Математичні машини та системи. 2001 № 1,2

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНI СИСТЕМИ

УДК 681.3
Перспективи розвитку обчислювальних засобів з мережною взаємодією / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи.-2001.- № 1,2, - С.3-11.
         В роботі проведено аналіз розвитку обчислювальних засобів на основі їх еволюційного розвитку. Показано, що мережна організація та міжвузлова взаємодія як на локальному, так і на глобальному рівні, стане основою для побудови віртуальних семантико-інформаційних обчислювальних мереж. Ці обчислювальні засоби і комунікації стануть основним інструментом для накопичення, переробки, структурування, пошуку, узагальнення та генерації різних видів знань. Сучасні обчислювальні мережі, біо та нейрокомп'ютери перебувають на початковому етапі еволюційного розвитку адаптивних антропогенних систем, що саморозвиваються. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 681.3
Перспективы развития вычислительных средств с сетевым взаимодействием / Теслер Г.С. // Математические машины и системы.-2001.- №1,2. - С.3-11.
         В работе сделан анализ развития вычислительных средств на основе их эволюционного развития. Показано, что сетевая организация и межузловое взаимодействие как на локальном, так и на глобальном уровне станет основой для построения виртуальных семантико-информационных вычислительных сетей. Эти средства и знания станут основой новой сетевой экономики, которая позволит осуществить динамику развития народного хозяйства на основе наукоемких технологий, иерархии балансов интересов и ресурсов. Имеющиеся в настоящее время вычислительные сети, био и нейрокомпьютеры находятся на начальном этапе эволюционного развития адаптивных саморазвивающихся антропогенных систем. Библиогр.: 17 назв.

УДК 519.682.1: 681.32
Методологія створення метамови для роботи із знаннями / Кургаєв О.П.// Математичні машини та системи.- 2001.- №1,2.- C.12-20.
         Обгрунтована й поставлена проблема формалізації й наступної реалізації (з апаратною підтримкою) семантичних понять логічної метамови представлення знань як необхідної умови вирішення проблем, насамперед, комп'ютерного представлення і оброблення знань. Сформульовано метадологію формалізації та комп'ютерної реалізації метамови для роботи із знаннями. Бібліогр.: 31 назв.

УДК 519.682.1: 681.32
Методология создания метаязыка для работы со знаниями / Кургаев А.Ф. // Математические машины и системы.- 2001.- №1,2.- C.12-20.
         Обоснована и поставлена проблема формализации и последующей реализации (с аппаратной поддержкой) семантических понятий логического метаязыка представления знаний как необходимого условия решения проблем, прежде всего, компьютерного представления и обработки знаний. Сформулирована методология формализации и компьютерной реализации метаязыка для работы со знаниями. Библиогр.: 31 назв.

УДК 681. 3
Інтелектуалізація АСУ:проблеми, напрямки досліджень /В"юн В.І., Кузьменко Г.Є., Морозов А.О.// Математичні машини і системи. -2001.- №1,2. -С.21-24.
         Метою роботи є аналіз проблематики інтелектуалізації АСУ як процесів створення сукупності засобів забезпечення "вміння та здатності" системи фіксувати зміни в умовах існування та допомагати людині знаходити адекватні управлінські рішення. Відмічаючи, що розв"язок цієї задачі тісно пов"язаний зі створенням механізмів та процедур інтелектуальної інтерактивної взаємодії, автори в постановочному плані формулюють ряд напрямків їх досліджень та побудови як задачі створення інтелектуалізуючого забезпечення системи і визначають додаткові завдання етапу обстеження об'єкта автоматизації. Бібліогр.:11 назв.

УДК 681.3
Интелектуализация АСУ: проблемы, направления исследований /Вьюн В.И., Кузьменко Г.Е., Морозов А.А. // Математические машины и системы.-2001.- №1,2. -C.21-24.
         Цель работы - анализ проблематики интеллектуализации АСУ как процессов создания организованной совокупности средств обеспечения "умения и способности" системы фиксировать изменения как внутренних, так и внешних условий существования, и помогать человеку находить адекватные управленческие решения. Отмечая, что решение поставленной задачи тесно связано с проблемой создания механизмов и процедур интеллектуального интерактивного взаимодействия человек-система, авторы в постановочном плане сформулировали ряд направлений ее исследования и решения как задачи создания интеллектуализующего обеспечения системы и определили дополнительные задачи етапа обследования объекта автоматизации. Библиогр. 11 назв.

УДК 681: 513
Додаткові властивості правил відсікання алгоритму рішення задачі "Максимальна незалежна множина" і схема їх реалізації / Аксьонова Л.О.// Математичні машини і системи.-2001.- №1,2. -С.25-33.
         Схема оригінального алгоритму побудови оптимального рішення задачі "Максимальна незалежна множина" розглянута в [3]. Для даного алгоритму визначені умови (p-умови), при виконанні яких точне рішення розглянутої індивідуальної задачі може бути отримане за поліноміальний час. У [4] були запропоновані правила відсікання й умови визначення надлишкових гілок даного алгоритму, що підвищують статистичну ефективність p-умов. У запропонованій статті досліджуються властивості максимальних замкнутих множин, що містять покриття вершини; розглянута алгоритмічна реалізація відсікання побудови підмножин раніше побудованих максимальних замкнених множин і визначення надлишкових гілок даного алгоритму, запропонований подальший розвиток умов відсікання. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681: 513
Дополнительные свойства правил отсечения алгоритма решения задачи "Максимальное независимое множество" и схема их реализации / Аксенова Л.А. // Математические машины и системы.-2001.- №1,2. -С.25-33.
         Схема оригинального алгоритма построения оптимального решения задачи "Максимальное независимое множество" рассмотрена в [3]. Для данного алгоритма определены условия (p-условия), при выполнении которых точное решение рассматриваемой индивидуальной задачи может быть получено за полиномиальное время. В [4] были предложены правила отсечения и условия определения избыточных ветвей данного алгоритма, повышающие статистическую эффективность p-условий. В предложенной статье исследуются свойства максимальных замкнутых множеств, содержащих покрытие вершины; рассмотрена алгоритмическая реализация отсечения построения подмножеств ранее построенных максимальных замкнутых множеств и определения избыточных ветвей данного алгоритма, предложено развитие условий отсечения. Библиогр.: 6 назв.

УДК 681.324
Синтез параметричного модуля багаторівневої комбінаційної логічної схеми / Опанасенко В.Н.// Математичні машини і системи. - 2001. - №1,2. . - С.34-39.
         Запропоновано підхід до синтезу параметричного модуля багаторівневої логічної схеми типу "трикутна матриця". Задача синтезу полягає у визначенні типів логічних функцій для логічних елементів шляхом опису булевих функцій поліномами. Для заданої навчальної вибірки двоїчних векторів у результаті синтезу формується структура модуля, що вбудовується як бібліотечний елемент у бібліотеку користувача САПР ПЛІС. Табл.: 4. Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.324
Синтез параметрического модуля многоуровневой комбинационной логической схемы / Опанасенко В.Н.// Математические машины и системы. - 2001. - №1,2. - С.34-39.
         Предложен подход к синтезу параметрического модуля многоуровневой логической схемы типа "треугольная матрица". Задача синтеза состоит в определении типов логических функций для логических элементов путем описания булевых функций полиномами. Для заданной обучающей выборки двоичных векторов в результате синтеза формируется структура модуля, встраиваемая в качестве библиотечного элемента в библиотеку пользователя САПР ПЛИС. Табл.4. Ил.: 1. Библиогр.: 6 назв.

УДК 681.3.00:007
Виділення знань з баз даних - передові комп'ютерні технології інтелектуального аналізу даних / Балабанов О.С. // Математичні машини і системи. -2001. - №1,2. - С.40-54.
         Аналізуються стан і перспективи методології та технологій комп'ютеризованого виявлення знань в базах даних (knowledge discovery in databases and data mining). Перелічені основні підходи, задачі, моделі, методи, технології і показано їх методологічне та практичне значення. Показаний взаємозв'язок типових задач аналізу даних (виведення правил класифікації, кластеризації, асоціації; моделювання залежностей). Розглянуті основні концепції і методи ідентифікації та відтворення структур моделей залежностей, перспективні с точки зору задач виявлення закономірностей, пояснення складних явищ і прийняття рішень. Охарактеризовані можливості і проблеми індуктивної побудови каузальних моделей. Іл.: 4. Бібліогр.: 51 назв.

УДК 681.3.00:007
Выделение знаний из баз данных - передовые компьютерные технологии интеллектуального анализа данных / Балабанов А.С. // Математические машины и системы. -2001. - №1,2. - С.40-54.
         Анализируются состояние и перспективы методологии и технологий компьютеризованного обнаружения (выявления) знаний в базах данных (knowledge discovery in databases and data mining). Перечислены основные подходы, задачи, модели, методы, технологии и показано их методологическое и практическое значение. Показана взаимосвязь типичных задач анализа данных (вывод правил классификации, кластеризации, ассоциации; моделирование зависимостей). Рассмотрены основные концепции и методы идентификации и восстановления структур моделей зависимостей, перспективные с точки зрения задач выявления закономерностей, объяснения сложных явлений и принятия решений. Охарактеризованы возможности и проблемы индуктивного построения каузальных моделей. Ил.: 4. Библиогр.: 51 назв.

УДК 680. 03. 01
Деякі результати, що стосуються дерев з адаптивним гілкуванням/ Різник Ю.А. // Математичні машини і системи. -2001. - N1,2. - C.55-65.
         Розглядаються дерева цифрового пошуку (trie-структури) з адаптивним багато розрядним гілкуванням. У процесі роботи дані дерева можуть змінювати ступені створюючих їх вузлів шляхом вибору кількості цифр, що використовуються для визначення напряму подальшого рушення. Припускається, що початковими даними для здійснення такого вибору можуть бути кількість ключових слів у піддереві, що аналізується, а також параметри розподілу імовірностей цифр (букв) в ключових словах. У даній роботі проводиться попередній аналіз очікуваної поведінки цих структур (що класифікуються як Адаптивні Багаторозрядні (АБР) дерева) при використанні джерела Бернуллі (Bernoulli model) і доводяться твердження: 1) існують реалізації АБР-дерев з очікуваним часом успішного пошуку, рівним константі (О(1)); 2) існують реалізації АБР-дерев з очікуваним об'ємом пам'яті, що використовується лінійно (О(n)) відносно числа ключових слів (n); 3) одночасно константний час успішного пошуку і лінійний об'єм пам'яті можуть бути досягнуті, якщо джерело Бернуллі симетричне. У доповнення до аналізу робота також містить огляд ряду відомих реалізацій адаптивних дерев і приклади використання отриманих аналітичних результатів. Табл.:1. Іл.:1. Бібліогр.: 27 назв.

УДК 680. 03. 01
Некоторые результаты, касающиеся деревьев с адаптивным ветвлением/ Резник Ю.А. // Математические машины и системы. -2001. - N1,2. - C.55-65.
         Рассматриваются деревья цифрового поиска (trie-структуры) с адаптивным много-разрядным ветвлением. В процессе работы данные деревья могут изменять степени образующих их узлов путем выбора количества цифр, используемых для определения направления последующего движения. Предполагается что исходными данными для осуществления такого выбора могут быть количество ключевых слов в анализируемом поддереве, а также параметры распределения вероятностей цифр (букв) в ключевых словах. В настоящей работе производится предварительный анализ ожидаемого поведения этих структур (классифицируемых как Адаптивные Многоразрядные (АМР) деревья) при использовании источника Бернулли (Bernoulli model) и доказываются следующие утверждения: 1) существуют реализации АМР-деревьев с ожидаемым временем успешного поиска, равным константе (O(1)); 2) существуют реализации АМР-деревьев с ожидаемым объемом используемой памяти, линейно (O(n)) зависящим от числа ключевых слов (n); 3) одновременно константное время успешного поиска и линейный объем памяти могут быть достигнуты, если источник Бернулли симметричен. В дополнение к анализу данная работа также содержит обзор ряда известных реализаций адаптивных деревьев и примеры использования полученных аналитических результатов. Табл.:1. Ил.:1. Библиогр.: 27 назв.
ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 681.086
АНАЛІТИК-2000 / Морозов А.О., Клименко В.П., Фішман Ю.С., Ляхов О.Л., Кондрашов С.В., Швалюк Т.М. // Математичні машини і системи. - 2001. - №1,2. . - С.66-99.
         У роботі описані система комп'ютерної алгебри АНАЛІТИК-2000 та її вхідна мова, яка є новою версією мов родиних АНАЛІТИК, що розробляються в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України. Робота над мовами родини АНАЛІТИК розпочалася під керівництвом академіка Глушкова В.М. у 60-тих роках. Версії АНАЛІТИК, АНАЛІТИК-74, АНАЛІТИК-79 були апаратно реалізовані на ЕОМ серії МІР. Версії АНАЛІТИК-89, АНАЛІТИК-91, АНАЛіТИК-93, АНАЛіТИК-2000 були реалізовані програмно на ПЕОМ. Основні відмінності мов цієї родини - це розвинуті засоби діалогу та високий рівень штучного інтелекту, що орієнтований на автоматичне виконання програм комп'ютерної алгебри. АНАЛІТИК-2000 призначений для розв'язування наукових та прикладних задач, а також для інтенсифікації навчання дисциплінам з підвищеним рівнем математичного моделювання. Іл.:2. Бібліогр.: 2.

УДК 681.086
АНАЛИТИК-2000 / Морозов А.А., Клименко В.П., Фишман Ю.С., Ляхов А.Л., Кондрашов С.В., Швалюк Т.Н. // Математические машины и системы. - 2001. - №1,2. - С.66-99.
         В работе описаны система компьютерной алгебры АНАЛИТИК-2000 и ее входной язык, который является новейшей версией языков семейства АНАЛИТИК, разрабатываемых в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины. Работы над языками семейства АНАЛИТИК были начаты под руководством академика Глушкова В.М. в 60-х годах. Версии АНАЛИТИК, АНАЛИТИК-74, АНАЛИТИК-79 были аппаратно реализованы на ЭВМ серии МИР. Версии АНАЛИТИК-89, АНАЛИТИК-91, АНАЛИТИК-93, АНАЛИТИК-2000 реализовывались программно на ПЭВМ. Основными отличиями языков этого семейства являются развитые средства диалога и высокий уровень искусственного интеллекта, ориентированного на автоматическое выполнение программ компьютерной алгебры. АНАЛИТИК-2000 предназначен для решения научных и прикладных задач, а также для интенсификации обучения дисциплинам с повышенным уровнем математического моделирования. Ил.:2. Библиогр.: 2.

УДК 681.3.06: 681.327.2
Методи реалізації алгоритму пошуку об'єктів у прямокутній області при анализі повітряноі обстановки / Васюхін М.І., Бородін В.А.//Математичні машини і системи. - 2001. - №1,2. . -C.100-105.
         У статті розглянуто формалізацію задач аналізу повітряної обстановки як частковий випадок задачі пошуку у геометричній області. Для задачі пошуку в прямокутній області при умові використання мінімальних ресурсів пам'яти запропоновані дві прості програмні реалізації, оцінено й порівняно їх ефективність. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3.06: 681.327.2
Методы реализации алгоритма поиска объектов в прямоугольной области при анализе воздушной обстановки / Васюхин М.И., Бородин В.А.//Математические машины и системы. - 2001. - №1,2. . -C.100-105.
         В статье рассмотрена формализация задач анализа воздушной обстановки как частный случай задач поиска в геометрической области. Для задачи поиска в прямоугольной области при условии использования минимальных ресурсов памяти предложены две простые программные реализации, оценена и сравнена их эффективность. Библиогр.: 4 назв.

УДК 681.3
Метод візуалізаціі аеронавігаційної інформації в системі ARGON / Бєляєв О.Г. // Математичні машини і системи. - 2001. - №1,2. . -C.106-113.
         В статті описується досвід візуалізаціі аеронавігаційної інформаціі з бази даних з використанням ГІС-технологій. Розроблено метод візуалізаціі, який базується на аналізі геометричних фігур, обмежених лініями з фіксованим набором типів. Підходи, які використані в методі, можуть бути застосовані і в інших проблемах, де потрібно отримати зображення з табличних даних. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3
Метод визуализации аэронавигационной информации в системе ARGON. / Беляев А.Г. // Математические машины и системы. - 2001. - №1,2 . -C.106-113.
         В статье описан опыт визуализации аэронавигационной информации из базы данных с применением ГИС-технологий. Разработан метод визуализации, базирующийся на анализе геометрических фигур, ограниченных линиями с фиксированным набором типов. Подходы, использованные в методе, могут быть применены и в других задачах, где требуется получить изображения по табличным данным. Библиогр.: 4 назв.

УДК 515.126.2:519.237.5
Топологічний метод стійкого оцінювання коефіцієнтів багатофакторного рівняння регресії в умовах мультиколінеарності факторів / Радченко С.Г. // Математичні машини і системи. - 2001. - № 1. - С.114-121.
         Уперше викладається метод стійкого (1 Ј cond Ј 10) оцінювання коефіцієнтів статистичних моделей на основі топологічного відображення (гомеоморфізм) прообразу плануваня експерименту в образ математичного моделювання. Наведена схема формування прообразу планування експерименту. Для довільної області факторного простору можливе стійке оцінювання коефіцієнтів моделі в умовах значної (0,6 < | r (Xiо, Xjо) | < 1) мультиколінеарності факторів. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 515.126.2:519.237.5
Топологический метод устойчивого оценивания коэффициентов многофакторного уравнения регрессии в условиях мультиколлинеарности факторов / Радченко С.Г. // Математические машины и системы. - 2001. - № 1. - С.114-121.
         Впервые излагается метод устойчивого (1 Ј cond Ј 10) оценивания коэффициентов статистических моделей на основе топологического отображения (гомеоморфизм) прообраза планирования эксперимента в образ математического моделирования. Приведена схема формирования прообраза планирования эксперимента. Для произвольной области факторного пространства возможно устойчивое оценивание коэффициентов модели в условиях значительной (0,6 < | r (Xiо, Xjо) | < 1) мультиколлинеарности факторов. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.

УДК 681. 513
Про вирішення деяких задач дискримінантного та кластерного аналізу на основі редукції вхідної інформації /Бабак О.В., Гасанов А.С., Антонюк А.А. // Математичні машини і системи. - 2001. - №1,2 . - С.122-128.
         Запропоновано новий підхід до редукції вхідної інформації у деяких задачах дискримінантного і кластерного аналізу, який полягає в зведенні багатомірной задачі до одномірної. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681. 513
О решении некоторых задач дискриминантного и кластерного анализа на основе редукции входной информации /Бабак О.В., Гасанов А.С., Антонюк А.А. // Математические машины и системы. - 2001. - №1,2 . - С.122-128.
         Предложен новый подход к редукции входной информации в некоторых задачах дискриминантного и кластерного анализа, заключающийся в сведении многомерной задачи к одномерной. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.

УДК 004.912:61.
Про використання методу послівного кодування в автоматизованих медичних системах управління /Сіверський П.М. Ярошенко В.М.//Математичні машини і системи.-2001.-№1,2.-С.129-134.
         Використовується підхід до кодування текстової медичної інформації, при якому унікальний двійковий код присвоюється кожному слову тексту. При цьому підраховується коефіцієнт стиснення кодованого тексту достатньо великого обсягу у відношенні до потрібної величини коду при посимвольному кодуванні цього тексту. Зазначається, що використовуваний метод стиснення даних можна застосувати для скорочення витрат часу при передачі даних каналами зв`язку та забезпечення можливості їх шифрування. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.912:61.
Об использовании метода пословного кодирования в автоматизированных медицинских системах управления /Сиверский П.М. Ярошенко В.Н.//Математические машины и системы.-2001.-№1,2 .-С.129-134.
         Используется подход к кодированию текстовой медицинской информации, при котором уникальный двоичный код присваивается каждому слову текста. При этом подсчитывается коэффициент сжатия кодированного текста достаточно большого объема в отношении к требуемой величине кода при посимвольном кодировании этого текста. Указывается, что используемый метод сжатия медицинских данных позволяет уменьшить затраты времени при передаче данных по каналам связи и обеспечить возможности их шифрования. Библиогр.: 3 назв.
УДК 519.72
Відновлення деяких параметрів форматування тексту з документів у форматі PDF /Вишневський В.В., Калмиков В.Г., Романенко Т.М.// Математичні машини і системи. - 2001. - №1,2.- С.135-140.
         На даний час одержав поширення формат представлення текстової і графічної інформації PDF (Portable Document Format). Таке представлення дозволяє адекватно передавати зовнішній вигляд документа, але вже не дозволяє відновити таку важливу службову інформацію, як ознаки закінчення абзаців, табулятори, ознаки повороту тексту, і т.д. Ця обставина значно утрудняє використання PDF-формату в інтерактивних Интернет - орієнтованих програмних продуктах. У роботі наведені алгоритми, що дозволяють практично цілком відновити службову інформацію текстової компоненти PDF-файла для випадку злитого тексту. Табл.:1. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 519.72
Восстановление некоторых параметров текста, полученного из документов в формате PDF /Вишневский В.В., Калмыков В.Г., Романенко Т.Н.// Математические машины и системы. - 2001. - №1,2.- С.135-140.
         В настоящее время получил распространение формат представления текстовой и графической информации PDF (Portable Document Format). Такое представление позволяет адекватно передавать внешний вид документа, но уже не позволяет восстановить такую важную служебную информацию, как признаки окончания абзацев, табуляторы, признаки поворота текста, и т.д. Это обстоятельство значительно затрудняет использование PDF-формата в интерактивных Интернет-приложениях. В работе приведены алгоритмы, позволяющие практически полностью восстановить служебную информацию текстовой компоненты PDF-файла для случая слитного текста. Табл.:1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 004.896
Система автоматизації психофізіологічних досліджень для вивчення функціональної міжпівкульової асиметрії мозку при зоровому сприйнятті / Шульга Е.Ю .// Математичні машини і системи. - 2001. - №1,2.- С.141-145.
         У статті розглядається автоматизована система реєстрації фізіологічних сигналів. Запропонована автоматизована система створена для проведення наукових досліджень при пред'явленні зорової інформації, зокрема при вивченні функціональної асиметрії мозку людини. Робиться висновок у доцільності застосування автоматизованої системи у зв'язку з її високою ефективністю і приступністю для подібного роду досліджень. Іл. :2. Табл.:1. Библ.: 9 назв.


УДК 004.896
Система автоматизации психофизиологических исследований для изучения функциональной межполушарной асимметрии мозга при зрительном восприятии / Шульга Е.Ю. // Математичні машини і системи.-2001.-№1,2.-C.141-145.
         В статье рассматривается автоматизированная система регистрации психофизиологических сигналов. Данная автоматизированная система создана для проведения научных исследований при предъявлении зрительной информации, в частности, при изучении функциональной асимметрии мозга человека. Делается вывод о целесообразности применения автоматизированной системы в связи с ее высокой эффективностью и доступностью для подобного рода исследований. Ил. :2. Табл.:1. Библ.: 9 назв.
УДК 681.3.068
Використання патернів проектування для побудови системи дистанційного навчання та контролю знань / Федорук П.І. // Математичні машини і системи. -2001. -№1,2. -С.146-153.
         В процесі впровадження систем дистанційного навчання та контролю знань виникає питання підтримки і обслуговування даних систем в середовищі людей, котрі, як правило, не є спеціалістами в області комп'ютерної техніки на рівні програмування. Тому для ефективного використання систем потрібен зручний і зрозумілий для непрофесіонала інструмент для роботи з такими системами. Для вирішення даної задачі пропонується використання патернів проектування. Іл.:4. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3.068
Использование паттернов проектирования для построения систем дистанционного обучения и контроля знаний / Федорук П.И. // Математические машины и системы. -2001. -№1,2. -С.146-153.
         В процессе внедрения систем дистанционного обучения и контроля знаний возникает вопрос поддержки и обслуживания данных систем в среде людей, которые, как правило, не являются специалистами в области компьютерной техники на уровне программирования. Поэтому для эффективного использования систем необходим удобный и понятный непрофессионалу инструмент для работы с такими системами. Для решения данной задачи предлагается использование паттернов проектирования. Ил.:4. Библиогр.: 4 назв.
УДК 681.3
Модель захисту вітчизняного виробника / Алєксєєв А.А.// Математичні машини і системи.-2001.-№ 1,2.-С.154-159.
         Визначена двоетапна оптимізаційна модель ціноутворення на продукцію сировинного експорту з урахуванням необхідних дотацій і мит. Інтереси вітчизняних виробників сировини і кінцевої продукції ураховуються методом побудови функції Лагранжа. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.3
Модель защиты отечественного производства / Алексеев А.А. // Математические машины и системы.-2001.-№ 1,2.-С.154-159.
         Определена двухэтапная оптимизационная модель ценообразования на продукцию сырьевого экспорта с учетом необходимых дотаций и пошлин. Интересы отечественных производителей сырья и конечной продукции учитываются методом построения функций Лагранжа. Библиогр.: 3 назв.
УДК 004. 93
Виявлення параметрів пізнання зорової інформації / Золкіна Е.А. // Математичні машини і системи.-2001.-№ 1,2.-С.160-163.
         У статті розглядається робота двох мозкових систем, яка дозволяє досягти високої надійності рішень, що приймаються. Але внесок кожної півкулі та їх взаємодія на різних етапах зорового сприйняття і мислення неоднакові. Розглянуто алгоритм програми щодо вивчення асиметрії мозку людини, визначення наявності і напрямку асиметрії мозку. Іл.:3. Бібліогр.:7назв.

УДК 004. 93
Выявление параметров опознания зрительной информации человеком / Золкина Э. А.// Математические машины и системы.-2001.-№ 1,2.-С.160-163.
         Одновременная и взаимосвязанная работа двух мозговых систем позволяет добиться высокой надёжности принимаемых решений. Однако вклад каждого полушария и их взаимодействие на разных этапах зрительного восприятия и мышления неодинаковы. В статье рассматривается алгоритм программы по изучению асимметрии мозга человека, по определению наличия и направления асимметрии мозга. Ил.:3. Библиогр.: 7назв.
УДК 680. 06
Моделювання музичного твору / Ященко В.О. // Математичні машини і системи.-2001.-№ 1,2.-С.164-168.
         Дана робота присвячена вивченню закономірностей та принципів побудови музичного твору як одного з видів творчості. Музичний твір являє собою певну структуру, що втілює ідеї, думки, почуття в особливій, специфічній формі і відображає дійсність відмежовано від точного зображення конкретних зовнішніх її ознак. Ця обставина дає можливість вираження одних і тих же ідей, настроїв і т.і. різними музичними прийомами, засобами, інтонаціями. Вивчення основних правил, прийомів дозволяє комп'ютерне моделювання процесу створення музичного твору.
         Результатом дослідження є створення алгоритму синтезування мелодії та ритму музичного твору. В його основу було покладено метод Р.Х.Заріпова, але враховувались усі виявлені недоліки даного методу. Так, алгоритм передбачає принципово нову гармонізацію мелодії та відповідне до теорії музики розрішення нестійких нот, організацію останньої ноти з врахуванням руху мелодії, зміну у принципі застосування секвенції, створено новий метод синтезування ритму, мелодії тощо. За даним алгоритмом створено програму синтезування мелодії, що дозволяє автоматично або за допомогою ручної настройки генерувати ритм та мелодію музичного твору. Ритм та мелодії можна отримувати як у цифровому вигляді, що дає можливість редагувати створену мелодію, виділяти мелодійні фігури, мотиви, які сподобались, так і у вигляді Midi файлу, що дозволяє її швидко прослуховувати.
         Аналізуючи мелодії, далі можна вдосконалювати алгоритм. Але цей шлях аналізу не буде ефективним, тому що для його повного відтворення потрібно витратити багато часу і проаналізувати велику кількість мелодій для отримання цілісної картини. Тому наступним кроком даної розробки є навчання комп'ютера самого аналізувати, за якими правилами була побудована та чи інша мелодія чи її ритм, а людина буде лише вказувати гарна чи погана ця мелодія. Це можливо при застосуванні нової технології обробки інформації, а саме: нейроподібних мережах, що ростуть. Іл.:2. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 680. 06
Моделирование музыкального произведения / Ященко В.А. // Математические машины и системы.-2001.-№ 1,2.-С.164-168.
         Эта работа посвящена изучению закономерностей и принципов построения музыкального произведения как одного из видов творчества. Музыкальное произведение представляет собой определённую структуру, что воплощает идеи, мысли, чувства в особенной, специфичной форме и отражает действительность разграниченно от точного отображения конкретных внешних её признаков. Это обстоятельство даёт возможность выражения одних и тех же идей, настроений разными музыкальными приёмами, способами, интонациями. Изучение основных правил, приёмов позволяет компьютерное моделирование процесса сочинения музыкального произведения.
         Как результат данной работы создан алгоритм синтезирования мелодии и ритма музыкального произведения. В его основе лежит метод Р.Х.Зарипова, но учитывались все найденные недостатки метода. Так, алгоритм предлагает принципиально новую гармонизацию мелодии и соответствующее теории музыки разрешение неустойчивых нот, организацию последней ноты с учетом движения мелодии, изменение в принципе введения секвенций, создан новый метод синтезирования ритма мелодии и т.д. По этому алгоритму создана программа синтезирования мелодии, что позволяет автоматически или с помощью ручной насторйки генерировать ритм и мелодию музыкального произведения. Ритм и мелодию можно получить как в цифровом виде, что даёт возможность редактирования мелодии, выделения мелодических фигур, мотивов, которые понравились, так и в виде Midi файла, что позволяет её быстро прослушивать.
         Анализируя мелодии, можно улучшать алгоритм. Однако этот путь не эффективен, так как для его полной реализации необходимо проанализировать большое количество мелодий и затратить много времени. Поэтому следующим шагом в данной разработке будет обучение компьютера анализу мелодий с использованием новой технологии обработки информации - нейроподобных растущих сетей. Ил.:2. Библиогр.: 6 назв.
ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 658.012: 332.24
Оцінка якості та ефективності соціально-економічного моніторингу у складних системах / Морозов А.О., Косолапов В.Л., Смірнова С.М., Суперсон В.І. // Математичні машини і системи. - 2001. - № 1,2. - С.169-185.
         В роботі розглянуто теоретичні аспекти оцінки ефективності соціально-економічного моніторингу у складних системах, які дозволяють зробити ряд практичних висновків. На сучасному рівні розвитку інформаційних технологій одним із дійових засобів підвищення якості і наукової обгрунтованості управління складними системами (економічними, правовими, соціальними) є формування відповідних моделей систем управління. Мірою, що характеризує якість виконання системою свого призначення, є економічна ефективність, яка розглядається як основний критерій доцільності і необхідності створення інформаційної моделі системи управління та її живлення. Представлено принципи визначення міри економічної ефективності створення інформаційного комп-лексу моніторингу. Іл. : 6. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 658.012: 332.24
Оценка качества и эффективности социально-экономического мониторинга в сложных системах / Морозов А.А., Косолапов В.Л., Смирнова С.М., Суперсон В.И. // Математические машины и системы. - 2001. - № 1,2. - С.169-185.
         В работе рассматриваются теоретические аспекты оценки эффективности социально-экономического мониторинга в сложных системах, которые позволяют сделать ряд практических выводов. На современном этапе развития информационных технологий одним из действенных способов повышения качества и научной обоснованности управления сложными системами (экономическими, правовыми, социальными) есть формирование соответствующих моделей систем управления. Мерой, характеризующей качество выполнения системой своего назначения, есть экономическая эффективность, которая рассматривается как основной критерий целесообразности и необходимости создания информационной модели управления и его обеспечения. Представлены принципы определения меры экономической эффективности создания информационного комплекса мониторинга. Ил. : 2. Библиогр.: 9 назв.
УДК 62-192:519.21
Прогнозування залишкового ресурсу на підставі вимірювань ресурсних або діагностичних параметрів /Стрельніков В.П.,Рикуніч Ю.М., Яковлев М.Ф. // Математичні машині и системи. - 2001. - № 1,2. - С.186-193.
         Вирішується задача оцінки залишкового ресурсу виробів у випадку, коли відсутні відмови, але в процесі експлуатації можуть бути вимірювані значення визначального (ресурсного) або деяких діагностичних параметрів, які характеризують витрачання ресурсу цих виробів. Показана адекватність запропонованих оцінок. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 62-192:519.21
Прогнозирование остаточного ресурса на основе измерения ресурсных или диагностических параметров /Стрельников В.П., Рыкунич Ю.Н., Яковлев М.Ф. // Математические машины и системы. - 2001.- №1,2 . - С.186-193.
         Решается задача оценки остаточного ресурса изделий в случае, когда отсутствуют отказы, но могут быть измерены в процессе эксплуатации значения определяющего (ресурсного) или некоторых диагностических параметров, характеризующих расходование ресурса этих изделий. Показана адекватность предлагаемых оценок. Библиогр.: 2 назв.
УДК 621.382
Методи прискореної оцінки надійності ЗОТ. Класифікація, основні поняття і визначення/Федухін О.В.//Математичні машини і системи.-2001.-№ 1,2.-С.194-204.
         Запропоновано класифікацію методів прискореної оцінки надійності ЗОТ, в яку входять методи апріорної, апостеріорної і комбінованої оцінки надійності. Ця класифікація дозволяє застосувати системний підхід на основі базової теоретичної моделі надійності - DN - розподілу наробітку до відмови (на відмову) і органічно об'єднати існуючі методи та методи, які розробляються вперше, однією цільовою функцією - скороченням часу отримання інформації про надійність виробу. Іл.: 1. Бібл.: 46 назв.

УДК 621.382
Методы ускоренной оценки надежности СВТ. Классификация, основные понятия и определения/ Федухин А.В.// Математические машины и системы.-2001.-№1,2.-С.194-204.
         Предложена классификация методов ускоренной оценки надежности СВТ, в которую входят методы априорной, апостериорной и комбинированной оценки надежности. Данная классификация позволяет применить системный подход на основе базовой теоретической модели надежности - DN - распределения наработки до отказа (на отказ) и органично объединить существующие и вновь разрабатываемые априорные, апостериорные и комбинированные методы одной целевой функцией - сокращением времени получения информации о надежности изделия. Ил.: 1. Библиогр.: 46 назв.
      Останнє оновлення: May 18, 2010