Математичні машини та системи. 2003 № 2

РЕФЕРАТИ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНI СИСТЕМИ

УДК 519.95:681.3:518.5
До портрету вченого та організатора академіка В.М.Глушкова / Моісеєнко В.В. // Математичні машини і системи. - 2003. - №2. - С. 3-5.
Нариси про науково-організаційні прийоми роботи та методи управління академіка В.М.Глущкова.

УДК 519.95:681.3:518.5
К портрету ученого и организатора академика В.М. Глушкова / Моисеенко В.В. // Математические машины и системы. - 2003. - № 2. - С. 3-5.
Очерки о научно-организационных приемах работы и методах управления академика В.М.Глушкова.

УДК 519.95:681.3:518.5
Спадщина академіка В.М. Глушкова / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 2 . - С.6-11.
Стаття присвячена деяким положенням, які запропонував академік В.М. Глушков, та їх подальшому розвитку в роботах автора статті. Зокрема, це стосується прогнозування розвитку обчислювальних засобів, ЗДАС, критеріїв ефективності і т.д.
Бібліогр.: 26 назв.

УДК 519.95:681.3:518.5
Наследие академика В.М. Глушкова / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. - 2003. - №2. - С.6-11.
Статья посвящена некоторым положениям, высказанным академиком В.М. Глушковым, и их дальнейшему развитию в работах автора статьи. В частности, это относится к прогнозированию развития вычислительных средств, ОГАС, критериев эффективности и т.д.
Библиогр.: 26 назв.

УДК 519.862
Макроекономічна модель трансформаційного напрямку школи В.М. Глушкова / Алєксєєв А.А., Алексєєв Д.А. // Математичні машини і системи. - 2003. - №2. - С. 12-18.
Розроблено макроекономічну модель трансформаційного напрямку для розрахунків показників оновлення фондів, зміни запасів природних ресурсів та оцінки забруднення навколишнього середовища з використанням показників економіки України. Модель представлено у вигляді системи семи звичайних інтегро-диференційних рівнянь першого порядку, яка має розв’язок. Інтегрована система надає можливість забезпечити узгодження варіантів розв’язків з виходами на реальні параметри економіки.
Табл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.862
Макроэкономическая модель трансформационного направления школы В.М. Глушкова / Алексеев А.А., Алексеев Д.А. // Математические машины и системы. - 2003. - №2. - С. 12-18.
Разработана макроэкономическая модель трансформационного типа для прогнозов показателей обновления фондов, изменения запасов и оценки загрязнения окружающей среды с использованием показателей экономики Украины. Модель представлена как система семи обычных интегро-дифференциальных уравнений первого порядка, имеющая решение. Интегрированная система представляет возможности нахождения согласованных вариантов решений с выходами на реальные параметры экономики.
Табл. : 2. Библиогр. : 9 назв.

УДК 631.3
Від інформатики до теорії чисел. ІІІ. Основна теорема, результати, порівняння / Йоцов В.С. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 2. - С.19-28.
У даній роботі результати із перших двох частин поданого дослідження оформлені в математично закінчений ланцюг доведень. З цією метою доведено теорему, що є основоположною для усього дослідження в цілому. Використання даної теореми дозволяє завершити процес доведення гіпотези про прості числа - близнюки і здійснити перехід від її доведення до доведення відомої гіпотези Харді-Літлвуда.
Табл..: 1. Іл..: 2. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 631.3
От информатики к теории чисел. ІІІ. Основная теорема, результаты, сравнения / Йоцов В.С. // Математические машины и системы. - 2003. - №2. - С.19-28.
В настоящей работе результаты из первых двух частей представленного исследования оформлены в математически законченную цепь доказательств. С этой целью доказана теорема, основополагающая для всего исследования в целом. Использование этой теоремы позволяет завершить процесс доказательства гипотезы о простых числах-близнецах и осуществить переход от ее доказательства к доказательству известной гипотезы Харди-Литлвуда.
Табл.:1. Ил.: 2. Библиогр.: 3 назв.

УДК 518.74
Правило контрарного закриття та повні розширення логічного апарату інтелектуальних систем з правилом вхідної резолюції / Асельдеров З.М., Лялецький О.О. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 2. - C.29-34.
Вирішується проблема побудови ефективних цілеорієнтованих секвенційних числень для класичної логіки першого порядку (без рівності). Наводяться результати їх коректності та повноти. Встановлюється зв’язок цих числень зі вхідною резолюцією (яка є неповною у загальному випадку), що задана у вигляді SLD-резолюції для дерев спеціального вигляду (SLD-дерев). Цей зв’язок надає простий спосіб побудови повного у загальному випадку розширення SLD-резолюції за рахунок додання до SLD-резолюції так званого правила контрарного закриття, яке може бути легко запрограмоване в інтелектуальні системи, що використовують SLD-техніку та потребують її повного розширення на випадок формул довільного вигляду.
Бібліогр.: 11 назв.

УДК 518.74
Правило контрарного закрытия и полные расширения логического аппарата интеллектуальных систем с правилом входной резолюции / Асельдеров З.М., Лялецкий А.А. // Математические машины и системы. - 2003. - № 2. - C. 29-34.
Решается проблема построения эффективных целеориентированных секвенциальных исчислений для классической логики первого порядка (без равенства). Приводятся результаты об их корректности и полноте. Устанавливается связь этих исчислений с неполной в общем случае входной резолюцией, заданной в виде так называемой SLD-резолюции для деревьев специального вида (SLD-деревьев). Эта связь дает простой способ построения полного в общем случае расширения SLD-резолюции за счет добавления к SLD-резолюции так называемого правила контрарного закрытия, которое может быть легко запрограммировано в интеллектуальных системах, использующих SLD-технику и требующих её полного расширения на случай формул произвольного вида.
Библиогр.: 11 назв.

УДК.681.322
Про концепцію побудови і вибору розподілених баз даних інформаційно-пошукових систем / Яковлєв Ю.С. // Математичні машини і системи. - 2003. - №2. - С.35-53.
Запропоновано основні концептуальні положення підходу до створення (вибору) розподілених баз даних інформаційно-пошукових систем з орієнтацією на застосування інструментальних засобів інформаційної підтримки. В основу підходу покладені архітектурно-структурні рішення (ознаки), використання яких при створенні БД впливає на її якісні і кількісні показники. Запропоновано набір інформаційного забезпечення інструментальної системи, а також проектні етапи при реалізації цього підходу.
Табл.: 7. Іл.: 1.Бібліогр.: 24 назв.

УДК.681.322
О концепции построения распределенных баз данных информационно-поисковых систем / Яковлев Ю.С. // Математические машины и системы. - 2003. - №2. - С. 35-53.
Предложены основные концептуальные положения подхода к созданию (выбору) распределенных баз данных информационно-поисковых систем с ориентацией на применение инструментальных средств информационной поддержки. В основу подхода положены архитектурно-структурные решения (признаки), использование которых при создании БД оказывает существенное влияние на её качественные и количественные показатели. Предложены набор информационного обеспечения инструментальной системы, а также проектные этапы при реализации этого подхода.
Табл.: 7. Ил.: 1. Библиогр.: 24 назв.

УДК 681.3.06
Деякі сучасні проблеми застосування чисельно-аналітичних методів / Ляхов О.Л. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 2. - С.54 -63.
Можливості сучасної обчислювальної техніки дають змогу переходити до чисельно-аналітичного розв’язування широких класів наукових та прикладних задач недосяжної раніше складності. Але таке поширення області застосування комп’ютерної алгебри супроводжується суттєвим падінням продуктивності праці користувачів. У статті введено поняття “складної задачі комп’ютерної алгебри” й досліджена можливість підвищення продуктивності чисельно-аналітичного розв’язування таких задач шляхом інтелектуалізації.
Іл.: 3. Бібліогр.: 33 назв.

УДК 681.3.06
Некоторые современные проблемы применения численно-аналитических методов / Ляхов А.Л. // Математические машины и системы. - 2003. - № 2. - С.54-63.
Возможности современной вычислительной техники позволяют переходить к численно-аналитическому решению широких классов научных и прикладных задач недостижимой ранее сложности. Однако такое расширение области применения компьютерной алгебры сопровождается существенным падением продуктивности труда пользователей. В статье введено понятие «сложной задачи компьютерной алгебры» и исследована возможность повышения продуктивности численно-аналитического решения таких задач путем интеллектуализации.
Ил.: 3. Библиогр.: 33 назв.

УДК 681.3
Елементи алгебраїчної алгоритміки і об'єктно-орієнтований синтез паралельних програм / Цейтлін Г.О., Яценко О.А. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 2. - С. 64-76.
Стаття присвячена результатам, отриманих в рамках інтеграції алгебри алгоритміки і сучасних об’єктно-орієнтованих засобів. Розглянуті засоби побудови сімейств алгоритмічних алгебр, асоційованих із сучасними методами розробки програм. Наведено огляд результатів з абстрактно-автоматних моделей керування. Запропоновано також підхід до побудови баз алгоритмічних знань, що грунтується на апараті алгебри алгоритміки.
Табл.: 2. Іл.: 3. Библіогр.: 30 назв.

УДК 681.3
Элементы алгебраической алгоритмики и объектно-ориентированный синтез параллельных программ / Цейтлин Г.Е., Яценко Е.А. // Математические машины и системы. - 2003. - № 2 . - С. 64-76.
Статья посвящена результатам, полученным в рамках интеграции алгебры алгоритмики и современных объектно-ориентированных средств. Рассмотрены средства построения семейств алгоритмических алгебр, ассоциированных с современными методами разработки программ. Приведен обзор результатов по абстрактно-автоматным моделям управления. Предложен также подход к построению баз алгоритмических знаний, базирующийся на аппарате алгебры алгоритмики.
Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 30 назв.

УДК 681.51
Архітектура та тренування модульних класифікаторів для прикладних задач / Галінська А.О. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 2 . - С. - 77-86.
У роботі представлено експериментальне дослідження модульних нейронних мереж, призначених для рішення задачі класифікації в просторі ознак зі складною організацією. Розглянуто кілька варіантів модульних архітектур і три підходи до навчання модульних мереж. Усі експерименти проводилися з використанням даних ультразвукової локації системи забезпечення безпеки пасажира в автомобілі. Показано, що використання методу декомпозиції задачі, заснованого на поділі вхідного простору за сигналами від різних датчиків, є найбільш ефективним для розглянутого типу задач. Порівняння індивідуального і кооперативного методів навчання показує, що вони дають приблизно однакові результати класифікації для розглянутої задачі. У проведених експериментах індивідуальне навчання показало більш стабільні результати, тоді як використання кооперативного навчання значно знижує витрати часу на тренування мережі.
Іл. :3. Бібліогр.: 15.

УДК 681.51
Архитектура и обучение модульных классификаторов для прикладных задач / Галинская А.А. // Математические машины и системы. - 2003. - № 2 . - С. - 77-86.
В работе представлено экспериментальное исследование модульных нейронных сетей, предназначенных для решения задачи классификации в пространстве признаков со сложной организацией. Рассмотрены несколько вариантов модульных архитектур и три подхода к обучению модульных сетей. Все эксперименты проводились с использованием данных ультразвуковой локации системы обеспечения безопасности пассажира в автомобиле. Показано, что использование метода декомпозиции задачи, основанного на разделении входного пространства по сигналам от различных датчиков, является наиболее эффективным для рассматриваемого типа задач. Сравнение индивидуального и кооперативного методов обучения показывает, что они дают приблизительно одинаковые результаты классификации для рассматриваемой задачи. В проведенных экспериментах индивидуальное обучение показало более стабильные результаты, тогда как использование кооперативного обучения значительно снижает временные затраты.
Ил. :3. Библиогр.: 15.

УДК 681.3
Застосування нейронних мереж для моніторингу стану обладнання глобальних мереж ЕОМ з динамічною маршрутизацією / Бабенко К.Ю., Киреєв О.С. // Математичні машини і системи. - 2003. - №2. - С.87-95.
Запропоновано підхід із застосуванням нейронних мереж до проблеми кореляції повідомлень про несправності у глобальній мережі ЕОМ з динамічною маршрутизацією. Розглянуто модель глобальної мережі ЕОМ та типові сценарії несправностей. Показано переваги методу порівняно з загально розповсюдженою топологічною кореляцією. Отримано оцінку швидкодії методу, яка свідчить про його високу ефективність.
Табл.: 2. Іл.: 4. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Применение нейронных сетей для мониторинга состояния оборудования глобальных сетей ЭВМ с динамической маршрутизацией / Бабенко К.Ю., Киреев О.С. // Математические машины и системы. - 2003. - №2. - С.87-95.
Предложен нейросетевой подход к корреляции сообщений о неисправностях в глобальной сети ЭВМ с динамической маршрутизацией. Рассмотрены модель глобальной сети ЭВМ и типичные сценарии неисправностей. Показаны преимущества предлагаемого метода по сравнению с широко распространенной топологической корреляцией. Произведена оценка быстродействия метода, свидетельствующая о его высокой эффективности.
Табл.: 2. Ил.: 4. Библиогр.: 8 назв.

УДК 681.3
Із історії розвитку і застосування комп’ютерної алгебри в Інституті прикладної математики імені М.В. Келдиша / Єфімов Г.Б. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 2. - С.96-105.
Подано історичний огляд і основну бібліографію щодо розвитку і використання комп’ютерної алгебри в Інституті прикладної математики імені М.В. Келдиша Російської академії наук, в одному з провідних і перших комп’ютерних центрів, а також історію деяких суміжних досліджень у нашій країні.
Бібліогр.: 120 назв.

УДК 681.3
Из истории развития и применения компьютерной алгебры в Институте прикладной математики имени М.В. Келдыша / Ефимов Г.Б. // Математические машины и системы. - 2003. - № 2. - С.96-105.
Дается исторический обзор и основная библиография по развитию и использованию компьютерной алгебры в Институте прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук, одном из ведущих и первых компьютерных центров, а также история некоторых смежных исследований в нашей стране.
Библиогр.: 120 назв.

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 681.3:330.3:340.1
Теоретичні аспекти оцінки моделі регіонального розвитку України з основами Системи національних рахунків / Морозов А.О., Косолапов В.Л., Суперсон В.І. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 2. - С.106-126.
Розвиток української економіки потребує повноцінних досліджень по всіх напрямках суспільної діяльності, і в даному випадку розгляд підходів про регіональний доход, валовий регіональний продукт є надзвичайно важливим як для економічних прогнозів, так і для оцінки досягнень різних програм розвитку як країни у цілому, так і у регіональному розрізі. Розвиток регіональної науки свідчить, що основні методологічні підходи до вивчення регіонів періоду 60-90 років ХХ століття були пов’язані із використанням системи соціальних рахунків, вибір яких змінювався не тільки в залежності від регіону, але і від цілей, а також від політичної спрямованості досліджень. Система соціальних рахунків як складова загальної системи економічних показників у своїй основі зв'язана з іншими основними структурними системами показників: системами міжгалузевих зв'язків, грошових потоків, соціально-культурної взаємодії та ін. В цілому наявність такого взаємозв’язку викликала необхідність формування міжнародних стандартів в системі використання статистичних показників, що, зважаючи на актуальність даної проблематики в умовах входження українського суспільства у світову спільноту, стало основою для розгляду проблемних складових оцінки і реалізації можливих підходів до вирішення задач регіонального характеру у розвитку України.
Табл.: 6. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3:330.3:340.1
Теоретические аспекты оценки модели регионального развития Украины с основами Системы национальных счетов / Морозов А.А., Косолапов В.Л., Суперсон В.И. // Математические машины и системы. - 2003. - № 2. - С.106-126.
Развитие украинской экономики требует полновесных исследований по всем направлениям общественной деятельности, и в данном случае рассмотрение подходов о региональном доходе, валовом региональном продукте есть чрезвычайно важным как для экономических прогнозов, так и для оценки достижений разных программ развития как страны в целом, так и в региональном разрезе. Развитие региональной науки свидетельствует, что основные методологические подходы к изучению регионов периода 60-90 годов ХХ столетия были связаны с использованием Системы национальных счетов, выбор которых изменялся не только в зависимости от региона, но и от целей, а также от политической направленности исследований. Система национальных счетов как составная общей системы экономических показателей в своей основе связана с другими основными структурными системами показателей: системами межотраслевых связей, денежных потоков, социально-культурного взаимодействия и т. д. В целом наличие такой взаимосвязи вызвало необходимость формирования международных стандартов в системе использования статистических показателей, которые, учитывая актуальность данной проблематики в условиях вхождения украинского общества в мировое сообщество, стало основанием для рассмотрения проблемных составных оценок и реализации возможных подходов к решению задач регионального характера в развитии Украины.
Табл.: 6. Библиогр.: 4 назв.

УДК 004.9:35.075.5
Моделі оцінки ефективності систем управління регіонального рівня / Казимир В.В., Шемет В.П. // Математичні машини і системи. - 2003. - №2. - С.127-135.
Аналізуються інформаційні потоки в регіональних адміністративних центрах. Розглядається комплексне використання аналітичних та імітаційних моделей для оцінки ефективності систем управління регіонального рівня.
Табл.:1. Іл.:12. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.9:35.075.5
Модели для оценки эффективности систем управления регионального уровня / Казимир В.В., Шемет В.П. // Математические машины и системы. - 2003. - № 2. - С.127-135.
Анализируются информационные потоки для региональных административных центров. Рассматривается комплексное использование аналитических и имитационных моделей для оценки эффективности систем управления регионального уровня.
Табл.:1. Ил.:12. Библиогр.: 10 назв.

 УДК 681.324
Аналіз та врахування неоднорідності в системах розподільної обробки даних / Князькова З.В. // Математичні машини і системи. - 2003. --№ 2. - С. 136-139.
В статті розглянуто відомі методи оцінки неоднорідності паралельних обчислювальних систем, зокрема, систем розподільної обробки даних (СРОД). Приведені можливі напрямки покращення кількісно-якісних оцінок неоднорідності таких систем та наведено підхід до створення виразів для оцінки кількісно-якісних характеристик рівня неоднорідності СРОД.
Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.324
Анализ и учет неоднородности в системах распределенной обработки данных / Князькова З.В. // Математические машины и системы. - 2003. - № 2. - С.136-139.
В статье рассмотрены известные методы оценки неоднородности параллельных вычислительных систем, в частности, систем распределенной обработки данных (СРОД). Приведены возможные направления улучшения количественно-качественных оценок неоднородности таких систем и подход к созданию выражений для оценки количественно-качественных характеристик уровня неоднородности СРОД.
Библиогр.: 7 назв.

 УДК 681.3:519.68
Особливості організації сучасних систем автоматизації міркувань / Мороховець М.К. // Математичні машини і системи. - 2003. - № 2. - С. 140-145.
Аналізуються різні форми взаємодії сучасних систем автоматизації міркувань (САМ) з іншими програмними засобами розв’язання математичних задач. Сучасні САМ розглянуто з точки зору їх складу. На основі проведеного аналізу сформульовані основні проблеми та виділені можливі напрямки розвитку САМ.
Іл.: 1. Бібліогр.: 28 назв.

УДК 681.3:519.68
Особенности организации современных систем автоматизации рассуждений / Мороховец М.К. // Математические машины и системы. - 2003. - № 2. - С. 140-145.
Анализируются различные формы взаимодействия современных систем автоматизации рассуждений (САР) с другими программными средствами решения математических задач. Современные САР рассмотрены с точки зрения их состава. На базе проведенного анализа сформулированы основные проблемы и выделены возможные направления развития САР.
Ил.: 1. Библиогр.: 28 назв.

 УДК 621.518
Система резервування та відновлення процесів для Linux / Судаков О.О, Бойко Ю.В., Третяк О.В., Короткова Т.П., Мещеряков Є.С. // Математичні машини і системи. -2003. -№2. -С.146- 153.
Запропонована архітектура програмного забезпечення CHPOX, яка дозволяє проводити збереження стану виконання процесів в файлах контрольних точок та відновлення виконання процесів зі створених файлів в операційній системі Linux. Основні переваги запропонованої системи - ефективність, максимальна апаратна незалежність. Наводяться порівняння запропонованої системи з аналогами та результати її тестування на обчислювальному кластері для штучно створених тестів та задач моделювання.
Табл.:2. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 621.518
Система резервирования и восстановления процессов для Linux / Судаков А.А, Бойко Ю.В., Третяк О.В., Короткова Т.П., Мещеряков Е.С. // Математические машины и системы. -2003.- №2. - С.146-153.
Предложена архитектура программного обеспечения CHPOX, которая позволяет сохранять состояния выполняющихся процессов в файлах контрольных точек и восстанавливать выполнение процессов из созданных файлов в операционной системе Linux. Основные преимущества предложенной системы - эффективность и максимальная аппаратная независимость. Приводится сравнение предложенной системы с существующими аналогами, а также результаты ее тестирования на вычислительном кластере для искусственно созданных тестов и задач моделирования.
Табл.:2. Іл.: 2. Библиогр.: 9 назв.

 УДК 519.711.3
Огляд методів та розробка специфічної моделі ПР / Азарова А.О. // Математичні машини і системи. - 2003.- №2. - С.154-160.
Здійснено огляд основних підходів до побудови моделі ПР. На їх базі запропоновано специфічну математичну модель ПР з розширеними функ­ціональними можли­востями (зокрема, для банківської сфери), особли­вістю якої є те, що вона враховує множину первинних вхідних параметрів і множину оцінювальних параметрів, а також те, що складна функція прийняття рішення стратифікована на більш прості функції.
Табл.: 1. Іл.:3. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 519.711.3
Обзор методов и разработка специфической модели ПР / Азарова А.А. // Математические машины и системы.- 2003.- №2. - С.154-160.
Осуществлен обзор основных подходов к построению модели ПР. На их базе предложена специфическая математическая модель ПР с расширенными функциональными возможностями (в частности, для банковской сферы), особенностью которой есть учет множества первичных входных параметров и множества оцениваемых параметров, а также то, что сложная функция принятия решения стратифицирована на более простые функции.
Табл.: 1. Ил.:3. Библиогр.: 15 назв.

 УДК 621.391:621.396
Зони огляду нестабілізованих навігаційних РЛС в умовах збурення моря /Горбань І.І., Клівак О.А., Іванова С.Л. // Математичні машини і системи.-2003.-№2.-С.161-165.
Стаття присвячена розробці методу аналітичного розрахунку зон огляду нестабілізованих РЛС та дослідженню можливості забезпечення кругового огляду простору шляхом сихронізації швидкості оберту антени з параметрами хвилювання моря.
Бібліогр.: 8 назв.

УДК 621.391:621.396
Зоны видимости нестабилизированных навигационных РЛС в условиях волнения моря / Горбань И.И., Кливак А.А., Иванова С.Л. // Математические машины и системы.-2003.-№2.-С. 161-165.
Статья посвящена разработке методу аналитического расчета зон видимости нестабилизированных РЛС и исследованию возможности обеспечения кругового обзора пространства путем синхронизации скорости вращения антенны с параметрами волнения моря.
Библиогр.: 8 назв.

УДК 510.6
Секвенціальні системи виведення для багатозначних логік / Пинько О.П. // Математичні машини і системи. - 2003. - №2. - С.166-174.
В цій роботі представлено, як можна побудувати секвенційні числення без структурних правил (але з допустимими структурними правилами) для довільних пропозиційних скінченнозначних логік з визначником рівності (тобто скінченною множиною унарних похідних пропозиційних зв’язок зі спеціальною властивістю). Такі числення складаються з аксіом, до яких належать тільки літери, та оборотних правил виведення, які вводять комплекси пропозиційних зв’язок. Інтерпретуючи секвенції атомарними формулами першого порядку, ми відзначаємо, що зазначені числення можна інтерпретувати точними універсальними Хорновськими теоріями. При цьому процедура цілеспрямованого виведення для даних теорій, що реалізована в таких системах програмування, як АПС або Пролог, імітує процедуру оберненого виведення в зазначених численнях.
Бібліогр.:16 назв.

УДК 510.6
Секвенциальные системы вывода для многозначных логик / Пынько А.П. // Математические машины и системы. - 2003. - №2. - С.166-174.
В этой работе представлено, как можно построить секвенциальные исчисления без структурных правил (но с допустимыми структурными правилами) для произвольных пропозициональных конечнозначных логик с определителем равенства (т.е. конечным множеством унарных производных пропозициональных связок со специальным свойством). Такие исчисления состоят из аксиом, в которые входят только литералы, и обратимых правил вывода, которые вводят комплексы пропозициональных связок. Интерпретируя секвенции атомарными формулами первого порядка, мы показываем, что указанные исчисления можно интерпретировать точными универсальными Хорновскими теориями. При этом процедура целенаправленного вывода для таких теорий, которая реализована в таких системах программирования, как АПС или Пролог, имитирует процедуру обратного вывода в указанных исчислениях.
Библиогр.:16 назв.

ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 681.14
Методи аналізу якості і діагностики несправностей богатошарових печатних плат /Федухін О.В. // Математичні машини і системи. -2003. - №2. - С.175-182.
Запропоновано методи діагностики несправностей типу “обрив”, що засновані на використанні таблиць функцій несправностей, розроблено умовний алгоритм локалізації несправностей.
Табл.: 3. Іл.: 4. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.14
Методы анализа качества и диагностики неисправностей многослойных печатных плат / Федухин А.В. // Математические машины и системы. -2003. -№2. - С.175-182.
Предложены методы диагностики неисправностей типа «обрыв», основанные на использовании таблиц функций неисправностей, разработан условный алгоритм локализации неисправностей.
Табл.: 3. Ил.: 4. Библиогр.: 5 назв.
      Останнє оновлення: Feb 6, 2008