Математичні машини і системи. 2015 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 623.764

Військова роботика: огляд, проблеми, можливі рішення / А.О. Морозов,
П.С. Сапатий
 // Математичні машини і системи. – 2015. – № 2. – С. 3 – 19.

Представлений огляд ряду останніх досягнень в області військової роботики, де на основі його аналізу сформульовані основні вимоги до менеджменту передових безпілотних систем. Описано розроблену в ІПММС Технологію просторового захоплення, яка значною мірою задовольняє цим вимогам. Оперуючи безпосередньо з фізичними, віртуальними і виконавськими просторами, вона використовує високорівневі сценарії військових місій, які саморозповсюджуються і покривають контрольовані системи в супервірусному режимі, динамічно задаючи їх локальну і глобальну поведінку. Технологія може ефективно підтримувати плавний перехід до автоматизованих та повністю роботичних систем під уніфікованим командним управлінням. Іл.: 24. Бібліогр.: 29 назв.

 УДК 623.764


Военная роботика: обзор, проблемы, возможные решения /
А.А. Морозов, П.С. Сапатый 
// Математические машины и системы. – 2015. – №2. – С. 3 – 19.

 Представлен обзор ряда последних достижений в области военной роботики, где на основе его анализа сформулированы основные требования к менеджменту передовых беспилотных систем. Описана разработанная в ИПММС Технология пространственного захвата, в значительной степени удовлетворяющая этим требованиям. Оперируя напрямую с физическими, виртуальными и исполнительскими пространствами, она использует высокоуровневые сценарии военных миссий, которые самораспространяются и покрывают контролируемые системы в супервирусном режиме, динамически задавая их локальное и глобальное поведение. Технология может эффективно поддерживать плавный переход к автоматизированным и полностью роботическим системам под унифицированным командным управлением. Ил.: 24. Библиогр.: 29 назв.


УДК 519.6

Розроблено і досліджено гібридний алгоритм методу Рунге-Кутта 4-го порядку розв’язування задач з  початковими умовами для систем звичайних диференціальних рівнянь (СЗДР). Розглянуто питання програмної реалізації алгоритму на комп’ютерах з графічними процесорами. Наведені результати апробації алгоритму на багатоядерному комп’ютері з графічними прискорювачами Інпарком, коефіцієнти прискорення та ефективності використання запропонованого алгоритму. Табл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.6

 Разработан и исследован гибридный алгоритм метода Рунге-Кутта 4-го порядка для решения задач с начальными условиями для систем обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ). Рассмотрены вопросы программной реализации алгоритма на компьютерах с графическими процессорами. Приведены результаты апробации алгоритма на многоядерном компьютере с графическими ускорителями Инпарком, коэффициенты ускорения и эффективности использования предложенного алгоритма. Табл.: 1. Библиогр.: 5 назв.


УДК 004.2;  004.272.43

Запропоновані для PIM-системи базові положення і основні принципи схемної реалізації модулів програми розподілу додатків з використанням ПЛІС, представленої у вигляді приставки DP1 (Distribution Program) до комп’ютера. Розроблена структурна схема приставки в базисі САПР ф. Xilinx і складових її блоків з прив'язкою до запропонованого авторами алгоритму розподілу програми користувача і до відповідних його вхідних і вихідних сигналів. Табл.: 3. Іл.: 6. Бібліогр.: 3 назв.

 УДК 004.2;  004.272.43

 Предложены для PIM-системы базовые положения и  основные принципы схемной реализации модулей программы распределения приложений с использованием ПЛИС, представленной в виде приставки DP1 (Distribution Program) к компьютеру. Разработана структурная схема приставки в базисе САПР ф. Xilinx и составляющих её блоков с привязкой к предложенному авторами алгоритму распределения программы пользователя и к соответствующим его входным и выходным сигналам. Табл.: 3. Ил.: 6. Библиогр.: 3 назв.


 УДК 528.06

У статті розглянуто методи відбору найбільш інформативних спектральних каналів. Розглянуто критерій Фішера, його модифікації та критеріальну функцію інформативності спектральних каналів. Також запропоновано метод відбору спектральних каналів, заснований на використанні нової модифікованої критеріальної функції інформативності каналів. Наведено кілька прикладів, де використовуються критеріальні функції інформативності. Показано, що запропонована модифікована критеріальна функція інформативності спектральних каналів має певні переваги перед відомими методами. Бібліогр.: 15 назв.

 УДК 528.06

В статье рассмотрены методы отбора наиболее информативных спектральных каналов. Рассмотрены критерий Фишера, его модификации и критериальная функция информативности спектральных каналов. Также предложен метод отбора спектральных каналов, основанный на использовании новой модифицированной критериальной функции информативности каналов. Приведено несколько примеров, где используются критериальные функции информативности. Показано, что предложенная модифицированная критериальная функция информативности спектральных каналов имеет определенные преимущества по сравнению с известными методами. Библиогр.: 15 назв.


          
       ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 


 
УДК 004.02:007

У статті розглядається бізнес-центр при університеті як механізм передачі нових наукоємних технологій промисловості. Для IT-компаній пропонуються чотири види інструментального вирішення поставлених завдань, серед яких побудова моделі компетенції компанії. Сформульовано концепції створення моделі компетенції Start-Up і Spin-Off компаній. Розроблено комплексний алгоритм формування моделі компетенції Start-Up-компанії, що містить математичне моделювання процесу навчання за допомогою когнітивних карт, що дозволяє оптимізувати процес формування компетенцій; алгоритм виявлення переліку найбільш запитаних компетенцій на основі методу парних порівнянь; оцінку стану компетенції на поточний момент часу, використовуючи такі характеристики, як рівень формування компетенцій, рівень вкладу дисципліни в компетенцію, втрати компетенції. Табл.: 2. Іл.: 2. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 004.02:007

Е.В. Трунова  // Математические машины и системы. – 2015. – № 2. – С. 49 – 60.

В статье рассматривается бизнес-центр при университете как механизм передачи новых наукоемких технологий промышленности. Для IT-компаний предлагаются четыре вида инструментального решения поставленных задач, среди которых построение моделей компетенции компании. Сформулированы концепции создания модели компетенции Start-Up и Spin-Off компаний. Разработан комплексный алгоритм формирования модели компетенции Start-Up-компании, включающий математическое моделирование процесса обучения с помощью когнитивных карт, позволяющее оптимизировать процесс формирования компетенций; алгоритм выявления перечня наиболее востребованных компетенций на основе метода парных сравнений; оценку состояния компетенции на текущий момент времени, используя такие характеристики, как уровень формирования компетенций, уровень вклада дисциплины в компетенцию, потери компетенции. Табл.: 2. Ил.: 2. Библиогр.: 12 назв. 

УДК 004.02

Розглядаються особливості задачі планування виконання договорів у сфері діяльності з надання послуг, пропонується математична модель задачі, проводиться аналітичний огляд можливих методичних та технологічних підходів до її вирішення. Іл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

 УДК 004.02

 Рассматриваются особенности задачи планирования выполнения договоров в сфере деятельности по предоставлению услуг, предлагается математическая модель задачи, приводится аналитический обзор возможных методических  и технологических подходов к ее решению. Ил.: 1. Библиогр.: 12 назв.


УДК 004.89, 51.519.2

Робота присвячена перевірці «геліоцентричної» гіпотези, згідно з якою значна частина лісових пожеж спричинена спалахами на сонці. В результаті дослідження  знайдено найбільш вагомі фактори сонячної активності (з урахуванням часової затримки), що спричиняють лісові пожежі. Була побудована функціональна залежність між характеристиками сонячної активності та числом лісових пожеж на території США на основі фрактального аналізу та гібридних нейронних мереж. Розроблені моделі дали змогу пояснити до 47% лісових пожеж. Табл.: 8. Іл.: 5. Бібліогр.: 33 назв.

 УДК 004.89, 51.519.2

 Работа посвящена проверке «гелиоцентрической» гипотезы, согласно которой значительная часть лесных пожаров вызвана вспышками на солнце. В результате исследования найдены наиболее значимые факторы солнечной активности (с учетом временной задержки), которые вызывают лесные пожары. Была построена функциональная зависимость между характеристиками солнечной активности и числом лесных пожаров на территории США на основе фрактального анализа и гибридных нейронных сетей. Разработанные модели позволили объяснить до 47% лесных пожаров. Табл.: 8. Ил.: 5. Библиогр.: 33 назв.


 
УДК 528.9

Просторово-часові геодані, їх представлення і обробка в задачах планово-картографічного супроводження лісовпорядкування / С.Я. Майстренко // Математичні машини і системи. – 2015. – № 2. – С. 85 – 96.

Розглядаються питання вибору типу просторово-часової моделі даних для адекватного опису предметної області, наводиться перелік основних вимог до формування карт-матеріалів, описані функціональні особливості системи планово-картографічного супроводу лісовпорядкування. Іл.: 12. Бібліогр.: 14 назв.

 УДК 528.9

Пространственно-временные геоданные, их представление и обработка в задачах планово-картографического сопровождения лесоустройства /
С.Я. Майстренко
 //
Математические машины и системы. – 2015. – № 2. – С. 85 – 96.

Рассматриваются вопросы выбора типа пространственно-временной модели данных для адекватного описания предметной области, приводится перечень основных требований к формированию карт-материалов, описаны функциональные особенности системы планово-картографического сопровождения лесоустройства. Ил.: 12. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004.519.7 (045)

Порівняльний аналіз речень природної мови за змістом /
А.І. Вавіленкова
 // Математичні машини і системи. – 2015. – № 2. – С. 97 – 103.

У статті запропоновано метод порівняльного аналізу речень природної мови довільної складності за змістом, що базується на побудові  їх логіко-лінгвістичних моделей. У представленому алгоритмі зосереджено увагу на етапі побудови інваріантних логіко-лінгвістичних моделей та їх безпосередньому впливі на розрахунок відсотку збігів. Табл.: 4. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 004.519.7 (045)

В статье предложен метод сравнительного анализа предложений естественного языка произвольной сложности по содержанию, который основывается на построении их логико-лингвистических моделей. В представленном алгоритме внимание сосредоточено на этапе построения инвариантных логико-лингвистических моделей и их непосредственном влиянии на расчет процента совпадений.  Табл.: 4. Библиогр.: 12 назв.


                          МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

 УДК 53.01:53.05+519.2

Статистична стійкість низькочастотних і смугових шумів / І.І. Горбань // Математичні машини і системи. – 2015. – № 2. – С. 104 – 112.

Досліджено статистичну стійкість низькочастотних та смугових шумів. Виявлені умови порушення їх статистичної стійкості по відношенню до середнього та середньоквадратичного відхилення. Іл.: 6. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 53.01:53.05+519.2

Статистическая устойчивость низкочастотных и полосовых шумов /
И.И. Горбань 
// Математические машины и системы. – 2015. – № 2. – С. 104 – 112.

Исследована статистическая устойчивость низкочастотных и полосовых шумов. Выяснены условия нарушения их статистической устойчивости по отношению к среднему и среднеквадратическому отклонению. Ил.: 6. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.91


У статті розглянуто функціональні можливості комп'ютерного моделюючого комплексу при моделюванні процесів автоматизованого управління авіаційним комплексом на прикладі рішення комплексного функціонального завдання «Виконання планової таблиці польотів». Іл.: 8. Бібліогр.: 21 назв.

 УДК 004.91

В статье рассмотрены функциональные возможности компьютерного моделирующего комплекса при моделировании процессов автоматизированного управления авиационным комплексом на примере решения комплексной функциональной задачи «Выполнение плановой таблицы полетов». Ил.: 8. Библиогр.: 21 назв.


УДК 004.774.6

У статті запропоновано метод формалізації бізнес-процесів управляючих web-порталів. Основою для побудови формальної моделі є концептуальна модель бізнес-процесу, представлена набором IDEF0 та IDEF3-діаграм. Як формальний апарат використовується апарат управляючих Е-мереж. Введено відповідність між типами переходів управляючих Е-мереж і типами перехресть IDEF3-нотації. Табл.: 3. Іл.: 5. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 004.774.6

 В статье предложен метод формализации бизнес-процессов управляющих web-порталов. Основой для построения формальной модели является концептуальная модель бизнес-процесса, представленная набором IDEF0 и IDEF3-диаграмм. В качестве формального аппарата используется аппарат управляющих Е-сетей. Введено соответствие между типами переходов управляющих Е-сетей и типами перекрестков IDEF3-нотации. Табл.: 3. Ил.: 5. Библиогр.: 7 назв.


 УДК 004.942:338

Розглянуто задачу аналізу та оптимізації функціонування підприємства галузі. Запропоновано як інструментарій моделювання та підтримки прийняття рішень використовувати мультиагентні технології. Визначено проблеми, які супроводжують процес моделювання, побудовано моделі з використанням продукційних правил та розроблено метод оптимізації на основі зміни множини задач, структури виробництва та стратегії управління підприємством. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 004.942:338

Рассмотрена задача анализа и оптимизации функционирования предприятия от­расли. Предложено в качестве инструментария моделирования и поддержки принятия решений использовать мультиагентные технологии. Определены проблемы, которые сопровождают про­цесс моделирования, построены модели с использованием продукционных правил и разработан ме­тод оптимизации на основе изменения множества задач, структуры производства и стратегии управления предприятием. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.УДК 519.863:001.8

Ефективний метод оптимізації складних систем і процесів / С.Г. Радченко // Математичні машини і системи. – 2015. – № 2. – С. 147 – 156.

Викладено метод оптимізації складних систем і процесів у вигляді випадкового пошуку накидного типу з ЛПτ рівномірно розподіленими послідовностями. Приведені переваги методу. Наведено приклади успішного використання методу в рішеннях реальних прикладних задач. Розглянута оптимізація з використанням принципу компромісу за Парето. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 назв.

 УДК 519.863:001.8

Эффективный метод оптимизации сложных систем и процессов /
С.Г. Радченко 
// Математические машины и системы. – 2015. – № 2. – С. 147 – 156.

 
Изложен метод оптимизации сложных систем и процессов в виде случайного поиска набросного типа с ЛПτ равномерно распределенными последовательностями. Приведены преимущества метода. Даны примеры успешного использования метода в решениях реальных прикладных задач. Рассмотрена оптимизация с использованием принципа компромисса по Парето. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 8 назв.


      ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК623.6-523.8:623.4.017

Запропоновані математичні моделі безвідмовності і довговічності електрорадіовиробів з використанням суперпозицій експоненціального та розподілу Вейбула, експоненціального та дифузійного немонотонного розподілів, які дозволяють побудувати нові математичні моделі надійності електронної апаратури, що враховують раптові і поступові відмови електрорадіовиробів. Табл.: 3. Іл.: 6. Бібліогр.: 9 назв.

 УДК623.6-523.8:623.4.017

Предложены математические модели безотказности и долговечности электрорадиоизделий с использованием суперпозиций экспоненциального и распределения Вейбулла, экспоненциального и диффузионного немонотонного распределений, которые позволяют построить новые математические модели надежности электронной аппаратуры, учитывающие внезапные и постепенные отказы электрорадиоизделий. Табл.: 3. Ил.: 6. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.031.43

Забезпечення життєздатності інформації у часі при її обробці в СППР / О.О. Кряжич // Математичні машини і системи. – 2015. – № 2. – С. 170 – 176.

У статті досліджені можливі напрями вирішення питань забезпечення життєздатності у часі в системах обробки інформації з метою підтримки прийняття рішень під час швидкоплинних умов техногенної небезпеки. На основі системного підходу досліджена функція часу у процесі розвитку системи або її відмови. Наведено можливий математичний апарат дослідження проблеми. Зроблені висновки щодо можливого застосування досліджуваного питання. Бібліогр.: 9 назв.

 УДК 004.031.43

В статье исследованы возможные направления решения вопросов обеспечения жизнеспособности во времени в системах обработки информации для поддержки принятия решений в быстро изменяющихся условиях техногенной опасности. На основе системного подхода изучена функция времени в процессе развития системы или отказа в работе. Представлен возможный математический аппарат исследования проблемы. Сделаны выводы о возможном применении исследуемого вопроса. Библиогр.: 9 назв.


                                 

      Останнє оновлення: Jun 5, 2015