Математичні машини і системи. 2014 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.3

У статті описані такі важливі внески спінтроніки в елементну базу інформатики, як магніторезистивні зчитувальні голівки й енергонезалежна магніторезистивна оперативна пам'ять,  такі основні поняття спінтроніки, як спін-поляризований електричний струм, спін-струм, а також явище спін-транспортного перемагнічування. Іл.: 18. Бібліогр.: 33 назв.

 УДК 004.3

В статье описаны магниторезистивные считывающие головки, магниторезистивная память, такие основные понятия спинтроники, как спин-поляризованный электрический ток, спин-ток, а также явление спин-транспортного перемагничивания. Ил.: 18. Библиогр.: 33 назв.

 


 

УДК 004.2;  004.272.43

 

Розглянуто особливості організації архітектури супер-ЕОМ, виконаних на ПЛІС, запропоновано основні принципи їх побудови і приведені особливості архітектурно-структурної організації реконфігуровних обчислювальних систем (РОС), зокрема: на основі базових модулів, виконаних на ПЛІС; РОС з відкритою масштабованою архітектурою (РОС ОМА); з безпосередніми зв'язками між обчислювальними модулями і порозрядною обробкою операндів. Приведено приклад застосування ПЛІС для побудови гетерогенної супер-ЕОМ «СКІФ» ряду 4. Табл.: 2. Іл.: 6. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 004.2;  004.272.43

Рассмотрены особенности организации архитектуры супер-ЭВМ, выполненных на ПЛИС, предложены основные принципы их построения и приведены особенности архитектурно-структурной организации реконфигурируемых вычислительных систем (РВС), в том числе: на основе базовых модулей, выполненных  на ПЛИС; РВС с открытой масштабируемой архитектурой (РВС ОМА); с непосредственными связями между вычислительными модулями и поразрядной обработкой операндов. Приведен пример применения ПЛИС для построения гетерогенной супер-ЭВМ «СКИФ» ряда 4. Табл.: 2. Ил.: 6. Библиогр.: 13 назв.


 

УДК 681.3

Операція поділу для паралельних обчислювальних систем. Ч. 1 /
Ледянкін Ю.Я. 
 // Математичні машини і системи. – 2014. – № 1. – С. 36 – 49.

Пропонується цифровий метод виконання арифметичної операції ділення (ОД). Алгоритм забезпечує розпаралелювання обчислювального процесу, прискорення його і підвищення точності. Він заснований на виконанні етапів операцій в алгебрі матриць і реалізації методів цифрової арифметики в булевій (можливо, у багатозначній) алгебрі. Розглянуто варіанти виконання операції та приклади рішення. Передбачається розвиток аналогічних робіт у плані створення і використання комбінованих алгоритмів обробки даних шляхом застосування інших алгебр у поєднанні з методами цифрової арифметики. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3

Операция деления для параллельных вычислительных систем. Ч. 1 / Ледянкин Ю.Я. // Математические машины и системы. – 2014. – № 1. – С. 36 – 49.

 Предлагается цифровой метод выполнения арифметической операции деления (ОД). Алгоритм обеспечивает распараллеливание вычислительного процесса, ускорение его и повышение точности ОД. Он основан на выполнении этапов операций в алгебре матриц и реализации методов цифровой арифметики в булевой (возможно, многозначной) алгебре. Рассмотрены варианты выполнения ОД и примеры решения. Предполагается развитие аналогичных работ в плане создания и использования комбинированных алгоритмов обработки данных путём применения других алгебр в сочетании с методами цифровой арифметики. Библиогр.: 10 назв.


 ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

УДК 004.89

У статті досліджується поведінка інтелектуального агента у конкурентному середовищі. Для моделювання поведінки обрано петлю OODA. Розглянуто взаємодію етапів петлі OODA (спостереження, орієнтація, прийняття рішення, дія) із онтологією задач та предметної області, в межах якої функціонує цей агент. Іл.: 5. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 004.89

В статье исследуется поведение интеллектуального агента в конкурентной среде. Для моделирования поведения избрали петлю OODA. Рассмотрено взаимодействие этапов петли OODA (наблюдение, ориентация, принятие решения, действие) с онтологией задач и предметной области, в рамках которой функционирует этот агент. Ил.: 5. Библиогр.: 14 назв.


 УДК 528.854.4:519.237.8

Запропоновано алгоритм класифікації об’єктів на багатоспектральних / гіперспектральних аерокосмічних зображеннях на основі теорії свідчень Демпстера-Шейфера. Алгоритм дозволяє виявляти не тільки окремі класи, але й їх об’єднання, тобто враховує “змішані” пікселі, наявність яких притаманна зображенням середнього просторового розрізнення. Іл.: 10. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 528.854.4:519.237.8

Предложен алгоритм классификации объектов на многоспектральных / гиперспектральных аэрокосмических изображениях на основе теории свидетельств Демпстера-Шейфера. С помощью предложенного алгоритма можно обнаруживать не только отдельные классы, но и их объединения, то есть учитывать “смешанные” пиксели, наличие которых присуще изображениям среднего пространственного разрешения. Ил.: 10. Библиогр.: 13 назв.


  УДК 004.02

Розглянуто існуючі методи діагностики та пошуку несправностей у складних електронних пристроях. Запропоновано метод пошуку несправностей у складних електронних пристроях з урахуванням зовнішніх факторів. Розроблений метод дає можливість скоротити час на пошук несправного блока, а також локалізувати зону його пошуку за рахунок урахування зовнішніх факторів. Іл.: 9. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.02

Рассмотрены существующие методы диагностики и поиска неисправностей в сложных электронных устройствах. Предложен метод поиска неисправностей в сложных электронных устройствах с учетом внешних факторов. Разработанный метод дает возможность сократить время на поиск неисправного блока, а также локализовать зону его поиска с учетом внешних факторов. Іл.: 9. Бібліогр.: 3 назв.


УДК 612.793.72

У статті запропонований спосіб комп’ютерної обробки результатів вимірювання залишкових напружень у покриттях відновлених колінчастих валів автомобілів моделі ЗІЛ-162. Отримана порівняльна характеристика значень залишкових напружень у відновлених і нових колінчастих валах автомобілів моделі ЗІЛ-162. Табл.: 2. Іл.: 7. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 612.793.72

В статье предложен способ компьютерной обработки результатов измерения остаточных напряжений в покрытиях восстановленных коленчатых валов автомобилей модели ЗИЛ-162. Получена сравнительная характеристика значений остаточных напряжений в восстановленных и новых коленчатых валах автомобилей модели ЗИЛ-162. Табл.: 2. Ил.: 7. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.652.4+004.827

Дана стаття висвітлює етапи моделювання, визначення методу та механізму проектування лікувальних систем прийняття рішень, що дає змогу підвищити ефективність виконання поставлених завдань при розробці систем такого типу. Іл.: 9. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.652.4+004.827

Данная статья освещает этапы моделирования, определения метода и механизма проектирования лечебных систем принятия решений, что позволяет повысить эффективность выполнения поставленных задач при разработке систем такого типа. Ил.: 9. Библиогр.: 10 назв.


УДК 528.06

У даній статті розглянуто такі коефіцієнти для оцінки точності тематичних карт, як повна точність класифікації, точність виробника, точність споживача та ризик Байєса. В роботі наведено деякі  приклади. Враховуючи результати прикладів, встановлено певні закономірності та взаємозв’язки між точністю виробника та точністю споживача, встановлено взаємозв’язок між помилками omission та помилками commission для кожного класу. Розглянуто ризик Байєса, який використовується для оцінки неточності тематичних карт. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 528.06

В данной статье рассмотрены такие коэффициенты для оценки точности тематических карт, как полная точность классификации, точность производителя, точность пользователя и риск Байеса. В работе приведены некоторые примеры. Учитывая результаты примеров, установлены определенные закономерности и взаимосвязи между точностью производителя и точностью пользователя, установлена взаимосвязь между ошибками omission и ошибками commission для каждого класса. В статье рассмотрен риск Байеса, который используется для оценки неточности тематических карт. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 14 назв.


 УДК 519.862 + 004

Розглянуто питання побудови концептуальної моделі територіально розподіленої корпоративної інтегрованої інформаційної системи організації. Описано особливості сучасних територіально розподілених корпоративних інтегрованих інформаційних систем. Сформульовано концепцію та принципи, які покладено в основу пропонованої моделі. Проведено порівняння розробленої моделі з моделлю OSI. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.862 + 004

Рассмотрен вопрос построения концептуальной модели территориально распределенной корпоративной интегрированной информационной системы организации. Описаны особенности современных территориально распределенных корпоративных интегрированных информационных систем. Сформулированы концепция и принципы, которые легли в основу предлагаемой модели. Проведено сравнение разработанной модели с моделью OSI. Ил.: 2. Библиогр.: 9 назв.


  МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 650.1

Агентні моделі операцій / Литвинов В.В., Задорожній А.О. // Математичні машини і системи. – 2014. – № 1. – С. 114 – 121.

В роботі розглядається агентний підхід до створення імітаційних моделей операцій, а також розглядається можливість виділення із агентних моделей підмоделей для їх подальшого тестування і проведення над ними експериментів. Для усунення невизначеності властивостей агентів запропоновано використовувати абстрактні властивості, а при поступовому вивченні предметної області додавати властивості, що мають реальний фізичний зміст. Для агентних моделей операцій запропонована класифікація агентів в залежності від їх поведінки і здатності до переміщення. Для зображення взаємодії між агентами запропоновано використовувати діаграми послідовностей. Іл.: 8. Бібліогр.: 2 назв.

 УДК 650.1

Агентные модели операций / Литвинов В.В., Задорожний А.А. // Математические машины и системы. – 2014. – № 1. – С. 114 – 121.

В статье рассматривается агентный подход к созданию имитационных моделей операций, а также рассматривается возможность выделения из агентных моделей подмоделей для их дальнейшего тестирования и проведения над ними экспериментов. Для устранения неопределенности свойств агентов предложено использовать абстрактные свойства, а при постепенном изучении предметной области добавлять свойства, имеющие реальный физический смысл. Для агентных моделей операций предложена классификация агентов в зависимости от их поведения и способности к перемещению. Для представления взаимодействий между агентами предложено использовать диаграммы последовательностей. Ил.: 8. Библиогр.: 2 назв.


УДК 004.942

У даній статті представлена двокрокова модель рекомендаційної системи, що використовує взаємодоповнюючим чином техніки контрастного аналізу та матричної факторизації. Також наданий короткий огляд варіацій методу матричної факторизації. Іл.: 3. Бібліогр.: 20 назв.

УДК 004.942

В данной статье представлена двушаговая модель рекомендационной системы, которая использует взаимодополняющим образом техники контрастного анализа и матричной факторизации. Также приведен краткий обзор вариаций метода матричной факторизации. Ил.: 3. Библиогр.: 20 назв.


УДК 681.3, 004.4

Запропонована система моделей знань щодо корпоративних організаційних рішень. Розвинута формальна модель 6-етапного процесу прийняття рішення. Розроблені моделі продуктної й процесної якості організаційних рішень та механізми їх використання для підвищення ефективності діяльності осіб, що приймають рішення. Табл.: 3. Бібліогр.: 13 назв.

 УДК 681.3, 004.4

Предложена система моделей знаний о корпоративных организационных решениях. Развита формальная модель 6-этапного процесса принятия решений. Разработаны модели продуктного и процессного качества организационных решений и механизмы их использования для повышения эффективности деятельности лиц, принимающих решения. Табл.: 3. Библиогр.: 13 назв.


УДК 519.8

У статті запропоновані фрагментарні моделі для трьох класичних екстремальних задач на графах: про вершинне покриття, домінуючу множину і про кліку. Показано досяжність оптимальних рішень цих задач у рамках фрагментарної моделі. Запропоновано наближені алгоритми пошуку рішень цих задач на основі фрагментарної структури. Іл.: 6. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 519.8

В статье предложены фрагментарные модели для трех классических экстремальных задач на графах: о вершинном покрытии, доминирующем множестве и о клике. Показана достижимость оптимальных решений этих задач в рамках фрагментарной модели. Предложены приближенные алгоритмы поиска решений этих задач на основе фрагментарной структуры. Ил.: 6. Библиогр.: 7 назв.


УДК 519.242:519.6

Розглянуто застосування ЛПτ рівномірно розподілених послідовностей для рішення прикладних задач моделювання. Сформульовані проблеми побудови багатофакторних планів експериментів на основі цих послідовностей. Показано, що застосування ЛПτ послідовностей як планів експериментів без спеціального дослідження неможливо. Іл.: 2. Бібліогр.: 16 назв.

 УДК 519.242:519.6

Рассмотрено использование ЛПτ равномерно распределенных последовательностей для решения прикладных задач моделирования. Сформулированы проблемы построения многофакторных планов экспериментов на основе этих последовательностей. Показано, что использование ЛПτ  последовательностей в качестве планов экспериментов без специального исследования не представляется возможным. Ил.: 2. Библиогр.: 16 назв.


УДК 004.047

У статті розглядаються сучасні проблеми регулювання безпеки в Україні. Описані функції управління й нагляду в управлінні безпекою в їх сучасному розумінні й ролі у процесах управління ризиками. Запропоновано нову стратегію і структуру державного нагляду на основі ризик-орієнтованого підходу. Оцінені ймовірності помилок контролю ризику за різними стратегіями державного контролю. Іл.: 5. Бібліогр.: 11 назв.

 УДК 004.047

В статье рассматриваются современные проблемы регулирования безопасности в Украине. Описаны функции управления и надзора в управлении безопасностью в их современном понимании и роли в процессах управления рисками. Предложены новая стратегия и структура государственного надзора на основе риск-ориентированного подхода. Оценены вероятности ошибок контроля риска по разным стратегиям государственного контроля. Ил.: 5. Библиогр.: 11 назв.


УДК 519.85

Задача раціонального розподілу багатовимірного ресурсу при багатономенклатурному виробництві формалізована як нелінійна несепарабельна задача математичного програмування. Для вирішення задачі запропонована ітераційна процедура з кінцевим числом кроків. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.85

Задача рационального распределения многомерного ресурса при многономенклатурном производстве формализована как нелинейная несепарабельная задача математического программирования. Для решения задачи предложена итерационная процедура с конечным числом шагов. Библиогр.: 5 назв. 


  ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 681.32.019.3

Грібов В.М., Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. – 2014. – № 1. – С. 178 – 184.

Запропоновано генератор випадкових величин у вигляді програми на основі Mathcad, що конвертує рівномірно розподілені числа комп'ютерного датчика в послідовність DN-розподілу випадкових чисел. Досліджено характеристики відтворюваності, стабільності, незалежності й швидкодії програмного конвертора. Іл.: 2. Бібліогр.: 4 назв.

 УДК 681.32.019.3

Предложен генератор случайных величин в виде программы на основе  Mathcad, конвертирующей равномерно распределённые числа компьютерного датчика в последовательность DN-распределённых случайных чисел. Исследованы характеристики воспроизводимости, стабильности, независимости и быстродействия программного конвертора. Ил.: 2. Библиогр.: 4 назв.


 УДК 621.3.019.3

Розглянуто питання порівняльної оцінки систем за рівнем гарантоздатності. Розроблено базовий підхід до кількісної оцінки показників метрик і атрибутів гарантоздатності на основі методу експертних оцінок. Табл.: 1. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.3.019.3

Рассмотрены вопросы сравнительной оценки систем по уровню гарантоспособности. Разработан базовый подход к количественной оценке показателей метрик и атрибутов гарантоспособности на основе метода экспертных оценок. Табл.: 1. Библиогр.: 3 назв.


УДК 007; 681.3

Розглядається метод оцінки ймовірнісних характеристик надійності багатоелементних структурно-складних систем великої розмірності, що мають два входи і два виходи, по ймовірнісних характеристиках надійності їх елементів. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 007; 681.3

 

Рассматривается метод оценки вероятностных характеристик надёжности многоэлементных структурно-сложных систем большой размерности, имеющих два входа и два выхода, по вероятностным характеристикам надёжности их элементов. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 7 назв. 


 


      Останнє оновлення: Mar 18, 2014