Математичні машини і системи. 2014 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.3

Войтович І.Д., Корсунський В.М. // Математичні машини і системи. – 2014. – №2. – С. 3 – 21.

Описані такі важливі внески спінтроніки в елементну базу інформатики, як «трекова» пам'ять, спінтронні реле, логічні спінтронні вентилі, магнітні кліткові автомати, спінтронні логічні елементи з «латеральним переносом спіну», з використанням однодоменного та «нелокального» спін-транспортного перемагнічування. Іл.: 11. Бібліогр.: 53 назв.

  УДК 004.3

Войтович И.Д.,  Корсунский В.М. // Математические машины и системы. – 2014. – № 2. – С. 3 – 21.

Описаны такие вклады спинтроники в элементную базу информатики, как «трековая» память, спинтронные реле, логические спинтронные вентили, магнитные клеточные автоматы, спинтронные логические элементы с «латеральным переносом спина», с использованием однодоменного и «нелокального» спин-транспортного перемагничивания. Ил.: 11. Библиогр.: 53 назв.


УДК 004.31, 538945, 530145

В роботі розглядається задача оцінки довжини мікропрограм у системі обернених перетворень абстрактного регістру. Мікропрограми мінімальної довжини подаються структурними засобами  адекватного опису квантових перетворень. Табл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.31, 538945, 530145

В работе рассматривается  задача оценки длины микропрограмм в системе обратимых преобразований абстрактного регистра. Микропрограммы минимальной длины  представляются структурными средствами адекватного описания квантовых преобразований. Табл.: 1. Библиогр.: 5 назв.


 
УДК 681.3

Операція поділу для паралельних обчислювальних систем. Ч. 2 /
Ледянкин Ю.Я.
 // Математичні машини і системи. – 2014. – № 2. – С. 27 – 42.

Пропонується цифровий метод виконання арифметичної операції ділення (ОД). Алгоритм забезпечує розпаралелювання обчислювального процесу, прискорення його і підвищення точності. Він заснований на виконанні етапів операцій в алгебрі матриць і реалізації методів цифрової арифметики в булевій (можливо, у багатозначній) алгебрі. Розглянуто варіанти виконання операції та приклади рішення. Передбачає розвиток аналогічних робіт у плані створення і використання комбінованих алгоритмів обробки даних шляхом застосування інших алгебр у поєднанні з методами цифрової арифметики. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.3

Операция деления для параллельных вычислительных систем. Ч. 2 / Ледянкин Ю.Я. // Математические машины и системы. – 2014. – № 2. – С. 27 – 42.

Предлагается цифровой метод выполнения арифметической операции деления (ОД). Алгоритм обеспечивает распараллеливание вычислительного процесса, ускорение его и повышение точности  ОД. Он основан на выполнении этапов операций в алгебре матриц и реализации методов цифровой арифметики в булевой (возможно многозначной) алгебре. Рассмотрены варианты выполнения ОД и примеры решения. Предполагает развитие аналогичных работ в плане создания и использования комбинированных алгоритмов обработки данных путём применения других алгебр в сочетании с методами цифровой арифметики. Библиогр.: 6 назв.


 ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 УДК 004.2

У статті розглянуто можливості застосування вимог стратегічного управління DOTMLPF для перевірки моделей підтримки прийняття рішень з управління підприємством під час надзвичайної ситуації. Запропоновано вирішення оптимізаційних задач для обґрунтування проектів за зазначеними вимогами стратегічного управління. Зроблені висновки відносно практичного використання підходу. Табл.: 3. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 004.2

 
В статье рассмотрены возможности применения требований стратегического управления DOTMLPF для проверки моделей поддержки принятия решений по управлению предприятием во время чрезвычайной ситуации. Предложено решение оптимизационных задач для обоснования проектов по указанным требованиям стратегического управления. Сделаны выводы относительно практического использования подхода. Табл.: 3. Библиогр.: 12 назв.


УДК 621.391


У роботі проведено оцінку інформаційної ефективності технології побудови системи
OFDM-FHSS на основі  оптимальних частотно-часових сигнально-кодових конструкцій та зроблено її порівняння з технологією OFDM. Табл.: 3. Іл.: 5. Бібліогр.: 7 назв.

 

УДК 621.391

Оценка эффективности информационной технологии для систем беспроводного доступа, построенной на основе оптимальных ортогональных многочастотных сигнальных конструкций / Яриловец А.В., Назарук В.Д., Зайцев С.В. // Математические машины и системы. – 2014. – № 2. – С. 51 – 58.

 В работе проведена оценка информационной эффективности технологии построения системы OFDM-FHSS на основе оптимальных частотно-временных сигнально-кодовых конструкций и сделано её сравнение с технологией OFDM . Табл.: 3. Ил.: 5. Библиогр.: 7 назв.


 УДК 004.912: 004.632

Представлена система автоматизованої обробки великих об'ємів динамічної текстової інформації. Система виконує функції пошуку, класифікації, рубрикації та кластеризації текстових документів за запитами користувача. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 004.912: 004.632

Представлена система автоматизированной обработки больших объемов динамической текстовой информации. Система выполняет функции поиска, классификации, рубрикации и кластеризации текстовых документов по запросам пользователя. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.


 УДК 681.3

Розроблено імітаційну модель спотворень слів і виявлення помилок користувача. Наводяться результати моделювання для словників російської та української мов. Отримано оцінки реальних контролюючих властивостей словника, що дозволяють вирішити задачу оцінки його якості. Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.3

 Разработана имитационная модель искажений слов и обнаружения ошибок пользователя. Приводятся результаты моделирования для словарей русского и украинского языков. Получены оценки реальных контролирующих свойств словаря, позволяющие решить задачу оценки его качества. Табл.: 3. Ил.: 3. Библиогр.: 5 назв.


УДК 528.06

У даній статті розглянуто деякі методи вибору найбільш ефективних та інформативних спектральних каналів. У роботі також представлено метод Band Selection для аналізу гіперспектральних даних та автоматичну кластеризацію. Запропонований новий підхід для вибору спектральних каналів, заснований на використанні критеріальної функції інформативності спектральних каналів. У статті розглянуто та проаналізовано  приклади, де використовується критеріальна функція інформативності. Бібліогр.: 16 назв.

 УДК 528.06

 В данной статье рассмотрены некоторые методы выбора наиболее эффективных и информативных спектральных каналов. В работе также представлены метод Band Selection для анализа гиперспектральных данных и автоматическая кластеризация. Предложен новый подход для выбора спектральных каналов, основанный на использовании критериальной функции информативности спектральных каналов. В статье рассмотрены и проанализированы некоторые примеры, где используется критериальная функция информативности. Библиогр.: 16 назв.


УДК 621.438:622

Розглянуто питання вибору оптимальних організаційно-технологічних варіантів функціонування ремонтно-експлуатуючого підрозділу (РЕП). Розроблено математичну модель системи технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) лінійної частини магістрального газопроводу (ЛЧ МГ). Наведено методику щодо оцінки оптимальності прийнятих організаційно-технологічних рішень (функція цілі у вигляді середніх сумарних питомих витрат на ТОіР ЛЧ МГ з урахуванням показників надійності та ремонтопридатності газотранспортної системи) в залежності від усіх характеристик структурної схеми розміщення РЕП в системі ТОіР і режиму функціонування підрозділів у ході контрольно-відновлювальних заходів. Бібліогр.: 4 назв.

 УДК 621.438:622

 Рассмотрен вопрос выбора оптимальных организационно-технологических вариантов функционирования ремонтно-эксплуатирующего подразделения (РЭП). Разработана математическая модель системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) линейной части магистрального газопровода (ЛЧ МГ). Приведена методика по оценке оптимальности принятых организационно-технологических решений (функция цели в виде средних суммарных удельных затрат на ТОиР ЛЧ МГ с учетом показателей надежности и ремонтопригодности газотранспортной системы) в зависимости от всех характеристик структурной схемы размещения РЭП в системе ТОиР и режима функционирования подразделений в ходе контрольно-восстановительных мероприятий. Библиогр.: 4 назв.


   МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 681.3, 004.4

Запропонована система моделей знань щодо корпоративних організаційних рішень. Розвинута формальна модель 6-етапного процесу прийняття рішення. Розроблені моделі продуктної та процесної якості організаційних рішень і механізми їх використання для підвищення ефективності діяльності осіб, що приймають рішення. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 9 назв.

 УДК 681.3, 004.4

Предложена система моделей знаний о корпоративных организационных решениях. Развита формальная модель 6-этапного процесса принятия решений. Разработаны модели продуктного и процессного качества организационных решений и механизмы их использования для повышения эффективности деятельности лиц, принимающих решения. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.9:504:519.6

У роботі представлені результати застосування програмного комплексу OpenFoam  для оцінки середньорічних характеристик забруднення навколо будівель  колишнього уранового виробництва. Використано «конструктор моделей» OpenFoam, за допомогою якого існуючі моделі були адаптовані для опису вивітрювання забруднення з виробничих будівель шляхом введення додаткових членів у вихідні рівняння. Показано високу ефективність використаних чисельних методів. Представлено результати розрахунків безрозмірних концентрацій поблизу будівель. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 назв.

 УДК 004.9:504:519.6

 В работе представлены результаты применения программного комплекса OpenFoam для оценки среднегодовых характеристик загрязнения в окрестности зданий бывшего уранового производства. Использован «конструктор моделей» OpenFoam, с помощью которого существующие модели были адаптированы для описания выветривания загрязнения из производственных зданий путем введения дополнительных членов в исходные уравнения. Показана высокая эффективность используемых численных методов. Представлены результаты расчетов безразмерных концентраций вблизи зданий. Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.


УДК 519.85

Розглядається задача розташування датчиків у мережі з мінімізацією норми відхилень від заданих відстаней. Для її розв’язку використовуються напіввизначена релаксація та новий напіввизначений симплекс-метод. Метод реалізований програмно, проведені численні експерименти, які свідчать, що напіввизначена релаксація для цього класу задач є ефективною. Іл.: 2. Бібліогр.: 15 назв.

 УДК 519.85

 Рассматривается задача расположения датчиков в сети с минимизацией нормы отклонений от заданных расстояний. Для ее решения используются полуопределенная релаксация и новый полуопределенный симплекс-метод. Метод реализован програмно, проведены многочисленные эксперименты, которые показывают, что полуопределенная релаксация для этого класса задач является эффективной. Ил.: 2. Библиогр.: 15 назв.


УДК 624.048–033.26:621.651

Континуальний підхід у моделі цементації грунту / Демчук М.Б., Сайорі Н. // Математичні машини і системи. – 2014. – № 2. – С. 113 – 116.

Отримано значення максимального розміру пори, при якому континуальний підхід все ще можна застосовувати в моделюванні поширення цементу в насиченому піску під час цементації, що не руйнує структуру ґрунту. Бібліогр.: 14 назв.

 УДК 624.048–033.26:621.651

Континуальный подход в модели цементации грунта / Демчук Н.Б.,
Саёри Н.
 // Математические машины и системы. – 2014. – № 2. – С. 113 – 116.

 Получено значение максимального размера поры, при котором континуальный подход всё ещё можно применять в моделировании распространения цемента в насыщенном песке при цементации, которая не разрушает структуру грунта. Библиогр.: 14 назв.


УДК 519.242:519.6

Досліджені статистичні властивості ЛПτ послідовностей. Проведено їх ранжування за критерієм мінімального коефіцієнта парної кореляції. Наведено плани експериментів з можливістю послідовного планування. Отримані результати підтверджують висунуту гіпотезу про перевагу ЛПτ планів експериментів при апроксимації вихідних даних та одержанні структур моделей, відповідних структурам істинних моделей. Табл.: 3. Іл.: 8. Бібліогр.: 9 назв.

 УДК 519.242:519.6

Планы экспериментов для получения моделей высокой точности / Радченко С.Г., Козырь О.В. // Математические машины и системы. – 2014. – №2. – С. 117 – 127.

Исследованы статистические свойства ЛПτ последовательностей. Проведено их ранжирование по критерию минимального коэффициента парной корреляции. Приведены планы экспериментов с возможностью последовательного планирования. Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о преимуществе ЛПτ планов экспериментов при аппроксимации исходных данных и получении структур моделей, соответствующих структурам истинных моделей. Табл.: 3. Ил.: 8. Библиогр.: 9 назв.


УДК 629.735.05.017 (076.5)


Досліджено поведінку функцій помилок при ухваленні рішення про технічний стан при допусковому контролі визначальних параметрів компонентів авіоніки.
Інструментом дослідження є статистичні експерименти на моделях – комп'ютерних програмах, що імітують процес формування ситуацій “хибна відмова” і “невиявлена відмова” при допусковому контролі. Табл.: 1. Іл.: 8. Бібліогр.: 4 назв.

 УДК 629.735.05.017 (076.5)


Исследовано поведение функций ошибок
при принятии решения о техническом состоянии при допусковом контроле определяющих параметров компонентов авионики. Инструментом исследования являются статистические эксперименты на моделях – компьютерных программах, имитирующих процесс формирования ситуаций “ложный отказ” и “необнаруженный отказ” при допусковом контроле. Табл.: 1. Ил.: 8. Библиогр.: 4 назв. 


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 681.18.656.25

Розглянуто питання щодо підвищення безпеки руху через залізничні переїзди. Наводиться опис технічних засобів і порядок функціонування інформаційних систем для переїздів серії «Благовіст». Іл.: 3. Бібліогр.: 4 назв.

 УДК 681.18.656.25

Рассмотрены вопросы повышения безопасности движения по железнодорожным переездам. Приводится описание технических средств и порядок функционирования информационных систем для переездов серии «Благовест». Ил.: 3. Библиогр.: 4 назв.


УДК 623.6-523.8:623.4.017

У даній статті розглядаються математичні моделі надійності апертур ФАР РЛС під час різних законів розподілу часу до відмови  модулів надвисоких частот, що враховують наявність раптових і поступових відмов. На основі отриманих формул і рівнянь будуються і аналізуються номограми для визначення ймовірності безвідмовної роботи, інтенсивності відмов і середнього наробітку до відмови типових апертур ФАР для п'яти типів законів розподілу часу до відмови: експоненціального, Вейбулла, дифузійного немонотонного, узагальненого показового і суміші двох розподілів – експоненціального і Вейбулла. Табл.: 5. Іл.: 7. Бібліогр.: 3 назв.

 УДК 623.6-523.8:623.4.017

В данной статье рассматриваются математические модели надежности  апертур ФАР РЛС при различных законах распределения наработки до отказа модулей сверхвысоких частот, учитывающих наличие внезапных и постепенных отказов. На основе полученных формул и уравнений строятся и анализируются  номограммы для определения вероятности безотказной работы, интенсивности отказов и средней наработки до отказа типовых апертур ФАР для пяти типов законов распределения наработки до отказа: экспоненциального, Вейбулла, диффузионного немонотонного, обобщенного показательного и смеси двух распределений – экспоненциального и Вейбулла. Табл.: 5. Ил.: 7. Библиогр.: 3 назв.


УДК 004.02

Проведено експериментальну перевірку розробленого методу пошуку несправностей з урахуванням зовнішніх факторів. Результати показали більшу ефективність поліпшеного методу в порівнянні з базовим. Особливості розробленого методу, який застосовується при діагностиці складних електронних пристроїв, дозволять швидше знайти несправний блок у схемі. Табл.: 3. Іл.: 11. Бібліогр.: 3 назв.

 УДК 004.02

Проведена экспериментальная проверка разработанного метода поиска неисправностей с учетом внешних факторов. Результаты показали большую эффективность улучшенного метода по сравнению с базовым. Особенности разработанного метода, который применяется при диагностике сложных электронных устройств, позволят быстрее найти неисправный блок в схеме. Табл.: 3. Ил.: 11. Библиогр.: 3 назв.


  ДИСКУСІЙНІ  ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 001.8, 001.11, 004.81


Універсальна модель як радикальна реформа сучасної науки / Сосницький О.В. // Математичні машини і системи. – 2014. – № 2. – С. 161 – 177.

У роботі вперше досліджуються початки концепції Універсальної моделі, яка представляє наш Всесвіт єдиним цілим і долає умови відомої теореми К. Гьоделя про принципову неповноту часткових формалізмів. Уперше показано, що така модель цілком можлива. Обґрунтовані її визначення, умови створення й основні властивості, що зберігають легітимність слідом за наукою, що розвивається в рамках єдиної універсальної парадигми. Універсальна модель радикально міняє наукову методологію й відкриває принципово нові можливості пізнання складних всесвітніх явищ, у першу чергу, так званого загального (сильного) інтелекту й відповідних повноцінних мислячих машин. Табл.: 3. Іл.: 21. Бібліогр.: 23 назв.

 УДК 001.8, 001.11, 004.81

Универсальная модель как радикальная реформа современной науки / Сосницкий А.В. // Математические машины и системы. – 2014. – № 2. – С. 161 – 177.

В работе впервые исследуются начала концепции Универсальной модели, представляющей нашу Вселенную единым целым и преодолевающей условия известной теоремы К. Геделя о принципиальной неполноте частичных формализмов. Впервые показано, что такая модель вполне возможна. Обоснованы ее определение, условия создания и основные свойства, сохраняющие легитимность вслед за развивающейся наукой в рамках единой универсальной парадигмы. Универсальная модель радикально меняет научную методологию и открывает принципиально новые возможности познания сложных вселенских явлений, в первую очередь, так называемого общего (сильного) интеллекта и соответствующих полноценных мыслящих машин. Табл.: 3. Ил.: 21. Библиогр.: 23 назв. 


 

      Останнє оновлення: Jun 18, 2014