Математичні машини та системи. 2006 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.5
Віктор Михайлович Глушков та його школа / Грінченко Т.О., Стогній А.О. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С.3 - 14.
Стаття присвячена видатному вченому сучасності Віктору Михайловичу Глушкову, якого немає з нами вже 25 років. Але його справа, його школа живуть і розвиваються. У статті наводяться наукові та прикладні результати школи В.М. Глушкова, а також принципи її організації. Наведено спогади про вчителя колег, учнів та шанувальників. Бібліогр.: 6 назв.


 УДК 004.5
Виктор Михайлович Глушков и его школа / Гринченко Т.А., Стогний А.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 3 - 14.
Статья посвящена выдающемуся учёному современности Виктору Михайловичу Глушкову, которого вот уже 25 лет нет с нами. Но его дело, его школа живут. В статье кратко описаны научные и прикладные результаты школы В.М. Глушкова, а также принципы её организации. Приведены воспоминания об учителе коллег, учеников и почитателей. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004.318
Архітектурно-онтологічні принципи розбудови інтелектуальних інформаційних систем / Палагін О.В., Петренко М.Г. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С. 15 - 20.
У роботі досліджені та розроблені концептуальні основи побудови онтолого-керованих інформаційних систем, головними особливостями яких є метаонтологія МОКС та орієнтація на апаратні засоби інтерпретації інформаційних структур. При цьому останні реалізовані на сучасних програмовних інтегральних логічних схемах з використанням парадигми гнучкої архітектури, що забезпечує, зокрема, ефективний механізм обробки індексів, які ідентифікують лексичні одиниці ПМТ у комп'ютері. Іл.: 2. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 004.318
Архитектурно-онтологические принципы построения интеллектуальных информационных систем / Палагин А.В., Петренко Н.Г. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 15 - 20.
В работе исследованы и разработаны концептуальные основы построения онтолого-управляемых информационных систем, главными особенностями которых являются метаонтология ЯОКМ и ориентация на аппаратные средства интерпретации информационных структур. При этом последние реализованы на современных программируемых логических интегральных схемах с использованием парадигмы гибкой архитектуры, что обеспечивает, в частности, эффективный механизм обработки индексов, которые идентифицируют лексические единицы ЕЯТ в компьютере. Ил.: 2. Библиогр.: 16 назв.


УДК 680.3
Модель природного інтелекту та шляхи реалізації завдань штучного інтелекту / Косс В.А. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С.21 - 35.
У статті викладено суть процедур управління функціями людини. Класифікація функцій дана з позиції психології, яка відбиває суть функцій людини, а не його реакції поведінки. Результати аналізу процесу мислення дозволили по-новому глянути на роль і місце систем штучного інтелекту у життєдіяльності людини. Визначено підхід до дослідження процесу трансформації інформації в мисленні людини та подано структурну модель самого процесу мислення. Її реалізація може служити основою для інтеграції систем штучного інтелекту. Зроблено висновки про інтегруючу роль кібернетики в системі пізнання світу. Іл.: 1. Бібліогр.: 23 назв.

УДК 680.3
Модель естественного интеллекта и пути реализации задач искусственного интеллекта / Косс В.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 21 - 35.
В статье излагается суть процедур мышления при управлении функциями человека. Классификация функций дана с позиции психологии, отражающей суть функций человека, а не его поведенческие реакции. Результаты анализа процесса мышления позволили по-новому посмотреть на роль и место систем искусственного интеллекта в жизнедеятельности человека. Предложен подход к изучению процесса трансформации информации в мышлении человека и дана структурная модель самого процесса мышления. Ее реализация может служить основой для интеграции систем искусственного интеллекта. Сделаны выводы об интегрирующей роли кибернетики в системе познания мира. Ил.: 1. Библиогр.: 23 назв.


УДК 681.03
Нова кібернетика та сучасні інформаційні системи управління / В'юн В.І. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С.36 - 41.
Стаття присвячена системотехнічним проблемам сучасних інформаційних систем управління (ІСУ), пов'язаних з підтримкою процесів саморозвитку та самоорганізації на методологічних засадах "Нової кібернетики" (Теслер Г.С). У статті розглядається один із можливих варіантів розширення традиційної функціонально-організаційної структури ІСУ "новокібернетичними" засобами інтерактивного забезпечення цих процесів. Іл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.03
Новая кибернетика и современные информационные системы управления / Вьюн В.И. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 36 - 41.
Статья посвящена системотехническим проблемам современных информационных систем управления (ИСУ), связанных с поддержкой процессов саморазвития и самоорганизации на методологических принципах "Новой кибернетики" (Теслер Г.С). В статье рассматривается один из возможных вариантов расширения традиционной функционально-организационной структуры ИСУ "новокибернетическими" средствами интерактивного обеспечения этих процессов. Ил.: 1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.032.26
Питання щодо використання реплікативних нейронних мереж в задачах стиснення зображень / Іваськів Ю.Л., Левченко В.В. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С.42 - 50.
Виконано експериментальний аналіз впливу деяких параметрів реплікативної нейронної мережі та навчальної множини на швидкість і якість навчання; запропонована формула для обчислення коефіцієнту стиснення, що реалізується на реплікативній нейронній мережі; подані рекомендації щодо формування навчальної множини. Табл.: 2. Іл.: 7. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.032.26
Вопросы использования репликативных нейронных сетей в задачах сжатия изображений / Иваськив Ю.Л., Левченко В.В. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 42 - 50.
Выполнен экспериментальный анализ влияния некоторых параметров репликативной нейронной сети и обучающего множества на скорость и качество обучения; предложена формула для вычисления коэффициента сжатия, реализуемого на репликативной нейронной сети; даны рекомендации по формированию обучающего множества. Табл.: 2. Ил.: 7. Библиогр.: 5 назв.


 УДК 621.8:681.5
Модульне представлення нейронних мереж / Куссуль М.Е. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С.51 - 62.
У статті розглядається можливість модульного представлення найпоширеніших парадигм штучних нейронних мереж та обговорюються переваги такого представлення. Як базовий елемент модульного представлення запропоновано використовувати «шар» нейронів, тобто групу нейронів, що працюють паралельно й виконують однакові функції. Розглянуто модельну задачу, яка ілюструє переваги модульного представлення й приведено архітектуру нейронної мережі «нового типу». Іл.: 4. Бібліогр.: 15 назв.
 

УДК 621.8:681.5
Модульное представление нейронных сетей / Куссуль М.Э. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 51 - 62.
В статье рассматривается возможность модульного представления наиболее распространенных парадигм искусственных нейронных сетей и обсуждаются преимущества такого представления. В качестве базового элемента модульного представления предложено использовать «слой» нейронов, то есть группу нейронов, работающих параллельно и выполняющих одинаковые функции. Рассмотрена модельная задача, иллюстрирующая преимущества модульного представления, и приведена архитектура нейронной сети «нового типа». Ил.: 4. Библиогр.: 15 назв.


УДК 004.738:52
Кодування та відновлення послідовностей / Антоненко А.О. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С. 63 - 68.
Розглядаються методи кодування й відновлення послідовностей, засновані на використанні бінарних векторів. Наводяться результати експериментальних досліджень, проведені для задачі пошуку слів з помилками. Іл.: 3. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.738:52
Кодирование и восстановление последовательностей / Антоненко А.О. // Математические машины и системы. - 2006. - №4. - С. 63 - 68.
Рассматриваются методы кодирования и восстановления последовательностей, основанные на использовании бинарных векторов. Приводятся результаты экспериментальных исследований, проведенные для задачи поиска слов с ошибками. Ил.: 3. Библиогр.: 10 назв.


УДК 519.1
Рішення матричної задачі про математичний сейф з різними замками / Чжан Бінь // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С. 69 - 72.
Вперше досліджується матрична задача про математичний сейф з замками різних типів. Доводяться дві теореми, що дозволяє отримати розв'язок задачі для конкретних типів замків. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 519.1
Решение матричной задачи о математическом сейфе с различными замками / Чжан Бинь // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 69 - 72.
Впервые исследуется матричная задача о математическом сейфе с замками различных типов. Доказываются две теоремы, что позволяет получить решение задачи для конкретных типов замков. Библиогр.: 2 назв.


УДК 510.5
Стелс-технології в кораблебудуванні й методи протидії радіолокаційних станцій берегового (морського, повітряного) базування / Бондаренко Є.О., Волобоєв В.П., Клименко В.П. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С.73 - 82.
У статті показано, що при системному підході до підбору параметрів апаратних засобів двухкоординатної радіолокаційної станції (РЛС) кругового огляду берегового (морського, повітряного) базування й наявності методів виявлення об'єктів, що працюють при малому відношенні сигналу до шуму, проблема стелс-технологий буде знята. Запропоновано алгоритм підвищення відношення сигналу до шуму. Показано, що РЛС повітряного базування (аеростати, дирижаблі) збільшують дальність стійкого виявлення об'єктів і являются базовими для перспективних напрямків протидії в радіолокації. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 510.5
Стелс-технологии в кораблестроении и методы противодействия радиолокационных станций берегового (морского, воздушного) базирования / Бондаренко Е.А., Волобоев В.П., Клименко В.П. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 73 - 82.
В статье показано, что при системном подходе к подбору параметров аппаратных средств двухкоординатной радиолокационной станции (РЛС) кругового обзора берегового (морского, воздушного) базирования и наличии методов обнаружения объектов, работающих при малом отношении сигнала к шуму, проблема стелс-технологий будет снята. Предложен алгоритм повышения отношения сигнала к шуму. Показано, что РЛС воздушного базирования (аэростаты, дирижабли) увеличивают дальность устойчивого обнаружения объектов и являються базовыми для перспективных направлений противодействия в радиолокации. Ил.: 2. Библиогр.: 9 назв.


УДК 621.9:001.8
Системні статистичні властивості експериментального методу дослідження / Радченко С.Г. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С. 83 - 89.
Показано, що основною формою опису складних систем, процесів, об'єктів є багатофакторні статистичні математичні моделі, які одержують за результатами експериментального дослідження. Сформульовано та досліджено системні статистичні властивості експериментального методу дослідження. Показано, до яких теоретичних схем обґрунтування результатів приводять вказані системні статистичні властивості. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 621.9:001.8
Системные статистические свойства экспериментального метода исследования / Радченко С.Г. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 83 - 89.
Показано, что основной формой описания сложных систем, процессов, объектов являются многофакторные статистические математические модели, получаемые по результатам экспериментального исследования. Сформулированы и исследованы системные статистические свойства экспериментального метода исследования. Показано, к каким теоретическим схемам обоснования результатов приводят указанные системные статистические свойства. Библиогр.: 13 назв.


УДК 519.622.
Розв'язування жорстких диференціальних рівнянь з використанням методу розвинення функцій в ряди нев'язок / Теслер Г.С., Гелемб'юк Р.В. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С.90 - 98.
У статті запропоновано новий спосіб розв'язування звичайних диференціальних рівнянь з використанням методу розвинення функції в ряд нев'язок. Описано алгоритм його практичного застосування. Здійснено порівняльний аналіз досліджуваного методу з існуючими методами чисельного розв'язування диференціальних рівнянь, зокрема, методом рядів Тейлора. Увагу сконцентровано на жорстких диференціальних рівняннях та системах. Проаналізовано перспективи подальшого дослідження у сфері застосування методу розвинення функцій за нев'язками до розв'язування диференціальних рівнянь. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 519.622.
Решение жестких дифференциальных уравнений с использованием метода разложения функций в ряд невязок / Теслер Г.С., Гелембьюк Р.В. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 90 - 98.
В статье предложен новый способ решения обычных дифференциальных уравнений с использованием метода разложения функции в ряд невязок. Рассмотрен алгоритм его практического использования. Выполнен сравнительный анализ исследуемого метода с существующими методами численного решения дифференциальных уравнений, в частности, методом рядов Тейлора. Внимание сконцентрировано на жестких дифференциальных уравнениях и системах. Проанализированы перспективы дальнейших исследований в сфере использования метода разложения функций по невязкам для решения дифференциальных уравнений. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 17 назв.


УДК 517.972/974
Застосування методу сіток до чисельного розв'язування одного класу задач імпульсного керування / Саженюк В.С., Бруснікін В.М. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С. 99 - 106.
Розглядається один клас задач імпульсного керування, який складають задачі визначення часу зупинки динамічних систем з обмеженням. Пропонується метод чисельного розв'язування цього класу задач, який базується на застосуванні методів штрафу та скінченно-різницевої апроксимації. Подається обґрунтування методу у вигляді теорем про збіжність. Отримані узгоджені оцінки швидкості збіжності. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 517.972/974
Применение метода сеток для численного решения одного класса задач импульсного управления / Саженюк В.С., Брусникин В.Н. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 99 - 106.
Рассматривается один класс задач импульсного управления, который составляют задачи определения времени остановки динамических систем с ограничением. Предлагается метод численного решения этого класса задач, который основан на использовании методов штрафа и конечно-разностной аппроксимации. Дано обоснование метода в виде теорем о сходимости. Получены согласованные оценки скорости сходимости. Библиогр.: 6 назв.


УДК 683.5
Автоматизація досліджень жирності ковбасної продукції на відповідність технічним умовам / Зайцев В. Г. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С. 107 - 110.
У статті розглядаються причини значного зниження якості м'ясо - молочної продукції. Описуються дослідження щодо оцінки жирності ковбасної продукції на відповідність технічним умовам. Обґрунтовується необхідність розробки автоматизованої системи контролю ковбасної продукції. Іл.: 4. Бібліогр.:4 назв.

УДК 683.5
Автоматизация исследований жирности колбасной продукции на соответствие техническим условиям / Зайцев В. Г. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - C. 107 - 110.
В статье рассматриваются причины значительного снижения качества мясо-молочной продукции. Описываются исследования по оценке жирности колбасной продукции на соответствие техническим условиям. Обосновывается необходимость разработки автоматизированной системы контроля колбасной продукции. Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.


УДК 004.732
Конфлікти доступу в локальних обчислювальних мережах / Алішов Н.І., Петрішина О.В. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С.111 - 123.
Стаття присвячена дослідженню конфліктів доступу до загального каналу передачі даних, що розділяється. Описані результати моделювання роботи мережі Ethernet за допомогою мереж Петрі. Розроблена модель може бути використана для виявлення тупикових ситуацій, дослідження цілісності процедур і алгоритму в цілому при розробці нових методів доступу до загального каналу передачі, що розділяється. Табл.: 4. Іл.: 9. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.732
Конфликты доступа в локальных вычислительных сетях / Алишов Н.И., Петришина О.В. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. -С. 111 - 123.
Статья посвящена исследованию конфликтов доступа к общему разделяемому каналу передачи данных. Описываются результаты моделирования работы сети Ethernet с помощью сетей Петри. Разработанная модель может быть использована для выявления тупиковых ситуаций, исследования целостности процедур и алгоритма в целом при разработке новых методов доступа к общему разделяемому каналу передачи. Табл.: 4. Ил.: 9. Библиогр.: 10 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 681.03
Основні принципи побудови єдиного інформаційного простору корпоративних систем / Пилипенко Ю.Г. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С. 124 - 128.
У статті розглянуті принципи створення єдиного інформаційного простору корпоративних систем, тобто систем великої розмірності, що поєднують різнорідні компоненти, розроблені в різний час і різними розробниками. Виділено основні, найбільш складні аспекти створення єдиного інформаційного простору, розглянуто проблеми, що виникають при створенні, намічені шляхи їхнього рішення і можливості створення відповідних інструментальних засобів. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.03
Основные принципы создания единого информационного пространства корпоративных систем / Пилипенко Ю.Г. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 124 - 128.
В статье рассмотрены принципы создания единого информационного пространства корпоративных систем, т.е. систем большой размерности, объединяющих разнородные компоненты, разработанные в разное время и различными разработчиками. Выделены основные, наиболее сложные аспекты создания единого информационного пространства, рассмотрены проблемы, возникающие при создании, намечены пути их решения и возможности создания соответствующих инструментальных средств. Библиогр.: 4 назв.


УДК 519.876.5:656.7(045)
Методика розрахунку оптимальної чисельності двигунів для повітряних судів нового покоління в обмінному фонді / Бабак В.П., Козлюк І.О. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С. 129 - 137.
З метою підвищення ефективності використання повітряних суден, зниження експлуатаційних витрат, скорочення строку окупності повітряного судна у даній статті на прикладі двигуна Д-436-148 запропонована методика розрахунку оптимальної чисельності в обмінному фонді функціональних систем. Дана методика є універсальною, тому що дозволяє провадити розрахунки для визначення оптимальної чисельності будь-яких функціональних систем для довільного типу повітряних суден. Іл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.876.5:656.7(045)
Методика расчета оптимальной численности двигателей для воздушных судов нового поколения в обменном фонде / Бабак В.П., Козлюк И.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 129 - 137.
С целью повышения эффективности использования воздушных судов, снижения эксплуатационных расходов, сокращения срока окупаемости воздушного судна в данной статье на примере двигателя Д-436-148 предложена методика расчета оптимальной численности в обменном фонде функциональных систем. Данная методика является универсальной, так как позволяет производить расчеты для определения оптимальной численности любых функциональных систем для произвольного типа воздушных судов. Ил.: 2. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.415(045)
Метод оцінювання довільних відповідей у комп'ютерних системах тестування знань / Бадьоріна Л.М. // Математичнi машини і системи. - 2006. - № 4. - С.138 - 143.
У статті розглянутий метод оцінювання знань студентів шляхом порівняльного аналізу тексту відповіді з заданим еталонним текстом та визначення їх релевантності, наведені практичні розрахунки. Особлива увага приділена дослідженню теоретико-множинної моделі уявлення знань на основі синонімії термінів предметної області за допомогою операцій над множинами. Табл.: 1. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.415(045)
Метод оценивания произвольного ответа в компьютерных системах тестирования знаний / Бадерина Л.Н. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 138 - 143.
В статье рассмотрен метод оценки знаний студентов с помощью сравнительного анализа текстового ответа с заданным эталонным текстом и определение их релевантности, приведены практические расчеты. Особое внимание уделено исследованию теоретико-множественной модели представления знаний на основе синонимии терминов предметной области с помощью операций над множествами. Табл.: 1. Библиогр.: 3 назв.


УДК 651.3:518.5
Графо-автоматна модель адаптивної системи дистанційного навчання та контролю знань / Федорук П.І. // Математичні машини і системи.- 2006.- № 4.-С. 144 - 154.
У статті описано застосування графо-автоматної моделі адаптивної системи дистанційного навчання та контролю знань для вирішення задачі оптимального управління потоком квантів знань в процесі опрацювання курсу студентом. Розглянута модель враховує такі важливі аспекти дистанційного навчання, як можливість «забування» квантів знань студентом, проблему черговості виведення квантів на опрацювання та виконання над ними операцій, повторюваність одних і тих же квантів у різних заняттях і контекстах. Описана модель управління потоком квантів дозволяє реалізувати в системі дистанційного навчання і контролю знань значні можливості адаптації до особливостей сприйняття і рівнів знань тих, хто навчається. Іл.: 4. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 651.3:518.5
Графо-автоматная модель адаптивной системы дистанционного обучения и контроля знаний / Федорук П.И. // Математические машины и системы. -2006.-№ 4.-С. 144 - 154.
В статье описано применение графо-автоматной модели адаптивной системы дистанционного образования и контроля знаний для решения задачи оптимального управления потоком квантов знаний в процессе усвоения курса студентом. Рассмотренная модель учитывает такие важные аспекты дистанционного образования, как возможность "забывания" квантов знаний студентом, проблему очерёдности выведения квантов на обработку и исполнения над ними операций, повторяемость одних и тех же квантов в разных занятиях и контекстах. Описанная модель управления потоком квантов позволяет реализовывать в системе дистанционного образования и контроля знаний значительные возможности адаптации к особенностям восприятия и уровням знаний обучающихся. Ил.: 4. Библиогр.: 8 назв.


 ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 629.735.05:621, 3(045)
Показники эфективності експлуатації резервованих авіаційних радіоелектронних систем / Уланський В.В., Мачалін І.О. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С.155 - 163.
Розглянуті основні показники ефективності експлуатації авіаційних відновлюваних багатоблокових радіоелектронних систем. Розроблені структурні функції для послідовної багатоблокової системи і паралельної резервованої системи. Приведені математичні вирази комплексних показників надійності і витрат на обслуговування для послідовної і паралельноі багатоблокової системи. Табл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 629.735.05:621, 3(045)
Показатели эффективности эксплуатации резервированных авиационных радиоэлектронных систем / Уланский В.В., Мачалин И.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 155 - 163.
Рассмотрены основные показатели эффективности эксплуатации авиационных восстанавливаемых многоблочных радиоэлектронных систем. Разработаны структурные функции для последовательной многоблочной системы и параллельной резервированной системы. Приведены математические выражения комплексных показателей надежности и затрат на обслуживание для последовательной и параллельной многоблочной системы. Табл.: 1. Библиогр.: 8 назв.


 УДК 621.372.542
Рекурсивний метод частотно-фазового аналізу двохтонального частотно-маніпульованого сигналу / Безвербний І.А. // Математичні машини і системи. - 2006. - № 4. - С.164 - 173.
У роботі пропонується метод частотно-фазового аналізу двохтонального частотно-маніпульованого сигналу засобами цифрової обробки, розглядається обчислювальний процес за допомогою чисельно-аналітичного методу, побудованого на основі ковзного спектрального аналізу, описані результати експериментальної перевірки ефективності роботи програми-демодулятора тонального сигналу. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 621.372.542
Рекурсивный метод частотно-фазового анализа двухтонального частотно-манипулированного сигнала / Безвербный И.А. // Математические машины и системы. - 2006. - № 4. - С. 164 - 173.
В работе предлагается метод частотно-фазового анализа двухтонального частотно-манипулированного сигнала средствами цифровой обработки, рассматривается вычислительный процесс при помощи численно-аналитического метода, созданного на основе скользящего спектрального анализа, описаны результаты экспериментальной проверки эффективности работы программы-демодулятора тонального сигнала. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 7 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010