Математичні машини та системи. 2004 № 2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


 ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ  СИСТЕМИ

УДК 51:681.03
Про проблему розпаралелювання обчислень
/ Деревянченко О.В.,  Лялецький О.О. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. – С. 3 -14.

Стаття присвячена деяким теоретичним та прикладним питанням, що стосуються розпаралелювання обчислень. Вони починаються з неформального обговорення можливих формалізацій таких понять, як обчислювальна середа та програма. У вибраної формалізації використовується поняття програми за Скоттом. Отримана формалізація використовується для конструювання ефективного алгоритму розпаралелювання виконання програм, який може бути реалізовано на практиці. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 51:681.03
О проблеме распараллеливания вычислений / Деревянченко А.В., Лялецкий А.А. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2. – С. 3 – 14.

Статья посвящена некоторым теоретическим и прикладным вопросам, касающимся распараллеливания вычислений. Она начинается с неформального обсуждения возможных формализаций таких понятий, как вычислительная среда и программа. В выбранной формализации используется понятие программы по Скотту. Полученная формализация используется для конструирования эффективного алгоритма распараллеливания выполнения программ, который может быть реализован на практике. Библиогр.: 8 назв.


УДК  621.8:681.5
Нейромережевий класифікатор для систем безпеки автомобіля / Куссуль М.Э., Сичов О.С. // Математичні системи і машини. – 2004. – № 2. – С.
15 -21.

У статті розглядається застосування модульних нейронних мереж в інтелектуальній системі безпеки легкового автомобіля. Система призначена для ідентифікації об’єкта, що знаходиться на передньому  сидінні автомобіля. Задача полягає у визначенні наявності пасажира для прийняття рішення про доцільність відкриття подушок безпеки. Вихідними даними є інформація, що отримується з відеокамери, розміщеної в салоні. Показано, що зображень, отриманих з відеокамери, достатньо для вирішення поставленої задачі, розглянуті алгоритми рішення та наведені результати експериментів.  Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.

УДК  621.8:681.5
Нейросетевой классификатор для систем безопасности автомобиля / Куссуль М.Э., Сычев А.С. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2. – С.15 – 21.

В статье рассматривается применение модульных нейронных сетей в интеллектуальной системе безопасности легкового автомобиля. Система предназначена для идентификации объекта, находящегося на переднем сиденье автомобиля. Задача заключается в определении наличия пассажира для принятия решения о целесообразности открытия подушки безопасности. Исходными данными служит информация, получаемая с видеокамеры, размещенной в салоне. Показано, что изображения, получаемого с видеокамеры, достаточно для решения поставленной задачи, рассмотрены алгоритмы решения и приведены результаты экспериментов. Табл.: 2. Ил.:3. Библиогр.: 7 назв.


УДК 518.5
Адаптивні апроксимації та ітерактивні процеси / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. – С.22 – 41.

У статті розглянуто адаптивні апроксимації та ітеративні процеси з точки зору розуміння процесів і явищ, що виникають у природі. Особливу увагу приділено адаптивним апроксимаціям, заснованим на розкладанні функцій по нев’язках і які є джерелом отримання базових ітераційних функцій з довільним порядком збіжності. Показано, що використання нев’язки у вигляді неявної функції дозволяє природним чином узагальнювати відомі методи апроксимації функцій або отримувати принципово нові ітераційні методи з різними нормами погрішностей і адаптивні до внутрішніх і зовнішніх умов застосування. Бібліогр.: 24 назв.

УДК 518.5
Адаптивные аппроксимации и итеративные процессы / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2. – С. 22 - 41.

В статье рассмотрены адаптивные аппроксимации и итеративные процессы с точки зрения понимания процессов и явлений, происходящих в природе. Особое внимание уделено адаптивным аппроксимациям, основанным на разложении функций по невязкам и являющихся источником получения базовых итерационных функций с произвольным порядком сходимости. Показано, что использование невязки в виде неявной функции позволяет естественным образом обобщать известные методы аппроксимации функций либо получать принципиально новые итерационные методы с различными нормами погрешностей и адаптивные к внутренним и внешним условиям применения. Библиогр.: 24 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ I УПРАВЛIННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 681.3.06

Особливості структури даних та їх перетворення у системі комп’ютерної алгебри АНАЛІТИК / Клименко В.П., Фішман Ю.С., Швалюк Т.М. // Математичні машини та системи. – 2004. –- № 2. – С. 42 – 48.

Описано новий спосіб внутрішнього зображення даних у системі комп’ютерної алгебри АНАЛІТИК. Подається спосіб оптимізації аналітичних обчислень об’єктів комп’ютерної алгебри. Як об’єкт розглядається багаторівнева ієрархічна структура. Подаються результати порівняльного дослідження ефективності аналітичних обчислень СКА АНАЛІТИК та найпопулярніших американських СКА. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 18  назв.

Описывается новый способ внутреннего представления данных в системе компьютерной алгебры АНАЛИТИК. Приводится способ оптимизации аналитических вычислений объектов компьютерной алгебры. В качестве объекта рассматривается многоуровневая иерархическая структура. Приводятся результаты сравнительного исследования эффективности аналитических вычислений СКА АНАЛИТИК и наиболее популярных американских СКА. Табл.: 2.  Ил.: 1. Библиогр.: 18 назв.


УДК 651.3:518.5
Технологія оцінки ефективності роботи баз знань / Федорук П.І., Дяків Н.М. // Математичні машини і системи. – 2004. – №2. – С. 49 – 53.

У статті розглянуто питання створення технології оцінки ефективності роботи баз знань. Проведені дослідження показали, що втрата ефективності роботи баз знань піддається математичному моделюванню і цей процес можна описати, використовуючи механізми деградації.  Виокремлено основні параметри, що характеризують процеси деградацій знань та впливають на швидкість їх перебігу. На основі даних результатів виникає можливість розробки апаратно-програмного комплексу із зворотнім зв’язком для управління базами знань, що, в свою чергу, робить можливим  забезпечення функціональності  інтелектуальної системи.  Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 651.3:518.5
Технология оценки эффективности работы баз знаний / Федорук П.И., Дякив Н.М. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2. – С. 49 – 53.

В статье рассмотрен вопрос создания технологии оценки работы баз знаний. Проведенные исследования показали, что потеря эффективности работы базы знаний поддается математическому моделированию и этот процесс можно описать, используя механизм деградации. Выделены основные параметры, характеризирующие процессы деградации и способные повлиять на скорость их протекания. На основе полученных результатов появляется возможность разработки аппаратно-программного комплекса с обратной связью для управления базой данных, который сделает возможным обеспечение функциональности интеллектуальной системы. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004:519.876, 004.93

Швидкий метод повороту растрового зображення складного символу, що виводиться на екран комплексів реального часу / Бородін В.А. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. – С. 54 – 60.

У статті розглянуто алгоритм перетворення повороту складного растрового зображення символу, що забезпечує виконання цієї операції для кожного пікселя зображення за менш, ніж дві арифметичні операції додавання. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004:519.876, 004.93

В статье рассмотрен  алгоритм преобразования поворота сложного растрового изображения символа, который обеспечивает выполнение этой операции для каждого пикселя изображения за менее, чем две арифметических операции сложения. Библиогр.: 9 назв.


УДК 681.518:681.3.016
Система вимірювання параметрів обчислювального процесу і робочого навантаження на локальних обчислювальних мережах / Демиденко О.М., Биченко О.В., Воруев А.В., Маслович С.Ф., Никишаев В.А., Потрашкова М.В. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. – С. 61 – 72.

Повідомляється про склад і структуру системи комплексного моніторингу SITEMON. Запропоновані технології слідкування за системними ситуаціями в операційній системі Windows, перехоплення системних функцій, формування інформації для імітаційного моделювання обчислювального процесу в локальних обчислювальних мережах. Наведено результати апробації SITEMON. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 6.

УДК 681.518:681.3.016
Система измерения параметров вычислительного процесса и рабочей нагрузки на локальных вычислительных сетях / Демиденко О.М., Быченко О.В., Воруев А.В., Маслович С.Ф., Никишаев В.А., Потрашкова М.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2. – С. 61 – 72.

Сообщается о составе и структуре системы комплексного мониторинга SITEMON. Предложены технологии отслеживания системных событий в операционной системе Windows, перехвата запросов на системные функции, формирования исходной информации для имитационного моделирования вычислительного процесса в локальных вычислительных сетях. Приведены результаты апробации SITEMON. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.


 УДК 680.3

Варіант структури активного об’єкта з точки зору функцій підтримки прийняття рішень в системах типу «Ситуаційний центр» /  Косс В.А. // Математичні машини і системи. – 2004. –  № 2. – С.  73 – 78.

У статті розглядається структура активного об’єкта з точки зору процесу управління об’єктом. Структура може стати основою для функціонального проектування системи підтримки прийняття рішень типу “Ситуаційний центр”. Іл.: 9. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 680.3

В статье рассматривается структура активного объекта с точки зрения процесса управления объектом. Структура может служить основой для функционального проектирования системы поддержки принятия решений типа «Ситуационный центр». Ил.: 9. Библиогр.: 11 назв.


УДК 62-50
Проектування систем виявлення і локалізації місцезнаходження відмов на основі модельного підходу / Бидюк П.І., Баклан І.В., Гасанов А.С. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. – С. 79 – 91.

Розглядається задача побудови систем виявлення та локалізації місцезнаходження відмов у динамічних системах. Для побудови таких систем запропоновано два підходи: на основі моделі динаміки у просторі станів і оптимального фільтра Калмана, а також на основі нейромереж. Вироблено рекомендації щодо застосування нейромереж у системах виявлення відмов та наведено приклади застосування oбох методів до визначення пошкоджень електричних двигунів і робототехнічної системи. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 62-50
Проектирование систем обнаружения и локализации местонахождения отказов на основе модельного подхода / Бидюк П.И., Баклан И.В., Гасанов А.С. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2. – С.79 – 91.

Рассматривается задача построения систем обнаружения и локализации местонахождения отказов в динамических системах. Для построения таких систем предложено два подхода: на основе модели динамики в пространстве состояний и оптимального фильтра Калмана, а также на основе нейросетей. Выработаны рекомендации по применению нейросетей в системах определения отказов и приведены примеры применения обоих методов к определению повреждений электрических двигателей и робототехнической системы. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 12 назв.


УДК 681.086

У статті розглядаються питання використання системи комп’ютерної алгебри АНАЛІТИК-2000 для розв’язку диференційних рівнянь. На таких прикладах, як точний розв’язок звичайних диференційних рівнянь та наближений розв’язок диференційних рівнянь методом Чаплигіна, показані деякі можливості та особливості мови АНАЛІТИК-2000, а також ефективність розв’язання задач чисельно-аналітичними методами. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.086
В статье рассматриваются вопросы использования системы компьютерной алгебры АНАЛИТИК-2000 для решения дифференциальных уравнений. На таких примерах, как точное решение обыкновенных дифференциальных уравнений и приближенное решение дифференциальных уравнений методом Чаплыгина, показаны некоторые возможности и особенности языка АНАЛИТИК-2000, а также эффективность решения задач численно-аналитическими методами. Библиогр.: 3 назв.

 УДК 004.27

Системи верифікації на основі реконфігуровних пристроїв / Палагін О.В., Опанасенко В.М., Сахарін В.Г. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. – С. 100 – 113.

Виконано аналіз принципів побудови і функціонування сучасних систем верифікації реконфігуровних пристроїв на основі програмовних логічних інтегральних схем (ПЛІС) таких відомих фірм, як Virtual Computer Corporation (HOT), Nallatech (FUSE), Aptix (System Explorer), Xilinx (XtremeDSP Development Kit). Дані системи, що реалізують інтеграцію реконфігуровної плати та інструментальних засобів проектування, є засобом для проектування, оцінки, настроювання і макетування проектів, які використовують кристали ПЛІС та інші елементи як обчислювальні елементи системи. Табл.: 2. Іл.: 7. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 004.27
Системы верификации на основе реконфигурируемых устройств / Палагин А.В., Опанасенко В.Н., Сахарин В.Г. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2. – С.100 – 113.
Выполнен анализ принципов построения и функционирования современных систем верификации реконфигурируемых устройств на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) таких известных фирм, как Virtual Computer Corporation (HOT), Nallatech (FUSE), Aptix (System Explorer), Xilinx (XtremeDSP Development Kit). Данные системы, реализуя интеграцию конфигурируемой платы и инструментальных средств проектирования, являются средством для оценки, настройки и макетирования проектов, которые используют кристаллы ПЛИС и другие компоненты в качестве вычислительного элемента системы. Табл.: 2. Ил.: 7. Библиогр.: 11 назв.

УДК 681.03
Методологія створення інформаційно-аналітичної системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності / Морозов А.О., Косолапов В.Л., Козлова С.П., Маліновський В.В., Отрішко О.В. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. – С. 114 – 133.

У статті розглядаються питання розробки програмних засобів багатокритеріальної експертної оцінки з метою рішення задач оперативного аналізу (економічного, статистичного, інформаційного). Виконано дослідження методів і способів побудови інформаційних аналітичних систем підтримки прийняття рішень, знайдені основні принципи їх функціонування і можливість використання для оперативного аналізу. Запропоновано три оригінальних алгоритми рішення цих задач з використанням технології експертної оцінки. Табл.:  6. Іл.: 11. Бібліогр.:  6 назв.

УДК 681.03
Методология создания информационно-аналитической системы учета и контроля использования интеллектуальной собственности / Морозов А.А., Косолапов В.Л., Козлова С.П., Малиновский В.В., Отришко О.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2 . – С.114 – 133.
В статье рассматриваются вопросы разработки программных средств многокритериальной экспертной оценки с целью решения задач оперативного анализа (экономического, статистического, информационного). Выполнено исследование методов и способов построения информационных аналитических систем поддержки принятия решений, найдены основные принципы их функционирования и возможность  использования для оперативного анализа. Предложено три оригинальных алгоритма решения этих задач с использованием технологии экспертной оценки. Табл.: 6. Ил.: 11. Библиогр.:  6 назв.


УДК 681.51:57
Алгоритми і моделі автоматичної ідентифікації та корекції типових помилок користувача на основі природної надмірності / Кузьменко Г.Є., Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Ходак В.І. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. – С.134 – 148.

Досліджено алгоритми і моделі автоматичної ідентифікації та корекції  помилок користувача на основі словника-еталону. Отримані кількісні оцінки ефективності алгоритмів. Показано, що розглянутий метод і конкретні алгоритми його реалізації можуть бути використані для зниження загальної трудомісткості  введення інформації в ЕОМ і підвищення результатної вірогідності. Зокрема, застосування методу дозволяє автоматично чи з мінімальною участю користувача виправляти від 62% до 93% типових помилок, у залежності від обраного ансамблю  помилок, що коригуються. Дано рекомендації з програмної реалізації і практичного застосування методу. Табл.: 5. Іл.: 4. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.51:57
Алгоритмы и модели автоматической идентификации и коррекции типовых ошибок пользователя на основании естественной избыточности / Кузьменко Г.Е., Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Ходак В.И. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2. – С.134 – 148.
Исследованы алгоритмы и модели автоматической идентификации и коррекции ошибок пользователя на основе словаря-эталона. Получены количественные оценки эффективности алгоритмов. Показано, что рассмотренный метод и конкретные алгоритмы его реализации могут быть использованы для снижения общей трудоемкости  ввода информации в ЭВМ и повышения результатной достоверности. В частности, применение метода позволяет автоматически или с минимальным участием пользователя исправлять от 62% до 93% типовых ошибок, в зависимости от выбранного ансамбля корректируемых ошибок. Даны рекомендации по программной реализации и практическому применению метода. Табл.: 5. Ил.: 4. Библиогр.: 6 назв.

УДК 681.3
Концепція побудови моделей композитного документообігу / Круковський М.Ю. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. – С.
149 – 163.

У статті розглянуто сучасний підхід побудови концептуальної, функціональної, логічної та структурної моделей системи електронного документообігу, яка дозволяє створити на їх основі автоматизовані інформаційні системи для різного застосування. Як основу побудови таких моделей пропонується використовувати широко апробований апарат теорії графів, теорії автоматів на ін., що добре себе  зарекомендував. Концептуальні положення цієї статті можуть бути використані для рішення теоретичних проблем електронного документообігу і створення на їх основі відповідного програмного забезпечення. Іл.: 3. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3
Концепция построения моделей композитного документооборота / Круковский М.Ю. // Математические машины и системы.  – 2004. – № 2. – С. 149 – 163.
В статье рассмотрен современный подход к построению концептуальной, функциональной, логической и структурных моделей системы электронного документооборота, позволяющий создать на их основе автоматизированные информационные системы для различных приложений. В качестве основ построения таких моделей предлагается использовать широко апробированный и хорошо зарекомендовавший себя аппарат теории графов, теории автоматов и др. Концептуальные положения этой статьи могут быть использованы  для решения теоретических проблем электронного документооборота и создания на их основе соответствующего прикладного программного обеспечения. Ил.: 3. Библиогр.: 10 назв.

УДК 519.816
Вироблення рішень в системах ситуаційного управління методом спрямованого перебору варіантів / Литвиненко О.Є., Нелін О.В. // Математичні машини і системи. – 2004. – №  2 . –  С.164 – 172.
Наведена логіко-лінгвістична модель ситуаційного управління складними організаційно-технологічними об’єктами. Описана процедура її перетворення до канонічного виду екстремальних комбінаторних задач. Викладений алгоритм вироблення управлінських рішень, що реалізує стратегію направленого перебору варіантів. Бібліогр. : 4 назв.

УДК 519.816
Выработка решений в системах ситуационного управления методом направленного перебора вариантов / Литвиненко А.Е., Нелин О.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2 . –  С.164 – 172.
Приведена логико-лингвистическая модель ситуационного управления сложными организационно-техническими объектами. Описана процедура ее преобразования к каноническому виду экстремальных комбинаторных задач. Изложен алгоритм выработки управленческих решений, реализующий стратегию направленного перебора вариантов. Библиогр.: 4 назв.


УДК 519.816
Інформаційна технологія підтримки роботи експертів-аналітиків при моделюванні та оцінці варіантів реалізації бізнес-стратегії корпорації / Лихоступ С.В., Закревська Л.О., Яковлєва В.С. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. –С.173 – 185.

Розроблена багатоваріантна ієрархічна модель, що дозволяє на основі  обробки експертної інформації генерувати нові  знання про  способи реалізації бізнес-стратегії корпорації, одержувати  ресурсно-часові оцінки варіантів та  здійснювати  вибір найбільш  раціональних  варіантів   реалізації бізнес-стратегії для прийняття узгоджених рішень на різних рівнях управління. Дану модель закладено в основу розробленого комплексу типових інтелектуальних процедур моделювання та оцінки варіантів реалізації бізнес-стратегії корпорації. Іл.: 6. Бібліогр.:7 назв.

УДК 519.816
Разработана многовариантная иерархическая модель, позволяющая на основе  обработки  экспертной информации генерировать новые знания о  способах реализации бизнес-стратегии корпорации, получать ресурсо-временные оценки вариантов и  осуществлять  выбор  наиболее  рациональных  вариантов   реализации бизнес-стратегии для принятия согласованных решений на разных уровнях управления. Данная модель положена в основу разработанного комплекса типовых интеллектуальных процедур моделирования и оценки вариантов реализации бизнес-стратегии корпорации. Ил.:6. Библиогр.: 7 назв. 

ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.192 (035)
Оцінка ресурсу виробів електронної техніки /  Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2 . – С.186 – 195.

Представлено методики оцінки середнього наробітку до відмови виробів електронної техніки (MTTF) на основі використання DN-розподілу  для різних експериментальних та довідкових даних про надійність: інтенсивності відмов, імовірності відмов, мінімального наробітку, величини FIT. Відмічається, що прогнозовані оцінки MTTF на основі експоненціального розподілу завищені в 70-500 разів у порівнянні з аналогічними оцінками на підставі  DN-розподілу. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 621.192 (035)
Оценка ресурса изделий электронной техники   /  Стрельников В.П. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2. –  С.186 – 195.

Представлены методики оценки средней наработки до отказа изделий электронной техники  (MTTF) на основе использования -распределения для различных экспериментальных и справочных данных о надежности: интенсивности отказов, вероятности отказов, минимальной наработки, величины FIT. Отмечается, что прогнозные оценки  MTTF на основе экспоненциального распределения завышены в 70-500 раз по сравнению с аналогичными оценками на основе DN-распределения.  Табл.: 1. Ил.: 1.  Библиогр.: 12 назв.


УДК 621.382
Оцінка коефіцієнта варіації за результатами випробувань у форсованому режимі / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2. – С.196 – 199.
Запропоновано метод оцінки коефіцієнта варіації наробітку до відмови виробу в режимі призначення за результатами форсованих випробувань на основі використання додаткової апріорної інформації про складні процеси деградації. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.382
Оценка коэффициента вариации по результатам испытаний в форсированном режиме / Федухин А.В. // Математические машины и системы. – 2004. – № 2. – С.196 – 199.
Предлагается метод оценки коэффициента вариации наработки до отказа изделий в режиме применения по результатам форсированных испытаний на основе использования дополнительной априорной информации о составных процессах деградации. Библиогр.: 3 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010