Математичні машини і системи. 2013 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.3

Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч. 2 /
Войтович І.Д., Корсунський В.М., Лаврик Ф.Т.
//Математичні машини і системи. - 2013. - №2. - С. 3 - 18.

Стаття знайомить читачів з новітньою елементною базою, яка може прийти на зміну кремнієвій елементній базі. Стисло описані властивості фулеренів, вуглецевих нанотрубок (ВНТ) і плівок графену та вже реалізовані на їх основі транзистори, логічні елементи, резистори, міжз'єднання, комірки пам'яті, надчутливі сенсори та пристрої відображення інформації. Вказано на їх переваги і перспективи впровадження вже у найближчі десятиліття. Іл.: 23. Бібліогр.: 45 назв.

УДК 004.3

Углеродная наноэлектронная элементная база информатики. Ч. 2 /
Войтович И.Д., Корсунский В.М., Лаврик Ф.Т.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 3 - 18.

Статья знакомит читателей с новейшей элементной базой, которая может сменить кремниевую элементную базу информатики. Кратко описаны свойства фуллеренов, углеродных нанотрубок и пленок графена, а также реализованные на их основе транзисторы, логические цепи, резисторы, межсоединения, ячейки памяти, сверхчувствительные сенсоры и устройства воспроизведения информации. Указаны их преимущества и перспективы внедрения уже в ближайшие десятилетия. Ил.: 23. Библиогр.: 45 назв.


УДК 681.3

Обчислювальні системи. Тенденції розвитку архітектури гетерогенних структур / Клименко В.П., Ледянкін Ю.Я. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 19 - 31.

Пропонується будувати архітектуру гетерогенної обчислювальної системи (ГВС), призначеної для вирішення (загальних) завдань типу математичної фізики (МФ), за принципом: центральна інтелектуальна машина-спецпроцесор (ЦІМ - СП). Перехід до надання і обробки інформації в СП ГВС у вигляді складних структур даних (ССД) вимагає наявності ЕОМ з мовою високого рівня (типу АНАЛІТИК). ЦІМ забезпечить перехід від аналітичного опису суті обчислювального експерименту до одного з чисельних методів рішення задачі в СП паралельного типу; перетворення і введення ССД; роботу СП у режимі єдиного обчислювального потоку; запуск системи та індикацію результату; корекцію при необхідності та ін. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 681.3

Вычислительные системы. Тенденции развития архитектуры гетерогенных структур / Клименко В.П., Ледянкин Ю.Я. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 19 - 31.

Предлагается строить архитектуру гетерогенной вычислительной системы (ГВС), предназначенной для решения (общих) задач типа математической физики (МФ), по принципу: центральная интеллектуальная машина-спецпроцессор (ЦИМ - СП). Переход к представлению и обработке информации в СП ГВС в виде сложных структур данных (ССД) требует наличия ЭВМ с языком высокого уровня (типа АНАЛИТИК). Она обеспечит переход от аналитического описания сути вычислительного эксперимента к одному из численных методов решения задачи в СП параллельного типа; преобразование и ввод ССД; работу СП в режиме единого вычислительного потока; запуск системы и индикацию результата; коррекцию при необходимости и т.д. Библиогр.: 16 назв.


ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 004.93'1

Машинний зір (аналітичний огляд) / Дятлов Є.І. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 32 - 40.

Стаття присвячена технологіям машинного зору. У ній докладно описується призначення даних систем, представлені основні терміни та поняття, необхідні для базового розуміння технологічних процесів побудови рішень. Дана стаття виділяє основні напрями досліджень, пов'язаних зі створенням автоматизованих систем машинного зору, описує типове обладнання, що використовується у більшості рішень. Особливий акцент зроблено на компонентах систем та на їх ролі у побудові рішень. Іл.: 11. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.93'1

Машинное зрение (аналитический обзор) / Дятлов Е.И. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 32 - 40.

Статья посвящена технологиям машинного зрения. В ней подробно описывается назначение данных систем, представлены основные термины и понятия, необходимые для базового понимания технологических процессов построения решений. Данная статья выделяет основные направления исследований, связанных с созданием автоматизированных систем машинного зрения, описывает типичное оборудование, применяемое в большинстве решений. Особый акцент делается на компонентах систем и их роли в построении решений. Ил.: 11. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.031.6

Формальна верифікація діаграми класів / Литвинов В.В., Богдан І.В. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 41 - 47.

У статті описуються найбільш популярні серед існуючих підходів до проведення верифікації UML-діаграми, що використовується частіше за все - діаграми класів. Вказується, що дані методи дають можливість оцінити її коректність лише в окремих аспектах, і найбільш ефективним являється комплексне використання даних методів. Іл.: 8. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 004.031.6

Формальная верификация диаграммы классов / Литвинов В.В.,
Богдан И.В.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 41 - 47.

В статье описываются наиболее популярные из существующих подходов к верификации наиболее часто используемой UML-диаграммы - диаграммы классов. Указывается, что данные методы позволяют оценить ее корректность только в отдельных аспектах, и наиболее эффективным является комплексное применение данных методов. Ил.: 8. Библиогр.: 6 назв.


УДК 621.391

Інформаційна технологія побудови системи радіозв'язку з OFDM, внутрішньобітовою псевдовипадковою перебудовою піднесучих частот та трикомпонентними турбокодами / Зайцев С.В. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 48 - 63.

У статті розроблена інформаційна технологія побудови системи радіозв'язку з використанням принципу ортогонально-частотного мультиплексування, внутрішньобітової псевдовипадкової перебудови піднесучих частот та трикомпонентних турбокодів. Використання розробленої інформаційної технології на практиці дозволить підвищити спектральну та енергетичну ефективність засобів радіозв'язку, які функціонують в умовах впливу навмисних завад. Іл.: 9. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 621.391

Информационная технология построения системы радиосвязи с OFDM, внутрибитовой псевдослучайной перестройкой поднесущих частот и трехкомпонентными турбокодами / Зайцев С.В. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 48 - 63.

В статье разработана информационная технология построения системы радиосвязи с использованием принципа ортогонально-частотного мультиплексирования, внутрибитовой псевдослучайной перестройки поднесущих частот и трехкомпонентных турбокодов. Использование разработанной информационной технологии на практике позволит повысить спектральную и энергетическую эффективность средств радиосвязи, работающих в условиях воздействия преднамеренных помех. Ил.: 9. Библиогр.: 8 назв.


УДК 680.3

Формування методичних засад оцінки території для системи управління містобудуванням як складової електронного урядування /
Кузьменко Г.Є., Хомініч В.С.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 64 - 72.

Як методичні засади оцінки території міста розглядаються організаційні, методичні, технічні, інформаційно-аналітичні показники. Комплексне застосування цих показників дозволить дати об'єктивну оцінку території міста. Іл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 680.3

Формирование методических основ оценки территории для системы управления градостроительством как составляющей электронного управления / Кузьменко Г.Е., Хоминич В.С. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 64 - 72.

В качестве методических начал для оценки территории города рассматриваются организационные, методические, технические, информационно-аналитические факторы. Комплексное применение этих факторов позволяет дать объективную оценку территории города. Ил.: 1. Библиогр.: 10 назв.


 УДК 004.9: 519.7:004.8

Технологія створення прогнозів попиту товарів масового споживання з застосуванням експертів / Сичов О.С. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 73 - 80.

У статті запропоновано технологію отримання прогнозів попиту товарів масового споживання, основою якої є математична модель процесу, що використовує знання експерта у даній галузі. Іл.: 4. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 004.9: 519.7:004.8

Технология создания прогнозов спроса товаров массового потребления с использованием експертов / Сычев А.С. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 73 - 80.

В статье предложена технология получения прогнозов спроса товаров массового потребления, основанная на создании математической модели процесса, использующей знание эксперта в заданной области. Ил.: 4. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004.056

Вітчизняний ключ для автентифікації користувачів, опис, аналіз та пропозиції щодо використання / Корольов В.Ю., Поліновський В.В. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 81 - 90.

Представлено вітчизняний ключ для автентифікації користувачів, опис, аналіз та пропозиції щодо використання засобу автентифікації користувачів інформаційних систем на базі українського ключа-автентифікатора (УАК). Запропоновано нову таймерну систему передачі інформації з обмеженим доступом з прихованим каналом автентифікації відправника. Табл.: 2. Іл.: 13.  Бібліогр.:  11 назв.

УДК 004.056

Отечественный ключ для аутентификации пользователей, описание, анализ и предложения по использованию / Королёв В.Ю.,
Полиновский В.В.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 2. -
С. 81 - 90.

Представлены отечественный ключ для аутентификации пользователей, описание, анализ и предложения по использованию средства аутентификации пользователей информационных систем на базе украинского ключа-аутентификатора (УАК). Предложена новая таймерная система передачи информации с ограниченным доступом со скрытым каналом аутентификации отправителя. Табл.: 2. Ил.: 13. Библиогр.: 11 назв.


УДК 004.5

Відносна продуктивність прискореного введення ключового слова в пошуковій системі з покроковою підказкою / Литвинов В.А.,
Оксанич І.М., Майстренко С.Я.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 91 - 95.

Розглядається можливість підвищення ефективності інтерфейсу користувача інформаційно-пошукової системи за рахунок прискореного режиму вводу ключового слова. Наводяться розрахункові та експериментальні дані залежності трудомісткості інтерфейсу від кількості введених символів у прискореному режимі і параметрів словника системи підказки. Даються рекомендації щодо вибору оптимального значення кількості символів ключового слова у прискореному режимі. Табл.: 4. Библиогр.: 4 назв.

УДК 004.5

Относительная производительность ускоренного ввода ключевого слова в поисковой системе с пошаговой подсказкой / Литвинов В.А., Оксанич И.Н., Майстренко С.Я. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 91 - 95.

Рассматривается возможность повышения эффективности интерфейса пользователя информационно-поисковой системы за счет ускоренного режима ввода  ключевого слова. Приводятся расчетные и экспериментальные данные зависимости трудоемкости интерфейса от количества введенных символов в ускоренном режиме и параметров словаря системы подсказки. Даются рекомендации по выбору оптимального значения количества символов ключевого слова в ускоренном режиме. Табл.: 4. Бібліогр.: 4 назв.


УДК 519.765:519.767:004.93

Формування базису семантичного простору текстових документів за допомогою генетичних алгоритмів / Павлишенко Б.М. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 96 - 104.

У роботі розглянуто використання генетичних алгоритмів для формування набору семантичних полів, частотні характеристики яких утворюють базис семантичного простору в інтелектуальному аналізі текстових даних. На прикладі класифікаційного аналізу текстових повідомлень груп новин показана ефективність генетичної оптимізації семантичного базису векторного простору текстових документів. Іл.: 4. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 519.765:519.767:004.93

Формирование базиса семантического пространства текстовых документов с помощью генетических алгоритмов / Павлишенко Б.М. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 96 - 104.

В работе рассмотрено использование генетических алгоритмов для формирования набора семантических полей, частотные характеристики которых образуют базис семантического пространства в интеллектуальном анализе текстовых данных. На примере классификационного анализа текстовых сообщений групп новостей показана эффективность генетической оптимизации семантического базиса векторного пространства текстовых документов. Ил.: 4. Библиогр.: 15 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 519.2: 530.1: 600.1

Ентропія невизначеності / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 105 - 117.

Систематизовано поняття невизначеності, багатозначності, випадковості і гіпервипадковості. Відоме для випадкових подій та величин поняття інформаційної ентропії розповсюджено на невизначені величини, що не мають імовірнісної міри. Запропоновано методику розрахунку ентропії гіпервипадкових величин. Іл.: 6. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 519.2: 530.1: 600.1

Энтропия неопределенности / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 105 - 117.

Систематизированы понятия неопределенности, многозначности, случайности и гиперслучайности. Известное для случайных событий и величин понятие информационной энтропии распространено на неопределенные величины, которые не имеют вероятностной меры. Предложена методика расчета энтропии гиперслучайных величин. Ил.: 6. Библиогр.: 17 назв.


УДК 681.3.06

Якісно різні динамічні режими у нових моделях біологічних процесів / Переварюха А.Ю. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 118 - 129.

У статті описується розробка нових моделей динаміки популяцій на основі розвитку представлення теорії формування промислових запасів риб. Аналіз даних про відтворення і експлуатацію осетрових риб Каспійського моря привів до висновку про необхідність математичного опису ряду нелінійних залежностей. Показано, що розширення екологічних принципів, які формалізуються математичним апаратом, приводить до реалізації якісно різних режимів поведінки при моделюванні популяцій з різними умовами відтворення. Іл.: 7. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 681.3.06

Качественно различные динамические режимы в новых моделях биологических процессов / Переварюха А.Ю. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 118 - 129.

В статье описывается разработка новых моделей динамики популяций на основе развития представлений теории формирования промысловых запасов рыб. Анализ данных о воспроизводстве и эксплуатации осетровых рыб Каспийского моря привел к выводу о необходимости математического описания ряда нелинейных зависимостей. Показано, что расширение формализуемых математическим аппаратом экологических принципов приводит к реализации качественно различных режимов поведения при моделировании популяций с различными условиями воспроизводства. Ил.: 7. Библиогр.: 22 назв.


УДК 681.518 : 004.93 : 621.791.7

Багатопараметричне адаптивне управління технологічним процесом електронно-променевого зварювання / Литвинов В.В., Ярмилко А.В. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 130 - 138.

У статті розглядається концепція багатопараметричного адаптивного керування процесом електронно-променевого зварювання на основі застосування технологій візуалізації. Представлені моделі області спостереження за технологічним процесом, методи отримання інформаційних ознак, оцінка їх якості та способи інтерпретації в задачах керування параметрами зварювального процесу. Іл.: 4. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.518 : 004.93 : 621.791.7

Многопараметрическое адаптивное управление технологическим процессом электронно-лучевой сварки / Литвинов В.В., Ярмилко А.В. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 130 - 138.

В статье рассматривается концепция многопараметрического адаптивного управления процессом электронно-лучевой сварки на основе применения технологий визуализации. Представлены модели области наблюдения за технологическим процессом, методы получения информационных признаков, оценка их качества и способы интерпретации в задачах управления параметрами сварочного процесса. Ил.: 4. Библиогр.: 7 назв.


УДК 519.233.5:519.242.5

Топологічні та структурні властивості багатофакторних планів експериментів / Радченко С.Г. // Математичні машини і системи. - 2013. - №2. - С. 139 - 146.

Проаналізовано властивості багатофакторних планів експериментів при топологічному відображенні добре обумовленого факторного простору - прообразу - в погано обумовлений простір - образ. З використанням введеного поняття структури плану експерименту показано збереження інформаційних властивостей плану прообразу і в образі. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 519.233.5:519.242.5

Топологические и структурные свойства многофакторных планов экспериментов / Радченко С.Г. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 139 - 146.

Проанализированы свойства многофакторных планов экспериментов при топологическом отображении хорошо обусловленного факторного пространства - прообраза - в плохо обусловленное пространство - образ. С использованием введенного понятия структуры плана эксперимента показано сохранение информационных свойств плана прообраза и в образе. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 8 назв.


УДК 330.43

Оцінка перспективної кредитоспроможності юридичних осіб на основі прогнозування слабкоструктурованих часових рядів їх фінансових показників / Рзаєв Р.Р., Шихалієва Г.М., Ібрагімов А.І. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 147 - 165.

Пропонується методика оцінки поточної і перспективної  кредитоспроможності юридичних осіб в умовах невизначеності, яка заснована на нечітких моделях прогнозування слабкоструктурованих часових рядів фінансових показників і нечітких методах багатокритеріального вибору альтернатив. Табл.: 5. Іл.: 5. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 330.43

Оценка перспективной кредитоспособности юридических лиц на основе прогнозирования слабоструктурированных временных рядов их финансовых показателей / Рзаев Р.Р., Шихалиева Г.М., Ибрагимов А.И. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 147 - 165.

Предлагается методика оценки текущей и перспективной кредитоспособности юридических лиц в условиях неопределенности, основанная на нечётких моделях прогнозирования слабоструктурированных временных рядов финансовых показателей и нечетких методах многокритериального выбора альтернатив. Табл.: 5. Ил.: 5. Библиогр.: 11 назв.


УДК 004:005.21

Математична модель чисельної оптимізації ДТІП стратегічного планування на основі збалансованої системи показників /
Степанюк М.Ю.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 166 - 175.

Розглянуто проблему розробки математичних моделей чисельної оптимізації дискретних технологічних та інформаційних процесів (ДТІП). Запропоновано математичну модель чисельної оптимізації ДТІП стратегічного планування на основі збалансованої системи показників. Запропонована модель дозволяє вирішувати задачі стратегічного планування з використанням методів чисельної оптимізації дискретних процесів обслуговування. Іл.: 3. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004:005.21

Математическая модель численной оптимизации ДТИП стратегического планирования на основе сбалансированной системы показателей / Степанюк М.Ю. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 166 - 175.

Рассмотрена проблема разработки математических моделей численной оптимизации дискретных технологических и информационных процессов (ДТИП). Предложена математическая модель численной оптимизации ДТИП стратегического планирования на основе сбалансированной системы показателей. Предложенная модель позволяет решать задачи стратегического планирования с использованием методов численной оптимизации дискретных процессов обслуживания. Ил.: 3. Библиогр.: 15 назв.


УДК 681.5

Управління у багатозв'язних системах з погано обумовленою передавальною матрицею об'єкта / Соловчук К.Ю. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 176 - 183.

Ставиться і вирішується задача управління багатозв'язним статичним об'єктом за наявності невимірюваних обмежених за рівнем збурень. Припускається, що передатна матриця цього об'єкта погано обумовлена. Встановлюється достатня умова, що гарантує дисипативність замкненої системи управління. Наводяться результати моделювання. Іл.: 5. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 681.5

Управление в многосвязных системах с плохо обусловленной передаточной матрицей объекта / Соловчук К.Ю. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 176 - 183.

Ставится и решается задача управления многосвязным статическим объектом при наличии неизмеряемых ограниченных по уровню возмущений. Предполагается, что передаточная матрица этого объекта плохо обусловлена. Устанавливается достаточное условие, гарантирующее диссипативность замкнутой системы управления. Приводятся результаты моделирования. Ил.: 5. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.93:159.95

Концептуальна модель системи образного аналізу і синтезу природно-мовних конструкцій / Бісікало О.В. // Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 184 - 187.

У статті запропоновано підхід до побудови концептуальної моделі образного аналізу і синтезу природно-мовних конструкцій. Отримано систему припущень для послідовного нарощування у висунутій концепції функціональних можливостей відомих психофізіологічних феноменів. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.93:159.95

Концептуальная модель системы образного анализа и синтеза естественно-языковых конструкций / Бисикало О.В. // Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 184 - 187.

В статье предложен подход к построению концептуальной модели образного анализа и синтеза естественно-языковых конструкций. Получена система предположений для последовательного наращивания в концепции функциональных возможностей известных психофизиологических феноменов. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.519.712 +004.92

Застосування системи візуального моделювання у медицині /
Терещенко В.М.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 188 - 194.

У статті  запропонована система візуального моделювання для проведення медичних досліджень у реальному часі. Зокрема,  розроблено бібліотеку алгоритмів обробки зображень для застосування в мануальній терапії. Іл.: 3. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.519.712 +004.92

Применение системы визуального моделирования в медицине /
Терещенко В.Н.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 188 - 194.

В статье предложена система визуального моделирования для проведения медицинских исследований в реальном времени. В частности, разработана библиотека алгоритмов обработки изображений для применения в мануальной терапии. Ил.: 3. Библиогр.: 4 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 УДК 621.3.019.3

Атрибути та метрики гарантоздатних комп'ютерних систем /
Федухін О.В., Сеспедес Гарсія Н.В.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. - С. 195 - 201.

Розглянута атрибутивна модель гарантоздатності систем, проведено комплексний аналіз основних атрибутів і метрик гарантоздатності систем. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 621.3.019.3

Атрибуты и метрики гарантоспособных компьютерных систем /
Федухин А.В., Сеспедес Гарсия Н.В.
// Математические машины и системы. - 2013. - № 2. - С. 195 - 201.

Рассмотрена атрибутивная модель гарантоспособности систем, проведен комплексный анализ основных атрибутов и метрик гарантоспособности систем. Библиогр.: 10 назв.


УДК 621.3.019.3

Структурний синтез і аналіз відмовостійких комп'ютерних систем //
Муха Ар.А., Пасько В.П.
// Математичні машини і системи. - 2013. - № 2. -
С. 202 - 206.

Розглянуті питання структурного синтезу та аналізу відмовостійких систем на прикладі квазімісткової структури з самоперевіренням. Приведені результати моделювання структури засобами пакетів програм RELIABmod та Matlab Simulink+Stateflow. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 621.3.019.3

Структурный синтез и анализ отказоустойчивых компьютерных систем // Муха Ар.А., Пасько В.П. // Математические машины и системы. - 2013. - №2. - С. 202 - 206.

Рассмотрены вопросы структурного синтеза и анализа отказоустойчивых компьютерных систем на примере самопроверяемой квазимостиковой структуры. Приведены результаты моделирования структуры средствами пакетов программ RELIABmod и Matlab Simulink+Stateflow. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.


      Останнє оновлення: Jun 14, 2013