Математичні машини і системи. 2013 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 93/94

Створення єдиної системи соціальної інформації (ЄССІ) – Болгарської ОГАС / Морозов А.О., Глушкова В.В., Коробкова Т.В. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 3 – 21.

У статті описується наукове співробітництво між Інститутом кібернетики, СКБ ММС ІК і болгарськими установами та  підприємствами (19671978 рр.). Показана велика робота, здійснена В.М. Глушковим щодо надання наукової допомоги болгарським партнерам. Описуються також програми по впровадженню обчислювальної техніки і автоматизації виробництва в НРБ. Вперше опубліковано декілька архівних документів. Бібліогр.: 16 назв.

 УДК 93/94

Создание единой системы социальной информации (ЕССИ) – Болгарской ОГАС  / Морозов А.А., Глушкова В.В., Коробкова Т.В. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 3 – 21.

В статье описывается научное сотрудничество между Институтом кибернетики, СКБ ММС ИК и болгарскими учреждениями и предприятиями (19671978 гг.). Показана большая работа, проделанная В.М. Глушковым в оказании научной помощи болгарским партнерам. Описываются также программы по внедрению вычислительной техники и автоматизации производства в НРБ. Впервые опубликовано несколько архивных документов. Библиогр.: 16 назв.


 

УДК 623.764

Управління розподіленими динамічними системами за допомогою технології просторового захоплення / Сапатий П.С. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 22 – 42.

Представлені нова ідеологія та підтримуюча її високорівнева керуюча технологія, які можуть наділяти будь-яку розподілену систему якостями глобальної обізнаності та цілеспрямованості, автономним ухваленням рішень на різних рівнях, а також здатністю самовідновлення після довільних збоїв і руйнувань. Розроблена технологія дозволяє створювати як автоматизовані, так і повністю автоматичні розподілені системи у громадській і військовій областях, а також здійснювати уніфікований перехід до масової роботики для вирішення завдань у складних і непередбачуваних середовищах. Іл.: 42. Бібліогр.: 29 назв.

 УДК 623.764

Управление распределенными динамическими системами с помощью технологии пространственного захвата / Сапатый П.С. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 22 – 42.

Представлены новая идеология и поддерживающая ее высокоуровневая управляющая технология, которые могут наделять любую распределенную систему качествами глобальной осведомленности и целеустремленности, автономным принятием решений на разных уровнях, а также способностью самовосстановления после произвольных сбоев и разрушений. Разработанная технология позволяет создавать как автоматизированные, так и полностью автоматические распределенные системы в гражданской и военной областях, а также осуществлять унифицированный переход к массовой роботике для решения задач в сложных и непредсказуемых средах. Ил.: 42. Библиогр.: 29 назв.


УДК 004.3

Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч. 3 /
Войтович І.Д., Корсунський В.М., Лаврик Ф.Т.
//Математичні машини і системи. – 2013. – № 3
. – С. 43 – 53.

Стаття знайомить читачів з новітньою елементною базою, яка може прийти на зміну кремнієвій елементній базі. Стисло описані властивості фулеренів, вуглецевих нанотрубок (ВНТ) і плівок графену та вже реалізовані на їх основі транзистори, логічні елементи, резистори, міжз’єднання, комірки пам’яті, надчутливі сенсори та пристрої відображення інформації. Вказано на їх переваги і перспективи впровадження вже у найближчі десятиліття. Іл.: 13. Бібліогр.: 34 назв.

 УДК 004.3

Углеродная наноэлектронная элементная база информатики. Ч. 3 / Войтович И.Д., Корсунский В.М., Лаврик Ф.Т. // Математические машины и системы. – 2013. – №3. – С. 43 – 53.

Статья знакомит читателей с новейшей элементной базой, которая может сменить кремниевую элементную базу информатики. Кратко описаны свойства фуллеренов, углеродных нанотрубок и пленок графена, а также реализованные на их основе транзисторы, логические цепи, резисторы, межсоединения, ячейки памяти, сверхчувствительные сенсоры и устройства воспроизведения информации. Указаны их преимущества и перспективы внедрения уже в ближайшие десятилетия. Ил.: 13. Библиогр.: 34 назв.


 УДК 004.4'242

Технологія віртуалізації. Засоби динамічної реконфігурації обчислювального кластера / Білоконь І.В., Погорілий С.Д. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 54 – 66.

Наведено організаційну структуру динамічно реконфігурованої кластерної обчислювальної системи з вузлами у вигляді віртуальних машин та проаналізовано особливості функціонування її компонент. Запропоновано концепцію побудови автоматичної системи динамічної реконфігурації кластера (АСДРК) і дослідження конфігурацій. Відповідно до сформульованої в роботі концепції запропоновано програмну реалізацію АСДРК. Табл.: 5. Іл.: 3. Бібліогр.: 14 назв.

 УДК 004.4'242

Технология виртуализации. Средства динамической реконфигурации вычислительного кластера / Белоконь И.В., Погорелый С.Д. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 54 – 66.

Приведена организационная структура динамически реконфигурируемой кластерной вычислительной системы с узлами в виде виртуальных машин и проанализированы особенности функционирования ее компонент. Предложена концепция построения автоматической системы динамической реконфигурации кластера (АСДРК) и исследования конфигураций. Соответственно сформулированной в работе концепции предложена программная реализация АСДРК. Табл.: 5. Ил.: 3. Библиогр.: 14 назв.


УДК 338.5:004.8.032.26

Адаптивне управління процесом ціноутворення на ринку з використанням радіально-базисної функціональної мережі / Рзаєв Р.Р., Умарова Н.А., Агамалиєв М.А. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 67 – 75.

Пропонується схема адаптивного управління процесом ринкового ціноутворення, заснована на застосуванні радіально-базисної функціональної нейронної мережі. Схема управління, що включає градієнтний алгоритм налаштування параметрів нейронного регулятора, апробована на конкретному прикладі. Іл.: 6. Бібліогр.: 12 назв.

 УДК 338.5:004.8.032.26

Адаптивное управление процессом ценообразования на рынке с использованием радиально-базисной функциональной сети / Рзаев Р.Р., Умарова Н.А., Агамалыев М.А. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 67 – 75.

Предлагается схема адаптивного управления процессом рыночного ценообразования, основанная на применении радиально-базисной функциональной нейронной сети. Схема управления, включающая градиентный алгоритм настройки параметров нейронного регулятора, апробирована на конкретном примере. Ил.: 6. Библиогр.: 12 назв.


ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 528.9

Практичне застосування ГІС-технологій для планово-картографічного супроводження лісовпорядкування (на прикладі «ГІС-Ліспроект») / Білецький Б.О., Литвинов В.А., Беспалов В.П., Майстренко С.Я.,
Загреба Т.О., Хурцилава К.В.
//
Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 76 – 86.

Розглядається система планово-картографічного супроводу лісовпорядкування, що базується на ГІС-системах загального призначення, доповнених спеціалізованими засобами створення, обробки та супроводу інформаційних ресурсів лісових господарств в Україні. Описано структуру і функції системи, комплекс спеціалізованих програмних засобів, технологію ведення геобази даних, реалізацію запитів користувачів і формування картографічних документів. Іл.: 4. Бібліогр.: 12 назв.

 УДК 528.9

Практическое применение ГИС-технологий для планово-картографического сопровождения лесоустройства (на примере «ГИС-Леспроект») / Билецкий Б.А., Литвинов В.А., Беспалов В.П., Майстренко С.Я., Загреба Т.А., Хурцилава К.В. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 76 – 86.

Рассматривается система планово-картографического сопровождения лесоустройства, основанная на ГИС-системах общего назначения, дополненных специализированными средствами создания, обработки и сопровождения информационных ресурсов лесных хозяйств в Украине. Описаны структура и функции системы, комплекс специализированных программных средств, технология ведения геобазы данных, реализации запросов пользователей и формирования картографических документов. Ил.: 4. Библиогр.: 12 назв.


 УДК 680.3

Основні напрями створення геоінформаційної системи містобудівного кадастру державного рівня як складової електронного урядування / Білецький Б.О., Кузьменко Г.Є., Липський В.Т., Хомініч В.С. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 87 – 96.

ГІС МК розглядається як сучасна технологія для вдосконалення міського управління, планування, проектування, експлуатації складних систем міського господарства. ГІС МК в електронному урядуванні характеризується своєю географічною орієнтацією. ГІС МК дозволяє накопичувати знання для конкретного населеного пункту в сучасній цифровій формі у вигляді динамічних електронних мап. Іл.: 1. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 680.3

Основные направления создания геоинформационной системы градостроительного кадастра государственного уровня как составляющей электронного управления / Билецкий Б.А., Кузьменко Г.Е., Липский В.Т., Хоминич В.С. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 87 – 96.

ГИС ГК рассматривается как современная технология для улучшения управления городом, для планирования, проектирования, эксплуатации сложных систем городского хозяйства. ГИС ГК при электронном управлении характеризуется своим географическим ориентированием. ГИС ГК позволяет накапливать знания для конкретного населенного пункта в современной цифровой форме в виде динамичных электронных карт. Ил.: 1. Библиогр.: 11 назв.


УДК 681.518.3:528

Моделювання оцінки впливу людино-машинних похибок на процес управління територіями / Зацерковний В.І. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 97 – 109.

Розглянуто підхід до створення моделі оцінки впливу людино-машинних похибок у геоінформаційній системі на процес управління територіями. За допомогою запропонованої моделі можна визначити усереднені характеристики процесу обробки інформації геоінформаційною системою. Виділяючи для конкретного випадку величини зв'язків, можна визначити, чи виходять вони (і які саме) за межі базових значень і зробити висновок про джерело збурень і величину його впливу на кінцевий результат управління. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 назв.

 УДК 681.518.3:528

Разработка модели оценки влияния человеко-машинных ошибок на процесс управления территориями / Зацерковный В.И. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 97 – 109.

Рассмотрен подход к созданию модели оценки влияния человеко-машинных ошибок в геоинформационной системе на процесс управления территориями. С помощью предложенной модели можно определить усредненные характеристики процесса обработки информации геоинформационной системой. Определяя для конкретного случая величины связей, можно определить, выходят ли они (и как именно) за границы базовых значений и сделать вывод об источнике возмущений и величине его влияния на конечный результат управления. Ил.: 3. Библиогр.: 8 назв.


УДК 681.3

Про застосовність експертних систем у навчальному процесі /
Шахбазова Ш.Н.
// Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 110 – 117.

У даній роботі розглянуто теоретичні та практичні засади побудови експертної системи, реалізованої у розподіленому середовищі. Розглянуті та запропоновані рішення до більшості ключових питань щодо математичного проектування якісних елементів експертної системи навчального призначення. Отримані можливість інтеграції елементів експертної системи в навчальний процес, можливість накопичення і розвитку бази даних, а також нарощування бази знань, побудованої на достатньо потужних і гнучких правилах. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 681.3

О применимости экспертных систем в учебном процессе / Шахбазова Ш.Н. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 110 – 117.

В данной работе рассмотрены теоретические и практические основы построения экспертной системы, реализованной в распределённой среде. Рассмотрены и предложены решения по большинству ключевых вопросов, касающихся математического проектирования качественных элементов экспертной системы учебного назначения. Получены возможность интеграции элементов экспертной системы в учебный процесс, возможность накопления и развития базы данных, а также наращивания базы знаний, построенной на достаточно мощных и гибких правилах. Библиогр.: 18 назв.


   УДК 681.31

Про деякі проблеми побудови систем відеотрансляції / Алексєєв К.Д. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 118 – 123.

Наведено результати аналізу комп’ютерних систем обробки і трансляції відеопотоку. Розглянуто комп’ютерні системи відеоспостереження, комп’ютерні системи IP-телебачення та систему проведення відеоконференцій. Проаналізовано архітектуру систем на базі персонального комп’ютера і на основі відеосплітерів. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 681.31

О некоторых проблемах построения систем видеотрансляции /
Алексеев К.Д.
// Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 118 – 123.

Приведены результаты анализа компьютерных систем обработки и трансляции видеопотока. Рассмотрены компьютерные системы видеонаблюдения, компьютерные системы IP-телевидения и система проведения видеоконференций. Проанализирована архитектура систем на базе персонального компьютера и на основе видеосплиттеров. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 519.242.5

Багатофакторні плани експериментів для спільного проведення оптимізації та моделювання / Радченко С.Г. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 124 – 130.

Проаналізовані методи оптимізації – круте сходження по поверхні відгуку і послідовне симплекс планування. Сформульовані вимоги до планів експериментів для оптимізації і моделювання. Запропоновано використовувати як плани ЛПτ рівномірно розподілені послідовності. Наведено їх переваги. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 519.242.5

Многофакторные планы экспериментов для совместного проведения оптимизации и моделирования / Радченко С.Г. // Математические машины и системы. – 2013. – №3. – С. 124 – 130.

Проанализированы методы оптимизации – крутое восхождение по поверхности отклика и последовательное симплекс планирование. Сформулированы требования к планам экспериментов для оптимизации и моделирования. Предложено использовать в качестве планов ЛПτ равномерно распределенные последовательности. Приведены их преимущества. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 7 назв.


УДК 532 59

Застосування відкритого коду SWASH для моделювання хвильових полів і швидкомінливих потоків у прибережній зоні і області накату хвилі / Демченко Р.І. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 131 – 141.

Модель SWASH v.1.10A (Дельфтський Університет Технологій, Нідерланди) є обчислювальною програмою для моделювання негідростатичного роторного руху потоку з вільною поверхнею в одно- та двовимірному просторі. Її впровадження до коду відкритого доступу http://swash.sourceforge.net спрямоване на прогнозування трансформації поверхневих хвиль та швидкомінливого потоку мілкої води у прибережній акваторії. Іл.: 10. Бібліогр.: 23 назв.

УДК 532 59

Применение открытого кода SWASH для моделирования волновых полей и быстро изменяющихся потоков в прибрежной зоне и области наката волны / Демченко Р.И. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 131 – 141.

Модель SWASH v.1.10A (Дельфтский Университет Технологий, Нидерланды) представляет собой вычислительную программу для моделирования негидростатического вращательного движения потока со свободной поверхностью в одно- и двухмерном измерении. Ее внедрение в код открытого доступа http://swash.sourceforge.net направлено на прогнозирование трансформации поверхностных волн и быстро изменяющегося потока мелкой воды в прибрежной зоне шельфа. Ил.: 10. Библиогр.: 23 назв.


УДК 621.391

Метод підвищення достовірності передачі інформації в розподілених програмованих безпровідних системах з турбокодами / Зайцев С.В. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 142 – 155.

У статті запропоновано новий метод підвищення достовірності передачі інформації в розподілених програмованих безпровідних системах, сутність якого полягає в застосуванні для підвищення надійності прийняття рішень про декодований біт додаткової інформації, отриманої шляхом кодування жорстких рішень з виходу кожного компонентного декодера турбокоду. Іл.: 5. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 621.391

Метод повышения достоверности передачи информации в распределенных программируемых беспроводных системах с турбокодами / Зайцев С.В. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 142 – 155.

В статье предложен новый метод повышения достоверности передачи информации в распределенных программируемых беспроводных системах, сущность которого заключается в применении для повышения надежности принятия решений про декодированный бит дополнительной информации, полученной путем кодирования жестких решений с выхода каждого компонентного декодера турбокода. Ил.: 5. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.78 (045)

Моделювання систем визначення місця пошкодження теплопроводу / Артамонов Є.Б. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3 – С. 156 – 161.

Стаття присвячена проблемі моделювання системи визначення місць пошкоджень теплових мереж за умови використання обмеженої кількості контролюючих пристроїв. Розроблена модель передбачає за даними контролюючих пристроїв виділити з загальної мережі несправну гілку, на якій проводиться багатопараметричний аналіз стану окремих ділянок. Іл.: 2. Бібліогр.: 8 назв.

 УДК 004.78 (045)

Моделирование систем определения места повреждения теплопровода / Артамонов Е.Б. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 156 – 161.

Статья посвящена проблеме моделирования системы определения мест повреждений тепловых сетей при использовании ограниченного количества контролирующих устройств. Разработанная модель предполагает по данным контролирующих устройств выделить из общей сети неисправную ветвь, на которой проводится многопараметрический анализ отдельных участков. Ил.: 2. Библиогр.: 8 назв.


УДК 519.876.5

Метод імовірнісно-алгебраїчного моделювання транспортних систем сполучення / Ратобильска Д.В. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 162 – 169.

Дається опис основних положень методу ймовірнісно-алгебраїчного моделювання, складу і порядку роботи з програмою автоматизації моделювання PALS. Приводяться результати моделювання показників надійності та пропускної здатності ділянки транспортної системи засобами програми. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.

 УДК 519.876.5

Метод вероятностно-алгебраического моделирования транспортных систем сообщения / Ратобыльская Д.В. // Математические машины и системы. – 2013. – №3. – С. 162 – 169.

Дается описание основных положений метода вероятностно-алгебраического моделирования, состава и порядка работы с программой автоматизации моделирования PALS. Приводятся результаты моделирования показателей надежности и пропускной способности участка транспортной системы средствами программы. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 9 назв.


УДК 624.048–033.26:621.651

Застосування континуального підходу в моделях промислової цементації грунтів / Демчук М.Б. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 170 – 177.

Обґрунтовано правомірність застосування континуального підходу в моделях промислової цементації ґрунтів. Перевірено, що той факт, що криволінійна сітка, на якій виконуються розрахунки згідно з цими моделями, на деяких часових шарах може мати хаотичне розміщення вузлів у просторі, не призводить до неузгодженості їх результатів. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 16 назв.

 УДК 624.048–033.26:621.651

Применение континуального подхода в моделях промышленной цементации грунтов / Демчук Н.Б. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 170 – 177.

Обосновано правомерность использования континуального подхода в моделях промышленной цементации грунтов. Проверено, что тот факт, что криволинейная сетка, на которой выполняются расчёты в рамках этих моделей, на некоторых временных слоях может иметь хаотическое размещение узлов в пространстве, не приводит к противоречивости их результатов. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 16 назв.ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
УДК681.32.019.3

Пакет прикладних програм GARANTmod в інжинірингу гарантоздатних систем / Федухін О.В., Сеспедес Гарсія Н.В. // Математичні машини і системи. – 2013. – №3. – С. 178 – 185.

Наводиться опис пакета прикладних програм GARANTmod, призначеного для розробників гарантоздатних комп'ютерних систем. Пакет вирішує різноманітні завдання щодо оцінки та забезпечення гарантоздатності систем критичного застосування. Іл.: 2. Бібліогр.: 62 назв.

 УДК 681.32.019.3

Пакет прикладних программ GARANTmod в инжиниринге гарантоспособных систем / Федухин А.В., Сеспедес Гарсия Н.В. // Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 178 – 185.

Приводится описание пакета прикладных программ GARANTmod, предназначенного для разработчиков гарантоспособных компьютерных систем. Пакет решает разнообразные задачи по оценке и обеспечению гарантоспособности систем критического применения. Ил.: 2. Библиогр.: 62 назв.


УДК 004.9:371.3

Cтворення електронного НМКД з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів економічних спеціальностей / Дмитренко Т.А., Деркач Т.М., Волков С.І., Матевосян В.Т. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 3. – С. 186 – 190.

У статті викладено методику та способи створення навчально-методичного комплексу з використанням новітніх комп’ютерних технологій. Також представлено розроблені структурні компоненти та запропоновано ввести в навчальний процес навчально-методичний комплекс дисципліни, створений на платформі Moodle. Іл.: 6. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 004.9:371.3

Создание электронного УМКД по дисциплине «Информационные технологии» для студентов экономических специальностей //
Дмитренко Т.А., Деркач Т.Н., Волков С.И., Матевосян В.Т.
// Математические машины и системы. – 2013. – № 3. – С. 186 – 190.

В статье изложены методика и способы создания учебно-методического комплекса с использованием новейших компьютерных технологий. Также представлены разработанные структурные компоненты и предложено ввести в учебный процесс учебно-методический комплекс дисциплины, созданный на платформе Moodle. Ил.: 6. Библиогр.: 10 назв.


      Останнє оновлення: Oct 4, 2013