Математичні машини і системи. 2016 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.02:007

У статті пропонуються шляхи підвищення якості тестування при оцінюванні рівня професійних компетенцій у веб-системі управління навчанням, зокрема, розглянуто архітектуру системи та алгоритм її роботи. Запропонований модуль перевірки критеріальної валідності тестів ґрунтується на аналізі показників асиметрії, ексцесу  та індексу дискримінації; сукупність наведених характеристик вказує на способи валідизації, що дозволяє підвищити якість тестування. Розроблений модуль надання та оцінки тестів на основі нечітких множин надає можливість достатньо точно виставити оцінку при проходженні тестування і при цьому проводити інтегральний облік як кількісних, так і якісних факторів. Табл.: 3. Іл.: 6. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.02:007

 В статье предлагаются пути повышения качества тестирования при оценке уровня профессиональных компетенций в веб-системе управления обучением, в частности, рассмотрены архитектура системы и алгоритм ее работы. Предложенный модуль проверки критериальной валидности тестов основывается на анализе показателей асимметрии, эксцесса и индекса дискриминации; совокупность приведенных характеристик указывает на способы валидизации, что позволяет повысить качество тестирования. Разработанный модуль предоставления и оценки тестов на основе нечетких множеств дает возможность достаточно точно выставить оценку при прохождении тестирования и при этом проводить интегральный учет как количественных, так и качественных факторов. Табл.: 3. Ил.: 6. Библиогр.: 5 назв.


            ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 004.75

 

Моделювання хмарної системи відеоспостереження / Є.І. Дятлов // Математичні машини і системи. – 2016. – № 3. – С. 15 – 20.

Стаття присвячена тематиці хмарного відеоспостереження. Автором описуються глобальна розподілена структура системи і її основні компоненти. Стаття висвітлює основні моменти щодо обробки відеопотоку і розподіленої моделі зберігання даних, описуються можливості для розподілу навантаження між рівнозначними сервісами системи. Автор підкреслює важливість реплікації бази даних і її резервного копіювання. Стаття описує основні сервісні моделі надання послуг дата-центрами і їх позиціонування щодо завдань хмарної системи відеоспостереження. Іл.: 5. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 004.75

Моделирование облачной системы видеонаблюдения / Е.И. Дятлов // Математические машины и системы. – 2016. – № 3. – С. 15 – 20.

Статья посвящена тематике облачного видеонаблюдения. Автором описываются глобальная распределенная структура системы, а также ее основные компоненты. Статья освещает основные моменты касательно обработки видеопотока и распределенной модели хранения данных, описываются возможности для распределения нагрузки между равнозначными сервисами системы. Автор подчеркивает важность репликации базы данных и ее резервного копирования. Статья описывает основные сервисные модели предоставления услуг дата-центрами и их позиционирование относительно задач облачной системы видеонаблюдения. Ил.: 5. Библиогр.: 6 назв.


 
УДК 004.55

Сучасні платформи для аналізу хештегів / К.Д. Алєксєєва,
К.Д. Алєксєєв
 // Математичні машини і системи. – 2016. – № 3. – С. 21 – 29.

Розглянуто сучасні платформи, створені для аналізу хештегів – слів або фраз у мікроблогах соціальних мереж. Хештеги дозволяють за мінімальних затрат зробити повідомлення максимально публічним і притягнути більше уваги до теми. Наведено порівняння відомих платформ з українським сервісом Hashtago. Табл.: 1. Іл.: 10. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.55

Современные платформы для анализа хештегов / К.Д. Алексеева,
К.Д. Алексеев
// Математические машины и системы. – 2016. – № 3. – С. 21 – 29.

Рассмотрены современные платформы для анализа хештегов – слов или фраз в микроблогах социальных сетей. Хештеги позволяют при минимальных затратах сделать сообщение максимально публичным и привлечь больше внимания к теме. Приведено сравнение известных платформ с украинским сервисом Hashtago. Табл.: 1. Ил.: 10. Библиогр.: 7 назв.


УДК 623.764

Розподілені роботичні системи при парадигмі просторового захоплення / П.С. Сапатий // Математичні машини і системи. – 2016. – № 3. – С. 30 – 40.

Стаття описує організацію великих розподілених роботичних систем за допомогою високорівневої мережевої ідеології та технології, яка дозволяє отримувати інтегровані, цілісні вирішення складних проблем у швидкозмінюваних та непередбачуваних середовищах. Надаються і обговорюються зразкові сценарії на Мові Просторового Захоплення для практичних завдань, орієнтованих на використання численних роботичних пристроїв, які працюють під єдиним уніфікованим  управлінням,  забезпечуваних  технологією. Іл.: 7. Бібліогр.: 40 назв.

УДК 623.764

Распределенные роботические системы при парадигме пространственного захвата / П.С. Сапатий // Математические машины и системы. – 2016. – № 3. – С. 30 – 40.

Статья описывает организацию больших распределенных роботизических систем с помощью высокоуровневой сетевой идеологии и технологии, позволяющей получать интегральные, целостные решения сложных проблем в быстроменяющихся и непредсказуемых средах. Приводятся и обсуждаются образцовые сценарии на Языке Пространственного Захвата для практических задач, ориентированных на использование множественных роботических устройств, работающих под унифицированным управлением, обеспечиваемым технологией. Ил.: 7. Библиогр.: 40 назв.


 
УДК 004.9

Удосконалення методу висхідного синтезу елементів в інформаційній технології багаторівневого моніторингу мобільного робота /
О.В. Харченко, С.В. Голуб, І.А. Жирякова
 // Математичні машини і системи. – 2016. – № 3. – С. 41 – 47.

Розглядаються питання синтезу елементів у багаторівневій моніторинговій системі. Пропонуються методи обробки масивів вхідних даних та їх обробка в багаторівневій системі моніторингу. Наводиться опис удосконаленого методу  висхідного синтезу елементів у багаторівневій моніторинговій системі мобільного робота. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.9

Усовершенствование метода восходящего синтеза элементов в информационной технологии многоуровневого мониторинга мобильного робота / О.В. Харченко, С.В. Голуб, И.А. Жирякова // Математические машины и системы. – 2016. – № 3. – С. 41 – 47.

Рассматриваются вопросы синтеза элементов в многоуровневой мониторинговой системе. Предлагаются методы обработки массивов входных данных и их обработка в многоуровневой системе мониторинга. Приводится описание усовершенствованного метода восходящего синтеза элементов в многоуровневой мониторинговой системе мобильного робота. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 8 назв.


                            МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 536.24

У статті за допомогою розробленого нового інтегрального перетворення  знайдено температурне поле кусково-однорідного кругового циліндра  в напрямку полярного радіуса , який обертається  з постійною кутовою швидкістю навколо осі OZ, з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла у вигляді збіжних ортогональних рядів по функціях Бесселя і Фур’є. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 536.24

В статье с помощью разработанного нового интегрального преобразования найдено температурное поле кусочно-однородного кругового цилиндра в направлении полярного радиуса, который вращается с постоянной угловой скоростью вокруг оси OZ, с учетом конечной скорости распространения тепла в виде сходящихся ортогональных рядов по функциям Бесселя и Фурье. Библиогр.: 12 назв.


 УДК 519.237.8:519.233.5

Досліджується застосування нечіткого кластерного аналізу для виділення однорідних підобластей факторного простору при побудові регресійних моделей. Викладено застосування нечіткого кластерного аналізу. Проведений обчислювальний експеримент показав, що необхідно зробити аналіз результатів по суті задачі і перевірку різних варіантів розбиття на кластері для отримання правильного розв’язку. Виконано аналіз моделювання болтового з’єднання композиційних матеріалів в авіабудуванні. Приведено діаграми розподілу експериментів по 4-х кластерах. Дано рекомендації щодо формалізації процесу підбору методів і засобів з метою розбиття на однорідні підобласті факторного простору при апріорі невідомих формі і кількості кластерів. Табл.: 5. Іл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.237.8:519.233.5

Исследуется применение кластерного анализа для выделения однородных подобластей факторного пространства при построении регрессионных моделей. Изложено применение нечеткого кластерного анализа. Проведение вычислительного эксперимента показало, что необходим смысловой анализ результатов и проверки различных вариантов разбиения на кластеры для получения правильного решения. Проанализировано моделирование болтового соединения композиционных материалов в авиастроении. Приведены диаграммы распределения экспериментов по 4-м кластерам. Даны рекомендации по формализации процесса подбора методов и средств с целью разделения на однородные подобласти факторного пространства при заранее не известных форме и количестве кластеров. Табл.: 5. Ил.: 2. Библиогр.: 7 назв.


УДК 519.257

Пропонується альтернативний підхід до моделювання волатильного тимчасового ряду, заснованого на нечіткому аналізі позиційно-бінарних складових історичних даних. Характерними новаціями у пропонованій моделі є нові правила для фазифікації історичних даних і дефазифікації нечітких прогнозів. Поряд з традиційними статистичними показниками сформульований і застосований новий критерій для оцінки ступеня адекватності моделей, заснований на застосуванні метрики Хеммінга. Табл.: 16. Іл.: 8. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 519.257

Предлагается альтернативный подход к моделированию волатильного временного ряда, основанного на нечётком анализе позиционно-бинарных составляющих исторических данных. Характерными новациями в предлагаемой модели являются новые правила для фаззификации исторических данных и дефаззификации нечётких прогнозов. Наряду с традиционными статистическими показателями сформулирован и применен новый критерий для оценки степени адекватности моделей, основанный на применении метрики Хэмминга. Табл.: 16. Ил.: 8. Библиогр.: 14 назв.


УДК 631.3:528.8:681.518

Запропонована динамічна модель керування якістю виконання технологічних операцій із використанням технічних систем оперативного моніторингу у рослинництві для забезпечення керованого агробіологічного стану сільськогосподарських угідь із використанням прогностично-компенсаційної технології диференційованого внесення технологічного матеріалу. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 631.3:528.8:681.518

Предложена динамическая модель управления качеством выполнения технологических операций с использованием технических систем оперативного мониторинга в растениеводстве для обеспечения управляемого агробиологического состояния сельскохозяйственных угодий с использованием прогностически-компенсационной технологии дифференцированного внесения технологического материала. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004.5

Комп’ютерне моделювання систем організаційного управління / О.Г. Додонов // Математичні машини і системи. – 2016. – № 3. – С. 85 – 92.

Розглянуто проблеми моделювання систем організаційного управління, створення комп’ютерних моделюючих комплексів для розробки і впровадження автоматизованих систем організаційного управління. Наведено приклади працюючих автоматизованих систем організаційного управління, розроблених фахівцями Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Іл.: 1. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.5

Компьютерное моделирование систем организационного управления / А.Г. Додонов // Математические машины и системы. – 2016. – № 3. – С. 85 – 92.

Рассмотрены проблемы моделирования систем организационного управления, создания компьютерных моделирующих комплексов для разработки и внедрения автоматизированных систем организационного управления. Приведены примеры работающих автоматизированных систем организационного управления, разработанных специалистами Института проблем регистрации информации НАН Украины. Ил.: 1. Библиогр.: 3 назв.


  ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 681.32.019.3

Доказ безпеки комп’ютерних систем / О.В. Федухін, Ар.А. Муха,
Н.В. Сеспедес Гарсія
 // Математичні машини і системи. – 2016. – № 3. – С. 93 – 101.

Стаття присвячена питанням безпеки комп'ютерних систем критичного застосування. Розглянуто способи доказу функціональної безпеки, наводяться необхідні поняття і визначення. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 681.32.019.3

Статья посвящена вопросам безопасности компьютерных систем критического применения. Рассмотрены способы доказательства функциональной безопасности, приводятся необходимые понятия и определения. Библиогр.: 17 назв.


УДК 629.735.05.017 (076.5)

Досліджено точність методу квантилів при емпіричному аналізі надійності (MTTF) за одиничними відмовами компонентів авіоніки. Запропоновано комплексну методику оцінювання точності методу квантилів з використанням імовірнісно-фізичної моделі й імітаційного моделювання в Mathcad процесу виникнення відмов. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 629.735.05.017 (076.5)

Исследована точность метода квантилей при эмпирическом анализе надёжности (MTTF) по единичным отказам компонентов авионики. Предложена комплексная методика оценивания точности метода квантилей с использованием вероятностно-физической модели и имитационного моделирования в Mathcad процесса возникновения отказов. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 8 назв.


                                             НОВІ ПРОЕКТИ

ДК 53.01:53.05 + 519.2

Феномен статистичної стійкості і моделі його опису / І.І. Горбань // Математичні машини і системи. – 2016. – № 3. – С. 110 – 118.

Представлено нову монографію, присвячену дослідженню фізичного феномена статистичної стійкості і порівнянню двох теорій, що описують його: теорії ймовірностей і теорії гіпервипадкових явищ. Книга розрахована на науковців, інженерів і аспірантів, які досліджують статистичні закономірності реальних фізичних явищ, розробляють і використовують статистичні методи високоточних вимірювань, прогнозування та обробки сигналів на великих інтервалах спостереження, а також для студентів університетів фізичних, технічних і математичних спеціальностей. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 53.01:53.05 + 519.2

Феномен статистической устойчивости и модели его описания /
И.И. Горбань
 // Математические машины и системы. – 2016. – № 3. – С. 110 – 118.

Представлена новая монография, посвященная исследованию физического феномена статистической устойчивости и сравнению двух теорий, описывающих его: теории вероятностей и теории гиперслучайных явлений. Книга рассчитана на научных работников, инженеров и аспирантов, исследующих статистические закономерности реальных физических явлений, разрабатывающих и использующих статистические методы высокоточных измерений, прогнозирования и обработки сигналов на больших интервалах наблюдения, а также для студентов университетов физических, технических и математических специальностей. Библиогр.: 15 назв.


                       
                             ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 539.186.2, 539.2

Для опису променистої енергії у вигляді магнітних, гравітаційних, електромагнітних силових полів і енергетичних частинок атомів створені динамічні дискретні моделі на основі універсального енергетичного елемента в формі дискретної магнітної маси. Виконано аналіз і синтез ієрархічної системи руху і силової взаємодії енергетичних частинок в атомах. Розкрита анатомія фізичних полів і мікрооб'єктів. Динамічні дискретні моделі використані для обґрунтування енергетичної ефективності електрично керованих елементарних магнітних двигунів. Іл.: 14. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 539.186.2, 539.2

А.А. Морозов, Д.Н. Кобзар, В.П. Клименко, В.М. Гринчук, Ю.Г. Коровицкий // Математические машины и системы. – 2016. – № 3. – С. 119 – 146.

Для описания лучистой энергии в виде магнитных, гравитационных, электромагнитных силовых полей и энергетических частиц атомов созданы динамические дискретные модели на основе универсального энергетического элемента в форме дискретной магнитной массы. Выполнен анализ и синтез иерархической системы движения и силового взаимодействия энергетических частиц в атомах. Раскрыта анатомия физических полей и микрообъектов. Динамические дискретные модели использованы для обоснования энергетической эффективности электрически управляемых элементарных магнитных двигателей. Ил.: 14. Библиогр.: 11 назв.


                     

      Останнє оновлення: Sep 26, 2016