Математичні машини і системи. 2012 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.94

Управління розподіленими ресурсами грід-системи / Литвинов В.В., Стеценко І.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 3 - 12.

Розглядається управління розподілом ресурсів грід-системи серед її користувачів. Побудована Петрі-об'єктна модель розподілу ресурсів одно- та дворівневої грід-системи, що дозволяє оцінювати ефективність вибраної стратегії управління. Іл.: 6. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 004.94

Управление распределенными ресурсами грид-системы /
Литвинов В.В., Стеценко И.В.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 3 - 12.

Рассматривается управление распределением ресурсов грид-системы среди ее пользователей. Построена Петри-объектная модель распределения ресурсов одно- и двухуровневой грид-системы, позволяющая оценить эффективность выбранной стратегии управления. Ил.: 6. Библиогр.: 11 назв.


УДК 519.8.3

Дослідження процесу проектування обчислювальних систем управління у реальному часі / Криковлюк О.П., Мороз-Подворчан І.Г. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 13 - 16.

Розглядається використання задачного підходу до проектування спеціалізованих обчислювальних систем управління у реальному часі. Іл.: 5. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 519.8.3

Исследование процесса проектирования вычислительных систем управления в реальном времени / Криковлюк А.П.,
Мороз-Подворчан И.Г.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 13 - 16.

Рассматривается применение задачного подхода к проектированию специализированных управляющих вычислительных систем реального времени. Ил.: 5. Библиогр.: 2 назв.


УДК 681.3

Методи зважених нев'язок, колокацій, моментів. Засіб паралельної реалізації в єдиному обчислювальному потоці рішення задач математичної фізики / Ледянкін Ю.Я. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 17 - 28.

Розвивається ідея паралельної реалізації методів зважених нев'язок, колокацій, моментів в єдиному обчислювальному потоці розв'язання задач математичної фізики з обробкою даних у вигляді складних структур на процесорних елементах, що включають скалярний помножувач. Запропонований спосіб, описаний і розглянутий на конкретних тестових прикладах, буде корисним математикам і розробникам методів і структур спецпроцесорів для розв'язання задач математичної фізики та інших завдань. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3

Методы взвешенных невязок, коллокаций, моментов. Способ параллельной реализации в едином вычислительном потоке решения задач математической физики / Ледянкин Ю.Я. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 17 - 28.

Развивается идея параллельной реализации методов  взвешенных невязок, коллокаций, моментов в едином вычислительном потоке решения задач математической физики с обработкой данных в виде сложных структур на процессорных элементах, включающих скалярный умножитель. Предложенный способ, описанный и рассмотренный на конкретных тестовых примерах, будет полезен математикам и разработчикам методов и структур спецпроцессоров для решения задач математической физики и других задач. Библиогр.: 4 назв.


УДК 519.85

Задача теорії ігор з нечіткою платіжною матрицею / Сіра О.В.,
Каткова Т.І.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 29 - 36.

Розглянута задача теорії ігор у нетрадиційній постановці, коли елементи платіжної матриці - нечіткі числа з відомими функціями приналежності. Запропонована технологія рішення задачі заснована на формуванні функції приналежності нечіткого значення ціни гри. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.85

Задача теории игр с нечеткой платежной матрицей / Серая О.В., Каткова Т.И. // Математические машины и системы. - 2012. - № 1. - С. 29 - 36.

Рассмотрена задача теории игр в нетрадиционной постановке, когда элементы платежной матрицы - нечеткие числа с известными функциями принадлежности. Предложенная технология решения задачи основана на формировании функции принадлежности нечеткого значения цены игры. Библиогр.: 9 назв.


УДК 681.4

Живучість інтелектуальних систем управління, розроблених на базі рецепторно-ефекторних нейроподібних зростаючих мереж /
Ященко В.О.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 37 - 40.

У статті розглянуті питання надійності розпізнавання образів і живучості систем штучного інтелекту, розроблених на базі рецепторно-ефекторних нейроподібних зростаючих мереж. Нейроподібні зростаючі структури працюють з високою надійністю і забезпечують живучість інтелектуальних систем. Експерименти, проведені на моделях інтелектуальних систем, показують, що вихід з ладу великої кількості елементів нейроподібної мережі не приводить до відмов у роботі всієї системи. Іл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.4

Живучесть интеллектуальных систем управления, созданных на базе рецепторно-эффекторных нейроподобных растущих сетей /
Ященко В.А.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 37-40.

В статье рассмотрены вопросы надежности распознавания образов и живучести систем искусственного интеллекта, разработанных на базе рецепторно-эффекторных нейроподобных растущих сетей. Нейроподобные растущие структуры работают с высокой надежностью и обеспечивают живучесть интеллектуальных систем. Эксперименты, проведенные на моделях интеллектуальных систем, показывают, что выход из строя большого количества элементов нейроподобной сети не приводит к отказам в работе всей системы. Ил.: 3. Библиогр.: 5 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 УДК 004.27

Структура та дослідження швидкодії систем обробки знань /
Кургаєв О.П., Савченко І.В.
// Математичні машини і системи. - 2012. - №2. - С. 41 - 50.

Розробка нових, більш продуктивних, архітектур комп'ютерів для обробки знань залишається актуальною задачею. В роботі запропоновано структуру інтерпретатора баз знань та виконано емпіричне дослідження продуктивності системи обробки знань. У дослідженнях застосовано метод апроксимації. Отримані результати свідчать про доцільність апаратної реалізації засобів інтерпретації баз знань. Запропонований інтерпретатор може бути використаний при побудові сучасних систем обробки знань. Іл.: 8. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 004.27

Структура и исследование быстродействия системы обработки знаний / Кургаев А.Ф., Савченко И.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 41 - 50.

Разработка новых, более производительных, архитектур компьютеров для обработки знаний остается актуальной задачей. В работе предложена структура интерпретатора баз знаний и проведено эмпирическое исследование быстродействия системы обработки знаний. В исследованиях использован метод аппроксимации. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности аппаратной реализации средств интерпретации баз знаний. Предложенный интерпретатор может быть использован при построении современных систем обработки знаний. Ил.: 8. Библиогр.: 11 назв.


УДК 004, 347.78

Формалізація операцій над інформаційними продуктами / Вовк О.Б. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 51 - 59.

У статті розглядаються питання кореляції етапів життєвого циклу інформаційного продукту з діями над ним, а також формалізація операцій над інформаційними продуктами. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004, 347.78

Формализация операций над информационными продуктами /
Вовк Е.Б.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 51 - 59.

В статье рассматриваются вопросы корреляции этапов жизненного цикла информационного продукта с действиями над ним, а также формализация операций над информационными продуктами. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004. 056

Захист інформації в корпоративних USB-флеш накопичувачах для хмарних обчислень / Корольов В.Ю. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 60 - 69.

Розглянута проблема комп'ютерної безпеки використання флеш накопичувачів у складі хмарної архітектури сучасних організацій. Побудовано схему інформаційних потоків DFD з границями довіри взаємодії накопичувача з корпоративною мережею та проведено оцінку комп'ютерної безпеки за методиками STRIDE і DREAD. Табл.: 2. Іл.: 4. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004. 056

Защита информации на корпоративных USB-флеш накопителях для облачных вычислений / Королёв В.Ю. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 60 - 69.

Рассмотрена проблема компьютерной безопасности использования флеш накопителей в составе облачной архитектуры современных организаций. Построена схема информационных потоков DFD с границами доверия взаимодействия с компьютерной сетью корпорации и проведена оценка компьютерной безопасности по методикам STRIDE и DREAD. Табл.: 2. Ил.: 4. Библиогр.: 15 назв.


УДК 004.94:159.95

Формалізація понять мовного образу та образного сенсу природно-мовних конструкцій / Бісікало О.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 70 - 73.

У статті обґрунтовано підхід до формалізації понять мовного образу та образного сенсу природно-мовних конструкцій. Інтерпретовано формальні ознаки асоціативної мережі образів, отримано чисельну оцінку одиниці образного сенсу на основі поняття ентропії. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.94:159.95

Формализация понятий языкового образа и образного смысла естественно-языковых конструкций / Бисикало О.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 70 - 73.

В статье обосновывается подход к формализации понятий языкового образа и образного смысла естественно-языковых конструкций. Интерпретированы формальные признаки ассоциативной сети образов, получена численная оценка единицы образного смысла на основе понятия энтропии. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.415.2.043

Формування оптимального машинного коду програм під час його синтезу / Салапатов В.І. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 74 - 80.

Запропоновано застосування формального опису синтаксису у вигляді недетермінованих кінцевих автоматів як на етапі синтаксичного аналізу програм, так і на етапі формування машинних кодів. На етапі синтаксичного аналізу для кожного стану автомата, що на відповідній діаграмі відображається своєю верхівкою, певна сукупність вхідних та вихідних дуг можуть виявитися помилковими та  виділеними в окремий список. На етапі формування кодів машинних команд помилкові ситуації неможливі, оскільки асемблерні оператори формуються згідно з існуючими правилами опису форматів цих команд. Оптимальність машинного коду досягається за рахунок використання існуючих даних у регістрах та стеку цільового мікропроцесора. Іл.: 4. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 004.415.2.043

Формирование оптимального машинного кода программ во время его синтеза / Салапатов В.И. // Математические машины и системы. - 2012. - №2. - С. 74 - 80.

Предложено применение формального описания синтаксиса в виде недетерминированных конечных автоматов как на этапе синтаксического анализа программ, так и на этапе формирования машинных кодов. На этапе синтаксического анализа для каждого состояния автомата, что на соответствующей диаграмме отображается своей вершиной, определенная совокупность входных и выходных дуг могут оказаться ошибочными и выделенными в отдельный список. На этапе формирования кодов машинных команд ошибочные ситуации невозможны, поскольку ассемблерные операторы формируются в соответствии с существующими правилами описания форматов этих команд. Оптимальность машинного кода достигается за счет использования существующих данных в регистрах и стеке целевого микропроцессора. Ил.: 4. Библиогр.: 6 назв.


       МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ

 УДК 624.041

Механіка стрижневих систем і теорія графів / Волобоєв В.П.,
Клименко В.П.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 81 - 95.

Запропоновано метод коректного формулювання математичної моделі стрижневої системи. Метод передбачає застосування графа для представлення розрахункової схеми стрижневої системи. Запропоновано еквівалентні схеми заміщення об'єктів, що задовольняють вимогам представлення топології об'єктів у вигляді графів. Для запису основної системи рівнянь будівельної механіки в матричному вигляді запропоновано використати матриці контурів і перерізів. Сформульовано методику цілеспрямованого вибору перемінних при коректному формулюванні математичної моделі. Наведено приклад розрахунку стрижневої системи. Табл.: 1. Іл.: 5. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 624.041

Механика стержневых систем и теория графов / Волобоев В.П.,
Клименко В.П.
// Математические машины и системы. - 2012. - №2. - С.81 - 95.

Предложен метод корректной формулировки математической модели стержневой системы. Метод предполагает применение графа для представления расчетной схемы стержневой системы. Предложены эквивалентные схемы замещения объектов, удовлетворяющие требованиям представления топологии объектов в виде графов. Для записи основной системы уравнений строительной механики в матричном виде предложено использовать матрицы контуров и сечений. Сформулирована методика целенаправленного выбора переменных при корректной формулировке математической модели. Приведен пример расчета стержневой системы. Табл.: 1. Ил.: 5. Библиогр.: 10 назв.


УДК 007.003; 007.008; 65.0; 681.3

Метод динамічної імітації імовірнісних виробничих систем /
Смородін В.С.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 96 - 101.

Запропоновано метод проектного моделювання імовірнісних виробничих систем на основі побудови динамічних імітаційних моделей об'єктів дослідження. Наведені теоретичне обґрунтування методу дослідження і технологія побудови імітаційних моделей на основі агрегатної системи автоматизації моделювання. Обґрунтовано можливість використання методу динамічної імітації імовірнісних виробничих систем для рішення задачі синтезу оптимальної структури технологічного циклу з урахуванням характеристик надійності функціонування обладнання. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 007.003; 007.008; 65.0; 681.3

Метод динамической имитации вероятностных производственных систем / Смородин В.С. // Математические машины и системы. - 2012. - №2. - С. 96 - 101.

Предложен метод проектного моделирования вероятностных производственных систем на основе построения динамических имитационных моделей объектов исследования. Приведены теоретическое обоснование метода исследования и технология построения имитационных моделей на основе агрегатной системы автоматизации моделирования. Обоснована возможность использования метода динамической имитации вероятностных производственных систем для решения задачи синтеза оптимальной структуры технологического цикла с учетом характеристик надежности функционирования оборудования. Библиогр.: 4 назв.


УДК 004.773

Безпечне управління віддаленим хостом через незахищений сервер /
Вахнін С.О., Братанін А.М.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 102 - 106.

Розглянуто проблему безпечного управління комп'ютером за умов відсутності реальних ip-адрес. Запропоновано та описано структуру програмного комплексу, що вирішує поставлену проблему. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 004.773

Безопасное управление удаленным хостом через незащищенный сервер / Вахнин С.А., Братанин А.М. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 102 - 106.

Рассмотрена проблема безопасного удаленного управления компьютером при условии отсутствия реальных ip-адресов. Предложена и описана структура программного комплекса, решающего поставленную проблему. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.


УДК 650.1

Створення блочних моделей систем і процесів з використанням методу групового урахування аргументів / Литвинов В.В., Задорожній А.О. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 107 - 116.

У роботі розглядається індуктивний підхід до створення структурних імітаційних моделей. В основі індуктивного підходу лежить метод групового урахування аргументів, що дозволяє побудувати функціональну модель на основі даних спостереження за об'єктом шляхом поступового ускладнення початкової моделі з використанням операцій суми і добутку. Для побудови структурної моделі на основі даних спостережень за об'єктом запропонований модифікований алгоритм методу групового урахування аргументів, а як операції для ускладнення моделі були запропоновані операції автоматної алгебри. Іл.: 6. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 650.1

Создание блочных моделей систем и процессов с использованием метода группового учета аргументов / Литвинов В.В., Задорожний А.А. // Математические машины и системы. - 2012. -  № 2. - С. 107 - 116.

В статье рассматривается индуктивный подход к созданию структурных имитационных моделей. В основе индуктивного подхода лежит метод группового учета аргументов, который позволяет построить функциональную модель на основании данных наблюдений за объектом путем постепенного усложнения исходной модели с использованием операций суммы и произведения. Для построения структурной модели на основании данных наблюдений за объектом предложен модифицированный алгоритм метода группового учета аргументов, а в качестве операций для усложнения модели были предложены операции автоматной алгебры. Ил.: 6. Библиогр.: 3 назв.


УДК 004.031.6

Тестування моделей об'єктно-орієнтованого програмного забезпечення / Литвинов В.В., Богдан І.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 117 - 125.

У статті вказані причини, що призводять до необхідності проведення тестування моделей об¢єктно-орієнтованих програм, а також описуються найбільш популярні серед існуючих підходи до проведення тестування основних видів UML-діаграм, серед яких діаграма варіантів використання, діаграма класів, діаграма станів та діаграма послідовностей. Іл.: 11. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.031.6

Тестирование моделей объектно-ориентированного программного обеспечения / Литвинов В.В., Богдан И.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 117 - 125.

В статье указываются причины, которые приводят к необходимости проведения тестирования моделей объектно-ориентированных программ, а также описываются наиболее популярные из существующих подходы к проведению тестирования основных видов UML-диаграмм, среди которых диаграмма вариантов использования, диаграмма классов, диаграмма состояний и диаграмма последовательностей. Ил.: 11. Библиогр.: 7 назв.


УДК 658.012

Розробка моделей просторово-траєкторного підходу до моделювання процесу проектування маркетингових інформаційних систем /
Левикін В.М., Костенко О.П., Хміль-Чуприна В.В.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 126 - 135.

У роботі запропоновано математичні моделі, які визначають структуру інформаційних проекцій багатовимірних просторів, що входять до складу метафори багатовимірного інформаційного метапростору і дозволяють коректно розробити відповідні моделі даних і процедури їх обробки для того, щоб реалізувати всі основні етапи проектування, реінжинірингу складних МІС. Отримав подальший розвиток просторово-траєкторний підхід до моделювання процесів проектування МІС у вигляді процедур розробки фазових траєкторій моделі життєвого циклу МІС у кожному з цих просторів. Іл.: 5. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 658.012

Разработка моделей пространственно-траекторного подхода к моделированию процесса проектирования маркетинговых информационных систем / Левикин В.М., Костенко А.П., Хмель-Чуприна В.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 126 - 135.

В работе предложены математические модели, определяющие структуру информационных проекций многомерных пространств, которые входят в состав метафоры многомерного информационного метапространства и позволяют корректно разработать соответствующие модели данных и процедуры их обработки для того, чтобы реализовать все основные этапы проектирования, реинжиниринга сложных МИС. Получил последующее развитие пространственно-траекторный подход к  моделированию процессов проектирования МИС в виде процедур разработки фазовых траекторий модели жизненного цикла МИС в каждом из этих пространств. Ил.: 5. Библиогр.: 12 назв.


УДК 519.6

Вибір вагових функцій у методі Петрова-Гальоркіна для інтегрування двовимірних нелінійних рівнянь типу Бюргерса / Молчанов О.А.,
Сірик С.В., Сальніков М.М.
// Математичні машини і системи. - 2012. - №2. - С. 136 - 144.

Запропонована модифікація методу Петрова-Гальоркіна для чисельного розв'язання нестаціонарних двовимірних рівнянь з нелінійними конвективними членами типу Бюргерса, заснована на використанні вагових функцій, які змінюються у часі в залежності від виду еволюціонуючого розв'язку. Ефективність запропонованої модифікації для задач з домінуванням конвективних процесів над дифузійними підтверджується розрахунками. Іл.: 3. Бібліогр.: 20 назв.

УДК 519.6

Выбор весовых функций в методе Петрова-Галеркина для интегрирования двумерных нелинейных уравнений типа Бюргерса / Молчанов А.А., Сирик С.В., Сальников Н.Н. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 136 - 144.

Предложена модификация метода Петрова-Галеркина для численного решения нестационарных двумерных уравнений с нелинейными конвективными членами типа Бюргерса, основанная на использовании весовых функций, изменяющихся во времени в зависимости от получаемого эволюционирующего решения. Эффективность предложенной модификации для задач с преобладанием конвективных процессов над диффузионными подтверждается расчетами. Ил.: 3. Библиогр.: 20 назв.


УДК 631.3

Методичні та обчислювальні аспекти значимості ризику компонентів складних систем. Ч. I / Серебровський О.М. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 145 - 154.

У роботі розглянуті методичні і обчислювальні аспекти значущості техногенного ризику. Приведено комплекс алгоритмів обчислення показників різних типів значущості. Комплекс алгоритмів призначений для використання в автоматизованих системах аналізу техногенного ризику. Іл.: 3. Бібліогр: 14 назв.

УДК 631.3

Методические и вычислительные аспекты значимости риска компонентов сложных систем. Ч. I / Серебровский А.Н. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 145 - 154.

В работе рассмотрены методические и вычислительные аспекты значимости техногенного риска. Приведен комплекс алгоритмов вычисления показателей различных типов значимости. Комплекс алгоритмов предназначен для использования в автоматизированных системах анализа техногенного риска. Ил.: 3. Библиогр: 14 назв.


УДК 519.2: 530.1: 600.1

Статистична стійкість випромінювання астрофізичних об'єктів /
Горбань І.І.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 155 - 160.

У рентгенівському діапазоні частот досліджено порушення статистичної стійкості випромінювання трьох астрофізичних об'єктів: GRS 1915+105, Cygnus X-1 і PSRJ 1012+5307. Результати дослідження вказують, що випромінювання джерела GRS 1915+105 носить статистично стійкий характер на протязі приблизно місяця, Cygnus X-1 - на протязі тижня, а пульсара PSR J1012+5307 - на протязі не менш як півтора десятка років. Іл.: 3. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 519.2: 530.1: 600.1

Статистическая устойчивость излучения астрофизических объектов / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 155 - 160.

В рентгеновском диапазоне частот исследованы нарушения статистической устойчивости излучения трех астрофизических объектов: GRS 1915+105, Cygnus X-1 и PSRJ 1012+5307. Результаты исследования указывают, что излучение источника GRS 1915+105 носит статистически устойчивый характер на протяжении примерно месяца, Cygnus X-1 - на протяжении недели, а пульсара PSR J1012+5307 - на протяжении не менее полутора десятка лет. Ил.: 3. Библиогр.: 12 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.3.019.3

Графо-аналітичний метод оцінки параметрів DN-розподілу в умовах малої статистики відмов / Федухін О.В., Сеспедес Гарсія Н.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 161 - 167.

Запропоновано графо-аналітичний метод оцінки параметрів DN-розподілу в умовах обмеженої статистики відмов. Метод може використовуватися як своєрідний критерій згоди досліджуваного емпіричного розподілу відмов обраної теоретичної моделі надійності. Табл.: 4. Іл.: 6. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 621.3.019.3

Графо-аналитический метод оценки параметров DN-распределения в условиях малой статистики отказов / Федухин А.В.,
Сеспедес Гарсия Н.В.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 161 - 167.

Предложен графо-аналитический метод оценки параметров DN-распределения в условиях ограниченной статистики отказов. Метод может использоваться в качестве своеобразного критерия согласия исследуемого эмпирического распределения отказов выбранной теоретической модели надежности. Табл.: 4. Ил.: 6. Библиогр.: 6 назв.


УДК 656.257.004

Управління процесом розробки складних технічних систем і процесів. Особливості застосування FMEA-аналізу / Муха Ар.А. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 168 - 176.

Стаття присвячена проблемі управління процесом розробки складних технічних систем і процесів із застосуванням FMEA-аналізу для запобігання появи критичних ситуацій, зниження кількості ризиків і потенційних відмов та підвищення рівня їх безпеки. Табл.: 6. Іл.: 4. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 656.257.004

Управление процессом разработки сложных технических систем и процессов. Особенности применения FMEA-анализа / Муха Ар.А. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С. 168 - 176.

Статья посвящена проблеме управления процессом разработки сложных технических систем и процессов с применением FMEA-анализа для предотвращения появления критических ситуаций, снижения количества рисков и потенциальных отказов, повышения уровня их безопасности. Табл.: 6. Ил.: 4. Библиогр.: 8 назв.


УДК 519.873+519.876

Імовірнісна оцінка надійності структури складної системи /
Ратобильська Д.В.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 177 - 187.

Пропонується застосування нового методу виключення для оцінки надійності структури складної системи. Наводяться результати порівняння роботи методів накладення, виключення і методу Монте-Карло при аналізі надійності структури складної системи. Табл.: 6. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 519.873+519.876

Вероятностная оценка надежности структуры сложной системы / Ратобыльская Д.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 2. - С.177 - 187.

Предлагается применение нового метода исключения для оценки надежности структуры сложной системы. Приводятся результаты сравнения работы методов наложения, исключения и метода Монте-Карло при анализе надежности структуры сложной системы. Табл.: 6. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.


      Останнє оновлення: Jun 1, 2012