Математичні машини та системи. 1999 № 2

РЕФЕРАТИ


ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 518.5
Оптимальне початкове наближення для W-функції Ламберта / Іскерка І., Попов Б.О. // Математичні машини і системи. - 1999. - № 2. - С.3-11.

Пропонується спосіб вибору оптимального початкового наближення для математичних функцій, що обчислюються за ітераційними алгоритмами . Спосіб ілюструється для W-функції Ламберта. Іл.: 7.Бібліогр.: 6 назв.

УДК 518.5
Оптимальное начальное приближение для W-функции Ламберта / Искерка И., Попов Б.А. // Математические машины и системы. - 1999. - № 2. - С.3-11.

Предлагается способ выбора оптимального начального приближения для математических функций, вычисляемых по итерационным алгоритмам. Способ иллюстрируется для W-функции Ламберта. Илл.: 7.Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.688
Логіка планування дій для інтелектуальних систем / Теленик С.Ф. // Математичні машини і системи.-1999.-№ 2 .-С12-24.

Розглядаються проблеми формалізації планування дій для адаптивної технології створення інтелектуальних інформаційно-керуючих систем. Розробляється формальна система вищого (скінченного) порядку з визначенням нових типів об? єктів у процесі функціонування, яка дозволяє встановлення досяжності цільового стану із початкового зобразити виводимістю програми дій. Досліджуються вимоги до завершеності реалізацій програм дій. Пропонується відповідна процедура виведення. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 519.688
Логика планирования действий для интеллектуальных систем / Теленик С.Ф. // Математические машины и системы.-1999.-№ 2.-С12-24.

Рассматриваются проблемы формализации планирования действий для адаптивных технологий создания интеллектуальных информационно-управляющих систем. Разрабатывается формальная система высшего (конечного) порядка, допускающая переопределение новых типов объектов в процессе функционирования и позволяющая установление достижимости целевого состояния (ситуации) из исходного состояния (ситуации) представить выводимостью программы действий. Исследуются требования к завершаемости реализаций программ действий. Предлагается соответствующая процедура вывода. Библиогр.: 14 назв.


УДК 651.3:518.5
Інтенсифікація процесу обчислень / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. - 1999.- № 2. - С.25-37

Розглянуто систему принципів інтенсифікації процесу обчислень і різні критерії визначення якості засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Вперше з цією метою розглянуто мінімаксний і узагальнений критерій інтенсифікації процесу обчислень. Показано зв`язок використання інтенсивних факторів для підвищення продуктивності комп`ютерів з екологічними та економічними проблемами. Бібліогр.: 26 назв.

УДК 651.3:518.5
Интенсификация процесса вычислений /Теслер Г.С. // Математические машины и системы.-1999-№ 2. - С.25-37

Рассматривается система принципов интенсификации процесса вычислений и различные критерии определения качества средств вычислительной техники и программного обеспечения. Впервые для этих целей рассмотрен минимаксный и обобщенный критерий интенсификации процесса вычислений. Показана связь использования интенсивных факторов для повышения производительности компьютеров с экологическими и экономическими проблемами. Библиогр.: 26 назв.


ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 681.142.2
Генерація в середовищі АНАЛІТИК файлов обміну даними з іншими системами програмування / Клименко В.П., Алексєєва І.В., Ляхов О.Л., Фішман Ю.С.//Математичні машини і системи. - 1999.-№ 2.-С.38-47.

Висвітлені результати огранізації символьно- чисельно- графічного інтерфейсу, який використовує переваги систем програмування із різними властивостями. Початкові модулі функцій-процедур для Фортрана генеруються програмними засобами АНАЛІТИКа, які неважко адаптувати до особливостей задачі. Чисельний розв’язок задачі виконується FORTRAN-програмами. Графічна інтерпретація реалізується в середовиці MAPLE. Наведено запровадження розроблених програм. Іл.: 1. Табл.: 1. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 681.142.2
Генерирование в среде АНАЛИТИК файлов обмена данными с другими системами программирования/ Клименко В.П., Алексеева И.В., Ляхов А.Л., Фишман Ю.С.//Математические машины и системы. - 1999.-№ 2.-С.38-47.

Представлены результаты организации символьно- численно- графического интерфейса, который использует преимущества систем программирования с различными свойствами. Исходные модули функций-процедур для Фортрана генерируются программными средствами АНАЛИТИКа, которые нетрудно адаптировать к особенностям задачи. Численное решение задачи проводится FORTRAN-программами. Графическая интерпретация осуществляется в среде MAPLE. Описаны приложения разработанных программ. Ил.: 1. Табл.: 1. Библиогр.: 22 назв.


УДК 532.528:681.3.06
Програмний комплекс комп'ютерного моделювання суперкавітаційного руху тіл у воді / Савченко Ю.М., Семененко В.М., Путілін С.І., Наумова О.І. // Математичні машини і системи. - 1999. - №2. - С.48-57.

Описана структура програмного комплексу, який розроблений в ІГМ НАНУ для автоматизації розрахунків при проектуванні та комп'ютерному моделюванні динаміки підводних суперкавітуючих об'єктів. Наведені приклади комп'ютерного моделювання різноманітних типів нестаціонарних суперкавітаційних течій, які підтверджують адекватність прийнятої математичної моделї в широкому діапазоні параметрів. Іл.: 11. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 532.528:681.3.06
Программный комплекс компьютерного моделирования суперкавитационного движения тел в воде / Савченко Ю.Н., Семененко В.Н., Путилин С.И., Наумова Е.И. // Математические машины и системы. - 1999. - №2. - С.48-57.

Описана структура программного комплекса, разработанного в ИГМ НАНУ для автоматизации расчетов при проектировании и компьютерном моделировании динамики подводных суперкавитирующих объектов. Приведены примеры компьютерного моделирования различных типов нестационарных суперкавитационных течений, подтверждающие адекватность принятой математической модели в широком диапазоне параметров. Ил.: 11. Библиогр.: 10 назв.


УДК 681 324
Використання методів штучного інтелекту при вирішенні проблем диспетчеризації екіпажів на авіалініях / Литвинов В.В., Мірошниченко А.В., Путієнко І.В., Ходак В.І. //Математичні машини і системи. – 1999. – N2.-С.58-69.

У наведеній статті запропоновано підхід до вирішення задачі призначення екіпажів для виконання регулярних рейсів авіакомпаній, який базується на використанні ротацій. Запропонований підхід дозволяє подати задачу планування екіпажів у вигляді послідовності підзадач. При рішенні кожної із підзадач виконується оптимізація за множиною критеріїв. При цьому на кожному наступному етапі оптимізується рішення, отримане на попередньому. Така організація рішення задачі дозволяє на кожному етапі зменшувати коло пошуку оптимального рішення і, таким чином, скорочує комбінаторний перебір.

Приведення рішення задачі планування екіпажів до рішення послідовності підзадач досягається завдяки побудові ротацій – типових схем використання екіпажів. У роботі наведені стратегії та основні алгоритми процедур рішення задач побудови множини ротацій, покриття розкладу та призначення екіпажів. Іл.:12. Бібліогр.:2.

УДК 681 324
Использование методов искусственного интеллекта при решении проблем диспетчеризации экипажей на авиалиниях / Литвинов В.В., Мирошниченко А.В., Путиенко И.В., Ходак В.И. //Математические машины и системы. – 1999. – №2.-С.58-69.

В данной статье предложен подход к решению задачи назначения экипажей для выполнения регулярных рейсов авиакомпании, основанный на использовании ротаций. Предложенный подход позволяет представить задачу планирования экипажей в виде последовательности подзадач. При решении каждой из подзадач выполняется оптимизация по некоторому множеству критериев. При этом на каждом последующем этапе оптимизируется решение, полученное на предыдущем. Такая организация решения задачи позволяет на каждом этапе сужать область поиска оптимального решения и, таким образом, сокращает комбинаторный перебор.

Сведение решения задачи планирования экипажей к решению последовательности подзадач достигается за счет построения ротаций – типовых схем использования экипажей. В работе описаны стратегии и базовые алгоритмы процедур для решения задач построения множества ротаций, покрытия расписания и назначения экипажей. Ил.:12. Библиогр.:2.


УДК 681.3
Ієрархічна формальна модель дедуктивних запитів / Аднан Алі // Математичні машини і системи. – 1999. – № 2. – С.70-77.

Запроваджується і досліджується формальна модель, що об'єднує абстрактно-матиматичний опис запитів до дедуктивних баз даних зі схемно-операційним представленням логічного процесу їхньої обробки. Приводяться основні поняття і властивості моделі: правила спрацьовування операторів схеми, інтерпретація і семантики схеми, умови коректного функціонування, засоби організації обчислювального процесу і т. д. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 681.3
Иерархическая формальная модель дедуктивных запросов / Аднан Али // Математические машины и системы. – 1999. – № 2. – С.70-77.

Вводится и исследуется формальная модель, объединяющая абстрактно-матиматическое описание запросов к дедуктивным базам данных со схемно-операционным представлением логического процесса их обработки. Приводятся основные понятия и свойства модели: правила срабатывания операторов схемы, интерпретация и семантики схемы, условия корректного функционирования схемы, методы организации вычислительного процесса и т.д. Библиагр.: 12 назв.


УДК 519.6
Опукла модель розподілу гідроресурсу між споживачами /Фінін Г.С.// Математичні машини і системи.- 1999.- №2. –С.78-82.

Розв’язання рівняння вологопереносу зведено до роз’вязання звичайного диференціального рівняння, на основі якого побудовані математичні моделі управління вологістю активного шару грунту. Така задача зведена до задачі математичного програмування з опуклими обмеженнями. Описані моделі розроблено для застосування у автоматизованих системах оперативного управління поливами. Бібліогр: 8 назв. 

УДК 519.6
Выпуклая модель распределения гидроресурса между потребителями/Финин Г.С.// Математические машины и системы.- 1999.- № 2. –С.78-82.

Решение уравнения влагопереноса сведено к решению обыкновенного дифференциального уравнения, на основе которого построены математические модели управления влажностью активного слоя почвы. Такая задача сведена к задаче математического программирования с выпуклыми ограничениями. Описанные модели разработаны для применения в автоматизированных системах оперативного управления поливами. Библиогр.: 8 назв.


УДК 658.012.011.56
Будова лексикографічних систем/ Широков В.А.// Математические машины и системы.- 1999.- № 2. –С.83-104.

На основі сформульованої автором концепції лексикографічного ефекту розвинуто теорію лексикографічних систем як інформаційних спеціального типу. Побудовано структурну теорію лексикографічних систем, введено поняття категорії, агрегатів, віртуальних лексикографічних систем, описано процес їх рекурсивної редукції. Зазначається, що розвинений формалізм надає теоретико-модельну базу для процесів опрацювання природної мови. Табл.: 1. Бібліогр.: 23 назв.

УДК 658.012.011.56
Строение лексикографических систем/ Широков В.А.// Математические машины и системы.- 1999.- № 2. –С.83-104.

На основе сформулированной автором концепции лексикографического эффекта развита теория лексикографических систем как информационных специального типа. Построена структурная теория лексикографических систем, введено понятие категории, агрегатов, виртуальных лексикографических систем, описан процесс их рекурсивной редукции. Отмечается, что развитый формализм предоставляет теоретико-модельную базу для процессов обработки естественного языка. Табл.: 1. Библиогр.: 23 назв.


УДК 621.391:621.396
Завадостійкість систем просторово-часової обробки шумових сигналів у складних динамічних умовах / Горбань І. І., Волковецький С. П. // Математичні машини і системи. – 1999. – №2. – С.105-111.

Досліджено завадостійкість системи просторово-часової обробки двохкомпонентного шумового сигналу у складних динамічних і завадових умовах. Показано, що складний рух антени у просторі може приводити до значного підвищення завадостійкісті в умовах локальних завад. Іл.: 1. Бібліогр.: 27 назв.

УДК 621.391:621.396
Помехоустойчивость систем пространственно-временной обработки шумовых сигналов в сложных динамических условиях / Горбань И. И., Волковецкий С. П. // Математические машины и системы. – 1999. – №2. – С.105-111.

Исследована помехоустойчивость системы пространственно-временной обработки двухкомпонентного шумового сигнала в сложных динамических и помеховых условиях. Показано, что сложное движение антенны в пространстве может приводить к значительному повышению помехоустойчивости в условиях локальных помех. Ил.: 1. Библиогр.: 27 назв.


УДК 330.31: 336.662
Модель оцінки ефективності інвестиційних проектів / Алєксєєв А.А., Панченко А.І. //Математичні машини і системи.-1999.-№ 2.-C.112-116.

Модель оцінки ефективності інвестиційних проектів будується методом визначення чистої приведеної вартості на основі дисконтування поточної вартості грошового потоку.

У моделі враховуються особливості процесів кредитування, капіталовкладень та інфляції. Табл.2. Бібліогр.:3 назв.

УДК 330.31: 336.662
Модель оценки эффективности инвестиционных проектов / Алексеев А.А., Панченко А.И. //Математические машины и системы.-1999.-№ 2.-C.112-116.

Модель оценки эффективности инвестиционных проектов строится методом определения чистой приведенной стоимости на основе дисконтирования текущей стоимости денежного потока.

В модели учитываются особенности процессов кредитования, капиталовложений и инфляции. Табл.:2. Библиогр.: 3назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.37
Прогнозирование параметрической надежности полупроводниковых приборов с использованием диффузионного распределения наработки до отказа / Федухин А.В. // Математические машины и системы. – 1999. - №2. – С.117-122.

Предложены методы оценки параметрической надежности полупроводниковых приборов. В качестве теоретической модели надежности использовано диффузионное распределение наработки до отказа. Илл.:1. Табл.:2. Библиогр.:3 назв.

УДК 621.37
Прогнозування параметричної надійності напівпровідникових приладів з використанням дифузійного розподілу наробітку до відмови / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. – 1999. - №2. – С.117-122.

Подаються методи оцінки параметричної надійності напівпровідникових приладів. Як теоретична модель надійності виконується дифузійний розподіл наробітку до відмови. Іл.:1. Табл.:2. Бібліогр.: 3 назв.


УДК 681.32.019.3
Статистичне моделювання надійності системи з послідовною структурою елементів / Сеспедес-Гарс? я Н. В. // Математичн? машини ? системи. - 1999. - №2. - С.123-127.

У роботі наведені результати статистичного моделювання надійності системи з послідовною структурою елементів, які мають DN-розподіл наробітку до відмов. Табл.:1. Іл.: 5. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.32.019.3
Статистическое моделирование надежности системы с последовательной структурой элементов / Сеспедес-Гарсия Н. В. // Математические машины и системы. - 1999. - №2. - С.123-127.

В работе приведены результаты статистического моделирования надежности системы с последовательной структурой элементов, имеющих DN-распределение наработки до отказа. Табл.:1. Ил.:5. Библиогр.: 3 назв. 


НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.3
Формування та обробка даних у моделі індикаторів на основі регіонального соціально-економічного моніторингу / КосолаповВ.Л. // Математичні машини і системи. - 1999. - №2. – С.128-142.

У роботі розглядаються питання формування та обробки даних у моделі індикаторів на основі регіонального соціально-економічного моніторингу у складній соціальній системі. Представлено систему індикаторів для оцінки трансформаційних суспільно-політичних та соціально-економічних процесів, описані функціональні задачі. Наведені основні інформаційні структури і засоби їх вимірювання та аналізу. Табл. : 1. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 681.3
Формирование и обработка данных в модели индикаторов на основе регионального социально-экономического мониторинга / Косолапов В.Л. // Математические машины и системы. - 1999. - № 2. - С.128-142.

В работе рассматриваются вопросы формирования и обработки данных в модели индикаторов на основе регионального социально-экономического мониторинга в сложной социальной системе. Представлена система индикаторов для оценки трансформационных общественно-политических и социально-экономических процессов, описаны функциональные задачи. Даны основные информационные структуры и способы их измерения и анализа. Табл. : 1. Библиогр.: 17 назв. 


НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

УДК 681.3
Основні положення концепції розподіленого інтегрованого банку даних у складі ЄАСУ ЗСУ / Морозов А.О., Яровий А.Д., Кузьменко Г.Є., Литвинов В.А., Пилипенко Ю.Г., Косс В.А., Трацевський О.В. //Математичні машини і системи. – 1999. - №2. – С.143-152.

В даній статті розглядається одне з найбільш актуальних питань щодо управління Збройними Силами України – створення єдиного інформаційного середовища для інформаційної підтримки прийняття рішень військовим керівництвом держави. Як основа такого інформаційного середовища розглядається розподілений інтегрований банк даних. Сформульовані основні напрямки інтеграції, запропоновані структура розподіленого інтегрованого банку даних та загальна технологія його роботи, основні принципи створення РІБнД. Розглянуті основні типи інформаційних компонентів банку даних, основні типи потоків інформації в ЄАСУ ЗСУ та етапність створення РІБнД. Іл.: 3. Бібліогр. : 3 назв.

УДК 681.3
Основные положения концепции распределенного интегрированного банка данных в составе ЕАСУ ВСУ / Морозов А.А., Яровой А.Д., Кузьменко Г.Е., Литвинов В.А., Пилипенко Ю.Г., Косс В.А., Трацевский А.В. //Математические машины и системы. - 1999. - №2 - С.143-152.

В данной статье рассматривается один из самых актуальных вопросов, касающихся управления Вооруженными Силами Украины - создание единой информационной среды для информационной поддержки принятия решений военным руководством страны. В качестве основы такой информационной среды рассматривается распределенный интегрированный банк данных. Сформулированы основные направления интеграции, предложена структура распределенного банка данных и общая технология его работы, основные принципы создания РИБнД. Рассмотрены основные типы информационных компонентов банка данных, основные типы потоков информации в ЕАСУ ВСУ и этапность создания РИБнД. Ил.: 3. Библиогр.:3 назв.


ISSN 1028-9763. Математические машины и системы, 1999, №2
      Останнє оновлення: Feb 6, 2008