Математичні машини та системи. 2012 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 623.764

Протистояння асиметричним ситуаціям та загрозам у розподілених динамічних світах / Сапатий П.С. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 3 - 12.

Пропонуються високорівнева ідеологія та технологія, які можуть ефективно конвертувати довільну розподілену систему (чисто людську, безпілотну або ж змішану) в універсальну глобально-програмовану машину, здатну функціонувати без будь-яких центральних ресурсів. Компактні сценарії системних місій у спеціальній мові високого рівня можуть бути введені з будь-якої точки (обладнання), покриваючи та захоплюючи в реальному часі всю систему (або ж тільки необхідні частини), створюючи і установлюючи потрібні операційні інфраструктури та належним чином орієнтуючи локальну та глобальну поведінку. Запропонований підхід може бути особливо корисним для швидкої реакції на асиметричні ситуації та загрози у світі, накреслюючи реальний шлях до масового використання кооперативної роботики і поступового переходу до цілковито безпілотних систем для вирішення критичних проблем у непередбачених середовищах. Іл.: 14. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 623.764

Противостояние асимметричным ситуациям и угрозам в распределенных динамических мирах / Сапатый П.С. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 3 - 12.

Предлагаются высокоуровневая идеология и технология, которые могут эффективно конвертировать любую распределенную систему (чисто человеческую, беспилотную или же смешанную) в универсальную глобально-программируемую пространственную машину, способную функционировать без каких-либо центральных ресурсов. Компактные сценарии системных миссий в специальном языке высокого уровня могут быть введены с любой точки (устройства), покрывая и захватывая в реальном времени всю систему (или же только необходимые части), создавая и устанавливая требуемые операционные инфраструктуры и должным образом ориентируя локальное и глобальное поведение. Предлагаемый подход может быть особенно полезен для быстрой реакции на асимметричные ситуации и угрозы в мире, намечая реальный путь к массовому использованию кооперативной роботики и постепенному переходу к полностью беспилотным системам для решения критических проблем в непредсказуемых средах. Ил.: 14. Библиогр.: 16 назв.


УДК 004.31, 538.945, 530 145

Про геометричну класифікацію перетворень абстрактного регістра / Бєляєв А.К., Клименко В.П. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 13 - 15.

Розглядаються властивості фізичної моделі опису кристалічних структур та системи перетворень абстрактного регістра. Показано можливість проведення геометричної класифікації системи перетворень на основі груп симетрії кристалічних ґраток. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.31, 538.945, 530 145

О геометрической классификации преобразований абстрактного регистра / Беляев А.К., Клименко В.П. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 13 - 15.

Рассматриваются свойства физической модели описания кристаллических структур и системы преобразований абстрактного регистра. Показывается возможность проведения геометрической классификации системы преобразований на основе групп симметрии кристаллических решеток. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 681.3

До питання щодо сприйняття й розпізнавання образів у системах штучного інтелекту / Ященко В.О. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 16 - 27.

У статті в рамках біонічного підходу розглянуто питання щодо сприйняття й розпізнавання образів у системах штучного інтелекту. Представлено опис пристрою сенсорної зорової системи сприйняття і попередньої обробки інформації - очі людини. Висунуто робочі гіпотези «Про приведення зображения, що розпізнається, до одного розміру в області фовеа» і «Про механізм розпізнавання образів у вищих шарах неокортекса мозку людини». Представлено опис створеної на базі робочих гіпотез апаратно-нейронної моделі сенсорного органа зорової системи людини. Описана нейронна мережа виділення контуру зображення, що розпізнається. Іл.: 13. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3

К вопросу восприятия и распознавания образов в системах искусственного интеллекта / Ященко В.А. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 16 - 27.

В статье в рамках бионического подхода рассмотрены вопросы восприятия и распознавания образов в системах искусственного интеллекта. Представлено описание устройства и функционирования сенсорной зрительной системы восприятия и предварительной обработки информации - глаза человека. Выдвинуты рабочие гипотезы «О приведении распознаваемых изображений к одному размеру в области фовеа» и «О механизме распознавания образов в высших слоях неокортекса мозга человека». Представлено описание созданной на базе рабочих гипотез аппаратно-нейронной модели сенсорного органа зрительной системы человека. Описана простая нейронная сеть для выделения контура распознаваемого изображения. Ил.: 13. Библиогр.: 8 назв.


УДК 681.3

Щодо питання перетворення і паралельного введення граничних умов при вирішенні крайових задач в єдиному обчислювальному потоці / Ледянкін Ю.Я. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 28 - 35.

Розвивається ідея побудови єдиного обчислювального потоку при вирішенні задач математичної фізики. Запропонований метод передбачає паралельне введення у вигляді сплайнів крайових умов, обчислення коефіцієнтів вузлових функцій, рішення системи  з обробкою даних на рівні складних структур у спецпроцесорі зі скалярним помножувачем у складі процесорного елемента. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.3

К вопросу преобразования и параллельного ввода граничных условий при решении краевых задач в едином вычислительном потоке / Ледянкин Ю.Я. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 28 - 35.

Развивается идея построения единого вычислительного потока при решении задач математической физики. Предложенный метод предполагает параллельный ввод в виде сплайнов краевых условий, вычисление коэффициентов узловых функций, решение системы  с обработкой данных на уровне сложных структур в спецпроцессоре со скалярным умножителем в составе процессорного элемента. Библиогр.: 6 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 УДК 004.9:556.3

Технологія обробки просторових даних засобами ГІС для використання в розподілених гідрологічних моделях / Бойко О.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 36 - 44.

У статті запропонована технологія збору та обробки географічних та геоморфологічних просторових даних засобами геоінформаційних систем для подальшого використання у створенні розподілених гідрологічних моделей стоку. Описано основні етапи роботи технології, а саме ідентифікація контуру водозбору, побудова річкової мережі та отримання значень параметрів моделі водозбору з цифрових карт. На прикладі водозборів р. Уж та р. Стир проведено перевірку роботи технології для створення  гідрологічної моделі. Отримана модель використана для реконструкції паводкового стоку. Табл.: 2. Іл.: 8. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004.9:556.3

Технология обработки пространственных данных средствами ГИС для использования в распределенных гидрологических моделях / Бойко А.В. // Математические машины и системы. - 2012. -    № 1. - С. 36 - 44.

В статье предложена технология сбора и обработки географических и геоморфологических пространственных данных с использованием геоинформационных систем для дальнейшего использования в построении распределенных гидрологических моделей стока. Описаны основные этапы работы технологии, такие как идентфикация контура водосбора, построение речной сети и нахождение значений параметров модели из цифровых карт. На примере водосборов р. Уж и р. Стырь была проведена проверка работы технологии для создания гидрологической модели. Полученные модели были использованы для реконструкции паводочного стока. Табл.: 2. Ил.: 8. Библиогр.: 15 назв.


УДК 004.9:504

Розробка кросплатформеної версії системи підтримки прийняття рішень при радіаційних аваріях JRODOS / Євдін Є.О., Железняк М.Й., Трибушний Д.М. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 45 - 59.

Представлено реалізацію системи підтримки прийняття рішень з реагування на ядерні аварії JRODOS на основі новітніх інформаційних технологій з використанням програмного інструментарію у відкритих кодах. Детально описано архітектуру та інформаційні технології, реалізовані при розробці системи. Представлені методика та програмні засоби інтеграції зовнішніх обчислювальних моделей до системи на основі уніфікованого типу даних у вигляді незалежних програмних компонент - плагінів. При розробці системи запропоновано декілька підходів, що зменшують обсяг використаної оперативної пам'яті, пришвидшують роботу та забезпечують стабільність, відмовостійкість системи. Іл.: 4. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 004.9:504

Разработка кросплатформенной версии системы поддержки принятия решений при радиационных авариях JRODOS / Евдин Е.А., Железняк М.И., Трибушный Д.М. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 45 - 59.

Представлена реализация системы поддержки принятия решений по реагированию на ядерные аварии JRODOS на основе новейших информационных технологий с использованием программного инструментария в открытых кодах. Детально описаны архитектура и информационные технологии, реализованные при разработке системы. Представлены методика и программные средства интеграции внешних вычислительных моделей к системе на основе унифицированного типа данных в виде независимых программных компонент - плагинов. При разработке системы предложено несколько подходов, которые уменьшают объем использованной оперативной памяти, ускоряют работу и обеспечивают стабильность, отказоустойчивость системы. Ил.: 4. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004.5

Технологія та інструментарій реалізації гіперпараметричних (квазидовільних) запитів до тематичної бази даних / Литвинов В.А., Оксанич І.М., Ходак В.І. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 60 - 68.

Розглядаються роль і місце гіперпараметричних (квазидовільних) запитів користувача до тематичних БД в інформаційно-аналітичних системах. Пропонуються технологія побудови таких запитів і відповідне інструментальне програмне забезпечення. Наводяться приклади побудови запитів і скріншоти інтерфейсу користувача. Табл.: 5. Іл.: 8. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.5

Технология и инструментарий реализации гиперпараметрических (квазипроизвольных) запросов к тематической базе данных / Литвинов В.А., Оксанич И.Н., Ходак В.И. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 60 - 68.

Рассматриваются роль и место гиперпараметрических (квазипроизвольных) запросов  пользователя к тематическим БД в информационно-аналитических системах. Предлагаются технология построения таких запросов и соответствующее инструментальное программное обеспечение. Приводятся примеры построения запросов и скриншоты интерфейса пользователя. Табл.: 5. Ил.: 8. Библиогр.: 3 назв.


 УДК 519.765:519.767:004.93

Сингулярна декомпозиція матриці семантичних ознак в алгоритмі ієрархічної кластеризації текстових масивів / Павлишенко Б.М. // Математичні машини і системи. - 2012. - №1. - С. 69 - 76.

Досліджується ієрархічна кластеризація текстових документів у просторі семантичних концептів, утвореному внаслідок сингулярного розкладу матриці текстових частотних характеристик семантичних полів. Показано, що кластерна структура в такому просторі може відображати класифікації документів за різними ознаками, зокрема, за авторством текстів. Іл.: 5. Бібліогр.: 8 назв. 

УДК 519.765:519.767:004.93

Сингулярная декомпозиция матрицы семантических признаков в алгоритме иерархической кластеризации текстовых массивов / Павлишенко Б.М. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 69 - 76.

Исследуется иерархическая кластеризация текстовых документов в пространстве семантических концептов, образованном вследствие сингулярного разложения матрицы текстовых частотных характеристик семантических полей. Показано, что кластерная структура в таком пространстве может отображать классификации документов по разным признакам, в частности,  по авторству текстов. Ил.: 5. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.9

Дослідження якості консолідованих даних у просторах даних / Шаховська Н.Б. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 77 - 88.

У статті формалізовано характеристики якості консолідованих даних у просторах даних. Введено поняття корисності даних з джерел даних. Введено концептуальне визначення якості консолідованих даних простору даних. Розроблено метамови опису джерел даних та встановлення відповідності між їхніми структурами даних. Розроблено архітектури підсистеми оцінки якості консолідованих даних. Іл.: 10. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.9

Исследование качества консолидированных данных в просторах данных / Шаховская Н.Б. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 77 - 88.

В статье формализированы характеристики качества консолидированных данных в пространствах данных. Введено понятие полезности данных с источников данных. Введено концептуальное определение качества консолидированных данных пространства данных. Разработан метаязык описания источников данных и установления соответствия между их структурами данных. Разработана архитектура подсистемы оценки качества консолидированных данных. Ил.: 10. Библиогр.: 10 назв.


  УДК 004.9

Виявлення залежностей даних / Пшеничний О.Ю. // Математичні машини і системи. - 2012. -      № 1. - С. 89 - 97.

У статті описується розроблений алгоритм пошуку залежностей у підмножинах об'єктів досліджуваного набору даних. Даний алгоритм дозволяє ефективно виявляти асоціативні залежності за заданими критеріями якості. Застосування розробленого методу виявлення залежностей в даних можливе в багатьох предметних галузях і дозволяє виявити нові закономірності в даних, що покращує роботу фахівців та якість прийнятих ними рішень. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.9

Выявление зависимостей данных / Пшеничный А.Ю. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 89 - 97.

В статье описан разработанный алгоритм поиска зависимостей в подмножествах объектов исследуемого набора данных. Данный алгоритм позволяет эффективно выявлять ассоциативные зависимости в данных по заданным критериям качества. Использование разработанного метода поиска зависимостей в данных возможно в многих предметных областях и позволяет выявить новые закономерности в данных, что улучшает работу специалистов и качество принятых ими решений. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


УДК 007; 681.3

Порівняльний аналіз варіантів організації транспортної мережі сполучення з використанням програмного інструментарію «TRANZIT» / Максимей І.В., Сукач О.І., Єськова О.І. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 98 - 105.

Описується склад програмного інструментарію «TRANZIT», орієнтованого на моделювання транспортних систем сполучення, які функціонують в умовах випадкових дій.  Наводяться результати  використання інструментарію для вибору раціонального варіанта організації транзитних транспортних потоків у вибраному напрямі. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 007; 681.3

Сравнительный анализ вариантов организации транспортной сети сообщения с использованием программного инструментария «TRANZIT» / Максимей И.В., Сукач Е.И., Еськова О.И. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 98 - 105.

Описывается состав программного инструментария «TRANZIT», ориентированного на моделирование транспортных систем сообщения, функционирующих в условиях случайных воздействий.  Приводятся результаты использования инструментария для выбора рационального варианта организации транзитных транспортных потоков в выбранном направлении. Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.


     МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ

УДК 519.2: 530.1: 600.1

Послідовності і функції, що розбігаються / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 106 - 118.

Систематизовано відомі поняття і теореми, що стосуються границь. Для опису послідовностей і функцій, які розбігаються, введено низку нових понять і визначень, зокрема, поняття спектра граничних точок, збіжності до спектра граничних точок, функції і щільності розподілу граничних точок, границь функції розподілу та ін. Основу запропонованого підходу складають методи теорії гіпервипадкових явищ. Іл.: 6. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.2: 530.1: 600.1

Расходящиеся последовательности и функции / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 106 - 118.

Систематизированы известные понятия и теоремы, касающиеся пределов. Для описания расходящихся последовательностей и функций введен ряд новых понятий и определений, в частности, понятия спектра предельных точек, сходимости к спектру предельных точек, функции и плотности распределения предельных точек, границ функции распределения и др. Основу предложенного подхода составляют методы теории гиперслучайных явлений. Ил.: 6. Библиогр.: 9 назв.


 УДК 629.735.05:621, 3(045)

Математичні моделі для оцінки коефіцієнта оперативної готовності періодично контрольованих електронних систем / Уланський В.В., Мачалін І.О. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 119 - 128.

Розроблено математичні моделі та доведено теореми, що дозволяють визначити стаціонарний і нестаціонарний коефіцієнти оперативної готовності при довільному і експоненційному законах розподілу напрацювання системи до відмови. Доведені вирази, які, на відміну від відомих, враховують характеристики достовірності багаторазового контролю працездатності. Показано, що середній час напрацювання на незапланований ремонт системи багато в чому визначається ймовірністю помилкової відмови. Табл.: 1. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 629.735.05:621, 3(045)

Математические модели для оценки коэффициента оперативной готовности периодически контролируемых электронных систем / Уланский В.В., Мачалин И.А. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 119 - 128.

Разработаны математические модели и доказаны теоремы, позволяющие определить стационарный и нестационарный коэффициенты оперативной готовности при произвольном и экспоненциальном законах распределения наработки системы до отказа. Доказанные выражения, в отличие от известных, учитывают характеристики достоверности многократного контроля работоспособности. Показано, что среднее время наработки на незапланированный ремонт системы во многом определяется вероятностью ложного отказа. Табл.: 1. Библиогр.: 13 назв.


  УДК 004.94

Моделі верифікації планів ліквідації аварій на вугільних шахтах / Казимир В.В., Сіра Г.А. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 129 - 138.

Пропонуються імітаційні моделі, розроблені в системі моделювання E-net Modeling System (EMS) на основі потужного формального апарата Е-мереж, що дозволяють прогнозувати можливі варіанти розвитку технологічних процесів на вугільній шахті, а також виконувати верифікацію планів ліквідації аварій. Табл.: 2. Іл.: 8. Бібліогр.: 12 назв. 

 УДК 004.94

Модели верификации планов ликвидации аварий на угольных шахтах / Казимир В.В., Серая А.А. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 129 - 138.

Предлагаются имитационные модели, разработанные в системе моделирования E-net Modeling System (EMS) на основе мощного формального аппарата Е-сетей, которые позволяют прогнозировать возможные варианты развития технологических процессов на угольной шахте, а также выполнять верификацию планов ликвидации аварий. Табл.: 2. Ил.: 8. Библиогр.: 12 назв.


 УДК 621.391

Дослідження впливу навмисних завад на пропускну спроможність засобів радіозв'язку з технологією MIMO-OFDM / Зайцев С.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 139 - 153.

У статті проводиться аналіз впливу навмисних завад типу білий гаусівський шум на системи зв'язку з технологією MIMO-OFDM. Отримані нові аналітичні залежності для розрахунку пропускної спроможності засобів радіозв'язку з технологією MIMO-OFDM, що враховують щільності розподілу ймовірностей квадратурних складових завад. Іл.: 9. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 621.391

Исследование влияния преднамеренных помех на пропускную способность средств радиосвязи с технологией MIMO-OFDM / Зайцев С.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. -  С. 139 - 153.

В статье проводится анализ воздействия преднамеренных помех типа белый гауссовский шум на системы связи с технологией MIMO-OFDM. Получены новые аналитические зависимости для расчета пропускной способности средств радиосвязи с технологией MIMO-OFDM, которые учитывают плотности распределения вероятностей квадратурных составляющих помех. Ил.: 9. Библиогр.: 12 назв.


УДК 004.94: 519.876.5

Алгоритм імітації Петрі-об'єктної моделі / Стеценко І.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 154 - 165.

Розглядається імітація Петрі-об'єктної моделі, що ґрунтується на об'єктно-орієнтованій технології та стохастичній мережі Петрі з часовими затримками. Розроблений алгоритм імітації Петрі-об'єктної моделі. Реалізація алгоритму створена засобами Java-класів. Іл.: 6. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004.94: 519.876.5

Алгоритм имитации Петри-объектной модели / Стеценко И.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 154 - 165.

Рассматривается имитация Петри-объектной модели, основывающейся на объектно-ориентированной технологии и стохастической временной сети Петри. Разработан алгоритм имитации Петри-объектной модели. Реализация алгоритма создана средствами Java-классов. Ил.: 6. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.82 (045)

Логіко-лінгвістичні моделі речень як засіб порівняння текстових документів за змістом / Вавіленкова А.І. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 166 - 173.

Проаналізовано основні методи інтелектуальної обробки текстової інформації. Застосовано метод резолюцій для пошуку логічних збігів у реченнях природної мови, представлених у вигляді логіко-лінгвістичних моделей. Досліджено основні етапи алгоритму методу шинглів для порівняння текстових документів за змістом. Запропоновано метод порівняння логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації за змістом. Табл.: 3. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.82 (045)

Логико-лингвистические модели предложений как способ сравнения текстовых документов по смыслу / Вавиленкова А.И. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 166 - 173.

Произведен анализ методов интеллектуальной обработки текстовой информации. Применен метод резолюций для поиска логических совпадений в предложениях естественного языка. Исследованы основные этапы алгоритма метода шинглов для сравнения текстовых документов по смыслу. Предложен метод сравнения логико-лингвистических моделей текстовой информации по смыслу. Табл.: 3. Библиогр.: 8 назв.


УДК 519.853

Використання напіввизначеної оптимізації для моделювання складних систем / Косолап А.І., Перетятько А.С. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 174 - 179.

Розглядається напіввизначена релаксація для загальних задач квадратичного програмування та використовується новий узагальнений симплекс-метод для розв'язку цієї релаксації. Метод реалізований програмно і проведені численні експерименти, які свідчать, що напіввизначена релаксація є ефективною. Табл.: 3. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.853

Использование полуопределенной оптимизации для моделирования сложных систем / Косолап А.И., Перетятько А.С. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 174 - 179.

Рассматривается полуопределенная релаксация для общих задач квадратического программирования и используется новый обобщенный симплекс-метод для решения этой релаксации. Метод реализован программно и проведены многочисленные эксперименты, которые свидетельствуют об эффективности полуопределенной релаксации. Табл.: 3. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.3.019.3

Щодо питання про кількісні характеристики безвідмовності надлишкових комп'ютерних систем / Федухін О.В., Пасько В.П. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 180 - 188.

Розглянуті питання оцінки безвідмовності надлишкових комп'ютерних систем з різними структурними схемами надійності. Розроблено базову модель безвідмовності надлишкової системи з використанням -розподілу та класифікацію систем на її основі. Іл.: 3. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 621.3.019.3

К вопросу о количественных характеристиках безотказности избыточных компьютерных систем / Федухин А.В., Пасько В.П. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 180 - 188.

Рассмотрены вопросы оценки безотказности избыточных компьютерных систем с различными структурными схемами надежности. Разработаны базовая модель безотказности избыточной системы с использованием -распределения и классификация систем на ее основе. Ил.: 3. Библиогр.: 4 назв.


УДК 621.3.019.3

До оцінки параметра форми DN-розподілу в умовах одиничних відмов // Стрельніков П.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 189 - 193.

При апріорній оцінці коефіцієнта варіації процесів деградації об'єктів з метою оцінки параметра форми дифузійних розподілів слід приймати менші осмислені оцінки коефіцієнта варіації, що призводить до результату оцінки  прогнозованих показників надійності з запасом. Табл.: 2. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 621.3.019.3

К оценке параметра формы DN-распределения в условиях единичных отказов / Стрельников П.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 189 - 193.

При априорной оценке коэффициента вариации процессов деградации объектов с целью оценки параметра формы диффузионных распределений следует принимать меньшие осмысленные оценки коэффициента вариации, что приводит к результату оценки прогнозируемых показателей надежности с запасом. Табл.: 2. Библиогр.: 4 назв.


ПАМ'ЯТЬ ТА ІСТОРІЯ 

УДК 682+531.6, 519

Роботи Д.Є. Охоцимського з символьних обчислень на комп'ютері і програмування / Єфімов Г.Б., Єфімова М.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 194 - 200.

У статті описуються праці академіка Д.Є. Охоцимського, ветерана ІПМ ім. М.В. Келдиша, з програмування, починаючи з перших вітчизняних  обчислювальних машин, з комп'ютерної алгебри, програмних комплексів розрахунку і управління польотами космічних апаратів, управління рухом і сприйняття рухомих роботів. Бібліогр.: 27 назв.

УДК 682+531.6, 519

Работы Д.Е. Охоцимского по символьным вычислениям на компьютере и программированию / Ефимов Г.Б., Ефимова М.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 194 - 200.

Описываются труды академика Д.Е. Охоцимского, ветерана ИПМ им. М.В. Келдыша, по программированию, начиная с первых отечественных вычислительных машин, по компьютерной алгебре, программным комплексам расчета и управления полетами космических аппаратов, управления движением и восприятием подвижных роботов. Библиогр.: 27 назв.


      Останнє оновлення: May 10, 2012