Математичні машини та системи. 2005 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 681.3
Архітектурно-структурна організація  комп'ютерних засобів класу  “процесор-в-пам'яті” /  Палагін О.В., Яковлєв Ю.С., Тихонов Б.М., Першко І.М. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С.3 – 16.
Запропоновано новий тип архітектури класу “процесор-в-пам'яті”, що має високу продуктивність за рахунок динамічного настроювання ресурсів і ефективного використання процесорів. Це досягається шляхом вибору провідних процесорів системи; кількості процесорів, розподілених по масиву пам'яті; оптимальної розрядності оброблюваних даних та ін. Іл: 11. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681.3
Архитектурно-структурная организация  компьютерных средств класса “процессор-в-памяти” / Палагин А.В., Яковлев Ю.С., Тихонов Б.М., Першко И.М. // Математические  машины и системы. – 2005. –  №3. – С. 3 – 16.
Предложен новый тип архитектуры класса “процессор-в-памяти”, обладающий высокой производительностью за счет динамической настройки ресурсов и эффективного использования процессоров. Это достигается путем выбора ведущих процессоров системы, количества процессоров, распределенных по массиву памяти, оптимальной разрядности обрабатываемых данных и др.  Ил.: 11. Библиогр.: 11 назв.


УДК 004.315.5
Проектування модулів з плаваючою точкою на ПЛІС з використанням мови VHDL / Опанасенко В.М., Сахарін В.Г., Лісовий О.М. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С.17 – 23.
Запропоновано структурну реалізацію 32-розрядного модуля ділення з плаваючою точкою, що відповідає стандарту IEEE-754, в елементному базисі ПЛІС типу FPGA фірми Xilinx, який виконано шляхом поведінкового опису алгоритму мовою VHDL. Реалізовано перевірку функціонування модуля ділення методом моделювання в системі ModelSim Xilinx Edition–MXE II за допомогою перевірочного стенда, який виконано засобами схематичного редактора Engineering Capture System (ECS) та HDL-редактора, що входять до складу системи Xilinx ISE Foundation. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.315.5
Проектирование модулей с плавающей точкой на ПЛИС с использованием языка VHDL / Опанасенко В.Н., Сахарин В.Г., Лисовый А.Н. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3. – С. 17 – 23.
Предложена структурная реализация 32-разрядного модуля деления с плавающей точкой, соответствующего стандарту IEEE-754, в элементном базисе ПЛИС типа FPGA фирмы Xilinx, выполненная путем поведенческого описания алгоритма на языке VHDL. Реализована проверка функционирования модуля деления методом моделирования в системе ModelSim Xilinx Edition–MXE II с помощью проверочного стенда, выполненного средствами схематического редактора Engineering Capture System (ECS) и HDL-редактора, входящих в состав системы Xilinx ISE Foundation. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 10 назв.


УДК  621.8:681.5
Дозволені і заборонені архітектури модульних мереж / Куссуль М.Е., Галінська А.О. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С.24 – 34.
У даній статті запропоновані формальні визначення дозволених і заборонених архітектур модульних нейронних  мереж. Завдяки використанню визначень і властивостей циклів у модульних мережах були запропоновані алгоритми визначення порядку перерахування для модульних архітектур, що містять цикли. Запропонована методика призначена для виводу правил автоматичної побудови послідовностей перерахунку модулів, а також для контролю архітектур, створених користувачем у САПР. Іл.: 5. Бібліогр.: 7 назв.

УДК  621.8:681.5
Разрешенные и запрещенные архитектуры модульных сетей / Куссуль М.Э., Галинская А.А. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3. – С. 24 – 34.
В данной статье предложены формальные определения разрешенных и запрещенных архитектур модульных нейронных сетей. Благодаря использованию определений и свойств циклов в модульных сетях были предложены алгоритмы определения порядка пересчета для модульных архитектур, содержащих циклы. Предложенная методика предназначена для вывода правил автоматического построения последовательностей счета модулей, а также для контроля архитектур, созданных пользователем в САПР. Ил.: 5. Библиогр.: 7 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 004.5
Принципи побудови мультимедіа систем презентаційного класу / Гринченко Т.О., Дикий О.М., Ландсман О.Г., Мацкевич В.В., Оленин М.В. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С.35 -  49.
У статті розглянуто проблеми створення мультимедіа систем (ММС) презентаційного класу як сегмента глобального інформаційного простору (ГІП). Процес формування даного сегмента складається із створення інформаційних ресурсів (ІР) у вигляді електронних мультимедіа документів та їх інтеграції у ГІП. Ставиться задача визначення основних характеристик презентаційних ММС, а також принципів їх побудови, виходячи із сучасних вимог інтеграції у глобальний інформаційний простір. Дається визначення систем цього класу, представлені принципи їх побудови, методи та засоби розробки. Табл.: 2. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 004.5
Принципы построения мультимедиа систем презентационного класса / Гринченко Т.А., Дикий О.Н., Ландсман А.Г., Мацкевич В.В., Оленин М.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3. – С. 35 -  49.
Статья посвящена проблемам создания мультимедиа систем (ММС) презентационного класса как сегмента глобального информационного пространства (ГИП). Процесс формирования данного сегмента состоит из создания информационных ресурсов (ИР) в виде электронных мультимедиа документов и их интеграции в ГИП. Ставится задача определения основных характеристик презентационных ММС, а также принципов их построения, исходя из современных требований интеграции в глобальное информационное пространство. Дается описание систем этого класса, представлены принципы их построения, методы и средства разработки. Табл.: 2. Библиогр.: 18 назв.


УДК 004.912 + 004.738.52
Векторні і розподілені представлення, що відображають ступінь семантичного зв’язку слів / Місуно І.С., Рачковський Д.А., Сліпченко С.В. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С. 50 – 66.
Розглянуто методи формування багатовимірних векторних представлень слів, що відображають їх семантичну близькість. Використовується статистика сумісного вживання слів і контекстів  у великих корпусах текстів. Реалізовано прототип програмних засобів обробки текстової інформації, формування семантичних представлень та текстового пошуку. Приведено результати експериментальних досліджень адекватності розроблених представлень у ряді тестових задач. Іл.: 6. Табл.: 8. Бібліогр.: 30 назв.

УДК 004.912 + 004.738.52
Векторные и распределенные представления, отражающие меру семантической связи слов / Мисуно И.С., Рачковский Д.А., Слипченко С.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3 – С.50 – 66.
Рассматриваются методы формирования многомерных векторных представлений слов, отражающих их семантическую близость. Используется статистика совместной встречаемости слов и контекстов, извлекаемая из больших корпусов текстов. Реализован прототип программных средств обработки текстовой информации, формирования семантических представлений и текстового поиска. Приводятся результаты экспериментальных исследований адекватности разработанных представлений в ряде тестовых задач.  Ил.: 6. Табл.: 8. Библиогр.: 30 назв.


УДК 510.5
Комп’ютерна система обробки сигналів, керування, відображення і контролю двохкоординатної радіолокаційної станції кругового огляду / Волобоєв В.П., Клименко В.П.,    Лосев В.Д.   // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С.67 – 80.
У статті розглянуте питання розробки незалежного від апаратних засобів програмно-апаратного комплексу (ПАК) двухкоординатної радіолокаційної станції (РЛС) кругового огляду на базі комп'ютерної системи обробки сигналів, керування, відображення й контролю. Запропоновано концептуальну модель функціонування ПАК, сформульовано вимоги до апаратних засобів розроблювального на базі комп'ютерної системи ПАК  і запропонована методика підбору апаратних засобів.  Наведено приклад розробки ПАК берегової РЛС кругового огляду. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 510.5
Компьютерная система обработки сигналов, управления, отображения и контроля двухкоординатной радиолокационной станции кругового обзора / Волобоев В.П., Клименко В.П., Лосев В.Д.  // Математические машины и системы. – 2005. – №3. – С. 67 – 80.
В статье рассмотрен вопрос разработки независимого от аппаратных средств программно-аппаратного комплекса (ПАК) двухкоординатной радиолокационной станции (РЛС) кругового обзора на базе компьютерной системы обработки сигналов, управления, отображения и контроля. Предложена концептуальная модель функционирования ПАК, сформулированы требования к аппаратным средствам разрабатываемого на базе компьютерной системы ПАК  и предложена методика подбора аппаратных средств.  Приведен пример разработки ПАК береговой РЛС кругового обзора. Табл.: 2. Ил.: 1. Библиогр.: 13 назв.


УДК 519.862
Грошова модель врівноваження попиту, пропозиції та інфляції / Алєксєєв Д.А., Моніч Т.Ю. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С. 81 -  90.
Розглянуті три підходи до моделювання рівня монетизації економіки, емісії грошей та інфляційних очікувань з урахуванням “тіньових” коштів в Україні. Аналізуються моделі М. Михалевича, М. Павловського, М. Фрідмана. Базовою моделлю дослідження є система інтегро-диференціальних рівнянь у частинних похідних. Табл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 519.862
Денежная модель уравновешивания спроса, предложений и инфляции / Алексеев Д.А., Монич Т.Ю. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3. – С. 81 -  90.
Рассмотрены три подхода к моделированию уровня монетизации экономики, эмиссии денег и инфляционных ожиданий с учетом «теневых» средств в Украине. Анализируются модели М. Михалевича, М. Павловского, М. Фридмана. Базовой моделью исследования служит система интегро-дифференциальных уравнений в частных производных. Табл.: 1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 681.3
Про підхід до розпаралелювання алгоритму Флойда-Уоршалла / Погорілий С.Д., Камардіна О.О., Бавикін О.І. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С.91 – 101.
Виконано формалізацію алгоритму Флойда-Уоршалла з використанням математичного апарату систем алгоритмічних алгебр модифікованих.  Запропоновано стратегії розпаралелювання та одержано паралельну регулярну схему алгоритму. Виконано низку еквівалентних перетворень і отримано спектр модифікованих схем алгоритму Флойда-Уоршалла. Іл..: 6. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681.3
О подходе к распараллеливанию алгоритма Флойда-Уоршалла / Погорелый С.Д., Камардина О.А.,
Бавыкин А.И.
// Математические машины и системы. – 2005. – № 3. – С. 91 – 101.
Выполнена формализация алгоритма Флойда-Уоршалла с использованием математического аппарата систем алгоритмических алгебр модифицированных. Предложены стратегии распараллеливания и получена параллельная регулярная схема алгоритма. Выполнена цепь эквивалентных преобразований и получен спектр модифицированных схем алгоритма Флойда-Уоршалла. Ил.: 6. Библиогр.: 11 назв.


УДК 519.237.5
Аналіз експериментальних даних на основі використання багатофакторних статистичних математичних моделей / Радченко С.Г. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С. 102 – 115.
Розглядаються методи отримання багатофакторних статистичних моделей реальних систем, які дозволяють інтерпретувати причинні, структурні та кількісні зв’язки між окремими  факторами та критеріями якості системи. Сформульовано загальні та спеціальні властивості статистичних моделей, необхідні для аналізу даних. Перелічено класи планів експериментів для отримання таких моделей. Наведено приклади створення багатофакторних статистичних моделей і виконання на їх основі аналізу даних про системи. Табл.: 2. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 519.237.5

Анализ экспериментальных данных на основе использования многофакторных статистических математических моделей / Радченко С.Г. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3. – С. 102 – 115.
Рассматриваются методы получения многофакторных статистических моделей реальных систем, которые позволяют интерпретировать причинные, структурные и количественные связи между отдельными  факторами и критериями качества системы. Сформулированы общие и специальные свойства статистических моделей, необходимые для анализа данных. Перечислены классы планов экспериментов для получения таких моделей. Приведены примеры создания многофакторных статистических моделей и выполнения на их основе анализа исходных данных о системах. Табл.: 2. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004.942 + 623.454.862
Порівняння критеріїв вибору моделі в задачах апроксимації з природним базисом / Ревунова O.Г. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С.116 – 125.
Проведено порівняльний аналіз критеріїв вибору лінійної моделі на прикладі задачі визначення складу радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища. За базисні функції було взято функції відгуку детектора на вплив гамма-квантів з визначеною енергією. Досліджено залежність складності й адекватності (якості) моделей від рівня шуму для різних критеріїв вибору моделі. Іл.: 6. Бібліогр.: 20 назв.

УДК 004.942 + 623.454.862
Сравнение критериев выбора модели в задачах аппроксимации с естественным базисом / Ревунова Е.Г. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3. – С. 116 – 125.
Проведен сравнительный анализ критериев выбора линейной модели на примере задачи определения содержания радионуклидов в объектах окружающей среды. В качестве базисных функций использованы функции отклика детектора на воздействие гамма-квантов с определенной энергией. Исследована зависимость сложности и адекватности (качества) моделей от уровня шума для разных критериев выбора модели. Ил.: 6. Библиогр.: 20 назв.


УДК 004.518
Методи оцінки продуктивності програмних систем для мобільних пристроїв / Семенець С.В. // Математичнi машини і системи. – 2005. – № 3 . – C.126 – 134.
У статті розглянуті існуючі методи оцінки продуктивності програмних систем для мобільних пристроїв на ранніх стадіях життєвого циклу, проведено їх порівняльний аналіз, показані приклади використання на практиці. Особлива увага приділена дослідженню питання використання існуючих формальних математичних методів для оцінки характеристик програмної системи в рамках мови специфікації UML. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 004.518
Методы оценки производительности программных систем для мобильных устройств / Семенец С.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3. – C. 126 – 134.
В статье рассмотрены существующие методы  оценки производительности программных систем для мобильных устройств на ранних стадиях жизненного цикла, проведен их сравнительный анализ, показаны примеры применения на практике. Особое внимание уделено исследованию вопроса использования существующих формальных математических методов для оценки характеристик программной системы в рамках  языка спецификации UML. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 18 назв.


УДК 681.3
Технологія імітаційного моделювання варіантів організації ресурсів локальної обчислювальної мережі при заданій структурі системи розподiленоϊ обробки даних / Максимей I.В., Левчук В.Д., Єськова О.I., Маслович С.Ф., Кончиц М.М., Селицький В.I., Старченко В.В. // Математичнi машини i системи. – 2005. – № 3. – С.135 – 146.
Розглядається технологія використання імітаційних моделей варіантів організації ресурсів локальної обчислювальної мережі при проектуванні структури системи розподiленоϊ обробки даних. Іл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3
Технология имитационного моделирования вариантов организации ресурсов локальных вычислительных сетей при заданной структуре системы распределенной обработки данных / Максимей И.В., Левчук В.Д., Еськова О.И., Маслович С.Ф., Кончиц Н.Н., Селицкий В.И., Старченко В.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3. – С. 135 – 146.
Рассматривается технология использования имитационных моделей вариантов организации ресурсов локальной вычислительной сети при проектировании структуры системы распределенной обработки данных. Ил.: 1. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.9:504:519.6
Асиміляція даних в тривимірній моделі розповсюдження радіонуклідів у водоймищах ТРИТОКС системи РОДОС / Ковалець І.В., Ющенко С.А., Железняк М.Й. // Математичні машини і системи. – 2005. – №3. – С.147 – 154.    
Розроблений алгоритм асиміляції даних вимірювань концентрацій радіонуклідів у тривимірній моделі розповсюдження радіонуклідів у водних системах ТРИТОКС, яка включена в гідрологічний модуль європейської  системи підтримки прийняття рішень при ядерних аваріях РОДОС. Метод верифікований на основі даних вимірювань у Чорному морі, а також на основі результатів  моделювання розповсюдження радіонуклідів у Каховському водосховищі для сценарію атмосферного випадaння від  гіпотетичного аварійного  викиду із Запорізької АЕС.  Іл.: 6. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 004.9:504:519.6
Ассимиляция данных в трехмерной модели распространения радионуклидов в водоемах  ТРИТОКС системы РОДОС / Ковалец И.В., Ющенко С.А., Железняк М.И. // Математические машины и системы. – 2005. – №3. – С. 147 – 154.       
Разработан алгоритм ассимиляции данных измерений концентраций радионуклидов в трехмерной модели распространения радионуклидов в водных системах ТРИТОКС, входящей в гидрологический модуль европейской системы поддержки принятия решений при ядерных авариях РОДОС. Метод верифицирован на основании данных измерений в Черном море, а также на основании результатов моделирования распространения радионуклидов в Каховском водохранилище  для сценария атмосферных выпадений от гипотетического аварийного выброса из  Запорожской АЭС. Ил.: 6. Библиогр.: 11 назв.


УДК 651.3:518.5
Технологія розробки навчального модуля в адаптивній системі дистанційного навчання та контролю знань / Федорук П.І. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3. – С. 155 – 165.
У статті розглядається питання створення адаптивної системи дистанційного навчання та контролю знань. Запропонована технологія розробки навчального блоку системи. Дана технологія дозволяє забезпечити не тільки автоматичне розбиття навчального матеріалу на блоки способом, який  створює  найбільш сприятливі умови його засвоєння студентами, але й  побудову з таких блоків навчального курсу в залежності від індивідуальних особливостей, навичок і здібностей студентів. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 651.3:518.5
Технология разработки учебного модуля в адаптивной системе дистанционного обучения и контроля знаний / Федорук П.И. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3 . – С. 155 – 165.
В статье рассматривается вопрос создания адаптивной системы дистанционного образования и контроля знаний. Предложено технологию разработки обучающего блока системы. Данная технология позволяет обеспечить не только автоматическое разбитие учебного материала на блоки способом, который создаёт наиболее благоприятные условия его усвоения студентами, но и построение из таких блоков учебного курса в зависимости от индивидуальных особенностей, умений и способностей студентов. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


УДК 519.711.3
Програмні архітектури експертних систем у системах діагностики установок електронно-променевого зварювання / Литвинов В.В., Казимир В.В., Хомініч О.В. // Математичні машини і системи. – 2005. – № 3 . – С.166 – 179.
Статтю присвячено використанню сучасних інформаційних технологій у питаннях розробки систем діагностування складних технічних об’єктів. Обґрунтовується доцільність використання математичних моделей логічного типу при побудові експертних систем діагностування. Для подання знань використовуються продукційні правила, які відображають предметну область знань. При цьому експертна система розглядається як інструментальний засіб, база знань якого може бути використана для конкретних задач діагностування, тому що в ній зосереджено основні процедури роботи із знаннями. Табл.: 4. Іл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.711.3
Программные архитектуры экспертных систем в системах диагностики установок электронно-лучевой сварки / Литвинов В.В., Казимир В.В., Хоминич А.В. // Математические машины и системы. – 2005. – № 3. – С.166 – 179.
Статья посвящена использованию  современных информационных технологий в вопросах разработки систем диагностирования сложных технических объектов. Обосновывается целесообразность использования математических моделей логического типа при построении экспертных систем диагностирования. Для представления знаний используются продукционные правила, которые отражают предметную область знаний. При этом экспертная система рассматривается как инструментальное средство, база знаний которого может быть использована для решения конкретных задач диагностирования, так как в ней сосредоточены основные процедуры работы со знаниями. Табл.: 4. Ил.: 3. Библиогр.: 5 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.192(035)
Дослідження методів контролю середніх показників безвідмовності обчислювальної техніки /  Стрельніков В.П., Волощук О.М., Ворона Н.Г.   // Математичні машини і системи. – 2005. – №3. – С. 180 – 185.
Представлені методики планування з метою контролю середнього наробітку до відмови виробів обчислювальної техніки  на основі використання дифузійних розподілів, а також експонентного розподілу. Відзначається, що обсяг  випробувань (мінімальне число зразків, необхідних для випробувань) на основі експонентного розподілу істотно завищений  у порівнянні з аналогічними планами контролю на основі дифузійних розподілів.  Бібліогр.: 3 назв.
     
УДК 621.192(035)
Исследование методов контроля средних показателей безотказности вычислительной техники / Стрельников В.П., Волощук А.Н., Вороная Н.Г. // Математические машины и системы. – 2005. – №3 . –  С.180 – 185.
Представлены методики планирования с целью контроля средней наработки до отказа изделий вычислительной техники  на основе использования диффузионных распределений, а также экспоненциального распределения. Отмечается, что объем  испытаний (минимальное число образцов, необходимых для испытаний) на основе экспоненциального распределения существенно завышен  по сравнению с аналогичными планами контроля на основе диффузионных распределений. Библиогр.: 3 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010