Математичні машини і системи. 2017 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.27; 004.315: 004.25; 004.382.2

Особливості проектування комп’ютерних систем на кристалі ПЛІС /
О.В. Палагін, Ю.С. Яковлев
 // Математичні машини і системи. – 2017. – № 2. – С. 3 – 14.

На підставі аналізу вітчизняних і закордонних публікацій визначені особливості проектування «системи на кристалі» ПЛІС (System on Chіp-SoС), що включає складні функціональні блоки (СФ-блоки), а також вбудовані процесорні ядра. При цьому представлені можливі типи СФ-блоків, а також програмного забезпечення, та визначені проблеми, що виникають при проектуванні. Наведено параметри деяких синтезованих СФ-блоків, а також інформацію про маршрут проектування проекту на кристалі. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 004.27; 004.315: 004.25; 004.382.2

Особенности проектирования компьютерных систем на кристалле ПЛИС /
А.В. Палагин,
Ю.С. Яковлев
 // Математические машины и системы. – 2017. – №2. – С. 3 – 14.

На основании анализа отечественных и зарубежных публикаций определены особенности проектирования «системы на кристалле» ПЛИС (System on Chip-SoC), включающей сложные функциональные блоки (СФ-блоки), а также встроенные процессорные ядра. При этом представлены  возможные типы СФ-блоков, а также программного обеспечения, и определены проблемы, возникающие при проектировании. Приведены параметры некоторых синтезируемых СФ-блоков, а также информация о маршруте проектирования проекта на кристалле. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 17 назв.


УДК 621.396


Стаття присвячена розробці нової архітектури побудови системи управління безпроводовою сенсорною мережею з різнорідними сенсорами, здатними до сомоорганізації інформаційного обміну, а також адаптивними до умов функціонування, які неможливо передбачити у процесі проектування. Іл.: 4. Бібліогр.: 11 назв.

 УДК 621.396

Статья посвящена разработке новой архитектуры построения системы управления беспроводной сенсорной сетью с разнородными сенсорами, способными к самоорганизации информационного обмена, а также адаптивными  к условиям функционирования, которые невозможно предусмотреть в процессе проектирования. Ил.: 4. Библиогр.: 11 назв.


UDC 623.764

Передове розподілене управління дорогами з автомобілями без водія /
П.С. Сапатий
 // Математичні машини і системи. 2017. № 2. С. 24 – 38.

Очікуване масове використання автономних транспортних засобів може кардинально змінити стратегії і бізнес-моделі для виробників автомобілів. Але автомобілі без водіїв можуть ще довго залишатись просто іграшками, тому що головною та надзвичайно складною проблемою стає ефективне автоматичне управління дорогами з численними автономними автомобілями. Спробуємо пролити світло на фактичне управління складними дорожними мережами з безпілотними автомобілями, використовуючи для цього розроблену високорівневу мережеву технологію, перевірену на багатьох використаннях як у цивільній, так і військовій сфері. Поруч з оптимізацією на рівні транспортної інфраструктури будуть показані рішення для виникаючих різноманітних місцевих проблем за допомогою розподілених ситуативних сценаріїв, які можуть динамічно охоплювати будь-які території з довільною кількістю взаємодіючих транспортних засобів у них. Кожне рішення буде представлене та пояснене на спеціальній мові високого рівня, яка може ефективно інтерпретуватись у повністю розподіленому режимі, без будь-яких центральних засобів і з абсолютною мобільністю надзвичайно компактного коду операційних сценаріїв. Частина цього матеріалу прийнята до презентації на Всесвітній конференції по майбутньому транспорту в Кельні (Німеччина) 5–6 липня 2017 р. Іл.: 17. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 623.764

Широко ожидаемое использование автономных транспортных средств может кардинально изменить стратегию и бизнес-модели для производителей автомобилей. Но автомобили без водителей могут еще долго оставаться просто игрушками, потому что главной и чрезвычайно сложной проблемой становится эффективное автоматическое управление дорогами с многочисленными автономными автомобилями. Попытаемся пролить свет на реальное управление сложными дорожными сетями с беспилотными автомобилями, используя для этого высокоуровневую сетевую технологию, проверенную на многих приложениях как в гражданской, так и военной сфере. Наряду с оптимизацией на уровне транспортной инфраструктуры будут показаны решения для возникающих локальных проблем с помощью распределенных ситуативных сценариев, динамически охватывающих произвольные регионы с любым количеством взаимодействующих  транспортных средств. Каждое решение будет представлено и объяснено на специальном языке высокого уровня, который может эффективно интерпретироваться в полностью распределенном режиме, без каких-либо центральных ресурсов и с высокой мобильностью чрезвычайно компактного кода операционных сценариев. Часть этого материала принята к презентации на Всемирной конференции по будущему транспорта в Кёльне (Германия) 5–6 июля 2017 г. Ил.: 17. Библиогр.: 12 назв.


            ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 681.3

Розглядається модель процесу чекінга в системі перевірки орфографії і співвідношення, що визначають показник дизфункції референтного словника. Формулюється задача узгодження критеріїв формування референтного словника, пропонується алгоритм її вирішення, наводяться результати моделювання алгоритму на конкретних словниках української і російської мов. Табл.: 5. Іл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 681.3

Рассматривается модель процесса чекинга в системе проверки орфографии и соотношения, определяющие показатель дисфункции референтного словаря. Формулируется задача согласования критериев формирования референтного словаря, предлагается алгоритм ее решения, приводятся результаты моделирования алгоритма на конкретных словарях украинского и русского языков. Табл.: 5. Ил.: 3. Библиогр.: 7 назв.


 УДК 004.9:504:519.6

Порівняння методик розрахунку параметрів випаровування небезпечних рідин з поверхні басейну розливу на тверду поверхню / I.М. Оксанич, В.П. Беспалов,
I.В. Ковалець
 // Математичні машини і системи. – 2017. – № 2. – С. 49 – 59.

Проводиться порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних методик визначення параметрів випаровування небезпечних рідин при їх розливі в результаті аварій. Наводяться формули та результати досліджень. Обговорюються переваги й недоліки кожної методики. Іл.: 11. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004.9:504:519.6

Сравнение методик расчета параметров испарения опасных жидкостей с поверхности бассейна разлива на твердую поверхность / И.Н. Оксанич, В.П. Беспалов, И.В. Ковалец // Математические машины и системы. – 2017. – №2. – С. 49 – 59.

Проводится сравнительный анализ отечественных и зарубежных методик определения параметров испарения опасных жидкостей при их разливе в результате аварий. Приводятся формулы и результаты исследований. Обсуждаются достоинства и недостатки каждой методики. Ил.: 11. Библиогр.: 15 назв.


 УДК 004.942

Ефективність позрізової обробки векторних масивів даних /
Т.Б. Мартинюк, Л.І. Тимченко, А.В. Кожемяко, Л.М. Куперштейн
 // Математичні машини і системи. – 2017. – № 2. – С. 60 – 67.

Наведено базові положення критерію ефективності для алгоритмів паралельної обробки масивів даних. Виконано порівняльний аналіз паралельних алгоритмів багатооперандного підсумовування. Показано переваги позрізової обробки  векторних масивів даних. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 004.942

Эффективность посрезовой обработки векторных массивов данных /
Т.Б. Мартынюк, Л.И. Тимченко, А.В. Кожемяко, Л.М. Куперштейн
 // Математические машины и системы. – 2017. –  № 2. – С. 60 – 67.

Приведены базовые положения критерия эффективности для алгоритмов параллельной обработки массивов данных. Выполнен сравнительный анализ параллельных алгоритмов многооперандного суммирования. Показаны преимущества посрезовой обработки векторных массивов данных. Табл.: 2. Ил.: 1. Библиогр.: 13 назв.


УДК 519.237.5

Побудова багатоланкових полігональних рівнянь регресії / С.М. Лапач, В.М. Кузьмін// Математичні машини і системи. – 2017. – № 2. – С. 68 – 76.

Розроблена формалізована процедура визначення абсцис точок перемикання багатоланкової регресії. Базується на попередній побудові найбільш інформативної поліноміальної регресії. З неї аналітичним шляхом визначаються приблизні координати шуканих точок. Уточнення відбувається при пошуку найкращого за описовими характеристиками регресійного полігонального рівняння. Визначені точки дають можливість смислового аналізу процесу і обґрунтованого прогнозу. Табл.: 6. Іл.: 5. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 519.237.5

Построение многозвеньевых полигональных уравнений регрессии /
С.Н. Лапач, В.Н. Кузьмин
 // Математические машины и системы. – 2017. – № 2. – С. 68 – 76.

Разработана формализованная процедура определения абсцисс точек переключения полигональной регрессии. Основывается на предварительном построении наиболее информативной модели полиномиальной регрессии. Из нее аналитически определяются приблизительные координаты искомых точек. Уточнение производится в процессе поиска наилучшего по описательным свойствам регрессионного полигонального уравнения. Определенные таким образом точки дают возможность смыслового анализа процесса и обоснованного прогноза. Табл.: 6. Ил.: 5. Библиогр.: 10 назв.УДК 004.9

Адаптивна система управління ступенем попереднього концентрування дейтерію у виробництві важкої води / Д.В. Караченець // Математичні машини і системи. – 2017. – № 2. – С. 77 – 96.

Розглядається історія створення у 1971–1975 роках в СКБ ММС Інституту кібернетики (м. Київ) системи управління ступенем попереднього концентрування дейтерію у виробництві важкої води на хімічному комбінаті в м. Дніпродзержинську (тепер м. Кам’янське, ПАТ “Дніпроазот”). Подається технологічна схема вказаного ступеня, його складових елементів та блок-схема АСУТП, що була розроблена на підставі досліджень цього складного об’єкта управління. Наводиться математична модель ректифікаційних колон в агрегатах розділення ізотопів водню, що була використана для синтезу алгоритму адаптивної стохастично-оптимальної системи з активним накопиченням інформації про керовані випадкові процеси. Результати проведених промислових випробувань системи довели її ефективність. Табл.: 1. Іл.: 6. Бібліогр.: 18 назв.

 

УДК 004.9

Адаптивная система управления степенью предварительного концентрирования дейтерия в производстве тяжелой воды /
Д.В. Караченец
 // Математические машины и системы. – 2017. – № 2. – С. 77 – 96.

Рассматривается история создания в 1971–1975 годах в СКБ ММС Института кибернетики (г. Киев) системы управления степенью предварительного концентрирования дейтерия в производстве тяжелой воды на химическом комбинате в г. Днепродзержинске (ныне г. Каменское, ПАО “Днепразот”). Приводится технологическая схема указанной степени, ее составных элементов и блок-схема АСУТП, разработанной на основе исследований этого сложного объекта управления. Описывается математическая модель ректификационных колонн в агрегатах разделения изотопов водорода, которая была использована для синтеза алгоритма адаптивной стохастически-оптимальной системы с активным накоплением информации об управляемых случайных процессах. Результаты проведенных промышленных испытаний системы подтвердили ее эффективность. Табл.: 1. Ил.: 6. Библиогр.: 18 назв.


                           МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 53.01:53.05+519.2

Розроблено способи опису і аналізу векторних багатозначних детермінованих процесів випадкового і гіпервипадкового типів, що характеризуються відповідно мірою і множиною мір. Для таких процесів введені поняття безперервності, гілки процесу, похідної, диференціала і інтеграла. Окреслені області доцільного застосування підходу, який запропоновано. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 53.01:53.05+519.2

Разработаны способы описания и анализа векторных многозначных детерминированных процессов случайного и гиперслучайного типов, характеризуемых соответственно мерой и множеством мер. Для таких процессов введены понятия непрерывности, ветви процесса, производной, дифференциала и интеграла. Очерчены области целесообразного применения предложенного подхода. Библиогр.: 11 назв. 


 УДК 004.9:504:519.6

Досліджена задача підготовки горизонтально-неструктурованої розрахункової сітки за допомогою програми GMSH для тривимірного гідродинамічного (CFD) моделювання приземного шару атмосфери в околі міської забудови з використанням програмного комплексу OpenFoam та з урахуванням геопросторових даних, а також інформації про забудову місцевості. Розроблені алгоритми використання вільно доступних ГІС-даних програми Google Earth і глобальних наборів категорій землекористування та топографії. Іл.: 8. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.9:504:519.6

Исследована задача подготовки горизонтально-неструктурированной вычислительной сетки с помощью программы GMSH для трехмерного гидродинамического (CFD) моделирования приземного слоя атмосферы в окрестности городской застройки с использованием программного комплекса OpenFoam и информации о застройке местности. Разработаны алгоритмы использования свободно доступных ГИС-данных программы Google Earth и глобальных наборов категорий землепользования и топографии. Ил.: 8. Библиогр.: 8 назв.


 УДК 004.652 + 001.893

Сайт наукового проекту: особливості реалізації / О.В. Коваленко // Математичні машини і системи. – 2017. – № 2. – С. 120 – 129.

У статті представлені деякі особливості реалізації сайту наукового проекту. Проаналізовані та відібрані сервіси для наповнення внутрішнього порталу проекту. Розглянута можлива структура реалізації веб-інтерфейсу зовнішнього порталу та досліджені особливості подання інформації. Викладені положення реалізовані у вигляді технічного завдання та дизайн-проекту сайту «Тритій на планеті Земля», а також при створенні програмного продукту «Випадкова точка». Зроблено висновки. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 004.652 + 001.893

Сайт научного проекта: особенности реализации / А.В. Коваленко // Математические машины и системы. – 2017. – № 2. – С. 120 – 129.

В статье представлены некоторые особенности реализации сайта научного проекта. Проанализированы и отобраны сервисы для наполнения внутреннего портала проекта. Рассмотрена возможная структура реализации веб-интерфейса внешнего портала и исследованы особенности представления информации. Приведенные положения реализованы в виде технического задания и дизайн-проекта сайта «Тритий на планете Земля», а также при создании программного продукта «Случайная точка». Сделаны выводы. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.712.3

Пропонується метод для оцінки вагових коефіцієнтів, що встановлюють ступінь важливості функцій управління в загальній структурі комплексної інтегрованої системи управління вузом, а також для оцінки обсягів виконаних робіт. Даний підхід, заснований на застосуванні методу нечіткого логічного висновку, дозволяє агрегувати отримані вже на початковій стадії експертні оцінки факторів впливу і тим самим більш виважено оцінювати показники ефективності організаційної структури вузу. Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 519.712.3

Предлагается метод для оценки весовых коэффициентов, устанавливающих степени важности функций управления в общей структуре комплексной интегрированной системы управления вузом, а также для оценки объёмов выполненных работ. Данный подход, основанный на применении метода нечёткого логического вывода, позволяет агрегировать полученные уже на начальной стадии экспертные оценки факторов воздействия и тем самым более взвешенно оценивать показатели эффективности организационной структуры вуза. Табл.: 3. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.


       ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 621.3.019.3

Розглянуто питання визначення аналітичної залежності достовірності функціонування комп’ютерних систем від типу структур та їх характеристик. Проведено розрахунки показників достовірності та ймовірності безвідмовної роботи різних структур комп'ютерних систем. Табл.: 3. Іл.: 4. Бібліогр.: 3 назв.

 УДК 621.3.019.3

Рассмотрены вопросы определения аналитической зависимости достоверности функционирования компьютерных систем от типа структур и их характеристик. Проведены расчеты показателей достоверности и вероятности безотказной работы различных структур компьютерных систем. Табл.: 3. Ил.: 4. Библиогр.: 3 назв.


 


                               

      Останнє оновлення: Jun 22, 2017