Математичні машини та системи. 2010 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

   

УДК 519.07

Розподілена технологія глобального управління / Сапатий П.С., Морозов О.О., Клименко В.П. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 3 - 17.

Успадковуючи холістську ідеологію, де ціле є первинне і більше суми часток, пропонується новий підхід, який охоплює семантику та цілісність великих розподілених систем безпосередньо на верхньому рівні. Це дозволяє переводити більшість традиційних рутин системної организації і управління на автоматизоване та навіть цілком автоматичне виконання, суттєво підвищуючи системну гнучкість, надійність та можливість самовідновлення і самоперебудови в асиметричных ситуаціях. Викладаються основи відповідної мережевої технології, та подаються приклади її численних застосувань. Іл.: 20. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 519.07

Распределенная технология глобального управления / Сапатий П.С., Морозов О.О., Клименко В.П. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 3 - 17.

Наследуя холистскую идеологию, где целое первично и больше суммы частей, предлагается новый подход, охватывающий семантику и целостность больших распределенных систем непосредственно на верхнем уровне. Это позволяет эффективно переводить большинство традиционных рутин системной организации и управления на автоматизированное или даже полностью автоматическое исполнение, существенно повышая системную гибкость, надежность и возможность самовосстановления и самоперестройки в асимметричных ситуациях. Излагаются основы соответствующей сетевой технологии, и предоставлены примеры ее многочисленных применений. Ил.: 20. Библиогр.: 14 назв.


УДК 618.086

Реінжиніринг системи комп'ютерної алгебри АНАЛІТИК / Клименко В.П., Ляхов О.Л., Гвоздик Д.М. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 18 - 23.

У даній роботі розглядається новий етап розвитку системи комп'ютерної алгебри АНАЛІТИК - реінжиніринг на основі нових прогресивних технологій. Описано процес реінжинірингу, досягнуті та очікувані результати. Показано, що в результаті реінжинірингу, окрім удосконалень, система набуває якісно нових можливостей та потенціалу для подальшого розвитку. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 618.086

Реинжиниринг системы компьютерной алгебры АНАЛИТИК / Клименко В.П., Ляхов А.Л., Гвоздик Д.Н. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 18 - 23.

В данной работе рассматривается новый этап развития системы компьютерной алгебры АНАЛИТИК - реинжиниринг на основе новых прогрессивных технологий. Описаны процесс реинжиниринга, достигнутые и ожидаемые результаты. Показано, что в результате реинжиниринга, кроме усовершенствований, система приобретает качественно новые возможности и потенциал для дальнейшего развития. Библиогр.: 10 назв.


   УДК 004.272.2, 519.685, 519.686.2

Об'єднання переваг пасивного і активного навантаження в рамках комплексної системи планування для динамічно розпаралелюваних програм / Левченко Р.І., Судаков О.О., Погорілий С.Д., Бойко Ю.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 24 - 32.

У роботі досліджуються проблеми балансування навантаження для обчислювальних ресурсів при динамічному розпаралелюванні програм у багатопроцесорних комп'ютерних системах зі слабким зв'язком. Пропонується підхід до динамічного формування графів паралельних програм, і на базі цього підходу розглядається проблема об'єднання двох типів планувальників. Обговорюються основні принципи, які дозволяють об'єднати алгоритми активного та пасивного балансування навантаження обчислювальних ресурсів, і висуваються методи розподілення завдань між цими методами балансування. Іл.: 3. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 004.272.2, 519.685, 519.686.2

Объединение преимуществ пассивной и активной балансировки нагрузки в рамках комплексной системы планирования для динамически распараллеливаемых программ / Левченко Р.И., Судаков А.А., Погорелый С.Д., Бойко Ю.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 24 - 32.

В работе исследуется проблема балансировки нагрузки для вычислительных ресурсов при динамическом распараллеливании программ на многопроцессорных компьютерных системах со слабой связью. Предлагается подход для динамического формирования графов параллельных программ, и на базе этого подхода рассматривается проблема объединения двух типов планировщиков. Обсуждаются основные принципы, позволяющие добиться объединения алгоритмов активной и пассивной балансировки нагрузки для вычислительных ресурсов, и выдвигаются методы распределения задач между рассматриваемыми методами балансировки. Ил.: 3. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004.942 + 623.454.862

Дослідження складових помилки для вирішення зворотної задачі з використанням випадкових проекцій / Ревунова О.Г. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 33 - 42.

Проведено порівняльний аналіз рішень дискретних некоректних зворотних задач, отриманих у результаті дискретизації інтегрального рівняння (задача Carasso, Delves, Phillips). Використовувалися методи псевдозвернення і регуляризації Тихонова і ці ж методи з використанням додаткового проектування випадковою матрицею. Досліджено залежність складових помилки рішення (зсув і дисперсія) від розмірності матриці проектора. При використанні проектування метод псевдозвернення продемонстрував точність на рівні регуляризації Тихонова. Табл.: 3. Іл.: 9. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 004.942 + 623.454.862

Исследование составляющих ошибки для решения обратной задачи с использованием случайных проекций / Ревунова Е.Г. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 33 - 42.

Проведен сравнительный анализ решений дискретных некорректных обратных задач, полученных в результате оцифровки интегрального уравнения (задача Carasso, Delves, Phillips). Использовались методы псевдообращения и регуляризации Тихонова и эти же методы с использованием дополнительного проецирования случайной матрицей. Исследована зависимость составляющих ошибки решения (смещение и дисперсия) от размерности матрицы проектора. При использовании проецирования, метод псевдообращения продемонстрировал точность на уровне регуляризации Тихонова. Табл.: 3. Ил.: 9. Библиогр.: 22 назв.


УДК 621.8:681.5

Метод виділення ознак на основі спільних векторів відносних фазових орієнтацій моментів і моментів Зерніке для розпізнавання образів / Чернодуб А.М. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 43 - 51.

Пропонується новий метод отримання векторів ознак на основі теорії інваріантних моментів, векторів відносних фазових орієнтацій моментів для вирішення задачі класифікації двовимірних півтонових зображень. Наводяться дані чисельних експериментів класифікації двовимірних зображень, що мають різний розмір та різний кут поворота відносно фронтальної осі. Досліджується стійкість запропонованого методу до шуму. Табл.: 3. Іл.: 5. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 621.8:681.5

Метод выделения признаков на основе совместных векторов относительных фазовых ориентаций моментов и моментов Зернике для распознавания образов / Чернодуб А.Н. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 43 - 51.

Предлагается новый метод получения векторов признаков на основе теории инвариантных моментов, называемых векторами относительных фазовых ориентаций моментов для решения задачи классификации двумерных полутоновых изображений. Приводятся данные численных экспериментов по классификации двумерных изображений, имеющих разный размер и изменяющийся угол поворота относительно фронтальной оси. Исследуется устойчивость предлагаемого метода к шуму. Табл.: 3. Ил.: 5. Бібліогр.: 22 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 004.94, 004.056

Метод побудови моделей інформаційних атак / Казимир В.В., Сіра Г.А. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 52 - 61.

Розглянуті та проаналізовані існуючі підходи до побудови формальних моделей інформаційних атак. Сформульовані основні вимоги до моделей інформаційних атак. Запропоновано метод побудови моделей інформаційних атак на основі управляючих Е-мережевих переходів та багатоагентного керування, враховуючи сформульовані вимоги. Іл.: 2. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 004.94, 004.056

Метод построения моделей информационных атак / Казимир В.В., Серая А.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 52 - 61.

Рассмотрены и проанализированы существующие подходы к построению формальных моделей информационных атак. Сформулированы основные требования к моделям информационных атак. Предложен метод построения моделей информационных атак на основе управляющих Е-сетевых переходов и многоагентного управления с учетом сформулированных требований. Ил.: 2. Библиогр.: 18 назв.


УДК 681.3

Організаційні процедури Ситуаційного центру / Вишневський В.В., Сімонов С.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 62 - 67.

Розглянуто підхід до використання експертних методів у ситуаційних центрах. Виділено клас організаційних процедур та описано їх функції в інформаційній архітектурі Ситуаційного центру. Представлена модель бізнес-процесу формування пулу експертів та підготовки нарад. Також описана робота діючого прототипу, що реалізує функції організаційних процедур Ситуаційного центру ІПММС. Іл.: 2. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 681.3

Организационные процедуры Ситуационного центра / Вишневский В.В., Симонов С.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 62 - 67.

Рассмотрен подход к использованию экспертных методов в ситуационных центрах. Выделен класс организационных процедур и описаны их функции в информационной архитектуре Ситуационного центра. Представлена модель бизнес-процесса формирования пула экспертов и подготовки совещаний. Также описана работа действующего прототипа, реализующего функции организационных процедур Ситуационного центра ИПММС. Ил.: 2. Библиогр.: 12 назв.


УДК 004.27; 004.25; 004.382.2

Про розпаралелювання користувача задач в розподілених комп'ютерних системах типу «Процесор-у-пам'яті» / Єлисеєва О.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 68 - 81.

Наведено результати аналізу існуючих підходів і алгоритмів розділення програм користувача для їх паралельної реалізації на PIM-системі. На основі сукупності висновків щодо їх складності і високої трудомісткості сформульовані основні положення концепції побудови нового, простішого і менш трудомісткого алгоритму, приймаючи за основу особливості архітектурно-структурної організації PIM-систем. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 20 назв.

УДК 004.27; 004.25; 004.382.2

О распараллеливании пользовательских задач в распределенных компьютерных системах типа «Процессор-в-памяти» / Елисеева Е.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 68 - 81.

Приведены результаты анализа существующих подходов и алгоритмов разделения пользовательских программ для их параллельной реализации на PIM-системе. На основе совокупности выводов по их сложности и высокой трудоемкости сформулированы основные положения концепции построения нового, более простого и менее трудоемкого алгоритма, принимая за основу особенности архитектурно-структурной организации PIM-систем. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 20 назв.


УДК 004.942

Графова інтерпретація інформаційних систем на основі баз даних та знань в рамках концепції задоволення обмежень та правил / Випасняк Л.І., Шекета В.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 82 - 88.

В даному дослідженні представлено підхід до виконання інтерпретації інформаційно-пошукових задач на основі обмежень з введеними правилами у вигляді пошуку співпадань інформаційної предикатної схеми з обмеженням та правилом з гіперграфом нафтогазової предметної області. Оцінка співпадань здійснюється на основі аналізу задоволення накладеної системи обмежень та верифікації відповідного ланцюга правил. Іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.942

Графовая интерпретация информационных систем на основе баз данных и знаний в рамках концепции удовлетворения ограничений и правил / Випасняк Л.И., Шекета В.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 82 - 88.

В данном исследовании представлен подход к выполнению интерпретации информационно-поисковых задач на основе ограничений с введенными правилами в виде поиска совпадений информационной предикатной схемы с ограничением и правилом с гиперграфом нефтегазовой предметной области. Оценка совпадений осуществляется на основе анализа удовлетворения наложенной системы ограничений и верификации соответствующей цепи правил. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 378.14:[51:004]

Застосування математичних моделей тестів у комплекті дистанційної освіти «Вища математика» / Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 89 - 97.

У статті проінформовано про застосування дихотомічної і політомічної IRT-моделей в аналізі тестів комплекту електронних курсів з вищої математики, створених у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». Іл.: 9. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 378.14:[51:004]

Применение математических моделей тестов в комплекте дистанционного образования «Высшая математика» / Алексеева И.В., Гайдей В.А., Дыховичный А.А., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 89 - 97.

Статья информирует о применении дихотомической и политомической IRT-моделей в анализе тестов комплекта электронных курсов по высшей математике, разработанных в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт». Ил.: 9. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.4'23

Резерви програмування діяльності. 3-мірна програмна метамодель системи діяльності / Малишев О.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 98 - 109.

Програмування є одним із видів моделювання діяльності. Існують такі можливості підвищення ефективності програмування діяльності: 1) ревізія і уточнення понятійно-термінологічного апарату в даній предметній області; 2) розширення можливостей створення і використання програмних моделей діяльності за рахунок застосування спеціальних систем; 3) створення та використання n-мірних програмних метамоделей діяльності. Стаття присвячена розгляду останньої із зазначених можливостей. Табл.: 3. Іл.: 4. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.4'23

Резервы программирования деятельности. 3-мерная программная метамодель системы  деятельности / Малышев О.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 98 - 109.

Программирование является одним из видов моделирования деятельности. Имеются следующие возможности повышения эффективности программирования деятельности: 1) ревизия и уточнение понятийно-терминологического аппарата в рассматриваемой предметной области; 2) расширение возможностей создания и использования программных моделей деятельности за счет применения специальных систем; 3) создание и использование n-мерных программных метамоделей деятельности. Статья посвящена рассмотрению последней из указанных возможностей. Табл.: 3. Іл.: 4. Библиогр.: 7 назв.


  УДК 62-50

Методика структурного навчання динамічних баєсівських мереж на основі статистичних даних / Суворов І.С., Бідюк П.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 110 - 118.

Розглядаються деякі існуючі підходи й пропонується нова методика статистичного структурного навчання динамічних баєсівських мереж для випадку повних вибірок даних. Запропонована методика структурного навчання базується на спеціальній статистиці. Наведено попередні результати застосування методики, що демонструють можливість поліпшення якості результатів структурного навчання. Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 62-50

Методика структурного обучения динамических байесовских сетей на основе статистических данных / Суворов И.С., Бидюк П.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 110 - 118.

Рассматриваются некоторые существующие подходы и предлагается новая методика статистического структурного обучения динамических байесовских сетей для случая полной наблюдаемости данных. Предложенная методика структурного обучения базируется на специальной статистике. Приведены предварительные результаты применения методики, демонстрирующие возможность улучшения качества результатов структурного обучения. Табл.: 3. Ил.: 3. Библиогр.: 9 назв.


  УДК 004.9:504:519.6

Верифікація модуля атмосферного переносу системи РОДОС на підставі моделювання натурного експерименту з розповсюдження Аргону / Ковалець І.В., Халченков А.В., Євдін Є.А., Железняк М.Й. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 119 - 126.

Представлені результати верифікації модуля атмосферного переносу системи ядерного реагування РОДОС. Використана нещодавно разроблена Java-версія цієї системи. Моделювання експериментів з викидами Аргону (41Ar), проведених у 2001 р. в Молі, Бельгія, показало перевагу параметризації граничного шару атмосфери, заснованої на теорії подібності, у порівнянні з простішою параметризацією, що використовується в системі РОДОС за замовчуванням, в якій висота граничного шару є функцією категорії стійкості атмосфери. Іл.: 4. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004.9:504:519.6

Верификация модуля атмосферного переноса системы РОДОС на основе моделирования натурного эксперимента по распространению Аргона / Ковалец И.В., Халченков А.В., Евдин Е.А., Железняк М.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 119 - 126.

Представлены результаты верификации модуля атмосферного переноса системы ядерного реагирования РОДОС. Использована недавно разработанная Java-версия этой системы. Моделирование экспериментов с выбросами Аргона (41Ar), проведенных в 2001 г. в Моле, Бельгия, показало преимущество параметризации пограничного слоя атмосферы, основанной на теории подобия, по сравнению с более простой параметризацией, используемой в системе РОДОС по умолчанию, в которой высота пограничного слоя является функцией категории устойчивости атмосферы. Ил.: 4. Библиогр.: 15 назв.


УДК 004.9

Застосування стратегії оптимальності при виборі алгоритмів синтезу моделей у системах багаторівневого соціоекологічного моніторингу / Голуб С.В., Колос П.О. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 127 - 134.

Стаття присвячена дослідженню ефективності використання стратегії оптимальності при визначенні алгоритму синтезу моделі у порівнянні зі стратегією придатності у процесі функціонування автоматизованої системи багаторівневого соціоекологічного моніторингу. Доведено, що поєднання в метод ідентифікації функціональних залежностей процесів індуктивного синтезу моделей об'єктів довкілля та класифікації вхідних даних з метою вибору кращого моделюючого алгоритму призводить до покращання характеристик якості результуючих моделей при зменшенні часу їх синтезу. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.9

Применение стратегии оптимальности при выборе алгоритмов синтеза моделей в системах многоуровневого социоэкологического мониторинга / Голуб С.В., Колос П.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 127 - 134.

Статья посвящена исследованию эффективности использования стратегии оптимальности при определении алгоритма синтеза модели по сравнению со стратегией пригодности в процессе функционирования автоматизированной системы многоуровневого социоэкологического мониторинга. Доказано, что сочетание в метод идентификации функциональных зависимостей процессов индуктивного синтеза моделей объектов окружающей среды и классификации входных данных с целью выбора лучшего моделирующего алгоритма приводит к улучшению характеристик качества результирующих моделей при уменьшении времени их синтеза. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.942, 004.891.2, 004.021

Стохастичні броунівські фрактальні рельєфи та нечітка логіка як основа математичного моделювання просторової організації туристичних поселень / Виклюк Я.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 135 - 144.

Проведено аналіз досліджень у сфері фрактального моделювання урбанізованих територій. Розроблено методику моделювання просторової структури туристичних поселень на основі самоафінних броунівських поверхонь у нечіткому ймовірнісному полі. Апробація розробленої моделі на реальних об'єктах підтвердила високий рівень адекватності і точності. Іл.: 7. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 004.942, 004.891.2, 004.021

Стохастические броуновские фрактальные рельефы и нечеткая логика как основа математического моделирования пространственной организации туристических поселений / Виклюк Я.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 135 - 144.

Проведен анализ исследований в области фрактального моделирования урбанизированных территорий. Разработана методика моделирования пространственной структуры туристических поселений на основе самоафинных броуновских поверхностей в нечетком вероятностном поле. Апробация разработанной модели на реальных объектах подтвердила высокий уровень адекватности и точности. Іл.: 7. Бібліогр.: 17 назв.


УДК 621.372

Особливості математичної моделі дискретного SM-перетворення / Мартинюк Т.Б., Хом'юк В.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 145 - 155.

Проаналізовано особливості лінійної обробки векторних масивів даних на базі дискретного SM - перетворення. Запропоновано та досліджено математичну модель SM-перетворення. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 26 назв.

УДК 621.372

Особенности математической модели дискретного SM-преобразования / Мартынюк Т.Б., Хомюк В.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 145 - 155.

Проанализированы особенности линейной обработки векторных массивов данных на основе дискретного SM-преобразования. Предложена и исследована математическая модель дискретного SM-преобразования. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 26 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 681.32.019

Щодо питання про апаратну реалізацію надлишкових структур: резервована двоканальна система з реконфігурацією / Федухін О.В., Муха Ар.А. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. -    С. 156 - 159.

Стаття присвячена проблемі створення відмовостійких цифрових систем. Запропонована апаратна реалізація двоканальної резервованої відмовостійкої системи з реконфігурацією. Показані переваги такої системи в порівнянні з відмовостійкою резервованою системою автоматизації сімейства SIMATIC. Іл.: 6. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 681.32.019

К вопросу об аппаратной реализации избыточных структур: резервированная двухканальная система с реконфигурацией / Федухин А.В., Муха Ар.А. // Математические машины и системы. -2010. - № 4. - С. 156 - 159.

Статья посвящена проблеме создания отказоустойчивых цифровых систем. Предложена аппаратная реализация двухканальной резервированной отказоустойчивой системы с реконфигурацией. Показаны преимущества такой системы по сравнению с известной системой автоматизации семейства SIMATIC. Ил.: 6. Библиогр.: 2 назв.


УДК 621.3.019:658.562

Сертифікація на надійність ПЕОМ вітчизняного виробництва / Пранік Б.В., Стрельніков П.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 160 - 161.

Визначено основні положення і описано порядок сертифікації на надійність ПЕОМ вітчизняного виробництва. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.3.019:658.562

Сертификация на надежность ПЭВМ отечественного производства / Праник Б.В., Стрельников П.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 160 - 161.

Определены основные положения и описан порядок сертификации на надежность ПЭОМ отечественного производства. Библиогр.: 3 назв.


УДК 546.203.257

Методи оцінювання залишкового ресурсу виробів (огляд) / Дубровін В.І., Клименко В.А. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 162 - 168.

Проведено аналіз сучасних методів оцінювання залишкового ресурсу виробів. Наводяться понятійні розбіжності у трактуванні залишкового ресурсу у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Іл.: 4. Бібліогр.: 21 назв.

УДК 546.203.257

Методы оценки остаточного ресурса изделий (обзор) / Дубровин В.И., Клименко В.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 162 - 168.

Проведен анализ современных методов оценки остаточного ресурса изделий. Приводятся понятийные различия в трактовании остаточного ресурса в работах отечественных и зарубежных ученых. Ил.: 4. Библиогр.: 21 назв.


ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 681.3

Біогенетичний закон Геккеля і його роль у виявленні механізму ретрансляції природних законів у процес створення та еволюціонування обчислювальної техніки Ч. 2 / Брюхович Є.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 4. - С. 169 - 180.

Отримано відповідь на питання, як людина створює і еволюціонує обчислювальну техніку за природними законами. Відповідь міститься в механізмі дії  відомої центральної догми молекулярної біології (ЦДМБ), яка лежить в основі біогенетичного закону Геккеля і послужила новим обґрунтуванням справедливості тверджень цього закону, за яким відбувається коротке і швидке повторення (рекапітуляція) індивідуальним розвитком особи (онтогенезом) найважливіших етапів еволюції виду (філогенезу). Рекапітуляція обумовлена тим, що, відповідно до центральної догми молекулярної біології, ЗНК знімає копію генетичної інформації, що міститься в ДНК, не руйнуючи оригінал, внаслідок чого в ДНК відбувається послідовне нашарування генетичної інформації протягом усього філогенезу виду. Зроблено висновок, що при створенні і еволюціонуванні обчислювальної техніки людина, сама того не усвідомлюючи, рекапітулює філогенез з Homo sapiens в онтогенез Computer sapiens. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 681.3

Биогенетический закон Геккеля и его роль в выявлении механизма ретрансляции естественных законов в процесс создания и эволюционирования вычислительной техники. Ч. 2 / Брюхович Е.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 4. - С. 169 - 180.

Получен ответ на вопрос, как человек создает и эволюционирует вычислительную технику по естественным законам. Ответ содержится в механизме действия известной центральной догмы молекулярной биологии (ЦДМБ), которая лежит в основе биогенетического закона Геккеля и послужила новым обоснованием справедливости утверждений этого закона, по которому происходит краткое и быстрое повторение (рекапитуляция) индивидуальным развитием особи (онтогенезом) важнейших этапов эволюции вида (филогенеза). Рекапитуляция обусловлена тем, что, в соответствии с центральной догмой молекулярной биологии, РНК снимает копию генетической информации, содержащейся в ДНК, не разрушая оригинал, вследствие чего в ДНК происходит последовательное наслоение генетической информации в течение всего филогенеза вида. Сделан вывод, что, создавая и эволюционируя вычислительную технику, человек, не осознавая того сам, рекапитулирует филогенез Homo sapiens в онтогенез Computer sapiens. Библиогр.: 18 назв.


      Останнє оновлення: Dec 30, 2010