Математичні машини і системи. 2018 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

 

УДК 621.391

Радіотехнічні засоби зовнішньотраєкторних вимірів / О.Г. Додонов,
В.Г. Путятін
 // Математичні машини і системи. – 2018. – № 1. – С. 3 – 30.

Наведено короткий огляд та основні тактико-технічні характеристики ретроспективних і сучасних наземних радіотехнічних і радіотелеметричних засобів високоточних зовнішньотраєкторних вимірювань, що використовуються на науково-дослідних випробувальних полігонах, космодромах, лабораторно-випробувальних базах і майданчиках полігонів при відпрацюванні зразків ракетно-космічної та авіаційної техніки. Бібліогр.: 62 назв. 

УДК 621.391

Радиотехнические средства внешнетраекторных измерений / А.Г. Додонов,
В.Г. Путятин
 // Математические машины и системы. – 2018. – № 1. – С. 3 – 30.

Приведены краткий обзор и основные тактико-технические характеристики ретроспективных и современных наземных радиотехнических и радиотелеметрических средств высокоточных внешнетраекторных измерений, используемых на научно-исследовательских испытательных полигонах, космодромах, лабораторно-испытательных базах и площадках полигонов при отработке образцов ракетно-космической и авиационной техники. Библиогр.: 62 назв.


            ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 004.056.5


Систематизовані, узагальнені і розвинені уявлення про методи і системи аналізу комп'ютерних мереж, які підлягають захисту. Приведений математичний апарат формування образу нормального функціонування систем, визначення узагальненої оцінки стану системи, яка підлягає захисту. Описані основні недоліки та напрями подальшого розвитку систем виявлення вторгнень. Табл.: 4. Бібліогр.: 14 назв.

 

УДК 004.056.5

 

Систематизированы, обобщены и развиты представления о методах и системах анализа компьютерных сетей, подлежащих защите. Приведен математический аппарат формирования образа нормального функционирования систем, определения обобщенной оценки состояния системы, подлежащей защите. Описаны основные недостатки и направления дальнейшего развития систем обнаружения вторжений. Табл.: 4. Библиогр.: 14 назв.


 
УДК 004.9:004.75

Нові небезпеки інформаційної безпеки або зброя масового зараження / Ю.М. Лисецький, С.І. Бобров // Математичні машини і системи. – 2018. – № 1. – С. 41 – 50.

Розглянуто проблему використання Internet of Things як способу масового зараження вірусами інформаційних систем. Описано один із найбільш небезпечних засобів впливу, спрямований на відмову в обслуговуванні інформаційних систем як основний інструмент реалізації кібератак. Приведені рекомендації щодо організації комплексного підходу до інформаційної безпеки та протидії кіберзагрозам, що виникають у зв'язку з масовим використанням IoT-пристроїв. Показано, що можливості ефективної протидії цій новій загрозі інформаційній безпеці існують. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 9 назв. 

УДК 004.9:004.75

Новые угрозы информационной безопасности или оружие массового заражения / Ю.М. Лисецкий, С.И. Бобров // Математические машины и системы. – 2018. – № 1. – С. 41 – 50.

Рассмотрена проблема использования Internet of Things как способа массового заражения вирусами информационных систем. Описано одно из самых опасных средств воздействия, направленное на отказ в обслуживании информационных систем как основного инструмента реализации кибератак. Приведены рекомендации по организации комплексного подхода к информационной безопасности и противодействию киберугрозам, возникающим в связи с массовым использованием IoT-устройств. Показано, что возможности эффективного противодействия этой новой угрозе информационной безопасности существуют. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 9 назв.УДК
004.02

Інструментальний засіб віддаленого спостереження за показниками датчиків / Є.В. Нікітенко, Є.В. Риндич // Математичні машини і системи. – 2018. – № 1. – С. 51 – 58.

Розроблено архітектуру інструментального засобу, який дозволяє стежити за станом показників датчиків, збирати статистичну інформацію з використанням сучасних мобільних і бездротових технологій та рішень. Засіб складається з програмного й апаратного забезпечення, яке у сукупності взаємодіє між собою за принципом клієнт-сервер, використовуючи різні протоколи обміну інформацією. Створено випробувальний зразок, який доводить коректність роботи інструментального засобу. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв. 

УДК 004.02

Инструментальное средство удаленного наблюдения за показателями датчиков / Е.В. Никитенко, Е.В. Риндич // Математические машины и системы. – 2018. – № 1. – С. 51 – 58.

Разработана архитектура автоматизированного средства, которая позволяет следить за состоянием показаний датчиков, собирать статистическую информацию с использованием современных мобильных и беспроводных технологий и решений. Средство  состоит из программного и аппаратного обеспечения, которое в совокупности взаимодействует между собой по принципу клиент-сервер, используя различные протоколы обмена информацией. Создан испытательный образец, доказывающий корректность работы инструментального средства. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004.942

Формування масиву вхідних даних при класифікації текстів у технології інформаційного моніторингу / М.С. Голуб // Математичні машини і системи. – 2018. – № 1. – С. 59 – 66.

У статті наведено результати досліджень процесів перетворення інформації від форми текстового повідомлення до форми двовимірного масиву чисельних характеристик. Ці характеристики використовуються як масив вхідних даних (МВД) при синтезі моделі-класифікатора індуктивними методами, зокрема, багаторядним алгоритмом методу групового урахування аргументів (МГУА). Запропоновано новий метод визначення переліку інформативних ознак тексту, який є адаптивним до поставленої задачі та до властивостей МВД.  Створені умови для 100% вірної класифікації текстів. Це свідчить про забезпечення достатньої інформативності МВД у технологіях моніторингу текстових повідомлень. Табл.: 2. Іл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.942

Формирование массива входных данных при классификации текстов в технологии информационного мониторинга / М.С. Голуб // Математические машины и системы. – 2018. – № 1. – С. 59 – 66.

В статье приведены результаты исследований процессов преобразования информации от формы текстового сообщения в форму двумерного массива численных характеристик. Эти характеристики используются в качестве массива входных данных (МВД) при синтезе модели-классификатора индуктивными методами, в частности, многорядным алгоритмом метода группового учёта аргументов (МГУА). Предложен новый метод формирования перечня информативных признаков текста, который является адаптивным к поставленной задаче и свойствам МВД. Созданы условия для 100% верной классификации текстов. Это свидетельствует о том, что обеспечена достаточная информативность МВД в технологиях мониторинга текстовых сообщений. Табл.: 2. Іл.: 2. Библиогр.: 10 назв.


                           МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 658.52.011.56:621.771.23-413

У статті розглянуто теоретичні і експериментальні дослідження площинності товстолистового прокату. Проведено теоретичний аналіз та ідентифікацію щодо експериментальних даних математичних моделей, що описують параметри жолоблення листа. Отримані результати можуть бути використані в АСУ ТП товстолистових станів. Іл.: 4. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 658.52.011.56:621.771.23-413

В статье рассмотрены теоретические и экспериментальные исследования плоскостности толстолистового проката. Проведены теоретический анализ и идентификация по экспериментальным данным математических моделей, описывающих параметры коробления листа. Полученные результаты могут быть использованы в АСУ ТП толстолистовых станов. Ил.: 4. Библиогр.: 9 назв.


УДК 528.9

Розроблено інформаційну веб-технологію, яка дозволяє на замовлення користувача прогнозувати метеорологічні умови по довільній території з високою роздільною здатністю на основі адаптації сучасних метеорологічних моделей та веб-технологій для завдання вхідних даних, отримання й візуалізації результатів. Табл.: 1. Іл.: 8. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 528.9

Разработана информационная веб-технология, позволяющая по заказу пользователя прогнозировать метеорологические условия на произвольной территории с высоким разрешением на основе адаптации современных метеорологических моделей и веб-технологий для задания входных данных, получения и визуализации результатов. Табл.: 1. Ил.: 8. Библиогр.: 19 назв. 


УДК 004.9

Розглянуті проблеми побудови систем моніторингу безпеки в Україні у зв’язку з появою нових урядових рішень щодо стратегій моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу. Обґрунтовується необхідність використання технології ситуаційних центрів та ймовірнісних моделей небезпечних процесів і систем для модулів аналізу та прогнозу. Табл.: 2. Іл.: 6. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 004.9

Рассмотрены проблемы построения системы мониторинга безопасности в Украине в связи с новым правительственным решением по стратегии мониторинга безопасности на основе риск-ориентированного подхода. Обосновывается необходимость использования технологии ситуационных центров и вероятностных моделей опасных процессов и систем для модулей анализа и прогнозирования. Табл.: 2. Ил.: 6. Библиогр.: 19 назв.УДК 621.396.4 (045)

Запропоновано метод розрахунку траєкторії руху двоступеневого безпілотного демонстратора гіперзвукових технологій, який складається з безпілотного літака-носія і безпілотного орбітального літака. Сформульовано необхідні умови оптимальності фазових координат і керувань у точках структурних перетворень розгалуженої траєкторії руху двоступеневого безпілотного демонстратора. Розглянуто різні варіанти розрахунку оптимальної траєкторії руху двоступеневого безпілотного демонстратора на етапах підйому-розгону і відділення його ступенів. Іл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 621.396.4 (045)

Развитие метода оптимизации разветвленных траекторий в задачах расчета опорного движения двухступенчатого беспилотного демонстратора гиперзвуковых технологий / А.И. Лисенко, И.В. Алексеева, Е.Н. Тачинина // Математические машины и системы. – 2018. – № 1. – С. 101 – 108.

Предложен метод расчета траектории движения двухступенчатого беспилотного демонстратора гиперзвуковых технологий, состоящего из беспилотного самолета-носителя и беспилотного орбитального самолета. Сформулированы необходимые условия оптимальности фазовых координат и управлений в точках структурных преобразований разветвленной траектории движения двухступенчатого беспилотного демонстратора. Рассмотрены различные варианты расчета оптимизации траектории движения двухступенчатого беспилотного демонстратора на этапах подъема-разгона и разделения его ступеней. Ил.: 1. Библиогр.: 10 назв.


УДК 519.712.3

Два підходи до оцінки ризику країни / Р.Р. Рзаєв, С.Т. Бабаєва // Математичні машини і системи. – 2018. – № 1. – С. 109 – 122.

Розглядаються два підходи до оцінки рівнів ризику країни, засновані на методі зважених коефіцієнтів оціночних ознак і механізмі нечіткого виведення. На основі експертних висновків на предмет впливу факторів на рівень ризику країни посередництвом цих методів отримані підсумкові оцінки рівнів ризику країни для довільного набору альтернатив і проведений їх порівняльний аналіз. Табл.: 6. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.712.3

Два подхода к оценке странового риска / Р.Р. Рзаев, С.Т. Бабаева // Математические машины и системы. – 2018. – № 1. – С. 109 – 122.

Рассматриваются два подхода к оценке уровней странового риска, основанные на методе взвешенных коэффициентов оценочных признаков и механизме нечёткого вывода. На основе экспертных заключений на предмет влияния факторов на уровень странового риска посредством этих методов получены итоговые оценки уровней странового риска для произвольного набора альтернатив и проведён их сравнительный анализ. Табл.: 6. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


УДК 519.85

Математичне моделювання комбінаторних конфігурацій і застосування в задачах оптимізації / О.С. Пічугіна // Математичні машини і системи. – 2018. – № 1. – С. 123 – 137.

У роботі запропоновано підхід до побудови функціонально-аналітичних представлень скінченних точкових конфігурацій, що є образами множин комбінаторних конфігурацій в арифметичному евклідовому просторі. Побудовано ряд таких представлень множин евклідових конфігурацій перестановок. Запропоновано схему побудови еквівалентної моделі до задачі оптимізації на загальній евклідовій множині перестановок векторів у вигляді задачі дискретного програмування. Показано застосування отриманих результатів до задач розміщення об'єктів довільної вимірності. Бібліогр.: 30 назв.

УДК 519.85

Математическое моделирование комбинаторных конфигураций и применение в задачах оптимизации / О.С. Пичугина // Математические машины и системы. – 2018. – № 1. – С. 123 – 137.

В работе предложен подход к построению функционально-аналитических представлений конечных точечных конфигураций, являющихся образами множеств комбинаторных конфигураций в арифметическом евклидовом пространстве. Построен ряд таких представлений множеств евклидовых конфигураций перестановок. Предложена схема построения эквивалентной модели к задаче оптимизации на общем евклидовом множестве перестановок векторов в виде задачи дискретного программирования. Показано применение полученных результатов к задачам размещения объектов произвольной размерности. Библиогр.: 30 назв.


УДК 629.735.05:621.3(045)

Математична модель обслуговування цифрових систем авіоніки з урахуванням відмов, що перемежаються / А. Раза // Математичні машини і системи. – 2018. – №1. – С. 138 – 147.

У даний час вартість технічного обслуговування авіоніки становить близько 30% від загальної вартості обслуговування повітряних суден. Великий вплив на вартість обслуговування авіоніки справляє високий рівень переміжних відмов. У статті розроблено математичну модель для розрахунку коефіцієнта готовності і вартості обслуговування безперервно-контрольованих легкознімних блоків систем авіоніки, схильних до постійних і переміжних відмов. Отримано математичні вирази для коефіцієнта готовності резервованих систем авіоніки, що враховують кількість запасних легкознімних блоків в обмінному фонді авіакомпанії. Досліджено залежність коефіцієнта готовності від інтенсивності постійних і переміжних відмов. Іл.: 7. Бібліогр.: 23 назв.

УДК 629.735.05:621.3(045)

Математическая модель обслуживания цифровых систем авионики с учетом перемежающихся отказов / А. Раза // Математические машины и системы. – 2018. – № 1. – С. 138 – 147.

В настоящее время стоимость технического обслуживания авионики составляет около 30% от общей стоимости обслуживания воздушных суден. Большое влияние на стоимость обслуживания авионики оказывает высокий уровень перемежающихся отказов. В статье разработана математическая модель для расчета коэффициента готовности и стоимости обслуживания непрерывно-контролируемых легкосъемных блоков систем авионики, подверженных постоянным и перемежающимся отказам. Получены математические выражения для коэффициента готовности резервированных систем авионики, учитывающие количество запасных легкосъемных блоков в обменном фонде авиакомпании. Исследована зависимость коэффициента готовности от интенсивности постоянных и перемежающихся отказов. Ил.: 7. Библиогр.: 23 назв.


       ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 519.712.3

Розглядаються два способи оцінки підсумкових оцінок студентів, реалізованих на основі експертних висновків щодо ступенів важливості оціночних ознак і на основі нечіткої логічної системи виведення, побудованої на базі вербальної моделі. На довільному прикладі академічної групи студентів проведений порівняльний аналіз результатів, отриманих із застосуванням даних методів. Табл.: 5. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 519.712.3

Учет и контроль знаний студентов с применением системы нечеткого вывода / З.Р. Джамалов // Математические машины и системы. – 2018. – № 1. – С. 148 – 159.

Рассматриваются два способа оценки итоговых оценок студентов, реализованных на основе экспертных заключений относительно степеней важности оценочных признаков и на основе нечёткой логической системы вывода, построенной на базе вербальной модели. На произвольном примере академической группы студентов проведён сравнительный анализ результатов, полученных с применением данных методов. Табл.: 5. Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.712.3

Пропонується методика рішення задачі визначення узгодженості експертних думок за сукупністю оціночних ознак для встановлення ступеня конфіденційності відомостей, що підлягають включенню в майбутній документ. Ключовою складовою даної методики є визначення вагових коефіцієнтів пріоритетності чинників конфіденційності. Табл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.712.3

Предлагается методика решения задачи определения согласованности экспертных мнений по совокупности оценочных признаков для установления степени конфиденциальности сведений, подлежащих включению в будущий документ. Ключевой составляющей данной методики является определение весовых коэффициентов приоритетности факторов конфиденциальности. Табл.: 3. Библиогр.: 5 назв. 


              

      Останнє оновлення: May 7, 2018