Математичні машини і системи. 2013 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ

 
50 років з дня заснування Інституту проблем математичних машин і систем НАН України / Морозов А.О. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 4. – С. 3  13. 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 681.3

 

 

У статті розглядається концепція розробки електронного мозку робота на базі матричного представлення багатозв'язних, багатовимірних нейроподібних зростаючих мереж. Коротко розглянуто функціональну організацію та структурну схему мозку робота. Показано переваги запропонованої архітектури у порівнянні з існуючими. Іл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.

 

УДК 681.3

 

 

В статье рассматривается концепция разработки электронного мозга робота на базе матричного представления многосвязных, многомерных нейроподобных растущих сетей. Кратко рассмотрены функциональная организация и структурная схема мозга робота. Показаны преимущества предлагаемой архитектуры в сравнении с существующими. Ил.: 2. Библиогр.: 7 назв.

 


 

УДК 519.685/519.686

 

Застосування дедуктивних методів у тестуванні можливе при визначенні відповідності програмного забезпечення вихідним вимогам. Передбачається, що програмний код розробляється за вимогами, які можуть бути задані в деякій формальній мові. Техніка дедуктивного тестування з використанням символьного виконання програми дозволяє отримати найбільш повне покриття спостережуваних даних. У даній статті розглядається приклад дедуктивного тестування реактивної системи. Табл.: 1. Іл.: 6. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 519.685/519.686

 Летичевский А.А. (мл.) // Математические машины и системы. – 2013. – № 4. – С. 20 – 28.
 

Применение дедуктивных методов в тестировании возможно при определении соответствия программного обеспечения исходным требованиям. Предполагается, что программный код разрабатывается по требованиям, которые могут быть заданы в некотором формальном языке. Техника дедуктивного тестирования с использованием символьного выполнения программы позволяет получить наиболее полное покрытие наблюдаемых данных. В данной статье рассматривается пример дедуктивного тестирования реактивной системы. Табл.: 1. Ил.: 6. Библиогр.: 7 назв.
 


 

УДК 004.312.22

 

У статті в рамках гіпотези про фізичну символьну систему, спираючись на модифікацію тези Черча-Тюрінга, втілена концепція обчислювально-перетворювального ланцюга в проектних рішеннях ітеративних операційних елементів. Їх відмінною особливістю є поліморфізм інформаційних і керуючих сигналів у поєднанні з аналоговими і цифровими способами функціонування, що мотивує просування подальших досліджень у напрямі формування системи модельних уявлень про хвильові процеси за аналогією з квантовою теорією фізичних процесів. Іл.: 7. Бібліогр.: 13 назв.

 УДК 004.312.22

 В статье в рамках гипотезы о физической символьной системе, опираясь на модификацию тезиса Черча-Тьюринга, воплощена концепция вычислительно-преобразовательной цепи в проектных решениях итеративных операционных элементов. Их отличительной особенностью является полиморфизм информационных и управляющих сигналов в сочетании с аналоговыми и цифровыми способами функционирования, что мотивирует продвижение дальнейших исследований в направлении формирования системы модельных представлений о волновых процессах по аналогии с квантовой теорией физических процессов. Ил.: 7. Библиогр.: 13 назв.


 УДК 681.3

Розвивається ідея створення єдиного обчислювального (технологічного) потоку в організації паралельних обчислень на рівні складних структур даних як способу підвищення продуктивності пристроїв, що включають скалярний помножувач. Передбачається виключити операції ділення на кожній ітерації. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 681.3

Развивается идея создания единого вычислительного (технологического) потока в организации параллельных вычислений на уровне сложных структур данных как способа повышения производительности устройств, включающих скалярный умножитель. Предполагается исключение деления на каждой итерации. Библиогр.: 10 назв.


 ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 004.5

Наводиться огляд результатів теоретичних і експериментальних досліджень механізмів предиктивного тайпінгу в інтерфейсі користувача систем пошуку за ключовими словами. Представлено залежності між параметрами інтерфейсу користувача і його продуктивністю. Даються кількісні оцінки. Табл.: 8. Іл.: 8. Бібліогр.: 13 назв.

 УДК 004.5

Приводится обзор результатов теоретических и экспериментальных исследований механизмов предиктивного тайпинга в интерфейсе пользователя систем поиска по ключевым словам. Представлены зависимости между параметрами интерфейса пользователя и его производительностью. Даются количественные оценки. Табл.: 8. Ил.: 8. Библиогр.: 13 назв.


 УДК 004.773.5

Досліджено методи і технології передачі відео- та аудіоданих у системах відеоконференцзвязку. Розглянуто існуючі проблеми у сфері передачі даних у системах конференцзв'язку через Інтернет і методи їх вирішення. Проаналізовано найбільш поширені технології передачі відео- та аудіоданих у системах відеоконференцзв'язку через Інтернет. Розглянуті поняття телеприсутності і особливості систем відеоконференцзв'язку, що її забезпечують. Зроблено висновки про доцільність використання різних технологій передачі відео- та аудіоданих залежно від типу системи відеоконференцзв'язку. Іл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.773.5

Исследованы методы и технологии передачи видео- и аудиоданных в системах видеоконференцсвязи. Рассмотрены существующие проблемы в сфере передачи данных в системах конференцсвязи через Интернет и методы их решения. Проанализированы наиболее распространенные технологии передачи видео- и аудиоданных в системах видеоконференцсвязи через Интернет. Рассмотрены понятие телеприсутствия и особенности систем видеоконференцсвязи, которые его обеспечивают. Сделаны выводы о целесообразности использования различных технологий передачи видео- и аудиоданных в зависимости от типа системы видеоконференцсвязи. Ил.: 2. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.75: 004.414.23

Розглянуто особливості використання grid-середовища для вирішення різних типів обчислювальних завдань. Представлені результати дослідження існуючих методів планування завдань. Запропоновано алгоритм оптимізації виконання потоків завдань в grid-середовищі на базі методу динамічного програмування. Представлені результати експериментального дослідження ефективності алгоритмів планування на базі комплексу імітаційних моделей. Табл.: 1. Іл.: 8. Бібліогр.: 17 назв.

 УДК 004.75: 004.414.23

Рассмотрены особенности использования grid-среды для решения разных типов вычислительных задач. Представлены результаты исследования существующих методов планирования задач. Предложен алгоритм оптимизации выполнения потоков задач в grid-среде на базе метода динамического программирования. Представлены результаты экспериментального исследования эффективности алгоритмов планирования на базе комплекса имитационных моделей. Табл.: 1. Ил.: 8. Библиогр.: 17 назв.


 УДК 004.942: 631.15

Наведено підхід до побудови автоматизованої системи керування сільськогосподарським підприємством як системою керування технологічним процесом та його регулюванням. Виокремлено основні напрями та задачі для ефективного керування аграрним підприємством. Табл.: 1. Іл.: 10. Бібліогр.: 3 назв.

 УДК 004.942: 631.15

Приведен подход к построению автоматизированной системы управления сельскохозяйственным предприятием как системой управления технологическим процессом и его регулированием. Выделены основные направления и задачи для эффективного управления аграрным предприятием. Табл.: 1. Ил.: 10. Библиогр.: 3 назв. 


 УДК 65.012.122 : 004.023

Розглянуто задачу планування виконання замовлень металургійними виробництвами з урахуванням чинника втрати часу на переналаштування обладнання, який раніше не розглядався. Отримано зведений критерій оптимізації та цільову функцію мінімізації втрат від послідовного виконання комплексу завдань. Для задачі запропонований алгоритм розв’язання в реальному часі на основі моделювання мурашиної колонії. Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 21 назв.

 УДК 65.012.122 : 004.023

Рассмотрена задача планирования выполнения заказов металлургическими производствами с учетом фактора потери времени на перенастройку оборудования, который ранее не рассматривался. Получены сводный критерий оптимизации и целевая функция минимизации потерь от последовательного выполнения комплекса задач. Для задачи предложен алгоритм решения в реальном масштабе времени на основе моделирования колонии муравьев. Табл.: 3. Ил.: 3. Библиогр.: 21 назв.


УДК 51.001.57+004.652.4+004.827

Метод формування наукових шкіл на основі аналізу елементів публікацій / Нога Р.Ю. // Математичні машини і системи. – 2013. – № 4. – С. 107 – 113.

У статті розроблено метод визначення елементів наукової публікації та об’єднання авторів публікацій у наукові школи. Іл.: 5. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 51.001.57+004.652.4+004.827

Метод формирования научных школ на основе анализа элементов публикаций / Нога Р.Ю. // Математические машины и системы. – 2013. – № 4. – С. 107 – 113.

В статье разработан метод определения элементов научной публикации и объединения авторов публикаций в научные школы. Ил.: 5. Библиогр.: 6 назв. 


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 519.63:519.17

Метод кінцевих елементів і теорія графів / Волобоєв В.П.,
Клименко В.П.
 // Математичні машини і системи. – 2013. – № 4. – С. 114 – 125.

Пропонується у методі кінцевих елементів представляти кінцеві елементи і граничні умови у вигляді еквівалентних схем заміщення, які складаються із двополюсних компонент, а топологію розрахункової схеми дискретної моделі об’єкта – у вигляді графа з метою застосування методу коректного формування рівнянь на сітці кінцевих елементів. Запропоновано методику побудови еквівалентних схем заміщення за описами кінцевих елементів і граничних умов. Наведено приклад побудови графа дискретної моделі об'єкта за описами кінцевих елементів і граничних умов. Іл.: 7. Бібліогр.: 21 назв.

 УДК 519.63:519.17

Метод конечных элементов и теория графов / Волобоев В.П.,
Клименко В.П.
 // Математические машины и системы. – 2013. – № 4. – С. 114 – 125.

Предлагается в методе конечных элементов представлять конечные элементы и граничные условия в виде эквивалентных схем замещения, состоящих из двухполюсных компонент, а топологию расчетной схемы дискретной модели объекта – в виде графа с целью применения метода корректного формирования уравнений на сетке конечных элементов. Предложена методика построения эквивалентных схем замещения по описаниям конечных элементов и граничных условий. Приведен пример построения графа дискретной модели объекта по описанию конечных элементов и граничных условий. Ил.: 7. Библиогр.: 21 назв.


УДК 519.63; 004.75

Проаналізовано метод SUPG із застосуванням зосереджених апроксимацій і відмічено, що у ряді випадків він може призводити до надмірного згладжування розв’язку та значних похибок. Показано, що можна таким чином вибрати вагові функції, при яких вказані недоліки практично не проявляються. Побудовано відповідні апроксимації у вигляді систем звичайних диференціальних рівнянь та різницевих схем. Іл.: 2. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 519.63; 004.75

Проанализирован метод SUPG с применением сосредоточенных аппроксимаций и отмечено, что в ряде случаев он может приводить к чрезмерному сглаживанию решения и значительным погрешностям. Показано, что возможен такой выбор весовых функций, при котором указанные недостатки практически не проявляються. Построены соответствующие аппроксимации в виде систем обыкновенных дифференциальных уравнений и разностных схем. Ил.: 2. Библиогр.: 15 назв.


УДК 621.039.586

Гречанінов В.Ф., Клименко В.П. // Математичні машини і системи. – 2013. – №4. – С. 135 – 146.

У статті розглядаються сучасні проблеми регулювання безпеки в Україні, аналізуються причини незадовільного стану безпеки в різних сферах. Описані сучасні стратегії управління безпекою на основі імітаційного ймовірнісного структурно-логічного моделювання. Іл.: 5. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 621.039.586

В статье рассматриваются современные проблемы регулирования безопасности в Украине, анализируются причины неудовлетворительного состояния безопасности в различных сферах. Описаны современные стратегии управления безопасностью на основе имитационного вероятностного структурно-логического моделирования. Ил.: 5. Библиогр.: 18 назв.


УДК 519.233.5:519.242.5

Проаналізовано основні системні властивості модельованих складних систем та наведено умови, які не відповідають передумовам статистичного методу моделювання. Приведені стійкі методи розв’язання регресійних задач в умовах початкової невизначеності даних. Розглянуто приклад успішного розв’язку реальної прикладної задачі одержання багатофакторної регресійної моделі. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.233.5:519.242.5

Проанализированы основные системные свойства моделируемых сложных систем и приведены условия, которые не соответствуют предпосылкам статистического метода моделирования. Приведены устойчивые методы решения регрессионных задач в условиях исходной неопределенности данных. Рассмотрен пример успешного решения реальной прикладной задачи получения многофакторной регрессионной модели. Библиогр.: 9 назв.


УДК 519.237.5

Планування у пасивному експерименті / Лапач С.М. // Математичні машини і системи. – 2013. –   № 4. – С. 156 – 160.

Розглянута проблема застосування теорії планування експерименту до пасивного експерименту. Викладені наукова ідея і алгоритм формування підвибірки з пасивного експерименту з заданими властивостями. Результати впроваджені в Науково-дослідному інституті авіації. Табл.: 2. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 519.237.5

Планирование в пассивном эксперименте / Лапач С.Н. // Математические машины и системы. – 2013. – № 4. – С. 156 – 160.

Рассмотрена проблема применения теории планирования эксперимента к пассивному эксперименту. Описаны научная идея и алгоритм формирования подвыборки из пассивного эксперимента с необходимыми свойствами. Результаты были внедрены в Научно-исследовательском институте авиации. Табл.: 2. Библиогр.: 13 назв.


УДК 515.127+519.7

У статті розглядаються атрактори динамічних систем, оператори еволюції яких представляють багатозначними операторами. Отримані оцінки розмірностей Хаусдорфа. Оцінки таких розмірностей передбачають нелінійність операторів. Оцінки здійснювалися на основі побудови d-мір Хаусдорфа. Для іншого випадку показано єдиність розв’язку оціночного співвідношення. На основі розроблених програмних засобів проведено численні розрахунки карт фрактальних розмірностей динамічних систем на обчислювальних кластерах Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ та КПІ. Іл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 515.127+519.7

В статье рассматриваются аттракторы динамических систем, операторы эволюции которых представляют многозначными операторами. Получены оценки размерностей Хаусдорфа. Оценки таких размерностей предвидят нелинейность операторов. Оценки осуществлялись на основе построения d-мер Хаусдорфа. В ином случае показано единство решения оценочного соотношения. На основе разработанных программных способов проведены многочисленные расчеты карт фрактальных размерностей динамических систем на вычислительных кластерах Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАНУ и КПИ. Ил.: 1. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.94

Розглянуто підхід та імітаційні моделі, розроблені в системі моделювання E-net Modeling System (EMS) на основі потужного формального апарата ієрархічних Е-мереж, що дозволяють моделювати дискретно-неперервні технологічні процеси. Табл.: 1. Іл.: 8. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.94

Рассмотрены подход и имитационные модели, разработанные в системе моделирования E-net Modeling System на основе мощного формального аппарата иерархических Е-сетей, которые позволяют моделировать дискретно-непрерывные технологические процессы. Табл.: 1. Ил.: 8. Библиогр.: 7 назв. 


УДК 656.257.004

Стаття присвячена проблемі імітаційного моделювання гарантоздатної системи для забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах. Приведено результати моделювання засобами пакета Matlab Simulink+Stateflow алгоритму функціонування електронної гарантоздатної системи автоматичної переїзної сигналізації нової генерації з можливістю сигналізації про зайнятість переїзду на шляховий залізничний світлофор і в кабіну машиніста. Табл.: 1. Іл.: 6. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 656.257.004

Статья посвящена проблеме имитационного моделирования гарантоспособной системы для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах. Приводятся результаты моделирования средствами пакета Matlab Simulink+Stateflow алгоритма функционирования электронной гарантоспособной системы автоматической переездной сигнализации нового поколения c возможностью сигнализации о занятости переезда на путевой железнодорожный светофор и в кабину машиниста. Табл.: 1. Ил.: 6. Библиогр.: 5 назв. 


УДК 528.06

У статті розглянуто загальні властивості коефіцієнтів, які використовуються для оцінки точності тематичних карт. Запропоновано такі коефіцієнти, як середньокласова точність, загальна точність класифікації та κ-індекс. Проаналізовано оцінку точності тематичних карт за допомогою нечітких множин, запропоновано побудувати нову матрицю помилок, де елементами будуть виступати нечіткі функції, такі як функції CONFUSION та AMBIGUITY. Також проаналізовано метод Демпстера-Шафера та запропоновано побудувати нову матрицю помилок для теорії Демпстера-Шафера. Табл.: 3. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 528.06

В данной статье рассмотрены основные свойства коэффициентов, которые используются для оценки точности тематических карт. Предложены такие коэффициенты, как среднеклассовая точность, общая точность классификации и κ-индекс. Проанализирована оценка точности тематических карт с помощью нечетких множеств, предложено построить новую матрицу ошибок, где элементами будут выступать нечеткие функции, такие как функции CONFUSION и AMBIGUITY. Также проанализирован метод Демпстера-Шафера и предложено построить новые матрицы ошибок для теории Демпстера-Шафера. Табл.: 3. Библиогр.: 14 назв. 


 ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 621.3.019:658.562

 

 

Розроблено програмне забезпечення для обробки результатів спостереження у процесі експлуатації технічних систем з метою визначення показників надійності спостережуваних систем при малій кількості відмов. Іл.: 2. Бібліогр.: 3 назв.

 

УДК 621.3.019:658.562

 

 

Разработано программное обеспечение для обработки результатов наблюдения в процессе эксплуатации технических систем с целью определения показателей надежности наблюдаемых систем при малом числе отказов. Ил.: 2. Библиогр.: 3 назв.


УДК 621.3.019.3

Оцінка рівня цілісності гарантоздатних комп'ютерних систем / Сеспедес Гарсія Н.В. // Математичні машини і системи. 2013. № 4. – С. 204 – 210.

У статті розглянуті основні аспекти цілісності гарантоздатних комп’ютерних систем (ГКС), описані механізми та методи забезпечення цілісності ГКС, запропоновано метод кількісної оцінки рівня цілісності систем. Табл.: 3. Іл.: 2. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 621.3.019.3

Оценка уровня целостности гарантоспособных компьютерных систем / Сеспедес Гарсия Н.В. // Математические машины и системы. – 2013. – № 4. – С. 204 – 210.

В статье рассмотрены основные аспекты целостности гарантоспособных компьютерных систем (ГКС), описаны механизмы и методы обеспечения целостности ГКС, предложен метод количественной оценки уровня целостности систем. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 4 назв


             
              ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 53

Розглядається інша, в порівнянні з класичною, будова фізики знизу-вгору від енергетичної безтілесної нескінченної множини до речовини та взаємодії (полів). З енергетичної нескінченної множини природним, наочним шляхом, на рівні «здорового глузду» продукуються фундаментальні фізичні параметри: тривимірний простір, час, сила, взаємодія (поля), маса, речовина. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 53

Рассматривается иное, по сравнению с классическим, построение физики  снизу – вверх от энергетического бестелесного бесконечного множества к веществу и взаимодействиям (полей). Из энергетического бесконечного множества естественным, наглядным путем, на уровне «здравого смысла» продуцируются фундаментальные физические величины: трехмерное пространство, время, сила, взаимодействие (поля), масса, вещество. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв. 


      Останнє оновлення: Dec 9, 2013