Математичні машини та системи. 1998 № 1

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНI СИСТЕМИ

УДК 681.2
Мобільне програмування на мові ХВИЛЯ / Сапатий П. С. // Математичні машини і системи. - 1998. - №1. - С.3-31.
Викладається нова мова ХВИЛЯ для паралельної обробки і управління великими розподіленими системами різної природи. Вона основана на динамічному створенні та навігаціі розподілених віртуальних мереж за допомогою мобільного рекурсивного програмного коду у режимі просторового паттерн-метчінгу. Мова дозволяє створювати складні моделюючі та керуючі системи, котрі можуть ефективно функціювати у відкритих мережах ЕОМ без жодних центральних ресурсів. Приводяться також приклади програмування ряда мережних задач. Іл.: 18. Бібліогр.: 72 назв.


 УДК 681.3.06 + 519.683.8 + 519.677
Синтез рівняння кусково-гладкої лінії методами комп'ютерної алгебри / Ляхов О.Л. // Математичні машини і системи. -1998. -№1. -С.32-37.
Методами комп'ютерної алгебри вирішена задача про побудову рівняння плоскої замкнутої кусково-гладкої лінії на основі множини можливих просторових форм, канонічні рівняння яких відомі. Геометричний об'єкт моделюється у вигляді ієрархічної структури, кожен рівень якої може бути перетворений у відповідності з початковими умовами конкретної задачі. Результати використані при вирішенні актуальної інженерно-технічної задачі. Іл.:2. Бібліогр.: 9 назв.


 УДК 681.3
Про компактний розподіл рівнів в деревах. цифрового пошуку / Різник Ю.О // Математичні машини і системи. -1998. -№1 .- С.38-45.
Запропоновано спосіб представлення дерев цифрового пошуку, що дозволяє асоціювати виборки різної довжини (що відмінні за числом біт) з кожним з рівнів такого дерева. Розглянуто загальні властивості таких дерев, названих L-P-деревами, та запропоновано алгоритм побудови розподілу довжин для виборок, який дозволяє мінімізувати обсяг пам'яті, зайнятий L-P-деревами. Одержану таким чином структуру названо компактним L-P-деревом. Виконано детальний аналіз її властивостей та показано, що компактне L-P-дерево потребує, в середньому, більш ніж на 20% меншого обсягу пам'яті, ніж просте бінарне дерево. Очікуваний час пошуку в таких деревах має порядок O(1) ( точне значення константи - 3,0797..). Бібліогр: 7 назв.


 УДК 681.3
Нейроподібні мережи, що ростуть / Ященко В.О. // Математичні машини і системи. - 1998. - № 1. - С.46-51.
У роботі розглядається новий клас нейроподібних мереж, що ростуть, розроблених внаслідок синтезу наукових знань, вироблених окремими науковими дисциплінами Computer science. Бібліогр.: 12 назв.


 ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 681.513
Оцінка ефективності ПДС-алгоритмів і статистичне моделювання / Асельдеров З.М., Павлов А.А., Павлова Л.А. //Математичні машини і системи. - 1998. - №1. - С.52-56.
У поданій статті запропонована нова методика статистичного дослідження ПДС-алгоритмів для важковирішуваних комбінаторних задач, на підставі якої визначається статистична значимість поліноміальних підкласів, що виділяються поліноміальною складовою ПДС-алгоритмів, та галузь їх ефективного застосування. Визначаються статистичні параметри, що дозволяють знаходити умови застосування ПДС-алгоритму, який був побудований для однієї важковирішуваної комбінаторної задачі як ефективний засіб роз`язання інших задач з класу NP. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.


 УДК 62-50
Оцінка корисності ознаків при розв'язуванні задач діагностики у статистичній постановці / Л.С. Файнзільберг // Математичні машини і системи. - 1998. - №1. - С.57-64.
Розглянуто різні критерії визначення діагностичної якісті ознаків у задачі діагностики двох класів стану об'єкта. Запропановано оцінювати корисність ознаку з точки зору зменьшення середньої ймовірності помилкової діагностики. Показано, що тільки при рівноймовірних класах традиціоні критерії "інформативність" и "релевантність" будуть адекватними критерію "корисність" ознаку. Наведені приклади, які илюструють отримані результати. Рис. 4, Бібл. 16 назв.


 УДК 517.958+519.642
Моделювання шару магнітних диполів / Романович С.С. // Математичні машини і системи.- 1998.- №1.- С.65-71.
Пропонується метод магнiтних моментiв (МММ) для вiзуалiзацiї iзолiнiями неперервного розподiлу 3-компонентних магнiтних диполiв у плоскому шарi. Описаний пiдхiд може бути поширений як на випадок не плоского шару, так i на розв'язання просторової задачi. Іл.:8. Бібліогр.: 2 назв.


 УДК 519.876.5:51-76
Математичне моделювання розподілення газів у організмі людини при умові гіпоксії / Фролова Л.З. // Математичні машини і системи. - 1998. - № 1 - С.72-74.
Розглядаються питання з використання математичної моделі динаміки газів у організмі людини та керування кисневими режимами при гіпоксії; приведені результати обчислювальних експериментів з моделлю. Оцінена точність описання фізіологічних процесів газообміну за допомогою моделі. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.


 УДК 681.3.06
Використання програмно-інструментальної системы LIANA для інтеграції прикладных задач, ГІС та баз даних в системи підтримки прийняття рішень, заснованих на моделях. / Гофман Д. С. // Математичні машини і системи. - 1998. - №1. C.75-88.
В статті розглянуто об'єктно-орієнтований підхід до задачі автоматизованого проектування систем підтримки прийняття рішень з проблем екологічної безпеки. Специфікою таких систем є використання наукомістких комплексів математичного моделювання об'єктів навколишнього середовища поруч і з складними інформаційними комплексами баз даних та ГІС. Дано опис програмно-інструментальної системи LIANA, розробленої для автоматизації процесу побудови таких систем. Запропонована система дозволя суттєво спростити процес розробки СППР. Бібліогр.: 9 назв.


 УДК 519
Оптимізація процесу евакуації населення у випадку радіаційних аварій / В.В Глушкова, А.А.Седлецкий, Д.А.Седлецкий // Математичні машини і системи. - 1998. - №1. - С.89-94.
В статті дано опис моделювання та оптимізації одного з найголовніших контрзаходів під час радіаційних аварій - евакуації населення. Розглядається створене для цих цілей у рамках міжнародного проекту RODOS матзабезпечення: задачі, їх моделі та алгоритми. Наводиться апробація модуля оптимізації евакуації населення на прикладі данних Чорнобильської аварії. Іл.: 3. Табл.:1. Бібліогр.: 8 назв.


 УДК 681.3.21
Метод паралельного обчислення геометро-топологічних властивостей зображень./ К. М. Чекотун. // Математичні машини і системи. - 1998. - №1. - С.95-104.
Наводяться паралельні алгоритми обчислення таких властивостей плоских областей, як кількість опуклостей і геометричні розміри. Іл.: 20. Бібліогр.: 8 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 681.3.019.3
Планування іспитів засобів обчислювальної техніки на безвідмовність при - розподілі наробки / Стрельніков В.П., Кравченко О.Б. //Математичні машини і системи. - 1998. - №1. - С.105-107.
Визначена процедура планування іспитів з ціллю визначення (або контролю) вірогідності безвідмовної роботи засобів обчислювальної техніки при - розподілі наробки об'єктів, що випробуються. Отримано вираз для розподілу достатньої статистики показника надійності, що оцінюється., на підставі якого визначають обсяг іспитів, який відповідає заданим вимогам по точності та достовірності. Бібліогр.: 2 назв.


 УДК 621.396.6.019
Прискорена оцінка надійності типових функціональних блоків засобів обчислювальної техніки / Федухін О.В. //Математичні машини і системи. - 1998. - №1. -С.108-112.
Розроблено розрахунково-експериментальний метод прискореної оцінки показників надійності типових функціональних блоків засобів обчислювальної техніки, який ураховує всю різноманітність процесів деградації, яки протікають в елементах . Метод є більш точним і ефективним , він дозволяє обійтись випробуваннями тільки одніє вибірки та ні потребує проведення попередніх випробувань за оцінкою коефіцієнту форсування. Іл.: 1. Табл.:1. Бібліогр.: 2 назв.


 

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТАТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 681.3
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ІНФОРМАТИЗАЦІЮ СУСПІЛЬСТВА. Методологія рішення задачі наукового передбачення для виводу із кризи вітчизняної обчислювальної техніки./ Брюхович Є.І. // Математичні машини і системи. -1998. - №1. -С.113-117.
Представлені матеріали з методології наукового передбачення у її розвитку. Розкриті суть і можливості методологічного принципу системного підходу, народженого загальною теорією систем Берталанфі у синтезі з теоремою Геделя. Зроблено висновок про досконалість на сьогоднішній день описаної методології. Наводиться приклад користування системним підходом. Бібліогр.: 32 назв.


 УДК 683.1:338
Захищаемо вітчизняного виробника, або щодо системності в передбаченні технологічних парадигм / Юревич Л.В. // Математичні машини і системи. - 1998. - №1. -С.118-125.
В обговоренні філософсько-методичного обгрунтування методу наукового передбачення як міждисциплінарного системного підходу до розробки науково-технологічної політики пропонується соціально-економічне пояснення. В основі останнього використані уявлення про великі технологічні системи, в надрах яких зароджуються нові технологічні парадигми. Стосовно передбачення в інформаційній галузі аргументуються окремі аспекти науково-технологічної політики у плані захисту вітчизняного виробника інформаційних технологій і наукової продукції, що є найважливішими компонентами підвищення конкурентоспроможності виробництва. Іл.:2. Бібліогр.: 32 назв.


ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 1998, №1
      Останнє оновлення: Feb 6, 2008