Математичні машини та системи. 1999 № 1

РЕФЕРАТИ


 
УДК 532.538:681.3.06
Математичне моделювання суперкавітаційного руху тіл у воді на білязвукових швидкостях та системи його забезпечення / Савченко Ю.М., Морозов А.О., Савченко В.Т., Семененко В.М. //
Математичні машини і системи. – 1999 - N 1 – С.3-15
Описано особливості руху тіл у суперкавітаційному режимі, проблеми побудови окремих математичних моделей на різних етапах руху тіл і розглянуто технології у прогнозуванні процесів і ситуацій при розробці і обслуговуванні суперкавітаційних об’єктів. Іл.: 6. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 532.538:681.3.06
Математическое моделирование суперкавитационного движения тел в воде на околозвуковых скоростях и системы его обеспечения / Савченко Ю.Н., Морозов А.А., Савченко В.Т., Семененко В.Н. // Математические машины и системы. – 1999 - N 1 – С.3-15.
Описываются особенности движения тел в суперкавитационном режиме, проблемы построения отдельных математических моделей на различных этапах движения тел и рассматриваются технологии в прогнозировании процессов и ситуаций при разработке и обслуживании СК объектов. Ил.: 6. Библиогр.: 10 назв.


УДК 518.5
Використання комп’ютерної алгебри при побудові алгоритмів апроксимації / Попов Б.О. // Математичні машини та системи. - 1999. - N 1 .- С.16-29.
З використанням методів комп’ютерної алгебри будуються алгоритми для балансних наближень сплайнами із заданою похибкою або заданою кількістю ланок. Передбачено знаходження оптимального виду наближеного виразу на кожній ланці сплайна. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 518.5
Использование компьютерной алгебры при построении алгоритмов аппроксимации / Попов Б.А. // Математические машины и системы. - 1999. - N 1 . С.16-29.
С использованием методов компьютерной алгебры строятся алгоритмы для балансных приближений сплайнами с заданной погрешностью или заданным количеством звеньев. Предусмотрено нахождение оптимального вида приближающего выражения на каждом звене сплайна. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.

УДК 681.3
Виправлення пакетів помилок у циклічних кодах / Семеренко В. П. // Математичні машини і системи. - 1999. N1. - С.30-42.
Досліджено породжені многочлени циклічних кодів на основі теорії лінійної послідовнісної машини. Запропоновані новий підклас циклічних кодів, які виправляють одиночні пакети помилок довільної довжини, та відповідні алгоритми декодування для них. Досліджено коректуючі властивості кодів БЧХ та кодів Файра.Табл.:1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Исправление пакетов ошибок в циклических кодах / Семеренко В. П. // Математические машины и системы. - 1999. - N 1- С.30-42.
Исследованы порождающие многочлены циклических кодов на основе теории линейной последовательностной машины. Предложены новый подкласс циклических кодов, исправляющих одиночные пакеты ошибок произвольной длины, и соответствующие алгоритмы декодирования для них. Исследованы корректирующие свойства кодов БЧХ и кодов Файра. Табл.:1. Библиогр.:8 назв.


УДК 518.5
Адаптивні економічні асинхронні ітераційні методи “цифра за цифрою” / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. –1999. -N1. – С.43-52.
В роботі запропоновано новий клас економічних асинхронних ітераційних методів “цифра за цифрою” для обчислення математичних функцій на ЕОМ. Для скорочення кількості ітерацій у статті запропоновано використання як лінійних, так і нелінійних початкових та завершуючих наближень, які подані у вигляді модифікованих розкладів функцій у ряд нев’язок. Розглянуто функціональні співвідношення для одержання адаптивних методів “цифра за цифрою”. Наведено формульні залежності та конкретні результати обчислень з використанням адаптивних алгоритмів. Табл.:3. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 518.5
Адаптивные экономичные асинхронные итерационные методы “цифра за цифрой” / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. –1999. -N1. – С.43-52.
В работе предложен новый класс экономичных асинхронных итерационных методов “цифра за цифрой” для вычисления математических функций на ЭВМ. Для сокращения числа итераций в статье предложено использование как линейных, так и нелинейных начальных и завершающих приближений, представленных в виде модифицированных разложений функций в ряд невязок. Рассмотрены функциональные соотношения для получения адаптивных методов “цифра за цифрой”. Приведены формульные зависимости и конкретные результаты вычислений с использованием адаптивных алгоритмов. Табл.:3. Библиогр.: 11 назв.


УДК 681.3.06+519.683.8+519.677
Обчислення методами ком’ютерної алгебри інтегралів у плоскій області з кусково-гладкою границею / Ляхов О.Л. //Математичні машини і системи. –1999. -N1 .-С.53-61.
Методами комп’ютерної алгебри розв’язана задача про автоматичне обчислення інтеграла від кусково-неперервної функції по плоскій області, межа якої змінюється в процесі розв’язування. Використання методів теорії узагальнених функцій дозволило звести обчислення інтеграла до перетворень та операцій, які є операціями, стандартними та власними функціями системи програмування АНАЛІТИК. Область інтегрування моделюється у вигляді структури, ієрархія якої не залежить від змісту конкретної задачі. Iнтеграл формується у вигляді об’єкта, єдиного для всієї кусково-однорідної області інтегрування.
Іл.:4.Бібліогр.:8 назв.

УДК 681.3.06+519.683.8+519.677
Вычисления методами компьютерной алгебры интегралов по плоской области с кусочно-гладкой границей / Ляхов А.Л. // Математические машини и ситемы .-1999-N 1. -С.53-61.
Методами компьютерной алгебры решена задача об автоматическом вычислении интеграла от кусочно- непрерывной функции по плоской области, граница которой изменяется в процессе решения задачи. Использование методов теории обобщенных функций позволило свести вычисление интеграла к преобразованиям и операциям, являющимся операциями, стандартными и собственными функциями системы программирования АНАЛИТИК. Область интегрирования моделируется в виде структуры, иерархия которой не зависит от содержания конкретной задачи. Интеграл формируется в виде объекта, единого для всей кусочно-однородной области интегрирования. Ил.:4.Библиогр.:8 назв.


УДК 621.391:621.396
Оптимізація просторово-часової обробки шумових сигналів у складних динамічних умовах / Горбань І. І., Волковецький С. П. // Математичні машини і системи. – 1999. – N 1. – С.62- 70.
На основі раніше розроблених підходів до оптимізації просторово-часової обробки при складному русі антени в просторі синтезований ряд алгоритмів просторово-часової обробки шумового сигналу на фоні корельованих гаусовських завад. Розглянуто сигнал, складений з дискретних складових і суцільної частини спектру. Результати отримані для плоскохвильового сигналу і сигналу з складним фронтом хвилі, що формується при розповсюдженні коливань у неоднорідному лінійному середовищі.
Іл.: 2. Бібліогр.: 30 назв.

УДК 621.391:621.396
Оптимизация пространственно-временной обработки шумовых сигналов в сложных динамических условиях / Горбань И. И., Волковецкий С. П. // Математические машины и системы. – 1999. – N 1. – С.62-70.
На основе ранее разработанных подходов к оптимизации пространственно-временной обработки при сложном движении антенны в пространстве синтезирован ряд алгоритмов пространственно-временной обработки шумового сигнала на фоне коррелированных гауссовских помех. Рассмотрен сигнал, состоящий из дискретных составляющих и сплошной части спектра. Результаты получены для плосковолнового сигнала и сигнала со сложным фронтом волны, формируемым при распространении колебаний в неоднородной линейной среде. Ил.: 2. Библиогр.: 30 назв.


УДК 681.3
Технологія "розуміння" програмними системами природної мови / Вінничук І.П., Грузман М.З., Комісаренко Д.Ю., Усач О.Г. // Математичні машини і системи. –1999. -N 1. – С.71-76.
Робота присвячена проблемі розуміння програмними системами природної мови людини. За основу рішення даної проблеми взяли транслюючу BNF граматику, що описує безліч вхідних фраз, які розуміє система, а також безліч адекватних вхідним вихідних конструкцій, які можуть бути інтерпретовані системою. Розглянуто два підходи у роботі з BNF граматиками, описані переваги та недоліки кожного. Як результат у статті специфіковані етапи розробки інтерфейса взаємодії програми з розпізнаваючими транслюючими BNF граматиками, наведені приклади таких граматик. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 681.3
Технология "понимания" программными системами естественной речи / Винничук И. П., Грузман М.З., Комисаренко Д.Ю., Усач А.Г.// Математические машины и системы. –1999. -N 1 .- С.71-76.
Работа посвящена проблеме понимания программными системами естественной человеческой речи. За основу решения данной проблемы взята транслирующая BNF грамматика, которая описывает множество входных фраз, понимаемых системой, а также множество адекватных входным выходных конструкций, которые могут быть интерпретированы системой. Рассмотрено два подхода в работе с BNF грамматиками, описаны преимущества и недостатки каждого.
Как результат в статье специфицированы этапы разработки интерфейса взаимодействия программы с распознающими транслирующими BNF грамматиками, приведены примеры таких грамматик. Библиогр.: 9 назв.


УДК 519.852.6
Прямий метод розв’язання задач лiнiйного програмування розподiльного типу / Плiш В.Є. // Математичнi машини i системи. – 1999 . - N 1. - С. 77-86.
Пропонується прямий порядку О(2/3 n3) метод розв’язання задач лiнiйного програмування - розподiлу ресурсiв для досягнення максимального ефекту. Бiблiогр. : 13 назв.

УДК 519.852.6
Прямой метод решения задач линейного программирования распределительного типа / Плиш В.Е. // Математические машины и системы. – 1999 . - N 1. – С.77-86. Предлагается прямой порядка О(2/3 n3) метод решения задач линейного программирования - распределения ресурсов для достижения максимального эффекта. Библиогр.: 13 назв.


 

УДК 517.988
Збіжність методу ПВР-Ньютона при чисельному розв'язку нелінійних параболічних рівнянь / Ківва С.Л. // Математичні машини і системи.-1999.-N1.-С.87-97.
Розглядається застосування методу ПВР-Ньютона для чисельного розв'язку систем кінцево- різницевих рівнянь, що отримані при апроксимації нелінійних параболічних рівнянь. Доведені розв'язність кінцево-різницевої схеми, збіжність методу ПВР-Ньютона та оцінена асимптотична швидкість його збіжності. Бібліогр.:8 назв.

УДК 517.988
Сходимость метода ПВР-Ньютона при численном решении нелинейных параболических уравнений / Кивва С.Л. // Математические машины и системы.-1999.-N1.-С.87-97.
Рассматривается применение метода ПВР-Ньютона для численного решения систем конечно- разностных уравнений, получающихся при аппроксимации нелинейных параболических уравнений. Доказаны разрешимость конечно-разностной схемы, сходимость метода ПВР-Ньютона и оценена асимптотическая скорость его сходимости. Библиогр.:8 назв.


УДК 504.056
Про контроль та аналіз ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах/ Серебровський О.М.// Математичні машини і системи. - 1999. - N 1. - С.98-117.
Розглядається концепція створення автоматизованої системи контролю, аналізу і попередження надзвичайних подій на потенційно небезпечних об’єктах. Пропонується методика представлення ситуацій у вигляді сукупностей факторів, функції впливу яких однонаправлено монотонні (“Метод експертних оціночних шкал”). Розроблено систему показників, що характеризують ситуації, і методику їх розрахунків, описано технологію контролю і аналізу поточних ситуацій. Іл.: 4. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 504.056
О контроле и анализе ситуаций на потенциально опасных объектах / Серебровский А.Н. // Математические машины и системы. - 1999. - N 1. - С.98-117.
Рассматривается концепция создания автоматизированной системы контроля, анализа и предотвращения чрезвычайных происшествий на потенциально опасных объектах. Предлагается методика представления ситуаций в виде совокупностей факторов, функции влияния которых однонаправленно монотонны (“Метод экспертных оценочных шкал”). Разработаны система показателей, характеризующих ситуации, и методика их расчетов, описана технология контроля и анализа текущих ситуаций. Ил.:4. Библиогр.: 11 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ  ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 62-192:519.21
Оцінка ефективності мультистійких систем з урахуванням надійності їх компонентів / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. – 1999. - N1 . – С.118-122.
Подається метод оцінки ефективності мультистійкої системи типу мережа передачі даних з урахуванням надійності компонентів, які входять до її складу. Як теоретична модель надійності компонент використовується дифузійний розподіл наробітку до відмови. Іл.:1. Табл.:1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 62-192:519.21
Оценка эффективности мультиустойчивых систем с учетом надежности их компонент / Федухин А.В. // Математические машины и системы. – 1999. - N1 . – С.118-122.
Предложен метод оценки эффективности мультиустойчивой системы типа сеть передачи данных с учетом надежности входящих в нее компонент. В качестве теоретической модели надежности компонент использовано диффузионное распределение наработки до отказа. Ил.:1. Табл.:1. Библиогр.:7 назв.


НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.3
Щодо питання про інформатизацію суспільства. Вирішення задачі наукового передбачення для виводу з кризи вітчизняної обчислювальної техніки. I. Біосферний фрагмент загальної наукової картини світу / Брюхович Є.І. // Математичні машини і системи.-1999.-N 1.- С.123-145.
Представлені результати системного аналізу біосфери, які дозволили побудувати біосферний фрагмент загальної наукової картини світу і визначити в ньому дійсне місце обчислювальної техніки. Встановлена ідентичність організації і механізмів відтворних і еволюційних процесів живої речовини біосфери і антропогенних об’єктів. Водночас з аналізом на основі теореми Гьоделя про доведення несперечливості встановлена істинність (відповідність природним законам Природи) ринкового виду економічної системи і граничність її розвитку як виду. Стаття є першою з публікацій, що плануються, з питань рішення задачі наукового передбачення. Іл.: 3. Бібліогр.:36 назв.

УДК 681.3
К вопросу об информатизации общества. Решение задачи научного предвидения для вывода из кризиса отечественной вычислительной техники. I.Биосферный фрагмент общей научной картины мира / Брюхович Е.И.// Математические машины и системы. - 1999. - N1. - С.123-145.
Представлены результаты системного анализа биосферы, позволившие построить биосферный фрагмент общей научной картины мира и определить в нем действительное место вычислительной техники. Установлена идентичность организации и механизмов воспроизводственных и эволюционных процессов живого вещества биосферы и антропогенных объектов. Попутно с анализом на основе теоремы Геделя о доказательствах непротиворечивости установлена истинность (соответствие естественным законам Природы) рыночного вида экономической системы и предельность ее развития как вида. Статья является первой из планируемых публикаций по вопросу решения задачи научного предвидения. Ил. 3. Библиогр.: 36 назв.


УДК 681.3.06
Актуальні проблеми застосування інформаційно-аналітичних технологій / Андрух Г.В., Ковтун В.О., Колосов В.Є., Косолапов В.Л., Шпільська Ю.Л. // Математичні машини і системи. - 1999. - N 1. - С.146-154.
Викладено задачі та мету застосування технології інформаційно-аналітичних систем на основі ситуаційних оцінок під час аналізу суспільно-політичних процесів. Наведено аналіз методів і моделей ситуаційного моделювання і систем підтримки прийняття рішень при проведенні політологічного аналізу та основні етапи обробки інформації для прийняття рішень. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 681.3.06
Актуальные проблемы применения информационно-аналитических технологий / Андрух Г.В., Ковтун В.А., Колосов В.Е., Косолапов В.Л., Шпильская Ю.Л. // Математические машины и системы. - 1999. - N 1. - С.146-154.
Изложены задачи и цели применения технологии информационно-аналитических систем на основе ситуационных оценок при анализе общественно-политических процессов. Представлены анализ методов и моделей ситуационного моделирования и систем поддержки принятия решений при проведении политологического анализа и основные этапы обработки информации для принятия решений. Библиогр.: 14 назв.


ISSN 1028-9763. Математические машины и системы, 1999, №1

      Останнє оновлення: Feb 6, 2008