Математичні машини та системи. 1997 № 2

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНI СИСТЕМИ

УДК 681.3
Ситуаційні центри - основа управління організаційними системами великої розмірності / Морозов А.О. // Математичні машини і системи. -1997. -№ 2. - С.7-10.
    У статті розглядаються питання щодо створення нових інформаційних технологій для організаційних систем великої розмірності (галузь, держава). Подані визначення формалізованих і неформалізованих знань та їх співвідношення при розробці систем типу «РАДА», що функціонує у Верховній Раді України, і систем ситуаційного управління типу Ситуаційного центру при Президенті України. Іл.:1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3
Ситуационные центры - основа управления организационными системами большой размерности / Морозов А.А. // Математические машины и системы. -1997.- № 2.-С.7-10.
    В статье рассматриваются вопросы создания новых информационных технологий для организационных систем большой размерности (отрасль, государство). Даются определения формализованных и неформализованных знаний и их взаимоотношения при разработке систем типа "РАДА", функционирующей в Верховном Совете Украины, и систем ситуационного управления типа Ситуационного центра при Президенте Украины. Илл.: 1. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.3.06
Базові процедури комп'ютерної алгебри / Фішман Ю.С. // Математичні машини і системи. -1997. -№ 2. - С.11-15.
    В роботі описано систему елементарних базових процедур, з яких будуються функції, розпізнавачі і перетворювачі мов і програм комп'ютерної алгебри. Бібліогр.: 43 назв.

УДК 681.3.06
Базовые процедуры компьютерной алгебры / Фишман Ю.С. // Математические машины и системы. - 1997. - № 2. - С.11-15.
    В работе описана система элементарных базовых процедур, из которых строятся функции, распознаватели и преобразователи языков и программ компьютерной алгебры. Библиогр.: 43 назв.

УДК 681.3
Паралельна реалізація логічного виводу / Семеренко В.П. // Математичні машини і системи. - 1997. - №2. - С.16-24.
    Запропоновано метод виконання процедури, що дозволяється в численні висловлювань та в численні предикатів першого порядку на основі булевої алгебри кубічних функцій. Розглянута апаратна реалізація методу за допомогою програмованих систолічних структур. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Параллельная реализация логического вывода /Семеренко В.П. // Математические машины и системы. - 1997. - №2. - С.16-24.
    Предложен метод выполнения разрешающей процедуры в исчислении высказываний и в исчислении предикатов первого порядка на основе булевой алгебры кубических функций. Рассмотрена аппаратная реализация метода с помощью программируемых систолических структур. Библиогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Інтелектуалізація ЕОМ на нейроподібних мережах, що ростуть / Ященко В.О. // Математичні машини і системи. - 1997. - № 2. - С.25-31.
    У роботі розглядається новий клас нейроподібних мереж, що ростуть, розроблених внаслідок синтезу наукових знань, вироблених окремими науковими дисциплінами Computer science. Новий клас нейроподібних мереж, що ростуть, використовується як засіб інтелектуалізації ЕОМ. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681.3
Интеллектуализация ЭВМ на нейроподобных растущих сетях / Ященко В.А. // Математические машины и системы. - 1997. - № 2. - С.25-31.
    В работе рассматривается новый класс нейроподобных растущих сетей, разработанных в результате синтеза научных знаний, выработанных отдельными научными дисциплинами Computer science. Новый класс нейроподобных растущих сетей используется как средство интеллектуализации ЭВМ. Библиогр.: 11 назв.

УДК 681.3
Розпаралелювання i оптимiзаційне перетворення дедуктивних запитів в їх реляцiйному представленні / Алі Аднан // Математичнi машини i системи. – 1997. – № 2. – C.32-40.
    Аналізуються методи обчислення і оптимізації дедуктивних запитiв. Розглядаються особливостi їх потокової реалiзацiї, яка забезпечує пiдвищення ефективностi за рахунок розпаралелювання обчислень i скорочення обмiнiв з екстенсiональною базою даних. Дослiджуються залежностi ефективностi такої реалiзацiї вiд характеристик запитiв. Бiблiогр.: 19 назв.

УДК 681.3
Распараллеливание и оптимизационные преобразования дедуктивных запросов в их реляционном представлении / Али Аднан // Математические машины и системы. – 1997. – № 2. – С.32-40.
    Анализируются методы вычисления и оптимизации дедуктивных запросов. Рассматриваются особенности их потоковой реализации, обеспечивающей повышение эффективности за счет распараллеливания вычисления и сокращения обменов с экстенсиональной базой данных. Исследуются зависимости эффективности такой реализации от характеристик запросов. Библиогр.: 19 назв.

УДК 681.3.
Про один підхід до рішення задачі Штейнера / Донець А.Г. // Математичні машини і системи. -1997. -№ 2. - С.41-42.
    В статті вивчається задача Штейнера та пропонується загальний підхід для створення більш раціональних алгоритмів її розв'язання. Бiблiогр.: 8 назв.

УДК 681.3. Об одном подходе к решению задачи Штейнера / Донец А.Г. // Математические машины и системы. – 1997. – № 2. – С.41-42.
    В статье изучается задача Штейнера и предлагается общий подход для создания более рациональных алгоритмов ее решения. Библиогр.: 8 назв.

УДК 681.086
Засоби проблемної орієнтації універсальної системи програмування АНАЛІТИК / Клименко В.П., Калина О.А., Фішман Ю.С. // Математичні машини і системи. – 1997. – № 2. – С.43-48.
    Розглянуто задачу проблемної орієнтації універсальної системи комп'ютерної алгебри, викладені загальна структура та вхідна мова засобів проблемної орієнтації універсальної системи програмування АНАЛІТИК-93. Бiблiогр.: 7 назв.

УДК 681.086
Средства проблемной ориентации универсальной системы программирования АНАЛИТИК / Клименко В.П., Калина Е.А., Фишман Ю.С. // Математические машины и системы. – 1997. – № 2. – С.43-48.
    Рассмотрена задача проблемной ориентации универсальной системы компьютерной алгебры, изложены общая структура и входной язык средств проблемной ориентации универсальной системы программирования АНАЛИТИК-93. Библиогр. 7 назв.

УДК 681.3.01
Моделі та методи, які вживаються в системах спілкування з ЕОМ природною мовою / Лесько О. Н. // Математичні машини і системи. - 1997. - № 2. - С.49-53.
    Сформульовані загальні та окремі проблеми створення інтелектуальних інтерфейсів, виділені етапи лінгвістичної трансляції текстової інформації, вказана мета цих етапів, дається порівнювальна оцінка методів на етапах морфологічного, синтаксичного та семантичного аналізу. Вказано на модель безпосереднього розпізнавання як на найбільш перспективну, наведено поняття гіпертексту в контексті питань, що розглядаються. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 681.3.01
Модели и методы, применяемые в системах общения с ЭВМ на естественном языке / Лесько О. Н. // Математические машины и системы. - 1997. - № 2. - С.49-53.
    Сформулированы общие и частные проблемы создания интеллектуальных интерфейсов, выделены этапы лингвистической трансляции текстовой информации, указаны цели этих этапов, дана сравнительная оценка методов на этапах морфологического, синтаксического и семантического анализа. Отмечена модель непосредственного распознавания как наиболее перспективная, приведено понятие гипертекста в контексте рассмотренных вопросов. Библиогр.: 9 назв.

УДК 681.3.
Перспективи нейро-фаззі систем/ Куссуль М.Е. //Математичні машини і системи.- 1997.-№2.-С.54-56
    Можливість рішення складних задач штучного інтелекту за допомогою гібридних систем на основі нейронних мереж і нечітких систем стимулює активність теоретиків і практиків відносно пошуку найбільш плідного використання достоїнств і можливостей цих теорій. У статті розглядаються варіанти нейро-фаззі систем, їх походження та галузі використання, але стаття не претендує на повний огляд стану справ у даній галузі досліджень. Бібліогр. : 7 назв.

УДК 681.3.
Перспективы нейро-фаззи систем / Куссуль М.Э. // Математические машины и системы.-1997.-№2.-С.54-56.
    Возможность решения сложных задач искусственного интеллекта с помощью гибридных систем на основе нейронных сетей и нечетких систем стимулирует активность теоретиков и практиков в поиске наиболее плодотворного использования достоинств и возможностей этих теорий. Данная статья посвящена краткому рассмотрению вариантов нейро-фаззи систем, их происхождению и областям применения, но не претендует на полный обзор состояния дел в данной области исследований. Библиогр.: 7 назв.

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 681.3:61
До питання про побудову баз даних графічних образів для прикладних інформаційних систем медичного призначення / Отблеск Д.Б., Вишневський В.В. // Математичні машини і системи. - 1997.- №2. - С.57-60.
    Описується підхід для побудови баз даних медичних зображень, що грунтується на застосуванні технології OLE-сервера. Іл.:4. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3:61
К вопросу о построении баз данных графических образов для прикладных информационных систем медицинского назначения / Отблеск Д.Б., Вишневский В.В. // Математические машины и системы. - 1997. - №2. - С.57-60.
    Описан подход для построения баз данных медицинских изображений, основанный на применении технологии OLE - сервера. Илл.: 4. Библиогр.: 8 назв.


УДК 681.327: 621.39: 534.78
Підсистема верифікації нової криміналістичної системи автоматичної верифікації та ідентифікації особи по голосу (CASVI) / Горбань І. І., Горбань М. І., Клименко А. В., Хазанович М. С. // Математичні машини і системи. – 1997. – № 2. – С.61-64.
    Описано підсистему верифікації нової системи верифікації і ідентифікації особи по голосу, що призначена для проведення криміналістичних фоноскопічних експертиз у автоматичному режимі. Нова система забезпечує високу ефективність верифікації у складних умовах роботи: коли частотні спотворення доходять до 35 дБ, а відношення сигнал-завада - до 12 дБ. Наведено методику і результати тестування підсистеми. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 681.327: 621.39: 534.78
Подсистема верификации новой криминалистической системы автоматической верификации и идентификации личности по голосу (CASVI) / Горбань И. И., Горбань Н. И., Клименко А. В., Хазанович М. С. // Математические машины и системы. – 1997. – № 2. – С.61-64.
    Описана подсистема верификации новой системы верификации и идентификации личности по голосу, предназначенной для проведения криминалистических фоноскопических экспертиз в автоматическом режиме. Новая система обеспечивает высокую эффективность верификации в сложных условиях работы: когда частотные искажения доходят до 35 дБ, а отношение сигнал-помеха - до 12 дБ. Приведены методика и результаты тестирования подсистемы. Библиогр.: 18 назв.

УДК 681.322.06
Комп'ютерна методика системного моделювання та контролю тактико-технічних характеристик складних технічних систем спеціального призначення /Мітрахович М.М. // Математичні машини і системи. - 1997.- № 2.- С.65-67.
    В роботі розглядається методика системного моделювання та контролю тактико-технічних характеристик складних технічних систем спеціального призначення. Прийняті до уваги основні системні чинники, такі як архитектура та динаміка поведінки складної системи. На розгляд виносяться два етапи оцінки тактико-технічних характеристик: статичний і динамічний аналізи. Детально розглядаються дії і процедури щодо моделювання та оцінки тактико-технічних характеристик складних технічних систем спеціального призначення. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 681.322.06
Компьютерная методика системного моделирования и контроля тактико-технических характеристик сложных технических систем специального назначения /Митрахович М.М. // Математические машины и системы. - 1997. - № 2.- С.65-67.
    В работе рассматривается методика системного моделирования и контроля тактико-технических характеристик сложных технических систем специального назначения. Приняты во внимание основные системные факторы, такие как архитектура и динамика поведения сложной системы. На рассмотрение выносятся два этапа оценки тактико-технических характеристик: статический и динамический анализы. Детально рассматриваются действия и процедуры по моделированию и оценке тактико-технических характеристик сложных технических систем специального назначения. Библиогр.: 2 назв.

УДК 681.3
Аналіз контурів об'єктів у бінарних зображеннях / Калмиков В.Г., Вишневський В.В. // Математичні машини і системи. - 1997.- № 2. - С.68-70.
    Пропонується новий метод структурного аналізу контурів бінарних зображень. Використовуються спеціальні структурні елементи, що дозволяють перетворити двомірну задачу аналізу контурів до декількох одномірних задач. Іл.:1. Бібліогр.:6 назв.

УДК 681.3
Анализ контуров объектов в бинарных изображениях / Калмыков В.Г., Вишневский В.В. // Математические машины и системы. - 1997.- № 2.-С.68-70.
    Предлагается новый метод структурного анализа контуров бинарных изображений. Используются специальные структурные элементы, позволяющие преобразовать двумерную задачу анализа контуров к ряду одномерных задач. Илл.:1. Библиогр.:6 назв.

УДК 681.3
Проблеми створення інформаційної технології порівняльного аналізу впливу дійових сил у процесі трансформації суспільства / Косолапов В.Л. // Математичні машини і системи. – 1997. – № 2. – С.71-77.
    Викладено проблеми створення, основні етапи обробки інформації для прийняття рішень при практичному проведенні порівняльного аналізу впливу дійових сил на процес трансформації суспільства для політологічного аналізу суспільно-політичних процесів. Іл. : 5. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Проблемы создания информационной технологии сравнительного анализа влияния основных участников событий на процесс трансформации общества / Косолапов В.Л. // Математические машины и системы. – 1997. – № 2. – С.71-77.
    Изложены проблемы разработки, основные этапы обработки информации для принятия решений при практическом проведении сравнительного анализа влияния основных участников событий на процесс трансформации общества для политологического анализа общественно-политических процессов. Илл. : 5. Библиогр.: 8 назв.

ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.3.019.3
Нова технологія дослідження надійності / Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. - 1997. - № 2. - С.78-83.
    Дається огляд стану проблеми дослідження надійності та аналіз причин неадекватності рішення задач надійності на сучасному етапі. Розглядаються імовірнісно-фізичні методи як нова технологія дослідження надійності, яка здатна більш ефективно вирішувати віповідні задачі. Бібліогр.: 23 назв.

УДК 621.3.019.3
Новая технология исследования надежности / Стрельников В.П. // Математические машины и системы. - 1997. - № 2 . - С.78-83.
    Дается обзор состояния проблемы исследования надежности и анализ причин неадекватности решения задач надежности на современном этапе. Рассматриваются вероятностно-физические методы как новая технология исследования надежности, способная более эффективно решать соответствующие задачи. Библиогр.: 23 назв.


УДК 621.382
Прискорена оцінка надійності виробів електронної техніки / Федухін О.В., Бутенко О.В. // Математичні машини і системи. - 1997. - №2. -С.84-93.
    Розроблено розрахунково-експериментальний метод прискореної оцінки показників надійності виробів електронної техніки, який ураховує явища зміни домінування між складними процесами деградації . Метод є більш точним і ефективним , він дозволяє обійтись випробуваннями тільки одніє вибірки, що суттєво здешевлює процедуру оцінки кількісних показників надійності виробів. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.382
Ускоренная оценка надежности изделий электронной техники / Федухин А.В., Бутенко Е.В. // Математические машины и системы. - 1997. - №2. -С.84-93.
    Разработан расчетно-экспериментальный метод ускоренной оценки показателей надежности изделий электронной техники, учитывающий явление замены доминирования между составными процессами деградации. Метод является более точным и эффективным, так как позволяет обойтись испытаниями только одной выборки, что существенно удешевляет процедуру оценки количественных показателей надежности изделий. Табл.:1. Илл.:3. Библиогр.: 5 назв.

УДК 621. 396.6.019.3
Розрахунок надійності інтегрованих мікросхем / Стрельніков В.П., Сеспедес-Гарсія Н.В. // Математичні машини і системи. - 1997. - № 2. - С.94-100.
    Запропоновано підхід до розрахунку показників надійності інтегрованих мікросхем, що грунтується на використанні двохпараметричного дифузійного розподілу. Методика розрахунку безвідмовності інтегрованих мікросхем на основі двохпараметрично‹ моделі відмов дає більш точні розрахункові оцінки показників надійності інтегрованих мікросхем, на відміну від традиційного лямбда-методу, який використовує однопараметричний експоненційний розподіл. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 621.396.6.019.3
Расчет надежности интегральных микросхем / Стрельников В.П., Сеспедес-Гарсия Н.В. // Математические машины и системы. - 1997. - № 2. - С.94-100.
    Предложен подход к расчету показателей надежности интегральных микросхем, основанный на использовании двухпараметрического диффузионного распределения. Методика расчета безотказности интегральных микросхем на основе двухпараметрической модели отказов дает более точные расчетные оценки показателей надежности интегральных микросхем, в отличие от традиционного лямбда-метода, использующего однопараметрическое экспоненциальное распределение. Табл.: 1. Илл.: 2. Библиогр.: 10 назв.

УДК 621.822
Імовірнісно - фізичний підхід до розрахунку показників надійності механічних вузлів засобів обчислювальної техніки / Стрельніков В.П., Федухін О.В., Яковлев М.Ф. // Математичні машини і системи. - 1997. - № 2. - С.101-113.
    Розроблено підхід до розрахунку показників надійності механічних деталей і вузлів, що грунтується на використанні імовірнісно - фізичної моделі надійності - DM - розподілу. Наведено конкретні методики використання математичного апарату дифузійних розподілів. Оцінки показників надійності, які отримано на основі цих методик, є більш адекватними й добре узгоджуються з експлуатаційними даними. Іл.: 5. Бібліогр.: 7.

УДК 621.822
Вероятностно - физический подход к расчету показателей надежности механических узлов средств вычислительной техники / Стрельников В.П., Федухин А.В., Яковлев М.Ф. // Математические машины и системы. - 1997. - № 2. - С.101-113.
    Разработан подход к расчету показателей надежности механических деталей и узлов, основанный на использовании вероятностно-физической модели надежности - DM-распределения. Приведены конкретные методики использования математического аппарата диффузионных распределений. Полученные на их основе оценки показателей надежности являются более адекватными и хорошо согласуются с эксплуатационными данными. Илл.: 5. Библиогр.: 7

УДК 621. 3.
Гармонізація національних стандартів інформаційних систем медичного обслуговування з урахуванням загальноєвропейської інтеграції / Косолапов В.Л., Сіверський П.М., Юревич Л.В. // Математичні машини і системи. - 1997. - № 2. - С.114-121.
    Досліджені проблеми стандартизації національних телематичних технологій у галузі медичної інформатики, які призначені для поліпшення якості та ефективності медичного обслуговування. Головна увага при створенні єдиної інформаційної системи керування у сфері медичного обслуговування приділяється стандартизації процедур обміну медичною інформацією. Ця проблема пов'язана зі світовою технологічною глобалізацією, зокрема, загальноєвропейською інтеграцією в політичній, соціальній та виробничих сферах. Аналізуються організаційно-технічні питання розробки стандартів на загальноєвропейському рівні, зокрема, основні напрямки розвитку. Подаються рекомендації щодо розвитку відповідної діяльності в Україні як частина заходів з розробки і прийняття національних інформаційних стандартів, що гармонізовані з європейськими. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 621. 3.
Гармонизация национальных стандартов информационных систем медицинского обслуживания с учетом общеевропейской интеграции / Косолапов В.Л., Сиверский П.М., Юревич Л.В. // Математические машины и системы. - 1997. - № 2. - С.114-121.
    Исследуются проблемы разработки национальных телематических технологий в области медицинской информатики, которые предназначены для улучшения качества и эффективности медицинского обслуживания. Основное внимание в деле создания единой информационной системы управления в сфере медицинского обслуживания уделяется стандартизации процедур обмена медицинской информацией. Указанная проблема связана с процессами всемирной технологической глобализации и, в частности, с общеевропейской интеграцией в политической, социальной и производственной сферах. Анализируются организационно-технические вопросы разработки стандартов на общеевропейском уровне, включая основные направления развития. Приводятся рекомендации развития соответствующей деятельности в Украине как часть мероприятий разработки и принятия национальных информационных стандартов, гармонизированных с европейскими. Табл.: 2. Илл.: 1. Библиогр.: 7 назв.

УДК 681.3
Щодо питання про інформатизацію суспільства. Методологія рішення задачі наукового передбачення для виводу із кризи вітчизняної обчислювальної техніки,/ Брюхович Є.І. // Математичні машини і системи. -1977. - №2. -С.122-132.
    Представлені матеріали з методології наукового передбачення у її розвитку. Розкриті суть і можливості методологічного принципу системного підходу, народженого загальною теорією систем Берталанфі у синтезі з теоремою Геделя. Зроблено висновок про досконалість на сьогоднішній день описаної методології. Наводиться приклад користування системним підходом. Бібліогр.: 32 назв.

УДК 681.3
К вопросу об информатизации общества. Методология решения задачи научного предвидения для вывода из кризиса отечественной вычислительной техники / Брюхович Е.И. // Математические машины и системы. - 1997.-№2.-С.122-132.
    Представлены материалы по методологии научного предвидения в ее развитии. Раскрыты сущность и возможности методологического принципа системного подхода, порожденного общей теорией систем Берталанфи в синтезе с теоремой Геделя. Делается вывод о совершенстве на сегодня описанной методологии. Приводится пример пользования системным подходом. Библиогр.: 32 назв.

      Останнє оновлення: Feb 6, 2008