Математичні машини і системи. 2016 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 681.3

Електронний мозок для інтелектуальних систем і роботів / В.О. Ященко // Математичні машини і системи. – 2016. – № 4. – С. 3 – 17.

Пропонується технологія створення електронного мозку для інтелектуальних систем і андроїдів. Наше рішення проблеми розвитку електронного мозку – це нова архітектура, розроблена на основі нового типу нейронних мереж, які не мають аналога. На основі багатовимірних рецепторно-ефекторних нейроподібних зростаючих мереж створено теорію і технологію розробки систем зі штучним інтелектом. Технологія призначена для створення інтелектуальних систем і роботів різного призначення, а також для управління об'єктами, що мають датчики і виконавчі механізми. У перспективі – отримання повноцінного штучного інтелекту. Мета полягає в реалізації штучного інтелекту з новою активною, асоціативною, однорідною,  матричною структурою. Це дозволить створити робота-помічника для людини, який може розуміти людину і повністю замінити його в повсякденній роботі або в небезпечних місцях. Електронний мозок може бути використаний у будь-якій сфері робототехніки, стати віртуальним помічником у звичайному комп'ютері або у незалежній інтелектуальній системі. Іл.: 18. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 681.3

Электронный мозг для интеллектуальных систем и роботов /
В.А. Ященко
 // Математические машины и системы. – 2016. – № 4. – С. 3 – 17.

 Предлагается технология создания электронного мозга для интеллектуальных систем и андроидов. Наше решение проблемы развития электронного мозга – это новая архитектура, разработанная на основе нового типа нейронных сетей, которые не имеют аналога. На основе многомерных рецепторно-эффекторных нейроподобных растущих сетей созданы теория и технология разработки систем с искусственным интеллектом. Технология предназначена для создания интеллектуальных систем и роботов различного назначения, а также для управления объектами, имеющих датчики и исполнительные механизмы. В перспективе – получение полноценного искусственного интеллекта. Цель состоит в реализации искусственного интеллекта с новой активной, ассоциативной, однородной матричной структурой. Это позволит создать робота-помощника для человека, который может понимать человека и полностью заменить его в повседневной работе или в опасных местах. Электронный мозг может быть использован в любой сфере робототехники, стать виртуальным помощником в обычном компьютере или в независимой интеллектуальной системе. Ил.: 18. Библиогр.:  18 назв.


УДК 004.27; 004.25; 004.382.2

Розглянуто архітектурно-структурну організацію інтелектуальної розподіленої системи пам'яті (ІРСП) з ієрархічними кільцевими шинами, застосування яких забезпечує розпаралелювання алгоритму рішення задачі користувача на двох і більше рівнях, що приводить у порівнянні з використанням однієї кільцевої шини до істотного підвищення продуктивності ІРСП в цілому. Приведені основні функції складових ІРСП вузлів і блоків і розглянуто функціонування системи в цілому. Дана попередня оцінка ефективності застосування ієрархічних кільцевих шин у складі ІРСП. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 004.27; 004.25; 004.382.2

Рассмотрена архитектурно-структурная организация интеллектуальной распределенной системы памяти (ИРСП) с иерархическими кольцевыми шинами, применение которых обеспечивает распараллеливание алгоритма решения задачи пользователя на двух и более уровнях, что приводит по сравнению с использованием одной кольцевой шины к существенному повышению производительности ИРСП в целом. Приведены основные функции составляющих ИРСП узлов и блоков и рассмотрено функционирование системы в целом. Дана предварительная оценка эффективности применения иерархических кольцевых шин в составе ИРСП. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 12 назв.


            ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 528.9

У представленій роботі було автоматизовано розрахунки зон уражень внаслідок викидів небезпечних речовин у повітряне середовище, що виконуються із використанням скринінгових моделей у пілотній версії програмно-моделюючої системи оперативного прогнозу та аналізу забруднення повітряного середовища України. Програмна реалізація системи здійснена з використанням сучасних Web-технологій, що забезпечують такі важливі властивості сучасних інформаційних систем, як розподіленість та мультиплатформеність. Іл.: 11. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 528.9

В представленной работе автоматизированы расчеты зон поражений вследствие выбросов опасных веществ в воздушную среду, выполняемые с использованием скрининговых моделей в пилотной версии программно-моделирующей системы оперативного прогноза и анализа загрязнения воздушной среды Украины. Программная реализация системы осуществлена с использованием современных Web-технологий, обеспечивающих такие важные свойства современных информационных систем, как распределенность и мультиплатформенность. Ил.: 11. Библиогр.: 12 назв.


УДК 65.01

Метамодель життєвого циклу наради / О.В. Малишев // Математичні машини і системи. – 2016. – № 4. – С. 42 – 53.

Традиційним і ефективним засобом вирішення тих чи інших проблем є нарада. Як кожне явище, пов’язане з діяльністю людей, нарада має свій життєвий цикл, моделювання якого представляє науковий та практичний інтерес. У даній роботі пропонується метамодель життєвого циклу наради, яка, з одного боку, відображає традиційні уявлення про нього, а з іншого, може слугувати основою для створення відповідних засобів автоматизації. Табл.: 11. Іл.: 3. Бібліогр.: 14 назв.

 УДК 65.01

Метамодель жизненного цикла совещания / О.В. Малишев // Математические машины и системы. – 2016. – № 4. – С. 42 – 53.

Традиционным и эффективным средством решения тех или иных проблем является совещание. Как каждое явление, связанное с деятельностью людей, совещание имеет свой жизненный цикл, моделирование которого представляет научный и практический интерес. В данной работе предлагается метамодель жизненного цикла совещания, которая, с одной стороны, отражает традиционные представления о нём, а с другой, может служить основой для создания соответствующих средств автоматизации. Табл.: 11. Ил.: 3. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004:519.876; 004.93

Склад і структура клієнт-серверної системи моделювання поведінки навігаційно-моніторингових комплексів змінного призначення /
А.М. Касім
 // Математичні машини і системи. – 2016. – № 4. – С. 54 – 67.

У статті сформульовано актуальну науково-прикладну задачу створення системи, що моделює функції збору, обробки та виведення геоприв’язаних даних про мобільні об’єкти і співвіднесених з ними атрибутивних даних картографічного фону для вирішення проблем контролю і керування рухомими об’єктами в межах навігаційно-моніторингових комплексів змінного призначення. Розв’язання поставленої задачі здійснювалось з використанням клієнт-серверної технології побудови програмного забезпечення, яке лежить в основі функціонування розробленої системи моделювання. Наведено характеристику основних складових системи, їх взаємозв’язок та засоби розробки. Велику увагу приділено опису логічної структури реляційних баз даних символів рухомих об’єктів і картографічного фону та організації інформаційної взаємодії між сервером баз даних і клієнтськими додатками, які візуалізують агреговані результати обробки запитів до обох баз даних у формі динамічних сцен. Запропонована система може слугувати прототипом для створення дієвих навігаційно-моніторингових комплексів, а також покликана сформувати базис для подальших розвідок за цією тематикою у плані модернізації чи доробки діючих комплексів з урахуванням виявлених недоліків в інтересах всього діапазону користувачів. Іл.: 3. Бібліогр.: 25 назв.

 УДК 004:519.876; 004.93

Состав и структура клиент-серверной системы моделирования поведения навигационно-мониторинговых комплексов сменного назначения /
А.М. Касим
// Математические машины и системы. – 2016. – № 4. – С. 54 – 67.

В статье сформулирована актуальная научно-прикладная задача создания системы, моделирующей функции сбора, обработки и вывода геопривязанных данных о мобильных объектах и соотнесенных с ними атрибутивных данных картографического фона для решения проблем контроля и управления подвижными объектами в пределах навигационно-мониторинговых комплексов переменного назначения. Решение поставленной задачи осуществлялось с использованием клиент-серверной технологии построения программного обеспечения, которое лежит в основе функционирования разработанной системы моделирования. Приведены характеристика основных составляющих системы, их взаимосвязь и средства разработки. Большое внимание уделено описанию логической структуры реляционных баз данных символов подвижных объектов и картографического фона, а также организации информационного взаимодействия между сервером баз данных и клиентскими приложениями, которые визуализируют агрегированные результаты обработки запросов к обеим базам данных в форме динамических сцен. Предложенная система может служить прототипом для создания эффективных навигационно-мониторинговых комплексов, а также призвана сформировать базис для дальнейших исследований по этой тематике в плане модернизации или доработки действующих комплексов с учетом выявленных недостатков в интересах всего диапазона пользователей. Ил.: 3. Библиогр.: 25 назв.УДК 519.8

Математична модель багатокритеріальної оптимізації на множині сполучень при побудові комп’ютерних мереж / Л.М. Колєчкіна,
А.М. Нагірна
// Математичні машини і системи. – 2016. – № 4. – С. 68 –75.

Розглядається комбінаторна математична модель багатокритеріальної оптимізації, що використовується при побудові комп’ютерних мереж. Запропоновано новий підхід для розв’язання даного типу задач, заданих на конфігурації сполучень, з урахуванням їх представлення у вигляді графа. Бібліогр.: 18 назв.

 УДК 519.8

Математическая модель многокритериальной оптимизации на множестве сочетаний при построении компьютерных сетей / Л.Н. Колечкина,
А.Н. Нагорная
 // Математические машины и системы. – 2016. – № 4. – С. 68 – 75.

 Рассматривается комбинаторная математическая модель многокритериальной оптимизации, используемая при построении компьютерных сетей. Предложен новый подход для решения данного типа задач, заданных на конфигурации сочетаний, с учетом их представления в виде графа. Библиогр.: 18 назв.


УДК 004.942

Моделювання діалектного тексту в технології багаторівневого інформаційного моніторингу / С.В. Голуб, Г.І. Мартинова, М.С. Голуб // Математичні машини і системи. – 2016. – № 4. – С. 76 – 83.

У статті наведено результати досліджень процесів моделювання діалектних текстів у рамках інформаційної технології багаторівневого моніторингу. Запропоновано новий метод класифікації текстових повідомлень за місцем проживання їхніх авторів. Класифікаційні ознаки отримано після декомпозиції текстів та розрахунку їхніх частотних характеристик. Для синтезу моделей використано багаторядний алгоритм МГУА. Кількість правильно класифікованих текстів складає від 78% до 100%. Перетворення текстових повідомлень у масив вхідних даних дозволяє використати переваги методів багаторівневого моделювання в технологіях інформаційного моніторингу текстових повідомлень. Іл.: 1.Табл.: 3. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 004.942

Моделирование диалектного текста в технологии многоуровневого информационного мониторинга / С.В. Голуб, А.И. Мартынова, М.С. Голуб// Математические машины и системы. – 2016. – № 4. – С. 76 – 83.

В статье приведены результаты исследований процессов моделирования диалектных текстов в рамках информационной технологии многоуровневого мониторинга. Предложен новый метод классификации текстовых сообщений по месту проживания их авторов. Классификационные признаки получены после декомпозиции текстов и расчета их частотных характеристик. Для синтеза моделей использовался многорядный алгоритм МГУА. Количество верно классифицированных текстов находится в пределах от 78% до 100%. Преобразование текстовых сообщений в массив входных данных позволяет использовать преимущества методов многоуровневого моделирования в технологиях мониторинга текстовых сообщений. Ил.: 1.Табл.: 3. Библиогр.: 11 назв.


                            МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 519.711:004.942/669(477)

Розглянуто вплив ендогенних змінних на розвиток металургійної галузі у програмі Global Trade Analysis Project. Проведено аналіз щодо оцінки впливу факторів на економіку України та металургійну галузь. Табл.: 17. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 519.711:004.942/669(477)

Рассмотрено влияние эндогенных переменных на развитие металлургической отрасли в программе Global Trade Analysis Project. Проведен анализ по оценке влияния факторов на экономику Украины и металлургическую отрасль. Табл.: 17. Библиогр.: 3 назв.


УДК 536.24

Розроблена математична модель температурних розподілів у кусково-однорідному циліндрі, який обертається з постійною кутовою швидкістю навколо осі OZ, з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла, у вигляді крайової задачі Неймана математичної фізики для рівняння теплопровідності. Розроблено нове інтегральне перетворення для кусково-однорідного простору, за допомогою якого знайдено температурне поле суцільного кусково-однорідного кругового циліндра у вигляді збіжних ортогональних рядів за функціями Бесселя і Фур’є. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 536.24

Разработана математическая модель температурных распределений в кусочно-однородном цилиндре, который вращается с постоянной угловой скоростью вокруг оси OZ, с учетом конечной скорости распространения тепла в виде краевой задачи Неймана математической физики для уравнения теплопроводности. Разработано новое интегральное преобразование для кусочно-однородного пространства, с помощью которого найдено температурное поле сплошного кусочно-однородного кругового цилиндра в виде сходящихся ортогональных рядов по функциям Бесселя и Фурье. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.02: 004.942:007

Про складність однієї задачі комбінаторної оптимізації / М.В. Савельєв // Математичні машини і системи. – 2016. – № 4. – С. 106 – 110.

У статті розглядається одне із завдань комбінаторної оптимізації, пов'язане з виникаючою на практиці проблемою розстановки персоналу по безлічі робіт у разі, якщо на безлічі робіт можуть існувати обмеження на порядок їх виконання, а персонал має нерівнозначну підготовку. Наводиться математичне формулювання такого завдання і показується його зведення до NP-повної задачі «про ранці» для випадку, коли на підмножині робіт відсутні обмеження слідування. Бібліогр.: 17 назв.

 УДК 004.02: 004.942:007

О сложности одной задачи комбинаторной оптимизации / М.В. Савельев // Математические машины и системы. – 2016. – № 4. – С. 106 – 110.

В статье рассматривается одна из задач комбинаторной оптимизации, связанная с возникающей на практике проблемой расстановки персонала по множеству работ в случае, если на множестве работ могут существовать ограничения на порядок их выполнения, а персонал имеет неравнозначную подготовку. Приводится математическая формулировка такой задачи и показывается ее сводимость к NP-полной задаче «о ранце» для случая, когда на подмножестве работ отсутствуют ограничения следования. Библиогр.: 17 назв.


УДК 519.237.5

Робасні плани експерименту / С.М. Лапач // Математичні машини і системи. – 2016. – № 4. – С. 111 – 121.

Розглядаються історичний розвиток планування експериментів і місце робасних планів при традиційній класифікації. Опираючись на процесний підхід і системний аналіз, обґрунтовується комплекс вимог до планів експерименту. Показано, що найкращим чином цьому комплексу задовольняють робасні плані на основі псевдовипадкових рівномірно розподілених у багатовимірному просторі послідовностей. Табл.: 3. Іл.: 4. Бібліогр.: 25 назв.

УДК 519.237.5

Робастные планы эксперимента / С.Н. Лапач // Математические машины и системы. – 2016. – № 4. – С. 111 – 121.

Рассматриваются историческое развитие планирования экспериментов и место робастных планов в традиционной классификации. Опираясь на процессный подход и системный анализ, обосновывается комплекс требований к планам эксперимента. Показано, что наилучшим образом этому комплексу удовлетворяют робастные планы на основе псевдослучайных равномерно распределенных в многомерном пространстве последовательностей. Табл.: 3. Ил.: 4. Библиогр.: 25 назв.


УДК 519.769

Пропонується альтернативний підхід до агрегації оцінок ключових показників університетів за версією QS, заснований на застосуванні методу нечіткого логічного висновку. Як оцінювані альтернативи  обрані університети світу, що зайняли за версією QS WUR перші десять місць зі списку. За результатами проведених розрахунків отримано інше ранжування топ-університетів, яке дещо відрізняється від версії QS WUR, заснованій на зваженій агрегованій оцінці ключових показників. Табл.: 3. Бібліогр: 10 назв.

УДК 519.769

Предлагается альтернативный подход к агрегации оценок ключевых показателей университетов по версии QS, основанный на применении метода нечеткого логического вывода. В качестве оцениваемых альтернатив выбраны университеты мира, занявшие по версии QS WUR первые десять мест из списка. По результатам проведенных расчетов получено иное ранжирование топ-университетов, которое несколько отличается от версии QS WUR, основанной на взвешенной агрегированной оценке ключевых показателей. Табл.: 3. Библиогр: 10 назв.


УДК 53.01:53.05+519.2

Порогові функції для вимірювання інтервалу статистичної стійкості /
І.І. Горбань
 // Математичні машини і системи. – 2016. – № 4. – С. 134 – 141.

Порогова функція, що зазвичай використовується для вимірювання інтервалу статистичної стійкості, не забезпечує коректний поділ процесів на статистично стійкі і статистично нестійкі процеси. Запропоновано варіант оптимізації порогової функції. Встановлено, що застосування на практиці оптимізованої порогової функції не завжди виправдано. Іл.: 5. Бібліогр.: 11 назв.

 УДК 53.01:53.05+519.2

Пороговые функции для измерения интервала статистической устойчивости / И.И. Горбань // Математические машины и системы. – 2016. – №4. – С. 134 – 141.

Пороговая функция, обычно используемая для измерения интервала статистической устойчивости, не обеспечивает корректное разделение процессов на статистически устойчивые и статистически неустойчивые процессы. Предложен вариант оптимизации пороговой функции. Установлено, что использование на практике оптимизированной пороговой функции не всегда оправдано. Ил.: 5. Библиогр.: 11 назв.


  ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 681.32.019.3

Стаття присвячена подальшим дослідженням надійності квазімостикової невідновлювальної структури. Наводяться й обговорюються результати моделювання структури за допомогою модернізованого пакета програм RELIABmod при великій кількості вузлів. Іл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.32.019.3

Статья посвящена дальнейшим исследованиям надежности квазимостиковой невосстанавливаемой структуры. Приводятся и обсуждаются результаты моделирования структуры с помощью модернизированного пакета программ RELIABmod при большом количестве узлов. Ил.: 3. Библиогр.:          5 назв.


УДК 621.3.019.3

Достовірність роботи комп'ютерних систем / Н.В. Сеспедес Гарсія // Математичні машини і системи. – 2016. – № 4. – С. 146 – 151.

У статті розглянуті методи контролю достовірності функціонування комп'ютерних систем. Наведено класифікацію методів контролю достовірності інформації. Більш детально розглянуті питання технічної та інформаційної складової достовірності функціонування комп'ютерних систем. Іл.: 2. Бібліогр.: 4 назв.

 УДК 621.3.019.3

Достоверность работы компьютерных систем / Н.В. Сеспедес Гарсия // Математические машины и системы. – 2016. – № 4. – С. 146 – 151.

В статье рассмотрены методы контроля достоверности функционирования  компьютерных систем. Приведена классификация методов контроля достоверности информации. Более подробно рассмотрены вопросы технической и информационной составляющей достоверности функционирования компьютерных систем. Ил.: 2. Библиогр.: 4 назв.


                                             

      Останнє оновлення: Dec 7, 2016