Математичні машини і системи. 2013 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.3

Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч. 1 /
Войтович І.Д., Корсунський В.М., Лаврик Ф.Т.
//Математичні машини і системи. - 2013. - №1. - С. 3 - 13.

Стаття знайомить читачів з новітньою елементною базою, яка може прийти на зміну кремнієвій елементній базі. Стисло описані властивості фулеренів, вуглецевих нанотрубок (ВНТ) і плівок графену та вже реалізовані на їх основі транзистори, логічні елементи, резистори, міжз'єднання, комірки пам'яті, надчутливі сенсори та пристрої відображення інформації. Вказано на їх переваги і перспективи впровадження вже у найближчі десятиліття. Іл.: 9. Бібліогр.: 38 назв.

УДК 004.3

Углеродная наноэлектронная элементная база информатики. Ч. 1 /
Войтович И.Д., Корсунский В.М., Лаврик Ф.Т.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 3 - 13.

Статья знакомит читателей с новейшей элементной базой, которая может сменить кремниевую элементную базу информатики. Кратко описаны свойства фуллеренов, углеродных нанотрубок и пленок графена, а также реализованные на их основе транзисторы, логические цепи, резисторы, межсоединения, ячейки памяти, сверхчувствительные сенсоры и устройства воспроизведения информации. Указаны их преимущества и перспективы внедрения уже в ближайшие десятилетия. Ил.: 9. Библиогр.: 38 назв.


УДК 519.2: 530.1: 600.1

Шоста проблема Д. Гільберта: роль і значення фізичних гіпотез /
Горбань І.І.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 14 - 20.

У теперішній час велика кількість фізичних по суті дисциплін, зокрема, теорія ймовірностей і раціональна механіка, розглядаються як абстрактні математичні теорії. Тому шоста проблема Д. Гільберта, що стосується аксіоматизації розділів фізики, залишається не вирішеною до кінця. Стосовно розділів фізики, для яких побудовані аксіоматичні математичні теорії, вирішення проблеми може бути забезпечено введенням додаткових фізичних гіпотез (аксіом адекватності), що фіксують наявність і особливості основоположних фізичних феноменів. Сформульовані вимоги до фізичних гіпотез. Іл.: 1. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 519.2: 530.1: 600.1

Шестая проблема Д. Гильберта: роль и значение физических гипотез / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 14 - 20.

В настоящее время многие, физические по сути дисциплины, в частности, теория вероятностей и рациональная механика, рассматриваются как абстрактные математические теории. Поэтому шестая проблема Д. Гильберта, касающаяся аксиоматизации разделов физики, остается не решенной до конца. Применительно к разделам физики, для которых построены аксиоматические математические теории, решение проблемы может быть обеспечено введением дополнительных физических гипотез (аксиом адекватности), фиксирующих наличие и особенности основополагающих физических феноменов. Сформулированы требования к физическим гипотезам. Ил.: 1. Библиогр.: 11 назв.


УДК 511.1, 512.542, 530.145

Диференціальний оператор у системі перетворень абстрактного регістру / Беляев А.К., Клименко В.П. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 21 - 25.

Розглядається диференціальний оператор для побудови та представлення арифметичних функцій у системі перетворень абстрактного регістру. Визначаються можливості проведення структурних побудов та виконання точних обчислень. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 511.1, 512.542, 530.145

Дифференциальный оператор в системе преобразований абстрактного регистра / Беляев А.К., Клименко В.П. // Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 21 - 25.

Рассматривается дифференциальный оператор для построения и представления арифметических функций в системе преобразований абстрактного регистра. Определяются возможности проведения структурных построений и выполнения точных вычислений. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004.519.712 +004.92

Розв'язання задачі перетину  m опуклих многогранників /
Терещенко В.М.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 26 - 33.

У статті запропоновано модифікацію алгоритму GJK для знаходження спільної точки двох опуклих многогранників. Знаючи цю точку та використовуючи теорему двоїстості, можна знаходити область перетину двох політопів. Розглядаючи політопи попарно, можна знайти область перетину  політопів. Розроблена паралельна програмна реалізація розв'язку проблеми, яка ефективно використовує ресурси сучасних багатопроцесорних систем. Іл.: 2. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 004.519.712 +004.92

Решение задачи пересечения  m выпуклых многогранников /
Терещенко В.Н.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 26 - 33.

В статье предложена модификация алгоритма GJK для нахождения общей точки двух выпуклых многогранников. Зная эту точку и используя теорему двойственности, можно определить  область пересечения двух политопов. Рассматривая политопы попарно, можно найти область пересечения  политопов. Разработана параллельная программная реализация решения проблемы, которая эффективно использует ресурсы современных многопроцессорных систем. Ил.: 2. Библиогр.: 13 назв.


УДК 519.765:004.89

Аналіз семантичних образів у масивах текстових об'єктів за допомогою квантових обчислень / Павлишенко Б.М. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 34 - 43.

Проведено аналіз семантичних образів у масивах текстових об'єктів із використанням елементів квантового алгоритму Гровера. Показано, що реалізація квантових алгоритмів для деякого класу задач такого аналізу дає можливість експоненційно зменшити об'єм необхідної пам'яті та поліноміально зменшити час виконання алгоритму у порівнянні із класичними алгоритмами внаслідок реалізації квантового паралелізму. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 519.765:004.89

Анализ семантических образов в массивах текстовых объектов с помощью квантовых вычислений / Павлышенко Б.М. // Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 34 - 43.

Проведен анализ семантических образов в массивах текстовых объектов с использованием элементов квантового алгоритма Гровера. Показано, что реализация квантовых алгоритмов для некоторого класса задач такого анализа дает возможность экспоненциально уменьшить объем требуемой памяти и полиномиально уменьшить время выполнения алгоритма по сравнению с классическими алгоритмами в результате реализации квантового параллелизма. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.89

Ефективність застосування онтологічних моделей для побудови програмних систем / Буров Є.В. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 44 - 55.

У статті наведено результати аналізу ефективності застосування онтологічного моделювання для побудови програмних систем. Задачу аналізу ефективності розглянуто в контексті підвищення якості програмного продукту на всіх етапах його життєвого циклу. Запропоновано метрики для вимірювання ступеня підвищення якості для різних джерел та етапів життєвого циклу програмного продукту. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004.89

Эффективность применения онтологических моделей для построения программных систем / Буров Е.В. // Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 44 - 55.

В статье приведены результаты анализа эффективности использования онтологического моделирования для построения программных систем. Задача анализа эффективности рассмотрена в контексте повышения качества программного продукта на всех этапах его жизненного цикла. Предложены метрики для измерения степени повышения качества для разных источников и этапов жизненного цикла продукта. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 15 назв.


УДК 004.93

Метод витягу навчальних виборок з вихідних виборок великого обсягу для діагностування і розпізнавання образів / Субботін С.О. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 56 - 62.

Вирішено задачу автоматизації формування виборок для побудови діагностичних і розпізнавальних моделей за прецедентами. Запропоновано метод витягу навчальних виборок, що забезпечує збереження у сформованій підвибірці найважливіших топологічних властивостей вихідної вибірки, не вимагаючи при цьому завантаження у пам'ять ЕОМ вихідної вибірки, а також численних проходів вихідної вибірки, що дозволяє скоротити обсяг вибірки і зменшити вимоги до ресурсів ЕОМ. Табл.: 1. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004.93

Метод извлечения обучающих выборок из исходных выборок большого объема для диагностирования и распознавания образов /
Субботин С.А.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 56 - 62.

Решена задача автоматизации формирования выборок для построения диагностических и распознающих моделей по прецедентам. Предложен метод извлечения обучающих выборок, который обеспечивает сохранение в сформированной подвыборке важнейших топологических свойств исходной выборки, не требуя при этом загрузки в память ЭВМ исходной выборки, а также многочисленных проходов исходной выборки, что позволяет сократить объём выборки и уменьшить требования к ресурсам ЭВМ. Табл.: 1. Библиогр.: 15 назв.


УДК 681.3

Способи паралельного розв'язання систем Ах=b  в єдиному технологічному потоці розв'язання задач математичної фізики /
Ледянкін Ю.Я.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 63 - 74.

Пропонуються способи вирішення систем Ах=b   для спецпроцесора паралельного типу на базі процесорних елементів (ПЕ) зі скалярним помножувачем (СП) у складі кожного ПЕ. Факторизацію матриці розміром n*n  пропонується виконувати методами, які дозволяють скоротити в n-раз кількість операцій ділення на прямому ході виключення. На зворотному ході обчислення невідомих пропонується виключити ділення, виконуючи в ПЕ на СП тільки операції множення і складання. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3

Способы параллельного решения систем Ах=b   в едином технологическом потоке решения задач математической физики / Ледянкин Ю.Я. // Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 63 - 74.

Предлагаются способы решения систем Ах=b   для спецпроцессора параллельного типа на базе процессорных элементов (ПЭ) со скалярным умножителем (СУ) в составе каждого ПЭ. Факторизацию матрицы размером n*n  предлагается выполнять методами, которые позволяют сократить в n-раз количество операций деления на прямом ходе исключения. На обратном ходе вычисления неизвестных предлагается исключить деление, выполняя в ПЭ на СУ только операции умножения и сложения. Библиогр.: 8 назв.


ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 681.5:658.149.3(477)

Досвід створення в Україні національної інтегрованої системи трансферу технологій / Лисенко В.С., Єгоров С.О., Грицай А.Я., Рудницький Є.А. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 75 - 82.

У статті розглядаються об'єкти технологій, технології та їх складові як об'єкти процесу комерціалізації (трансферу технологій). Інформаційні складові таких об'єктів визначаються основними діючими чинниками просування технологій на ринок. Автори пропонують для розгляду спеціальний інформаційний компонент об'єкта трансферу технології, який об'єднує в собі науково-технічні можливості, інтереси бізнесу та запити ринку, - профіль технології. Інтеграція Національного банку технологій з мережею трансферу технологій дозволяє наповнювати змістом об'єкт трансферу технології ( визначати складові та об'єкти технології), починаючи з моменту виникнення творчої ідеї до впровадження її у кінцевого споживача. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 25 назв.

УДК 681.5:658.149.3(477)

Опыт создания в Украине национальной интегрированной системы трансфера технологий / Лисенко В.С., Єгоров С.A., Грицай А.Я.,
Рудницький Е.А.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 75 - 82.

В статье рассматриваются технологии, объекты технологии и составляющие технологии в качестве объектов процесса коммерциализации (трансфера технологий). Информационные составляющие таких объектов определяются как основные действующие факторы продвижения технологий на рынок. Авторы предлагают к рассмотрению специальный информационный компонент объекта трансфера технологий, который объединяет в себе научно-технические возможности, интересы бизнеса и запросы рынка, - профиль технологии. Интеграция Национального банка технологий с сетью трансфера технологий позволяет наполнять содержанием объект трансфера технологий (определять составляющие и объекты технологии), начиная с момента возникновения творческой идеи до ее внедрения у конечного потребителя. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 25 назв.


УДК 621.391

Інформаційна технологія побудови системи OFDM-FHSS на основі оптимальних частотно-часових сигнально-кодових конструкцій /
Зайцев С.В., Яриловець А.В., Назарук В.Д.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 83 - 93.

У статті розроблена інформаційна технологія побудови системи OFDM-FHSS на основі оптимальних частотно-часових послідовностей та кодів Рида-Соломона. Використання розробленої інформаційної технології на практиці дозволить підвищити завадостійкість та зменшити складність реалізації засобів радіозв'язку, які використовують технологію OFDM-FHSS. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 621.391

Информационная технология построения системы OFDM-FHSS на основе оптимальных частотно-временных сигнально-кодовых конструкций / Зайцев С.В., Яриловец А.В., Назарук В.Д. // Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 83 - 93.

В статье разработана информационная технология построения системы OFDM-FHSS на основе оптимальных частотно-временных последовательностей и кодов Рида-Соломона. Использование разработанной информационной технологии на практике позволит повысить помехоустойчивость и уменьшить сложность реализации средств радиосвязи, использующих технологию OFDM-FHSS. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004.416.3; 004.855.5

Використання математичної логіки для встановлення навчального режиму в автоматизованих системах передачі знань / Федорук П.І., Пікуляк М.В. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 94 - 101.

Проведено аналіз використання апарата математичної логіки в задачах програмування та досліджено ефективність застосування тризначної математичної логіки для обробки сценарних прикладів з метою побудови адаптивної навчальної траєкторії в автоматизованих системах передачі знань. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 004.416.3; 004.855.5

Использование математической логики для установки учебного режима в автоматизированных системах передачи знаний / Федорук П.И.,
Пикуляк Н.В.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 94 - 101.

Проведен анализ использования аппарата математической логики в задачах программирования и исследована эффективность применения трёхзначной математической логики для обработки сценарных примеров с целью построения адаптивной учебной траектории в автоматизированных системах передачи знаний. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 12 назв.


УДК 004.896: 004.942

Формування стратегії керування технологічним модулем за даними поточного моніторингу та експрес-діагностики / Ярмілко А.В. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 102 - 110.

У статті представлено концепцію та методику формування економічно ефективної стратегії керування технологічним модулем на основі поєднання принципів адаптивності та оптимальності. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти її реалізації. Наведено результати імітаційного моделювання процесу визначення поточних стратегій при відпрацюванні виробничої ситуації. Табл.: 1. Іл.: 6. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 004.896: 004.942

Формирование стратегии управления технологическим модулем по данным текущего мониторинга и экспресс-диагностики /
Ярмилко А.В.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 102 - 110.

В статье представлены концепция и методика формирования экономически эффективной стратегии управления технологическим модулем на основе соединения принципов адаптивности и оптимальности. Рассмотрены теоретические и практические аспекты её реализации. Приведены результаты имитационного моделирования процесса определения текущих стратегий при отработке производственной ситуации. Табл.: 1. Ил.: 6. Библиогр.: 12 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 681.5.015

Формалізація процесу створення геометричних моделей /
Литвинов В.В., Хоменко І.В.
// Математичні машини і системи. - 2013. - №1. - С. 111 - 117.

У статті розглянуто питання формалізації процесу створення геометричних моделей та представлення графічних даних і знань у системах для автоматизованого навчання. Наведено приклади побудови моделей із тіл простої форми із використанням бінарних операцій, розглянуто їх властивості та наведено геометричну інтерпретацію. Представлені та доведені закони Моргана, дистрибутивні операції, застосовні для операцій із твердими тілами. Іл.: 6. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.5.015

Формализация процесса создания геометрических моделей /
Литвинов В.В., Хоменко И.В.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 111 - 117.

В статье рассмотрены вопросы формализации процесса создания геометрических моделей и представления графических данных и знаний в системах для автоматизированного обучения. Приведены примеры построения моделей из тел простой формы с использованием бинарных операций,  рассмотрены их свойства и приведена геометрическая интерпретация. Представлены и доказаны законы Моргана, дистрибутивные операции, применимые для операций с твердыми телами. Ил.: 6. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004.942

Моделювання і візуалізація засобами Processing комп'ютерних мереж / Пасічник В.В., Іванущак Н.М. // Математичні машини і системи. - 2013. - №1. - С. 118 - 126.

У роботі представлені дослідження комп'ютерних інтернет-мереж на основі концепції статистичної фізики складних мереж, теоретичні обґрунтування та симуляції з використанням математики як інструменту та мови аналізу, розглянуто методику та здійснено моделювання росту й структуризації локальних мереж, результати якого узгоджуються з емпіричними даними. Табл.: 2. Іл.: 5. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 004.942

Моделирование и визуализация способами Processing компьютерных сетей / Пасечник В.В., Иванущак Н.М. // Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 118 - 126.

В работе представлены исследования компьютерных интернет-сетей с использованием концепции статистической физики сложных сетей, теоретические обоснования и симуляции с использованием математики как инструмента и языка анализа, рассмотрена методика и произведено моделирование роста и структуризации локальных сетей, результаты которого согласуются с эмпирическими данными. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 13 назв.


УДК 622.24.05-004.4

Моделювання ультразвукового відклику від стінки магістрального трубопроводу із ізоляційним покриттям методом передавальних матриць / Мандра А.А., Лютак І.З., Лютак З.П. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 127 - 136.

Запропоновано метод передавальних матриць для моделювання відклику акустичного коливання ультразвукового спектра від стінки трубопроводу, покритого ізоляційним покриттям. Визначено структуру елементів передавальних матриць. Враховано вплив неідеальних умов механічного збудження ультразвукової хвилі первинним перетворювачем. Здійснено порівняння результатів моделювання поширення ультразвукового коливання у трьох середовищах. Представлено результати моделювання у вигляді графіків. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 622.24.05-004.4

Моделирование ультразвукового отклика от стенки магистрального трубопровода с изоляционным покрытием методом передаточных матриц / Мандра А.А., Лютак И.З., Лютак З.П. // Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 127 - 136.

Предложен метод передаточных матриц для моделирования отклика акустического колебания ультразвукового спектра от стенки трубопровода, покрытого изоляционным покрытием. Определена структура элементов передаточных матриц. Учтено влияние неидеальных условий механического возбуждения ультразвуковой волны первичным преобразователем. Осуществлено сравнение результатов моделирования распространения ультразвукового колебания в трех средах. Представлены результаты моделирования в виде графиков. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 12 назв.


УДК 004.942

Моделі оптимального обсягу замовлення товарів у кредит з урахуванням помилок приймального контролю / Єгорова О.В., Снитюк В.Є. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 137 - 149.

Розглянуто проблему визначення оптимального обсягу замовлення ресурсів на поповнення запасів із залученням позикових коштів. Запропоновано моделі управління запасами з урахуванням помилок вхідного контролю, в яких дефіцит не покривається або покривається з наступної поставки повністю чи частково. Наведено результати моделювання. Табл.: 5. Іл.: 3. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 004.942

Модели оптимального объема заказа товара в кредит с учетом ошибок приемного контроля / Егорова О.В., Снитюк В.Е. // Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 137 - 149.

Рассмотрена проблема определения оптимального объема заказа ресурсов на пополнение запасов с привлечением заемных средств. Предложены модели управления запасами с учётом ошибок входного контроля, в которых дефицит не покрывается или покрывается со следующей поставки полностью или частично. Приведены результаты моделирования. Табл.: 5. Ил.: 3. Библиогр.: 14 назв.


УДК 519.246.8

Основні концепції множинного регресійного аналізу / Радченко С.Г.,
Лапач С.М.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 150 - 156.

Наведено типові умови отримання статистичних регресійних моделей. Розроблено методи отримання моделей з можливо найкращими статистичними властивостями. Приведено конкретні системні вирішення основних задач регресійного аналізу та напрями подальших досліджень. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 519.246.8

Основные концепции множественного регрессионного анализа /
Радченко С.Г., Лапач С.Н.
// Математические машины и системы. - 2013. - №1. - С.150 - 156.

Приведены типичные условия получения статистических регрессионных моделей. Разработаны методы получения моделей с возможно наилучшими статистическими свойствами. Приведены конкретные системные решения основных задач регрессионного анализа и направления дальнейших исследований. Библиогр.: 11 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

УДК 681.18.656.25

Радіомікропроцесорна система автоматичної переїзної сигналізації на залізничному транспорті / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 157 - 162.

Стаття присвячена проблемі забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах. Пророблено концепцію побудови мікропроцесорної гарантоздатної системи автоматичної переїзної сигналізації з передачею даних по радіоканалу. Іл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.18.656.25

Радиомикропроцессорная система автоматической переездной сигнализации на железнодорожном транспорте / Федухин А.В. // Математические машины и системы. - 2013. - № 1. - С. 157 - 162.

Статья посвящена проблеме обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах. Проработана концепция создания микропроцессорной гарантоспособной системы автоматической переездной сигнализации с передачей данных по радиоканалу. Ил.: 3. Библиогр.: 5 назв.


УДК 621.3.019.3

Моделювання надійності невідновлювальної квазімісткової структури / Пасько В.П. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 1. - С. 163 - 171.

Розглянуті питання статистичного моделювання надійності квазімісткової структури на основі використання генераторів випадкових чисел, що мають -розподіл. Запропоновано алгоритм моделювання надійності та приклади моделювання надійності системи для різноманітних вихідних даних щодо показників надійності складових частин. Табл.: 2. Іл.: 6. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.3.019.3

Моделирование надежности невосстанавливаемой квазимостиковой структуры / Пасько В.П. // Математические машины и системы. - 2013. - №1. - С. 163 - 171.

Рассмотрены вопросы статистического моделирования надежности квазимостиковой структуры на основе генераторов случайных чисел, имеющих -распределение. Предложены алгоритм моделирования надежности и примеры моделирования надежности системы для различных исходных данных на показатели надежности составных частей. Табл.: 2. Ил.: 6. Библиогр.: 3 назв.


      Останнє оновлення: Jun 10, 2013