Математичні машини і системи. 2014 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.3

Спінтроніка та її внесок в елементну базу інформатики. Ч. 3 / 
Войтович І.Д., Корсунський В.М. 
// Математичні машини і системи. – 2014. – №3. – С. 3 – 22.

Розкрито внесок спінтроніки в розробку квантових процесорів і нейрокомп’ютерів. Іл.: 12. Бібліогр.: 44 назв.

 УДК 004.3

Спинтроника и ее вклад в элементную базу информатики. Ч.3 / 
Войтович И.Д.,  Корсунский В.М. // Математические машины и системы. – 2014. – № 3. – С. 3 – 22.

Раскрыт вклад спинтроники в разработку квантовых процессоров и нейрокомпьютеров. Ил.: 12. Библиогр.: 44 назв.


УДК 519.8

Розглядається алгоритм локалізації лінійної функції, заданої на конфігурації сполучень, з урахуванням її представлення у вигляді неорієнтованого графа. Приведено числовий приклад реалізації алгоритму. Іл.: 4. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 519.8

Рассматривается алгоритм локализации линейной функции, заданной на конфигурации сочетаний, с учетом ее представления в виде неориентированного графа. Приведен числовой пример реализации алгоритма. Ил.: 4. Библиогр.: 10 назв.


 

УДК 004.896

 

Статтю присвячено принципам організації інтелектуальної системи автоматизованого проектування (САПР) на основі діалогової бази знань. Як філософська та психологічна основа інтелектуальної САПР розглядається гіпотеза Л.С. Виготського про зону найближчого розвитку. Згідно з цією гіпотезою, стосовно інтелектуалізації САПР, проект може виконувати некваліфікований оператор при підтримці вбудованого інтелектуального компонента. У статті показано, що в основі архітектури вбудованого інтелектуального компонента може лежати діалогова база знань, яка зберігає декларативні і процедурні знання, необхідні для підтримки ціленаправленого діалогового процесу еротетичного типу. У заключній частині статті наданий опис прикладу інтелектуальної САПР, збудованої на основі запропонованих принципів, яка призначена для теплофізичного проектування елементів конструкції енергетичних систем. Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 17 назв.

 УДК 004.896


Статья посвящена принципам организации интеллектуальной системы автоматизированного проектирования (САПР) на основе диалоговой базы знаний. В качестве философской и психологической основы интеллектуальной САПР рассматривается гипотеза Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Согласно этой гипотезе, применительно к интеллектуализации САПР, проект может выполнять неквалифицированный оператор при поддержке встроенного интеллектуального компонента. В статье показано, что в основе архитектуры встроенного интеллектуального компонента может лежать диалоговая база знаний, хранящая декларативные и процедурные знания, необходимые для поддержки целенаправленного диалогового процесса эротетического типа. В заключительной части статьи описан пример интеллектуальной САПР, построенной на основе предлагаемых принципов и предназначенной для теплофизического проектирования элементов конструкций энергетических систем. Табл.: 3. Ил.: 3. Библиогр.: 17 назв.


 ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 680.3

Розглядається технологія розподіленої обробки інформації при прийнятті рішень у системі електронного урядування. Показано, що ГІС-технології можуть бути основою для управління територіальним розвитком регіону. Описані базові функції управління в системі електронного урядування регіонального рівня. Іл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 680.3


Рассматривается технология распределенной обработки информации при принятии решений в системе электронного управления. Показано, что ГИС-технологии могут служить основой для управления территориальным развитием региона. Описаны базовые функции управления в системе электронного управления регионом. Ил.: 2. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.5

Розглядається задача побудови довільних запитів користувача в єдиному інформаційному просторі. Пропонується застосування технології квазідовільних запитів у єдиному інформаційному просторі складної предметної області. Наводиться приклад перехресного запиту. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 004.5

Рассматривается задача построения произвольных запросов пользователя в едином информационном пространстве. Предлагается применение технологии создания квазипроизвольных запросов в едином информационном пространстве сложной предметной области. Приводится пример перекрестного запроса. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.


 УДК 621.391

 

У роботі описана модель вибору багатопозиційних багаточастотних сигналів виду ортогональних частотно-часових послідовностей, що дозволяє визначити раціональні значення параметрів сигналів шляхом вибору за критерієм максимуму коефіцієнта використання потужності сигналу в умовах частотно-селективних завмирань. Іл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

 

УДК 621.391

В работе описана модель выбора многопозиционных многочастотных сигналов вида ортогональных частотно-временных последовательностей, которая позволяет определить рациональные значения параметров сигналов путём выбора по критерию максимума коэффициента использования мощности сигнала в условиях частотно-селективных замираний. Ил.: 1. Библиогр.: 5 назв.


 УДК 681.31

Технології управління медіапотоками / Алексєєв К.Д., Алексєєва К.Д. // Математичні машини і системи. – 2014. – № 3. – С. 62 – 66.

Розглянуто комп’ютерний мультимедійний фреймворк DirectShow. Наведено результати аналізу еволюції технології, її архітектура, фільтри рендерінгу, інтеграція відео і 3D. Іл.: 1. Бібліогр.: 3 назв.

 УДК 681.31

Технологии управления медиапотоками / Алексеев К.Д.,
Алексеева Е.Д.
 // Математические машины и системы. – 2014. – № 3. – С. 62– 66.

Рассмотрен компьютерный мультимедийный фреймворк DirectShow. Приведены результаты анализа эволюции технологии, её архитектура, фильтры рендеринга, интеграция видео и 3D. Ил.: 1. Библиогр.: 3 назв.


    МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 004.942: 631.15

Досліджуються проблеми побудови системи оперативного диспетчерського управління для сільськогосподарського підприємства. У статті розглядається вибір функціональності підсистеми оперативного диспетчерського управління, яке дає можливість мінімізувати втрати, пов’язані з несвоєчасним і неякісним виконанням виконавчого плану. Також представлене завдання забезпечення своєчасного та якісного реагування на непередбачені події. Табл.: 2. Іл.: 5. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 004.942: 631.15

Исследуются проблемы построения системы оперативного диспетчерского управления для сельскохозяйственного предприятия. В статье рассматривается выбор функциональности подсистемы оперативного диспетчерского управления, которое позволяет минимизировать потери, связанные с несвоевременным и некачественным выполнением исполнительного плана. Также представлена задача обеспечения своевременного и качественного реагирования на непредвиденные события. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 7 назв.


УДК 532 59

У даній роботі для визначення природних частот порту проведено числове моделювання трансформування хвильового спектра “білого шуму”, для якого характерною стала енергія по всіх частотах крізь область порту за допомогою нелінійної негідростатичної моделі відкритого доступу SWASH. Досліджено вплив зростання кількості вертикальних шарів рідини, що моделюються, а також методів спектрального аналізу часового ряду рівня води на діапазон резонансних частот порту. Табл.: 1. Іл.: 10. Бібліогр.: 14 назв.

 УДК 532 59

В данной работе для определения естественных частот порта проведено численное моделирование трансформирования пропускания волнового спектра «белого шума», характеризующегося равной величиной энергии для всех частот, через область порта с помощью нелинейной негидростатической модели открытого доступа SWASH. Исследованы влияние увеличения числа моделируемых вертикальных слоев жидкости, а также методы спектрального анализа временного ряда уровня воды на диапазон резонансных частот порта. Табл.: 1. Іл.: 10. Бібліогр.: 14 назв.


 УДК 004.94

Розглядається задача формування розкладів занять у вищих навчальних закладах. За­пропоновано нові підходи, моделі й метод формування цільової функції з її подальшою оптимізацією на основі застосування еволюційних технологій та матричного представлення розк­ладу. Бібліогр.: 21 назв.

 УДК 004.94

Рассматривается задача формирования расписаний занятий в высших учебных заве­дениях. Предложены новые подходы, модели и метод формирования целевой функции с ее после­дующей оптимизацией на основе применения эволюционных технологий и матричного представ­ления расписания. Библиогр.: 21 назв.


УДК 004.85, 004.416.3

У статті розглянуто застосування теорії мультимножин для побудови індивідуальної навчальної траєкторії студента в адаптивній системі дистанційного навчання. Описана технологія дає змогу побудувати базу знань навчального контенту на основі найменших неподільних квантів інформації. Іл.: 4. Бібліогр.: 21 назв.

 УДК 004.85, 004.416.3

Применение теории мультимножеств для формирования индивидуального квантового набора учебного контента / Пикуляк Н.В. // Математические машины и системы. – 2014. – № 3. – С. 96 – 103.

В статье
рассмотрено применение теории мультимножеств для построения индивидуальной учебной траектории студента в адаптивной системе дистанционного обучения. Описанная технология позволяет построить базу знаний учебного контента на основе наиболее неделимых квантов информации. Ил.: 4. Библиогр.: 21 назв.

УДК 519.24

У статті запропоновані алгоритми є формалізованим описом обчислювальних схем визначення величин викидів метану і закису азоту в Україні. Це передбачає розрахунок величин викидів метану від полігонів твердих побутових відходів, промислових і господарсько-побутових стічних вод, а так само закису азоту від промислових стічних вод і життєдіяльності населення. Розглянуті алгоритми орієнтовані на діючу в Україні національну систему оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів (ПГ), а також підготовку кадастрів ПГ відповідно до нормативних документів України, що регламентують підготовку національних повідомлень. Табл.: 4. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 519.24

В статье предложены алгоритмы, которые являются формализованным описанием вычислительных схем определения величин выбросов метана и закиси азота в Украине. Это предусматривает расчет величин выбросов метана от полигонов твердых бытовых отходов, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также закиси азота от промышленных сточных вод и жизнедеятельности населения. Рассматриваемые алгоритмы ориентированы на действующую в Украине национальную систему оценки антропогенных выбросов и поглощения парниковых газов  (ПГ), а также подготовку кадастров ПГ в соответствии с нормативными документами Украины, регламентирующими подготовку национальных сообщений. Табл.: 4. Библиогр.: 7 назв.


УДК 519.876:55.435.62 (477.75)

Моделі та методи аналізу і прогнозування складних процесів /
Таран В.М. 
// Математичні машини і системи. – 2014. – № 3. – С. 119 – 124.

Проаналізовано моделі та методи, які застосовуються до моделювання та прогнозування складних стохастичних процесів. Наведено класифікацію моделей та основних методів прогнозування. Для отримання об’єктивного прогнозу запропоновано використовувати декілька методів та моделей. Іл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

 УДК 519.876:55.435.62 (477.75)

Модели и методы анализа и прогнозирования сложных процессов /
Таран В.Н.
 // Математические машины и системы. – 2014. – № 3. – С. 119 – 124.

Проанализированы модели и методы, которые применяются к моделированию и прогнозированию сложных стохастических процессов. Приведена классификация моделей и основных методов прогнозирования. Для получения объективного прогноза предложено использовать несколько методов и моделей. Ил.: 3. Библиогр.: 5 назв.


    ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 621.3.019.3

Розглянуті питання моделювання надійності відновлювальної квазімостікової структури з урахуванням тренду параметрів надійності складових частин засобами пакета програм RELIABmod v.3.0. Наводяться залежності показників надійності структури від часу відновлення і кількості вузлів. Табл.: 3. Іл.: 9. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 621.3.019.3

Рассмотрены вопросы моделирования надежности восстанавливаемой квазимостиковой структуры с учетом тренда параметров надежности составных частей средствами пакета программ RELIABmod v.3.0. Приводятся зависимости показателей надежности структуры от времени восстановления и количества узлов. Табл.: 3. Ил.: 9. Библиогр.: 7 назв.


УДК 629.735.05.017 (076.5)

Досліджено можливість зменшення ймовірності помилкових відмов блоків типу LRU при експлуатації бортового обладнання повітряних суден на основі тимчасової надмірності алгоритму контролю тих визначальних параметрів, по яких при однократному вимірі було сформоване рішення “не норма”. Інструментом дослідження є статистичні експерименти на моделях – комп'ютерних програмах, що імітують процес формування ситуації “помилкова відмова” при допусковому контролі. Табл.: 2. Іл.: 6. Бібліогр.: 4 назв.

 УДК 629.735.05.017 (076.5)

Исследована возможность уменьшения вероятности ложных отказов блоков типа LRU при эксплуатации бортового оборудования воздушных суден на основе временной избыточности алгоритма контроля тех определяющих параметров, по которым при однократном измерении было сформировано решение “не норма”. Инструментом исследования являются статистические эксперименты на моделях – компьютерных программах, имитирующих процесс формирования ситуации “ложный отказ” при допусковом контроле. Табл.: 2. Ил.: 6. Библиогр.: 4 назв.


 УДК 004.3:681.518

У статті пропонується класифікація існуючих еволюційних методів генерації ідентифікуючих послідовностей цифрових пристроїв, а також розробка на базі цієї класифікації шаблонів побудови таких методів та їх алгоритмічної реалізації. Подібна класифікація та побудовані шаблони є частиною методології синтезу нових ефективних еволюційних методів діагностування цифрових пристроїв, яку направлено на прискорення розробки нових методів за рахунок уніфікації їх компонент. Іл.: 2. Бібліогр.: 26 назв.

 УДК 004.3:681.518

 В статье предлагается классификация существующих эволюционных методов генерации идентифицирующих последовательностей цифровых устройств, а также разработка на основе данной  классификации шаблонов построения таких методов и их алгоритмической реализации. Подобная классификация и построенные шаблоны являются частью методологии синтеза эволюционных методов диагностирования цифровых устройств, которая направлена на ускорение разработки новых методов за счёт унификации их компонент. Ил.: 2. Библиогр.: 26 назв.


УДК 621.3.019.3

У статті розглянуті основні аспекти конфіденційності гарантоздатних комп'ютерних систем (ГКС), описано механізми та методи забезпечення конфіденційності ГКС, запропонований метод кількісної оцінки рівня конфіденційності систем. Табл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.3.019.3

В статье рассмотрены основные аспекты конфиденциальности гарантоспособных компьютерных систем (ГКС), описаны механизмы и методы обеспечения конфиденциальности ГКС, предложен метод количественной оценки уровня конфиденциальности систем. Табл.: 2. Библиогр.: 5 назв.
 

 

 

  

      Останнє оновлення: Oct 2, 2014