Математичні машини та системи. 2011 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 681.3

Теорія штучного інтелекту (Основні положення) / Ященко В.О. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 3 - 19.

У рамках біонічного підходу розглянуто основні положення теорії штучного інтелекту як галузі знань, що розглядає закономірності побудови і функціонування інтелектуальних систем на базі багатовимірних нейроподібних зростаючих мереж. Теорія штучного інтелекту містить вчення про нейроподібні елементи і багатовимірні нейроподібні зростаючі мережі, тимчасову  та довготривалу пам'ять, вчення про функціональну організацію «мозку» систем із штучним інтелектом, про сенсорні системи, модулюючі системи, моторні системи, умовні і безумовні рефлекси, рефлекторні дуги (кільця), мотивацію, цілеспрямовану поведінку, про «мислення», «свідомость», «підсвідомость і штучну особистість, яка формується в результаті навчання і виховання». Іл.: 10. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 681.3

Теория искусственного интеллекта (Основные положения) / Ященко В.А. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 3 - 19.

В рамках бионического подхода рассмотрены основные положения теории искусственного интеллекта как области знаний, которая рассматривает закономерности построения и функционирования интеллектуальных систем на базе многомерных нейроподобных растущих сетей. Теория искусственного интеллекта включает учение о нейроподобных элементах и многомерных нейроподобных растущих сетях, временной и долговременной памяти, учение о функциональной организации «мозга» систем с искусственным интеллектом, о сенсорной системе, модулирующей системе, моторной системе, условном и безусловном рефлексах, рефлекторной дуге (кольце), мотивации, целенаправленном поведении, о «мышлении», «сознании», «подсознании и искусственной личности, формируемой в результате обучения и воспитания». Ил.: 10. Библиогр.: 14 назв.


УДК 681.3

Дослідження паралельних версій алгоритму Флойда-Уоршала для SMP- та MPP-архітектур / Погорілий С.Д., Трибрат М.І., Вітель Б.Ю. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 20 - 30.

Створено паралельні версії алгоритму Флойда-Уоршала для SMP- і MPP-архітектур та досліджено і проаналізовано їх часові характеристики. Визначено доцільність застосування певної архітектури в залежності від розмірності задачі. Іл.: 11. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.3

Исследование параллельных версий алгоритма Флойда-Уоршала для SMP- та MPP-архитектур / Погорелый С.Д., Трибрат М.И., Витель Б.Ю. // Математические машины и системы. - 2011. -  № 4. - С. 20 - 30.

Созданы параллельные версии алгоритма Флойда-Уоршала для SMP- и MPP-архитектур, исследованы и проанализированы их временные характеристики. Определена целесообразность применения определенной архитектуры в зависимости от размерности задачи. Ил.: 11. Библиогр.: 7 назв.


УДК 519.8, 519.6

Спосіб вибору алгоритму розбиття графа для розподілених обчислень / Іващенко В.А., Лопаткін Р.Ю., Купрієнко В.В. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 31 - 38.

Запропоновано спосіб визначення потенційно найбільш ефективного алгоритму розбиття заданого графа для розподілених обчислень, який спирається на результати аналізу статистичної залежності величини розрізу, що отримується (для того або іншого алгоритму розбиття графа) від метрик графа. Експерименти щодо використання запропонованого способу перед початком розрахунків демонструють його ефективність у підвищенні швидкодії розподіленої програми. Іл.: 5. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 519.8, 519.6

Способ выбора алгоритма разбиения графа для распределенных вычислений / Иващенко В.А., Лопаткин Р.Ю., Куприенко В.В. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 31 - 38.

Предложен способ определения потенциально наиболее эффективного алгоритма разбиения заданного графа для распределенных вычислений, который опирается на результаты анализа статистической зависимости величины получаемого разреза (для того или иного алгоритма разбиения графа) от метрик графа. Эксперименты по использованию предложенного способа перед началом расчетов демонстрируют его эффективность в повышении быстродействия распределенной программы. Ил.: 5. Библиогр.: 8 назв.


УДК 37.007

Формальна теорія та модель комутативної напівгрупи образних конструкцій / Бісікало О.В., Тадевосян Р.Г. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 39 - 47.

У статті побудовано формальну теорію на основі бінарного оператора спрямованого асоціативного зв'язку та введено поняття асоціативної нормальної форми образних конструкцій. Розглянуто модель комутативної напівгрупи, яка забезпечує представлення речення у вигляді 3-х складових питальної конструкції мовних образів. Іл.: 4. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 37.007

Формальная теория и модель коммутативной полугруппы образных конструкций / Бисикало О.В., Тадевосян Р.Г. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 39 - 47.

В статье построена формальная теория на основе бинарного оператора направленной ассоциативной связи и введено понятие ассоциативной нормальной формы образных конструкций. Рассмотрена модель коммутативной полугруппы, представляющая предложение в виде 3-х составляющих вопросительной конструкции языковых образов. Ил.: 4. Библиогр.: 7 назв.


УДК 681.3.014

Цифро-аналоговий обчислювальний комплекс (ЦАОК) "Альфа-1"для моделювання систем управління складними динамічними об'єктами / Караченець Д.В. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 48 - 58.

Статтю присвячено створенню в 1960 році в Обчислювальному центрі Академії наук України         (з 1962 р. - Інститут кібернетики) першого радянського цифро-аналогового обчислювального комплексу (ЦАОК) "Альфа-1". Наведено коротку характеристику АОМ МПТ-9 та ЦОМ ЦЕМ-1, використаних в ЦАОК "Альфа-1", і розробленого блока зв'язку для об'єднання цих машин в гібридний обчислювальний комплекс. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.3.014

Цифро-аналоговый вычислительный комплекс (ЦАВК) "Альфа-1" для моделирования систем управления сложными динамическими объектами / Караченец Д.В. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 48 - 58.

Статья посвящена созданию в 1960 году в Вычислительном центре Академии наук Украины          (с 1962 г. - Институт кибернетики) первого советского цифро-аналогового вычислительного комплекса (ЦАВК) "Альфа-1". Приведены краткие характеристики АВМ МПТ-9 и ЦВМ ЦЭМ-1, использованных в ЦАВК "Альфа-1", и  разработанного устройства для объединения этих машин в гибридный вычислительный комплекс. Табл.: 2. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 680.3

Методологічні та концептуальні засади створення автоматизованої системи управління безпекою окремого регіону України / Кузьменко Г.Є., Хомініч В.С. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 59 - 68.

У статті доведено, що система управління безпекою регіону повинна мати ієрархічну структуру. Вибір альтернативного рішення ґрунтується на структурних особливостях інформаційного забезпечення регіональних органів влади. Методологія створення системи управління регіональною безпекою поєднує методи об'єктно-орієнтованого аналізу і онтологічного аналізу регіональних потенційно небезпечних об'єктів. Іл.: 2. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 680.3

Методологические и концептуальные основы создания автоматизированной системы управления безопасностью отдельного региона Украины / Кузьменко Г.Е., Хоминич В.С. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 59 - 68.

В статье показано, что система управления безопасностью в регионе должна иметь иерархическую структуру. Выбор альтернативного решения основывается на структурных особенностях информационных ресурсов региональных органов власти. Методология создания системы управления региональной безопасностью интегрирует методы объектно-ориентированного анализа и  онтологического анализа региональных объектов потенциальной опасности. Ил.: 2. Библиогр.: 12 назв.


УДК 004.5; 004.51; 004.58

Методика комплексного дослідження адаптивного людино-машинного інтерфейсу / Курзанцева Л.І. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 69 - 77.

Запропоновано методику комплексного дослідження адаптивного людино-машинного інтерфейсу. Вона враховує в сукупності такі параметри користувача, як його інформаційну компетентність, психофізіологічні характеристики та ін. Методика спрямована на захист системи від некваліфікованого користувача та користувача, що знаходиться в психофізіологічному стані, неприпустимому для роботи. Табл.: 3. Іл.: 5. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.5; 004.51; 004.58

Методика комплексного исследования адаптивного человеко-машинного интерфейса / Курзанцева Л.И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 69 - 77.

Предложена методика комплексного исследования адаптивного человеко-машинного интерфейса. Она учитывает в совокупности такие параметры пользователя, как его информационную компетентность, психофизиологические характеристики и др. Методика направлена на защиту системы от неквалифицированного пользователя и пользователя, находящегося в психофизиологическом состоянии, недопустимом для работы. Табл.: 3. Ил.: 5. Библиогр.: 8 назв.


УДК 510.67:512.562:515.126.2:519.767

Про коректні способи рішення нечітких задач / Лялецький О.O. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 78 - 83.

У роботі розглядається питання про те, як, уміючи робити якісь операції на довільній сукупності подій, слід робити аналогічні операції на нечітких множинах, що представляють прогнози відносно цих подій. Для того, щоб знайти відповідь на поставлене питання, розроблено спеціальний понятійний апарат, у рамках якого сформульовано поняття нечіткої задачі та наведено процедуру, яка дозволяє знаходити рішення нечітких задач. Наведено переконливі аргументи, які підтверджують коректність цієї процедури. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 510.67:512.562:515.126.2:519.767

О корректных способах решения нечетких задач / Лялецкий А.А. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 78 - 83.

В статье рассматривается вопрос о том, как, умея совершать какие-то действия на произвольной совокупности событий, следует совершать аналогичные действия на нечетких множествах, представляющих прогнозы относительно этих событий. Для того, чтобы найти ответ на поставленный вопрос, разработан специальный понятийный аппарат, в рамках которого сформулировано понятие нечеткой задачи и приведена процедура, позволяющая находить решения нечетких задач. Приведены убедительные доводы в пользу корректности этой процедуры. Библиогр.: 5 назв.


 УДК 004.934.1'1

Методика розпізнавання стану артерій ока / Федоров Є.Є., Слесорайтите І. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 84 - 91.

У статті була запропонована методика розпізнавання стану артерій ока, заснована на моделі тиску потоку крові через артерію очного аналізатора, і нейромережевої моделі прогнозу стану артерій ока, що налагоджується за допомогою генетичного алгоритму. Для створення другої моделі виконувалося формування вектора ознак; формування еталонів; синтез структури нейромережі та математичної моделі; адаптація значень ознак еталонів і структури нейромережі за допомогою генетичного алгоритму. Для запропонованої методики наводяться результати чисельного дослідження. Табл.: 3. Іл.: 4. Бібліогр.: 12 назв. 

УДК 004.934.1'1

Методика распознавания состояния артерий глаза / Федоров Е.Е., Слесорайтите И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 84 - 91.

В статье была предложена методика распознавания состояния артерий глаза, которая основана на модели давления потока крови через артерию глазного анализатора, и нейросетевой модели прогноза состояния артерий глаза, настраиваемой посредством генетического алгоритма. Для создания второй модели выполнялось формирование вектора признаков; формирование эталонов; синтез структуры нейросети и ее математической модели; адаптация значений признаков эталонов и структуры нейросети посредством генетического алгоритма. Для предложенной методики приводятся результаты численного исследования. Табл.: 3. Ил.: 4. Библиогр.: 12 назв.


УДК 519.8.3

Про один аспект автоматизації проектування / Мороз-Подворчан І.Г. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 92 - 94.

Розглядається один вид зв'язку між автоматизацією проектування та штучним інтелектом. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 519.8.3

Об одном аспекте автоматизации проектирования / Мороз-Подворчан И.Г. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 92 - 94.

Рассматривается один вид связи между автоматизацией проектирования и искусственным интеллектом. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


   МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 621.3.011.7

Один спосіб коректного формулювання математичної моделі технічної (фізичної) задачі / Волобоєв В.П., Клименко В.П. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 95 - 106.

Запропоновано спосіб коректного формулювання математичної моделі технічної (фізичної) задачі. Спосіб містить критерій коректного формулювання задачі, яка описується системою лінійних (нелінійних) алгебраїчних рівнянь (СЛАР), і метод складання математичного опису електричного кола, в якому реалізується критерій. Метод складання й рішення СЛАР розглядається як єдиний обчислювальний процес рішення математичної моделі. У випадку математичної моделі електричного кола, що описується погано обумовленою (погано збіжною) СЛАР, коректне формулювання забезпечує стале рішення. Розглянуто можливість застосування даного способу до неелектротехнічних об'єктів. Іл.: 1. Бібліогр.: 25 назв.

УДК 621.3.011.7

Один способ корректной формулировки математической модели технической (физической) задачи / Волобоев В.П., Клименко В.П. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 95 - 106.

Предложен способ корректной формулировки математической модели технической (физической) задачи. Способ включает критерий корректной формулировки задачи, описываемой системой линейных (нелинейных) алгебраических уравнений (СЛАУ), и метод составления математического описания электрической цепи, реализующий критерий. Метод составления и решение СЛАУ рассматриваются как единый вычислительный процесс решения математической модели. В случае математической модели электрической цепи, описывающейся плохо обусловленной (плохо сходящейся)  СЛАУ, корректная формулировка обеспечивает устойчивое решение. Рассмотрена возможность применимости данного способа к неэлектротехническим объектам. Ил.: 1. Библиогр.: 25 назв.


УДК 519.2: 530.1: 600.1

Закон великих чисел при порушеннях статистичної стійкості / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 107 - 115.

Поняття збіжності послідовності випадкових величин узагальнено на випадок збіжності послідовності гіпервипадкових величин. Показано, що закон великих чисел має місце не тільки у разі, коли є збіжність вибіркового середнього до фіксованого числа, але й коли такої збіжності немає. Встановлено, що вибіркове середнє випадкових величин може збігатись до фіксованого числа, прямувати до плюс чи мінус нескінченності або флуктувати в межах інтервалу, а вибіркове середнє гіпервипадкової величини може збігатись до фіксованого числа, множини фіксованих чисел, флуктувати в межах інтервалів, що не перетинаються, флуктувати в межах одного інтервалу або прямувати до плюс чи мінус нескінченності. Іл.: 7. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.2: 530.1: 600.1

Закон больших чисел при нарушениях статистической устойчивости / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 107 - 115.

Понятие сходимости последовательности случайных величин обобщено на случай сходимости последовательности гиперслучайных величин. Показано, что закон больших чисел имеет место не только при наличии сходимости выборочного среднего к фиксированному числу, но и тогда, когда такой сходимости нет. Установлено, что выборочное среднее случайной величины может сходиться к фиксированному числу, стремиться к плюс бесконечности, минус бесконечности или флуктуировать в пределах определенного интервала, а выборочное среднее гиперслучайной величины может сходиться к фиксированной величине, множеству фиксированных величин (множеству чисел), флуктуировать в непересекающихся интервалах, флуктуировать в пределах одного интервала или стремиться к плюс или минус бесконечности. Ил.: 7. Библиогр.: 7 назв.


УДК 519.816:351.785

Групові властивості систем керування третього порядку / Легенький В.І., Рудольф Й. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 116 - 124.

Досліджуються групові властивості систем керування третього порядку, зокрема, питання існування твірної функції симетрій. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 519.816:351.785

Групповые свойства систем управления третьего порядка / Легенький В.И., Рудольф Й. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 116 - 124.

Изучаются групповые свойства систем управления третьего порядка, в частности, вопрос существования производящей функции симметрий. Библиогр.: 14 назв.


 УДК 004.94; 004.75

Розподілене моделювання в EMS на основі архітектури HLA  / Казимир В.В., Сіра Г.А. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 125 - 135.

Пропонується технологія інтеграції потужного формального апарата Е-мереж та ієрархічного агрегатного підходу, застосованого в системі імітаційного моделювання EMS, в архітектуру високого рівня HLA для проведення розподіленого моделювання з метою дослідження систем зі складною структурою. Іл.: 11. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004.94; 004.75

Распределенное моделирование в EMS на основе архитектуры HLA / Казимир В.В., Серая А.А. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 125 - 135.

Предлагается технология интеграции мощного формального аппарата Е-сетей и иерархического агрегатного подхода, примененного в системе имитационного моделирования EMS, в архитектуру высокого уровня HLA для проведения распределенного моделирования с целью исследования систем со сложной структурой. Ил.: 11. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.94: 519.876.5

Теоретичні основи Петрі-об'єктного моделювання систем / Стеценко І.В. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 136 - 148.

Розглядається теорія Петрі-об'єктного моделювання - нової технології моделювання, що ґрунтується на об'єктно-орієнтованій технології та стохастичній мережі Петрі з часовими затримками. Розроблені основні теоретичні положення Петрі-об'єктного моделювання та виведені рівняння станів Петрі-об'єктної моделі у звичайній та матричній формах. Іл.: 4. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.94: 519.876.5

Теоретические основы Петри-объектного моделирования систем / Стеценко И.В. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 136 - 148.

Рассматривается теория Петри-объектного моделирования - новой технологии моделирования, основывающейся на объектно-ориентированной технологии и стохастической временной сети Петри. Разработаны основные теоретические положения Петри-объектного моделирования и выведены уравнения состояний Петри-объектной модели в обычном и матричном видах. Ил.: 4. Библиогр.: 10 назв.


УДК 504.058

Оцінка ефективності протипаводкових заходів на малих річкових водозборах Закарпаття на основі розрахунків розподіленої моделі «опади-стік» / Бойко О.В., Железняк М.Й. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 149 - 160.

У статті подано опис та основні рівняння розподіленої фізично-обґрунтованої гідрологічної моделі процесів «опади-стік» та її застосування для розрахунків ефективності протипаводкових заходів на прикладі малого водозбору в с. Квасово (Закарпатська область, Україна). Проведена реконструкція паводкового стоку 1998 року для водозбору, що розглядається. Результати було використано для аналізу ефективності дренажного каналу, який був запланований у рамках державної програми «Комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в Закарпатській області». Табл.: 3. Іл.: 6. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 504.058

Оценка эффективности противопаводковых мероприятий на малых речных водосборах Закарпатья на основе расчетов распределенной модели «осадки-сток» / Бойко А.В., Железняк М.И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 149 - 160.

В статье приведены описание и основные уравнения распределенной физически-обоснованной гидрологической модели процессов «осадки-сток» и ее применение для расчетов эффективности противопаводковых мероприятий на примере малого водосбора с. Квасово (Закарпатская область, Украина). Проведена реконструкция паводочного стока 1998 года для рассматриваемого водосбора. Результаты были использованы для анализа эффективности дренажного канала, который был запланирован в рамках государственной программы «Комплексной противопаводковой защиты в бассейне р.Тиса в Закарпатской области». Табл.: 3. Ил.: 6. Библиогр.: 18 назв.


УДК 519.6

Симетричні різницеві схеми методу спільної апроксимації для рішення лінійного рівняння переносу / Бучарський В.Л., Калінчук Є.М. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 161 - 165.

У роботі наведені результати застосування методу сумісної апроксимації для побудови симетричних різницевих схем підвищеного порядку точності на компактному шаблоні. Побудовані різницеві схеми від другого до восьмого порядку апроксимації за часом і простором для одновимірного лінійного рівняння переносу. Показані результати тестових розрахунків, які підтверджують теоретичні викладки. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.6

Симметричные разностные схемы метода совместной аппроксимации для решения линейного уравнения переноса / Бучарский В.Л., Калинчук Е.М. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 161 - 165.

В работе приведены результаты применения метода совместной аппроксимации для построения симметричных разностных схем повышенного порядка точности на компактном шаблоне. Построены разностные схемы от второго до восьмого порядка аппроксимации по времени и пространству для одномерного линейного уравнения переноса. Представлены результаты тестовых расчетов, подтверждающие теоретические выкладки. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.


УДК 621.391.254

Математична модель каналу зв'язку з сигналами OFDM та навмисними завадами / Зайцев С.В. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 166 - 175.

У статті запропонована математична модель каналу з технологією OFDM-систем зв'язку наступних поколінь, яка враховує вплив флуктуаційного шуму та навмисних завад. Застосування запропонованої моделі при імітаційному та математичному моделюванні каналу зв'язку з технологією OFDM дозволить суттєво спростити процес моделювання. Іл.: 7. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.391.254

Математическая модель канала связи с сигналами OFDM и преднамеренными помехами / Зайцев С.В. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 166 - 175.

В статье предложена математическая модель канала с технологией OFDM-систем связи следующих поколений, которая учитывает влияние флуктуационного шума и преднамеренных помех. Применение предложенной модели при имитационном и математическом моделировании канала связи с технологией OFDM позволит существенно упростить процесс моделирования. Ил.: 7. Библиогр.: 5 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.3.019.3

Моделювання надійності систем засобами пакета програми RELIABmod v.2.0 / Федухін О.В., Пасько В.П. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 176 - 182.

Наведено опис спеціалізованого пакета програм RELIABmod v.2.0, що дозволяє методами статистичного моделювання і розрахунку прогнозувати надійність систем, що відновлюються і не відновлюються, які мають різноманітні структурні схеми надійності. Розглянуті приклади екранних форм пакета при моделюванні надійності системи зі структурою типу «k  з  n». Іл.: 9. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 621.3.019.3

Моделирование надежности системы средствами пакета программ RELIABmod v.2.0 / Федухин А.В., Пасько В.П. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 176 - 182.

Приведено описание специализированного пакета программ RELIABmod v.2.0, позволяющего методами статистического моделирования и расчета прогнозировать надежность восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем, имеющих разнообразные структурные схемы надежности. Рассмотрены примеры экранных форм пакета при моделировании надежности системы со структурой типа «k  из n». Ил.: 9. Библиогр.: 7 назв.


УДК 621.03

Деякі аспекти живучості складних гарантоздатних комп'ютерних систем критичних умов застосування / Сербін В.Г.,  Сухомлин А.І. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 183 - 191.

Обгрунтовано актуальність вирішення проблеми живучості складних гарантоздатних комп'ютерних систем. Проведено аналіз основних термінів та визначень поняття «живучість систем». Розглянуто різні підходи щодо кількісної і якісної оцінки живучості. Проаналізовано стан вітчизняної нормативної бази щодо проблеми живучості складних систем. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 621.03

Некоторые аспекты живучести сложных гарантоспособных компьютерных систем критических условий применения / Сербін В.Г.,  Сухомлин А.И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 183 - 191.

Обоснована актуальность решения проблемы живучести сложных гарантоспособных компьютерных систем. Проведен анализ основных терминов и определений понятия «живучесть систем».  Рассмотрены различные подходы к количественной и качественной оценке живучести. Проанализировано состояние отечественной нормативной базы по проблеме живучести сложных систем. Библиогр.: 22 назв.


  УДК 631.3

Прогнозування небезпечних техногенних подій з урахуванням причинних чинників ризику / Серебровський О.М. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 4. - С. 192 - 202.

 Пропонується технологія прогнозування техногенної небезпеки. Критерієм небезпеки є ймовірність виникнення небажаних подій на об'єкті. Ймовірність може оцінюватися на довільному прогнозному інтервалі. У процесі оцінювання використовуються описи конкретних ситуацій, які виникають на об'єкті. Технологія включає методи логіко-ймовірності; моделі відмов; метод аналізу ієрархій. База знань, необхідна для прогнозування, містить експертні знання про вплив чинників небезпеки на виникнення небажаних подій; інтегральні функції розподілу ймовірності відмов. Застосування даної технології знижує трудомісткість створення бази знань, необхідної для прогнозування техногенної небезпеки. Библиогр.: 10 назв.

УДК 631.3

Прогнозирование опасных техногенных событий с учетом причинных факторов риска / Серебровский А.Н. // Математические машины и системы. - 2011. - № 4. - С. 192 - 202.

Предлагается технология прогнозирования техногенной опасности. Критерием опасности является вероятность возникновения нежелательных событий на объекте. Вероятность может оцениваться на произвольном прогнозном интервале. В процессе оценивания используются описания конкретных ситуаций, которые возникают на объекте. Технология включает логико-вероятностные методы; модели отказов; метод анализа иерархий. База знаний, необходимая для прогнозирования, содержит экспертные знания о влиянии факторов опасности на возникновение нежелательных событий; интегральные функции распределения вероятности отказов. Применение данной технологии снижает трудоемкость создания базы знаний, необходимой для прогнозирования техногенной опасности. Бібліогр.: 10 назв.


      Останнє оновлення: Apr 6, 2012