Математичні машини та системи. 2005 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 517.5:618.5:518.62
Балансні наближення як основа сучасних інформаційних технологій / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 1. – С.3 – 12.
У статті викладено суть та значення балансних наближень у теорії  апроксимації функцій та їх роль у сучасних інформаційних технологіях. Ці наближення включають в себе теорію мінімаксних наближень, сплайн-апроксимацію тощо. Особливістю підходу, що розглядається, є збалансування кількості ланцюгів, досягнутої похибки наближень апроксимації, розміщення вузлів, вигляд апроксимуючих виразів, вигляд ядер похибки, а також коефіцієнт балансності.  Балансні наближення дозволяють зменшити складність обчислень, підвищити їх стійкість, а також врахувати особливості апроксимуючої функції. Важливою особливістю такого підходу є ефективне використання комп’ютерної алгебри як основи інформаційної технології. Бібліогр.: 31 назв.

УДК 517.5:618.5:518.62
Балансные приближения как основа современных информационных технологий / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С. 3 – 12.
В статье излагаются суть и значение балансных приближений в теории аппроксимации функций и их роль в современных информационных технологиях. Эти приближения включают в себя теорию минимаксных приближений, сплайн-аппроксимацию и т.п. Особенностью рассматриваемого подхода является сбалансирование количества звеньев, достигаемой точности аппроксимации, размещение узлов, вид аппроксимирующего выражения, вид ядер погрешности, а также коэффициент балансности. Балансные приближения позволяют уменьшить сложность вычислений, повысить их устойчивость и учесть особенности аппроксимирующей функции. Важной особенностью такого подхода является эффективное использование компьютерной алгебры как основы информационной технологии. Библиогр.: 31 назв.


УДК 621.8:681.5
Нейрокалібрування стереопари / Киреєв О.С. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 1. – С.13 – 25.
Розглянуто задачу калібровки стереопари за допомогою нейронних мереж. Досліджено різні методи нейрокалібрування, які відрізняються кількістю прихованих шарів, кількістю нейромережевих модулей, препроцесінгом вхідних даних, функцією активації та алгоритмом навчання. Розроблено уніфіковану методику знаходження оптимальної кількості нейронів у прихованих шарах та визначено оптимальну кількість нейронів у прихованих шарах для кожного з методів. Проведено порівняння методів нейрокалібровки між собою та з аналітичними методами калібровки на синтетичних та реальних даних. Сформульовано практичні рекомендації щодо процедури нейрокалібровки стереопар зі слабкими нелінійними спотвореннями. Табл.: 5. Іл.: 3. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 621.8:681.5
Нейрокалибровка стереопары / Киреев О.С. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С.13 – 25.
Рассмотрена задача калибровки стереопары при помощи нейронных сетей. Исследованы различные методы нейрокалибровки, отличающиеся количеством скрытых слоев, количеством нейросетевых модулей, препроцессингом входных данных, функцией активации и алгоритмом обучения. Разработана унифицированная методика нахождения оптимального количества нейронов в скрытых слоях и определено оптимальное количество нейронов в скрытых слоях для каждого из методов. Проведено сравнение методов нейрокалибровки между собой и с аналитическими методами калибровки на синтетических и реальных данных. Сформулированы практические рекомендации по процедуре нейрокалибровки стереопар со слабыми нелинейными искажениями. Табл.: 5. Ил.: 3. Библиогр.: 12 назв.


УДК  621.8:681.5
Графи модульних нейронних мереж / Куссуль М.Е. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 1. – С.26 – 38.
Стаття присвячена теоретичним питанням опису модульних нейронних мереж за допомогою направлених графів. На основі запропонованого опису подані визначення циклів і проведена їх класифікація. Розглянуті властивості найбільш цікавих з практичної точки зору циклів. Запропонований опис призначений для загального аналізу архітектур модульних мереж і, в першу чергу, для аналізу архітектур автоматичними системами. Іл.: 7. Бібліогр.: 6 назв.

УДК  621.8:681.5
Графы модульных нейронных сетей / Куссуль М.Э. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С.26 – 38. Статья посвящена теоретическим вопросам описания модульных нейронных сетей при помощи направленных графов. На основе предложенного представления даны определения циклов и проведена их классификация. Рассмотрены свойства наиболее интересных с практической точки зрения типов циклов. Предложенное представление предназначено для общего анализа архитектур модульных сетей и, в первую очередь, для анализа архитектур автоматическими системами. Ил.: 7. Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.76+681.3
Iнформацiйний аналiз результатiв фiнансового прогнозування з використанням класифiкатора з випадковими пiдпросторами/ Жора Д.В., Рiзник О.М., Дорошенко А.Ю. // Математичнi машини i системи. – 2005. – №1. – С.39 – 59.
У роботi описано експеримент по технiчному прогнозуванню цiни акцiй на наступний день з використанням нейромережевого класифiкатора з випадковими підпросторами, розглянутi випадки роздiлення множини значень приросту цiни на двi та п’ять категорiй. Дослiдженi динамiка числа помилок прогнозування та швидкість навчання нейронной мережi в залежностi вiд кiлькостi вхiдних параметрiв, проведено структурне дослiдження отриманих результатiв. Ймовiрнiсний аналiз даних експеримента дозволяє оцiнити кiлькiсть корисної iнформацiї, що надається класифiкатором. Розглянутi сумiснi розподiли мiж вхiдними параметрами та номерами класiв, якi обумовленi дiйсною змiною цiни. Малi значення отриманих коефiцiєнтiв кореляцiї демонструють складнiсть поставленої задачi. Taбл.: 6. Iл.: 21. Бiблiогр.: 14 назв.

УДК 519.76+681.3
Информационный анализ результатов финансового прогнозирования с использованием классификатора со случайными подпространствами / Жора Д.В., Резник А.М., Дорошенко А.Е. // Математические машины и системы. – 2005. – №1. – С.39 – 59.
В работе описан эксперимент по техническому прогнозированию цены акций на следующий день с использованием нейросетевого классификатора со случайными подпространствами, рассмотрены случаи разделения множества значений приращения цены на две и пять категорий. Исследованы динамика числа ошибок прогнозирования и скорость обучения нейронной сети в зависимости от количества входных параметров, проведено структурное исследование полученных результатов. Вероятностный анализ эксперимента позволяет оценить количество полезной информации, предоставляемой классификатором. Рассмотрены совместные распределения между входными параметрами и номерами классов, которые определяются реальным изменением цены. Малые значения полученных коэффициентов корреляции демонстрируют сложность поставленной задачи. Taбл.: 6. Ил.: 21. Библиогр.: 14 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ  

УДК 004.518
Моделі систем підтримки прийняття рішень при управлінні підприємством / Азарова А.О., Казимир В.В. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 1. – С.60 – 67.
У статті розглядається проблема побудови систем підтримки прийняття рішень, які планується використовувати при управлінні підприємством. Аналізуються особливості задач прийняття рішень і формулюються вимоги до СППР. Пропонується стратифікована схема побудови моделі СППР, яка дозволяє спростити формалізацію процесу прийняття рішення. Як приклад використання запропонованого підходу розглядається модель СППР щодо кредитування підприємства. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.518
Модели систем поддержки принятия решений при управлении предприятием / Азарова А.А., Казимир В.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С.60 – 67.
В статье рассматривается проблема построения систем поддержки принятия решений, которые планируется использовать при управлении предприятием. Анализируются особенности задач принятия решений и формулируются требования к СППР. Предлагается стратифицированная схема построения модели СППР, которая позволяет упростить формализацию процесса принятия решения. В качестве примера применения предлагаемого подхода рассматривается модель СППР при кредитовании предприятия. Ил.: 3. Библиогр.: 8 назв.


УДК 141.12, 65.012.12
Моделювання діяльності організації: від онтології до технології / Малишев О.В. // Математичні машини і системи. – 2005. –  № 1. – С. 68 – 78.
«Процесний підхід» до створення в організаціях сучасних систем управління якістю, необхідність слідування якому декларують Міжнародні стандарти ISO серії 9000, ідентифікується як підхід до моделювання діяльності організації. Аналіз причин його недостатньої ефективності, що спостерігається на практиці, проводиться на основі розгляду онтології та інформаційних аспектів діяльності. В результаті робиться висновок про те, що підвищення ефективності процесного підходу можна досягти за рахунок, по-перше, розрізнення знань про модельований вид діяльности та інформації про процеси його здійснення і, по-друге, використання перспективної технології моделювання, основаної на застосуванні метамоделей представлення знань, орієнтованих на окремі види діяльності. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 141.12, 65.012.12
Моделирование деятельности организации: от онтологии к технологии / Малышев О.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С. 68 – 78.
«Процессный подход» к созданию в организациях современных систем управления качеством, необходимость следования которому декларируют Международные стандарты ISO серии 9000, идентифицируется как подход к моделированию деятельности организации. Анализ причин наблюдаемой на практике его недостаточной эффективности проводится на основе рассмотрения онтологии и информационных аспектов деятельности. В результате делается вывод о том, что повышение эффективности процессного подхода может быть достигнуто за счет, во-первых, различения знаний о моделируемом виде деятельности и информации о процессах его осуществления и, во-вторых, использования перспективной технологии моделирования, основанной на применении метамоделей представления знаний, ориентированных на отдельные виды деятельности. Библиогр.: 6 назв.


УДК 681.51:57
Імітаційне моделювання процесу автоматичної ідентифікації та корекції типових помилок користувача за словником /  Майстренко С.Я. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 1. – С.79 – 83.
Побудовано імітаційну модель (ІМ) процесу автоматичної ідентифікації та корекції (АІК) типових помилок користувача за словником. Проведено аналіз факторів, що впливають на ефективність програмної реалізації методів АІК. Досліджено дві схеми ІМ: з формуванням і обробкою словника в середовищі АІК та середовищі СУБД ORACLE. Отримано кількісні оцінки ефективності алгоритмів. Надано практичні рекомендації щодо програмної реалізації методу. Табл.: 3. Іл.: 2. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.51:57
Имитационное моделирование процесса автоматической идентификации и коррекции типовых ошибок пользователя по словарю / Майстренко С.Я. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С.79 – 83.
Построена имитационная модель (ИМ) процесса автоматической идентификации и коррекции (АИК) типовых ошибок пользователя по словарю. Проведен анализ факторов, влияющих на эффективность программной реализации методов АИК. Исследованы две схемы ИМ: с формированием и обработкой словаря в среде АИК и среде СУБД ORACLE. Получены количественные оценки эффективности алгоритмов. Даны практические рекомендации относительно программной реализации метода. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 3 назв.


УДК 519.24+658.562
Загальна модель розвитку / Різник O.М. // Математичні машини і системи.– 2005. – № 1. – С.84 – 98.
Запропоновано  модель розвитку, що розглядає існування детермінованої системи в оточуючому середовищі як релаксацію, яка відповідає  марковській моделі  стохастичної динамічної системи. Накопичення значень інфінітезимального оператора здійснюється як інкапсуляція та реплікація генотипу, утворення  макросистем та формування інформаційного внутрішнього середовища. Модель пояснює процес еволюції від появи живої клітини, нервової системи, інтелекту до виникнення цивілізації, матеріальної та духовної культури. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 519.24+658.562
Общая модель развития / Резник А.М. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С.84 – 98.
Предложена модель развития, рассматривающая  существование детерминированной системы в окружающей среде как релаксацию, отвечающую марковской модели стохастической динамической системы. Накопление значений инфинитезимального оператора осуществляется путем инкапсуляции и репликации генотипа, образования макросистем, формирования внутренней информационной среды. Модель объясняет эволюцию от появления живой клетки, нервной системы, интеллекта до возникновения цивилизации, духовной и материальной культуры.  Библиогр.: 13 назв.


УДК 681.3:330.3:340.1
Моніторинг розвитку України через призму моделювання її регіонального розвитку з позицій оптимуму / Морозов А.О., Косолапов В.Л., Суперсон С.І., Отрішко О.В., Петрук Н.П. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 1. – С. 99 – 119.
Проблема сучасного суспільного та економічного розвитку України пов’язана із задоволенням потреб суспільства як у матеріальній, так і духовній сфері. У статті процес виробництва розглядається з таких позицій: фактичний рівень, рівень виробництва з критичною межею, теоретично можливий рівень і раціональний рівень виробництва. Удосконалення процесів розвитку економічних систем і їх управління представлено як послідовне “поглиблення оптимізації”, пов’язане з більш ефективною переробкою економічної інформації. Здійснено аналіз регіональної економічної структури за допомогою систем взаємозалежних економіко-математичних моделей. Розглянуто принципи формалізації і функціонування системи оптимального регулювання виробничих процесів як загальнодержавного, так і регіональних рівнів України. Іл.: 1.Табл.: 4. Бібліогр.: 5 назв.
 
УДК 681.3:330.3:340.1
Мониторинг развития Украины через призму моделирования ее регионального развития с позиций оптимума / Морозов А.А., Косолапов В.Л., Суперсон С.И., Отришко О.В., Петрук Н.П. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С. 99 – 119.
Проблема современного общественного и экономического развития Украины связана с удовлетворением потребностей общества как в материальной, так и духовной сфере. В статье процесс производства рассматривается с таких позиций: фактический уровень, уровень производства с критической границей, теоретически возможный уровень и рациональный уровень производства. Усовершенствование процессов развития экономических систем и их управление представлено как последовательное «углубление оптимизации», связанное с более эффективной переработкой экономической информации. Произведен анализ региональной экономической структуры при помощи систем взаимозависимых экономико-математических моделей. Рассмотрены принципы формализации и функционирования системы оптимального регулирования производственных процессов как общегосударственного, так и региональных уровней Украины. Ил.: 1.Табл.: 4. Библиогр.: 5 назв.


УДК 681.3
Графова модель композитного документообороту / Круковський М.Ю. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 1. – С.120 – 136.
У статті розглянуто підхід до створення моделей композитного документообігу на основі теоріі графів. Описано методи детермінування множин для розробленої моделі, запропонована алгебра документообігу, заснована на аппараті теорії графів. Положення цієї статті можуть бути використані для подальшого розвитку теорії та практики електронного документообігу і створення на їх основі програмного забезпечення. Табл.: 3. Іл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 681.3
Графовая модель композитного документооборота / Круковский М.Ю. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С. 120 – 136.
В статье рассмотрен подход к созданию моделей композитного документооборота на основе аппарата теории графов. Описаны методы детерминирования множеств для разработанной модели, предложена алгебра документооборота с использованием графов. Положения этой статьи могут быть использованы для дальнейшего развития теории и практики электронного документооборота и создания на их основе прикладного программного обеспечения. Табл.: 3. Ил.: 1. Библиогр.: 12 назв.


УДК 519.63:621.372
Про розв’язання спектральних задач з особливістю на границі / Гладкий А.В., Бруснікін А.В. // Математичні машини і системи. -   2005. – N 1. – С.137 – 147.
Розглядається підхід до чисельного розв’язання задач  на власні значення для оператора Лапласа у двовимірній області  з особливою точкою на границі. Побудовано різницеву схему із врахуванням явного зображення особливості розв’язку та запропоновано чисельно-аналітичний метод розв’язання дискретної задачі, який базується на застосуванні методу сумарних зображень.Іл.: 4. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 519.63:621.372
О решении спектральных задач с особенностью на границе  / Гладкий А.В.,  Брусникин А.В. // Математические машины и системы. -   2005. - N 1 . – С. 137 – 147.
Рассматривается подход к численному решению спектральных задач для оператора Лапласа в двумерной области с особенностью на границе. Построена разностная схема с учетом явного вида особенности, а также предложен численно-аналитический метод решения дискретной задачи с использованием метода суммарных представлений. Ил.:4. Библиогр.:10 назв.


УДК 681. 324. 658
Метод динамічного перерозподілу потоків між портами пристрою пакетної комутації, який дозволяє збільшити навантаження мережевого обладнання / Конахович Г.Ф., Вербицький І.В. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 1. – С. 148 – 160.
Запропонований метод динамічного перерозподілу потоків між портами пакетної комутації, що дозволяє збільшити припустиме навантаження мережевого обладнання без суттєвого погіршення якості мережевих послуг, які надаються. Метод базується на поточній сплайн-інтерполяції у реальному часі динамічних характеристик пульсації трафіка на портах пакетного комутатора та на адаптивному авторегулюванні смуг пропускання портів комутатора в залежності від характеристик пульсацій трафіка. Обраний спосіб поліноміальної сплайн-інтерполяції дозволяє отримати необхідну точність апроксимації реальних пульсацій трафіка. Для скорочення обсягу оброблювальних даних у процесі інтерполяції пропонується використовувати відомі методи прорідження експериментальних даних. Наведені приклади правил авторегулювання смугами пропускання портів комутатора, що реалізують розглянутий метод. Іл.: 1. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681. 324. 658
Метод динамического перераспределения потоков между портами устройства пакетной коммутации, позволяющий увеличить загрузку сетевого оборудования / Конахович Г.Ф., Вербицкий И.В. // Математические  машины  и системы. – 2005. – № 1. – С. 148 – 160.
Предложенный метод динамического перераспределения потоков между портами устройства пакетной коммутации, который позволяет увеличить допустимую нагрузку сетевого оборудования без существенного ухудшения качества предоставления сетевых услуг. Метод базируется на поточной сплайн-интерполяции в реальном времени динамических характеристик пульсаций трафика на портах пакетного коммутатора и на адаптивном авторегулировании полос пропускания портов коммутатора в зависимости от характеристик пульсаций трафика. Выбранный способ полиномиальной сплайн-интерполяции позволяет получить необходимую точность аппроксимации реальных пульсаций трафика. Для сокращения объёма обрабатываемых данных в процессе интерполяции предлагается использовать известные методы разряжения экспериментальных данных. Приведенные примеры правил авторегулирования полосы пропускания портов коммутатора, реализующего данный метод. Ил.: 1. Библиогр.: 11 назв.


УДК 621.394.762.1
Про  оптимізацію  конструкції координатного  комутатора / Тимофієва Н.К. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 1. – С.161 –169.
Запропоновано спосіб оптимізації конструкції координатного комутатора, у якого  зменшення  кількості розміщених на його поверхні елементів комутації проводиться за рахунок багатошарового виконання. Визначено коефіцієнти зменшення  координатного комутатора, з урахуванням яких оптимізований варіант його конструкції залишається неблокуючим. Розроблено новий тип координатного комутатора – об'ємний. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 621.394.762.1
Об  оптимизации  конструкции координатного  коммутатора / Тимофеева Н.К. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С. 161–169.
Предложен  способ оптимизации конструкции координатного коммутатора, в котором уменьшение  количества размещенных на его поверхности элементов коммутации осуществляется за счет многослойного выполнения. Определены  коэффициенты уменьшения координатного коммутатора, при учете которых оптимизированный вариант его конструкции остается неблокирующим. Разработан новый тип координатного коммутатора – объемный. Библиогр.: 17 назв.


УДК 683.5
Автоматизація контролю м’ясо-молочної продукції / Зайцев В.Г. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 1. – С. 170 - 177.
У статті представлений сучасний стан виробництва і контролю якості м’ясо-молочної продукції у порівнянні з попереднім десятиріччям. Розглянуті деякі методи і способи порушення процесу виробництва ковбасної продукції. Аналізуються причини значного зниження якості м’ясо-молочної продукції у порівнянні з попереднім десятиріччям. Обґрунтовується необхідність розробки автоматизованої системи контролю м’ясної продукції. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 683.5
Автоматизация контроля мясо-молочной продукции / Зайцев В.Г. // Математические машины и системы. – 2005. – № 1. – С.170 – 177.
В статье представлено современное состояние производства и контроля качества мясо-молочной продукции. Рассмотрены некоторые методы и способы нарушения процесса производства колбасной продукции. Анализируются причины значительного снижения качества мясо-молочной продукции по сравнению с предыдущим десятилетием. Обосновывается необходимость разработки автоматизированной системы контроля колбасной продукции. Библиогр.: 5 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010