоджена позиція міжнародної спільноти може не допустити чи, принаймні, послабити негативні тенденції в розвитку Інтернету. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 004.7

Этические и правовые аспекты контроля содержимого Интернета / Гринченко Т.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 2. - С. 178 - 192.

В статье представлен анализ основных факторов, обусловливающих возникновение проблемы контроля содержимого Интернета. Сложность проблемы контроля обусловлена переплетением политических, нравственных и правовых стимулов его существования. В настоящее время наблюдаются две тенденции в организации контроля содержимого Интернета: жесткая и либеральная. Жесткий или чрезмерный контроль может привести к торможению технологического и культурного прогресса в развитии общества. С другой стороны, сотрудничество и свобода использования информации способствуют прогрессу человечества. Согласованная позиция международного сообщества может не допустить или, по крайней мере, ослабить негативные тенденции в развитии Интернета. Библиогр.: 17 назв.


      Останнє оновлення: Jun 2, 2010