Математичні машини та системи. 2003 № 1

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 681.3
Ситуаційні центри – основа стратегічного управління / Морозов А.О., Ященко В.О. // Математичні машини і системи. – 2003. – № 1. – С. 3 -14.
У статті розглядаються ситуаційні центри як основа стратегічного управління, обговорюються питання прийняття рішень на рівні управління міністерствами, відомствами і державою в цілому. Ціна наслідків прийнятого рішення дуже висока, а самі задачі управління слабко структуровані і слабко формалізовані, вихідні дані про об’єкти управління неоднозначні, неповні і суперечливі. При виробці рішення дуже часто використовуються технології колективного обговорення запропонованих рішень, які базуються на використанні колективних знань і колективного інтелекту.

УДК 681.3
Ситуационные центры - основа стратегического управления / Морозов А.А., Ященко В.А. // Математические машины и системы. – 2003. – № 1. – С. 3 -14. В статье рассматриваются ситуационные центры как основа стратегического управления. Обсуждаются вопросы принятия решений на уровне управления министерствами, ведомствами и государством в целом, где цена последствий принятого решения очень высока, а сами задачи управления – слабо структурированы и слабо формализованы, исходные данные об объектах управления неоднозначны, неполны и противоречивы. При выработке решения очень часто используются технологии коллективного обсуждения предлагаемых решений, базирующихся на использовании коллективных знаний и коллективного интеллекта. Делается вывод о необходимости разработки и внедрения ситуационных центров управления, что является правильным, если не единственным путем совершенствования процессов управления крупными коммерческими и государственными структурами. Этот путь позволяет снижать риски, экономить время, повышать качество, усиливать контроль, уменьшать степень влияния многофакторности, многокритериальности, неопределенности, противоречивости и многое другое, что помогает точнее и быстрее достигать целевых результатов. Ил.: 2. Библиогр.: 18 назв.


УДК 681.3
Від інформатики до теорії чисел. ІІ. Взаємозв‘язок доведень / Йоцов В.С. // Математичні машини і cиcтеми. – 2003. – № 1. – С. 15 -29. Наведені результати оцінки доповнень у зв‘язку з гіпотезою про нескінченність простих чисел-близнюків, отриманих у першій частині роботи. На цьому матеріалі проводиться порівняння між можливостями відкриваючих систем і творчістю людства при вирішенні задач із теорії чисел. Табл.: 1. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 681.3
От информатики к теории чисел. ІІ. Взаимосвязь доказательств / Йоцов В.С. // Математические машины и системы. – 2003. – № 1. – С. 15 -29. Представлены результаты оценки доказательств в связи с гипотезой о бесконечности простых чисел-близнецов, полученных в первой части работы. На этом материале проводятся сравнения между возможностями открывательских систем и творчеством человека при решении задач из теории чисел. Табл.: 1. Библиогр.: 2 назв.


УДК 681.32.0193
Вирівнювання послідовностей “випадкових” чисел, що генеруються мультиплікативним конгруентним генератором / Кравченко О.Б. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 1. -С. 30 – 35. Генератори рівномірно розподілених псевдовипадкових чисел використовуються для отримання послідовностей псевдовипадкових чисел, розподілених за заданим законом. Показано, що такі послідовності не завжди відповідають критерію згідності. Запропоновано спосіб вирівнювання, що забезпечує відповідність таких послідовностей критерію згідності. Табл.: 1. Iл. : 1. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.32.0193
Выравнивание последовательностей “случайных” чисел, генерируемых мультипликативным конгруэнтным генератором / Кравченко О.Б. // Математические машины и системы. - 2003. - № 1. -С. 30 – 35. Генераторы равномерно распределённых псевдослучайных чисел используются для получения последовательностей псевдослучайных чисел, распределённых по заданному закону. Показано, что такие последовательности не всегда соответствуют критерию согласия. Предложен способ выравнивания, обеспечивающий соответствие таких последовательностей критерию согласия. Табл.: 1. Ил. : 1. Библиогр.: 3 назв.


УДК 681.515
Багатофункціональний нейрокомп’ютер NeuroLand. / Різник О.М., Калина О.А., Сичов О.С., Садова О.Г., Дехтяренко О.К.?, Галинська А.O. // Математичні машини і системи –2003. - №1. – С. 36 – 45. Розглянуто структуру і функціональні можливості однієї з перших вітчизняних нейропрограм професійного рівня – комплексу NeuroLand. Приведено технологічні й експлуатаційні дані програми, а також результати порівняних іспитів, що демонструють її переваги перед відомими нейропрограмами професійного класу. Табл.: 3. Іл.: 11. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681.515
Многофункциональный нейрокомпьютер NeuroLand / Резник А.М., Калина Е.А., Сычев А.С., Садовая Е.Г., Дехтяренко А.К.?, Галинская А.А. // Математические машины и системы. – 2003. -№1. – С. 36 – 45. Рассмотрена структура и функции одной из первых отечественных нейропрограмм профессионального уровня - комплекса NeuroLand, в котором впервые реализованы новые методы неитеративного обучения нейронных сетей. Содержатся данные о пользовательском интерфейсе, инструментальных средствах, а также задачах, включенных в демонстрационную версию программы. Приведены основные технические и эксплуатационные данные программы, а также результаты сравнительных испытаний, демонстрирующих ее преимущества перед известными нейропрограммами профессионального класса. Табл.: 3. Ил.: 11. Библиогр.: 11 назв.


УДК 621.8:681.5
Відновлення асоціативної пам’яті при частковому руйнуванні нейромережі / Різник О.М., Сичов О.С. // Математичні машини і системи –2003. - №1. – С. 46 – 51.
Розглядається відновлення нейронної асоціативної пам’яті при вилученні частини нейронів. Відновлення досягається при застосуванні псевдоінверсного методу при повторному навчанні на деякі з раніше запам’ятованих образів. Іл.:3. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 621.8:681.5
Восстановление ассоциативной памяти при частичном разрешении нейросети / Резник А.М., Сычев А.С. // Математические машины и системы. – 2003. -№1. – С.46 – 51. Рассматривается восстановление нейронной ассоциативной памяти при удалении части нейронов. Восстановление достигается с использованием псевдоинверсного метода при повторном обучении на некоторых запомненных ранее образах. Ил.:3. Библиогр.: 10 назв.


ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ   КОМПЛЕКСИ

УДК 681.3
Багатоагентні риси архітектури Інтелектуалізованих систем автоматизації управління / В’юн В.І., Довгополий А.С., Кузьменко Г.Є. // Математичні машини і системи. – 2003. - №1. -С. 52 – 56.
У міру розвитку теорії та практики Інтелектуальних інформаційних систем виділилися проблеми, які вимагають нових підходів до структуризації даних з метою ефективного використання інтелектуальних “здібностей” системи. В роботі розглядається один із таких підходів – проектування Сховищ Даних (DataWarehouse) та аналізуються особливості програмно-процедурної реалізації мережі тематично- або проблемно-орієнтованих Агентів як системнотехнічної платформи побудови та використання СхД. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.3
Многоагентные черты архитектуры Интеллектуальных информационных систем автоматизации управления / Вьюн В.И., Довгополый А.С., Кузьменко Г.Е. // Математические машины и системы. – 2003. №1.-С. 52 – 56. По мере развития теории и практики Интеллектуальных информационных систем выделились проблемы, требующие новых подходов к структуризации данных для эффективного использования интеллектуальных ”способностей” системы. В работе рассматривается один из таких подходов – проектирование Хранилищ Данных (DataWarehouse) и анализируются особенности программно-процедурной реализации сети тематически- или проблемно-ориентированных Агентов как системотехнической базы построения и применения ХрД. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


УДК 681.012:332.1:330.3:340.1
Інвестиційно?інноваційна й податкова політика ? регуляторні фактори взаємодії в умовах розвитку сучасного ринку інтелектуальної власності / Морозов А.О., Косолапов В.Л., Отрішко О.В. // Математичні машини і системи. – 2003. - № 1. - С. 57 – 66. Важливим напрямом розвитку вітчизняної системи охорони інтелектуальної власності є поступова активізація процесів навколо проблеми створення в Україні сучасного ринку інтелектуальної власності, системи “трансферу” технологій, приведення їх у відповідність до міжнародних норм, запровадження адекватних напрямків інвестиційної та податкової політики. В роботі показано, що ефективність діяльності запровадженої в державі системи охорони інтелектуальної власності, створення інформаційно-аналітичних систем обліку і контролю використання інтелектуальної власності на базі прогресивних інформаційних технологій значною мірою залежить від подальшого розвитку її складових: рівня відповідності вітчизняного законодавства міжнародним стандартам у цій сфері; стану розвитку державних установ регулювання діяльності у сфері охорони і захисту інтелектуальної власності; якості технічного оснащення інфраструктури охорони інтелектуальної власності; розвитку недержавних установ регулювання діяльності у сфері інтелектуальної власності; термінів впровадження в Україні “інтелектуальної біржі”, розвитку системи “трансферу” технологій, складових інноваційно-інвестиційної сфери тощо. Іл.: 3. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681.012:332.1:330.3:340.1
Инвестиционно-инновационная и налоговая политика - регуляторные факторы взаимодействия в условиях развития современного рынка интеллектуальной собственности / Морозов А.А., Косолапов В.Л., Отришко О.В. // Математические машины и системы. – 2003. - № 1. - С. 57 – 66. Важным направлением развития отечественной системы охраны интеллектуальной собственности является последовательная активизация процессов вокруг проблемы создания в Украине современного рынка интеллектуальной собственности, системы "трансфера" технологий, приведения их в соответствие с международными нормами, формирование адекватных направлений инвестиционной и налоговой политики. В работе показано, что деятельность государственной системы охраны интеллектуальной собственности, создания информационно-аналитических систем учета и контроля использования интеллектуальной собственности на базе прогрессивных информационных технологий в значительной степени зависит от дальнейшего ее развития уровня соответствия отечественного законодательства международным стандартам в этой сфере, состояния развития государственных учреждений, которые регулируют деятельность в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности, качества технического оснащения инфраструктуры охраны интеллектуальной собственности, развития негосударственных учреждений, которые занимаются вопросами регулирования деятельности в сфере интеллектуальной собственности, сроков внедрения в Украине "интеллектуальной биржи", развития системы "трансфера" технологий, составляющих инвестиционно-инновационной сферы. Ил.: 3. Библиогр.: 11 назв.


УДК 681.3
Об’єктно-реляційне відображення як рішення для технології об’єктно-орієнтованих баз даних / Шиндер В.С., Литвинов В.В. // Математичні машини і системи. – 2003. - №1. – С. 67 – 81. У роботі представлений комплекс, що включає технологію розробки і програмний інструментарій, що базується на ідеях відображення об’єктно-орієнтованих моделей у реляційне представлення. Розглянутий підхід заснований на технології проектування UML і використовує Java як середовище програмування. Програмний комплекс може бути використаний для розробки широкого класу об’єктно-орієнтованих додатків, що використовують реляційні бази даних як сховище даних.
У статті також приведений огляд існуючих підходів до побудови об’єктно-орієнтованих баз даних (OODB) і розглянуті основні характеристики OODB. Іл.: 4. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 681.3
Объектно-реляционное отображение как решение для технологии объектно-ориентированных баз данных / Шиндер В.С., Литвинов В.В. // Математические машины и системы. – 2003. - № 1. – С. 67 – 81. В работе представлен комплекс, включающий технологию разработки и программный инструментарий, базирующийся на идеях отображения объектно-ориентированных моделей в реляционное представление. Рассмотренный подход основан на технологии проектирования UML и использует Java в качестве среды программирования. Программный комплекс может быть использован для разработки широкого класса объектно-ориентированных приложений, использующих реляционные базы данных в качестве хранилища данных. В статье также приведен обзор существующих подходов к построению объектно-ориентированных баз данных (OODB) и рассмотрены основные характеристики OODB. Ил.: 4. Библиогр.: 2 назв.


УДК 681.3
Моделювання і реалізація мережевого комплексу відображення візуальної інформації / Морозов А.О., Вишневський В.В., Масол Д.І., Власова Т.М. // Математичні машини і системи. – 2003. - №1. – С. 82 – 94. На основі опису засобами мови UML моделі програми візуалізації зображення, запропоновано використання уніфікованих функцій взаємодії для створення мережевого комплексу відображення інформації (МКВІ), що використовується при розробці автоматизованої системи відображення інформації (АСВІ), яка може бути інтегрована в інформаційні системи різного рівня складності. Розглянуто проходження робочого процесу в двох АСВІ, що створені з МКВІ і використовуються у розроблених системах інформаційного обслуговування засобів мас-медіа. Іл.: 22. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3
Моделирование и реализация сетевого комплекса отображения визуальной информации / Морозов А.А., Вишневский В.В., Масол Д.И., Власова Т.М. // Математические машины и системы. – 2003 . - №1 . – С. 82 -94. На основании описания средствами языка UML модели программы визуализации изображения предложено использование унифицированных функций взаимодействия для создания сетевого комплекса отображения информации (СКОИ), применяемого при разработке автоматизированной системы отображения информации (АСОИ), которая может быть интегрирована в информационные системы различного уровня сложности. Рассмотрено протекание рабочего процесса в двух АСОИ, созданных из СКОИ и используемых в разработанных системах информационного обслуживания средств масс-медиа. Ил.: 22. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.3
Програмні засоби захисту користувачів від шкідливого впливу комп'ютерного середовища / Міщенко Н.М., Феліжанко О.Д., Щоголева Н.М. // Математичні машини і системи. – 2003 . –№1 . – С . 95 – 100. Розглядаються складові частини системи захисту користувача від шкідливого впливу комп'ютерного середовища, електронний контроль використання програм комп'ютерів, програмні засоби контролю за станом здоров'я користувачів та їх функції, наводяться необхідні компоненти контролю за станом здоров'я користувачів: анкети, дані поточного контролю стану здоров'я, коротка характеристика перелічених компонентів та інтерфейс між ними. Іл.:1. Бібліогр.:4 назв.

УДК 681.3
Программные средства защиты пользователей от вредного влияния компьютерной среды / Мищенко Н.М., Фелижанко О.Д., Щеголева Н.Н. // Математические машины и системы. – 2003 . – №1 . – С. 95 – 100. Рассматриваются составные части системы защиты пользователя от вредного воздействия компьютерной среды, электронный контроль использования программ компьютеров, программные средства контроля за состоянием здоровья пользователей и их функции, приводятся необходимые компоненты контроля за состоянием здоровья пользователей: анкеты, данные текущего контроля состояния здоровья, краткая характеристика перечисленных компонентов и интерфейс между ними. Ил.:1. Библиогр.:4 назв.


УДК 519.866
Систематика задач щодо моделювання фінансових технологій / Алєксєєв А.А., Білостоцька В.О. // Математичні машини і системи. – 2003 . -- №1 . – С. 101 – 105. Визначені етапи і наслідки застосування фінансових технологій на різних стадіях переходу від директивної планової економіки до ринкової. Розглянуті проблеми усуспільнення рентного доходу, використання природно-ресурсного потенціалу землі всупереч суспільним інтересам, питання надприбутків “кишенькових” підприємств. Бібліогр.:6 назв.

УДК 519.866
Систематика задач относительно моделирования финансовых технологий / Алексеев А.А., Белостоцкая В.А. // Математические машины и системы. – 2003 . – №1 . – С. 101 – 105. Определены этапы и последствия применения финансовых технологий на разных стадиях перехода от директивной плановой экономики к рыночной. Рассмотрены проблемы обобществления рентного дохода, использования природно-ресурсного потенциала земли вопреки общественным интересам, вопрос надприбыли “карманных” предприятий. Библиогр.:6 назв.


УДК 681.03
Процедури ранжирування в експертній оцінці / Вдовиченко І.Н. // Математичні машини і системи. – 2003. - № 1. - С. 106 – 118. Аналізується теорія рангових критеріїв як один з напрямків експертного методу прийняття рішень. Розглядаються методи ранжирування та обчислення коефіцієнтів рангової кореляції та залежність результату від вибору методу. Табл.: 14. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.03
Процедуры ранжирования в экспертной оценке / Вдовиченко И.Н. // Математические машины и системы. - 2003 - № 1 - C.106 – 118. Анализируется теория ранговых критериев как одно из направлений экспертного метода принятия решений. Рассматриваются методы ранжирования и вычисления коэффициентов ранговой корреляции и зависимость результата от выбора метода. Табл.: 14. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.518
Огляд програмних архітектур ОС мобільних платформ / Семенець С.В., Гавсієвич І.Б. // Математичнi машини I системи.-2003 .-№ 1 .-C. 119 – 133. У статті розглянуті визначаючі характеристики мобільних операційних систем, їх архітектурні особливості. Окрема увага приділена створенню програм для мобільних ОС з точки зору програмної архітектури відповідної платформи. Виділені особливості побудови мобільних програм, що відрізняють їх від створення програм для персональних систем. Табл.:2. Іл.:3. Бібліогр.:12 назв.

УДК 004.518
Обзор программных архитектур ОС мобильных платформ / Семенец С.В., Гавсиевич И.Б. // Математические машины и системы. - 2003 - № 1 - – C.119 – 133. В статье рассмотрены определяющие характеристики мобильных операционных систем, их архитектурные особенности. Особое внимание уделено созданию программ для мобильных ОС с точки зрения программной архитектуры соответствующей платформы. Выделены особенности построения мобильных приложений, отличающие их от создания приложений для персональных систем. Табл.:2. Ил.:3. Библиогр.:12 назв.


УДК 004.93
Формалізація сенсорної задачі по впізнанню вербальних зорових стимулів у різних умовах пред'явлення / Шульга К.Ю. // Математичні машини і системи. -2003 .-№1. – C.134 – 141. У статті приводиться формальна модель дослідження сенсорного процесу при зоровому впізнанні. Описується спосіб її конкретизації для задачі верифікації синтезованої біотехнічної системи дослідження, приводяться алгоритми рішення подібного роду задач на основі даної моделі. На основі конкретної змістовної інформаційної моделі відбиті технології рішення зорових задач у БТС. Іл. 1. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004.93
Формализация сенсорной задачи по опознанию вербальных зрительных стимулов в разных условиях / Шульга Е.Ю. // Математические машины и системы.-2003 .- №1. – C. 134 – 141. В статье приводится формальная модель исследования сенсорного процесса при зрительном опознании. Описывается способ ее конкретизации для задачи верификации синтезированной биотехнической системы исследования, приводятся алгоритмы решения подобного рода задач на основе данной модели. На основе конкретной содержательной информационной модели отражены технологии решения зрительных задач в биотехнических системах. Ил.1. Библиогр.: 9 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 УДК 621.3.019.3
Щодо оцінки коефіцієнта варіації розподілу відмов / Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. – 2003. - №1. С. 142 – 146.
Наведено оцінки коефіцієнта варіації відомих процесів деградації, що призводять до відмов, а також методи оцінки коефіцієнтів варіації розподілу відмов об`єктів, якщо мають місце декілька фізічних процесів руйнування, та для різних режимів випробувань (експлуатації). Табл.: 1. Бібліогр.:2 назв.

УДК 621.3.019.3
Приводятся оценки коэффициента вариации известных процессов деградации, приводящих к отказам, а также методы оценки коэффициентов вариации распределения отказов объектов при действии нескольких физических процессов разрушения и для различных режимов испытаний (эксплуатации). Табл.: 1. Библиогр.: 2 назв.


УДК 621.382
Про перетворення діаграми Парето /Федухін О.В. // Математичні машини і системи. ?2003 . ?№1. ? С.147 – 151. Запропоновано процедури перетворення діаграми Парето. Отримано вираз для розрахунку коефіцієнта варіації узагальненого процесу деградації в режимі форсованих випробувань. Іл.: 4. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.382
О преобразовании диаграммы Парето / Федухин А.В. // Математические машины и системы. ?2003 . ?№1. ? С. 147 – 151. Предложены процедуры преобразования диаграммы Парето. Получено выражение для вычисления коэффициента вариации обобщенного процесса деградации в режиме форсированных испытаний. Ил.: 4. Библиогр.: 3 назв.


NEW INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
 УДК 007:621.391:681.3
Інформація – феномен природи: роль інформації в живій, неживій та штучній природі / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи.- 2003 . - №1 . – С. 152 – 165.
На основі наведених у роботі фактів сформульовано постулат про інформаційну взаємодію та вплив інформації на процеси та явища, які відбуваються в живій, неживій та штучній природі.
Показана роль мовних засобів у цьому впливі. На основі сформульованого постулату запропоновані основні засади багатоосновної науки – посткібернетики, яка є правонаступницею сучасної кібернетики та інформатики. Показано зв’язок постулату про інформаційну взаємодію з теорією В.І. Вернадського про ноосферу, філософсько – семантичним підходом та іншими теоріями, які пов’язані з поняттям інформації.
Розглянуто проблеми розподілення живої та неживої природи за показниками вітальності, які включають відношення умовної інформації до енергії, гармонії природних явищ на основі показника динамічного балансу між ентропією та інформацією. В роботі проведено дослідження феномену води та кристалічних структур з інформаційно-семантичних позицій. Бібліогр.: 35 назв.

УДК 007:621.391:681.3
Информация – феномен природы: роль информации в естественной и искусственной природе / Теслер Г.С. / / Математические машины и системы. – 2003 . - №1 .- С. 152 – 165.
На основе приведенных в статье фактов сформулирован постулат об информационном взаимодействии и влиянии информации на процессы и явления, происходящие в системах живой, неживой и искусственной природы.
Показана роль языковых средств в этом влиянии. На основе сформулированного постулата предложены основные задачи многоосновной науки – посткибернетики, являющейся правопреемницей современной кибернетики и информатики. Показана связь постулата об информационном взаимодействии и влиянии с теорией В.И.Вернадского о ноосфере, философско-семантическом подходе и другими теориями, связанными с понятием информации.
Рассмотрены проблемы разделения живой и неживой природы по показателю витальности, который включает отношение условной информации гармонизации природных явлений энергии на основе показателя динамического баланса между энтропией и информацией. В статье исследован феномен воды и кристаллических структур с информационно - семантических позиций. Библиогр.: 35 назв.


УДК 681.3
Про інтерактивну когнітивно-комп’ютерну модель людини / Бєрєстовая С.М., Капітонова Ю.В. // Математичні машини і системи. – 2003 . – №1 . – С. 166 – 172.
У статті розглянуто фрагмент схеми інформаційно-енергетичної моделі людини, що складається з матеріального, інформаційного та енергетичного Я, кожне з яких існує у тілесному, внутрішньо несвідомому, свідомому, зовнішньо несвідомому планах. Таке представлення є передумовою для відокремлення інтелектуального і афектного аспектів людини, а також для комплексного розгляду людини з кібернетичних позицій. Іл.:2. Бібліогр.:6 назв.

УДК 681.3
Об интерактивной когнитивно-компьютерной модели человека / Берестовая С.Н., Капитонова Ю.В. // Математические машины и системы. – 2003 . – №1 . – С.166 – 172.
В статье рассмотрен фрагмент схемы информационно-энергетической модели человека, которая состоит из материального, информационного и энергетического Я, каждое из которых существует в телесном, внутренне бессознательном, сознательном, внешне бессознательном планах. Такое представление является предусловием для отделения интеллектуального и аффектного аспектов человека, а также для комплексного рассмотрения человека с кибернетических позиций. Ил.:2. Библиогр.:6 назв.


УДК 617.7–085.849.19+ 615.849.19
Модель взаємодії лазерного випромінювання та структур очного дна / Пасєчнікова Н.В.// Математичні машини і системи.–2003.–№.1 – С. 173 – 179.
Запропонована математична модель селективної взаємодії лазерної енергії та структур очного дна. Виконані математичні розрахунки оптимальних параметрів лазера для тієї чи іншої тканини очного дна, що дозволить оптимізувати вплив світлової енергії на сітківку та хоріоідею, а також зменшити ризик вірогідних відстрочених побічних ефектів. Іл.:6. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 617.7–085.849.19+ 615.849.19
Модель взаимодействия лазерного излучения и структур глазного дна / Пасечникова Н.В.// Математические машины и системы.–2003.– №. 1. – С. 173 – 179.
Предложена математическая модель селективного взаимодействия лазерной энергии и структур глазного дна. Произведены математические расчеты оптимальных параметров лазера для той или иной ткани глазного дна, что позволит оптимизировать влияние световой энергии на сетчатку и хориоидею, а так же уменьшить риск вероятных отсроченных побочных эффектов. Ил.:6. Библиогр.: 18 назв.
      Останнє оновлення: May 18, 2010